Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-HutniczaPobieranie 12.62 Mb.
Strona28/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   94

Rys. 68. Charakterystyka przemiany prostego integratora z pompą diodową

można wyznaczyć roboczy zakres pomiarowy, w obrębie którego odchyłka od liniowości nie przekroczy założonej a’priori wartości. Górną granicę tak wybranego zakresu określa formuła

(98)
w której symbolem  oznaczono maksymalne względne odchylenie od liniowości. Dodaj-my, że napięcie wyjściowe integratora <Vo>g odpowiadające częstotliwości <f>g stanowi wtedy zaledwie drobny ( ) ułamek amplitudy impulsów wejściowych

<Vo>g =  Vi (99)
W prostym układzie z pompą diodową zrealizowano między innymi liniowy kanał integra-tora liniowo-logarytmicznego typu ILL21 [131], którego skrócony schemat przedstawiono na rysunku 69. Ukazane na nim bloki wstępnego formowania (kondycjonowania) impulsów wejściowych (T1) oraz standaryzatora (IC1, T2) i pompy diodowej (D1,T3) obsługują za-równo omawiany kanał liniowy jak i komplementarny kanał logarytmiczny. Funkcję stan-daryzatora szerokości impulsu pełni monowibrator wykonany na bramkach UCY7400N,
a standaryzatora amplitud - tranzystor BC211, przełączany impulsami monowibratora od stanu odcięcia do stanu nasycenia. W układzie pompy diodowej w charakterze diody szere-
gowej zastosowano tranzystor w połączeniu diodowym. Decydującym o przebiegu charak-terystyki przemiany integratora elementem jest dwójnik rezystorowy
RX. Doborem jego
wartości ustala się równocześnie zakres pomiaru częstotliwości oraz stałą czasową obwodu

całkującego. Wobec niskiej wartości napięcia wyjściowego w liniowym obszarze charak-terystyki niezbędne jest jego odpowiednie wzmocnienie. Celowi temu służą - nie pokazane na schemacie - symetryczny wtórnik źródłowy na tranzystorach 2N 3922 oraz wzmacniaczoperacyjny ULY 7741. Napięcie wyjściowe tej kaskady przekazywane jest na analogowy miernik wychyłowy. Ta część układu integratora jest wspólną dla jego obu kanałów, linio-wego i logarytmicznego. Do zagadnienia formowania charakterystyki logarytmicznej po-wrócimy w dalszej części monografii.
Radykalną poprawę liniowości integratora z pompą diodową osiągnął Cooke-Yarborough [132] włączając obwód całkujący R-C w pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego stowarzyszonego z nim wzmacniacza, jak to pokazano na rysunku 70. Formalnie cały układ można traktować jako tandem impulsowego źródła prądowego i wzmacniacza ładunko-wego.


Rys. 70. Konfiguracja integratora liniowego według Cooke’a-Yarborough.
Relację między odpowiedzią napięciową wzmacniacza Vo a przyjętym z założenia qua-sidirakowskim wymuszeniem ładunkowym qi określa, dla powyższej konfiguracji równa-nie operatorowe [6]

(100)


Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu