Wybrane skróty klawiszowe Cele lekcjiPobieranie 11.42 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar11.42 Kb.

Wybrane skróty klawiszowe

  1. Cele lekcji

    1. Wiadomości


Uczeń wie, do czego służą skróty klawiszowe.
    1. Umiejętności


Usprawnienie pracy z komputerem.

Uczeń potrafi posługiwać się poznanymi skrótami.

Uczeń umie wykonać proste polecenia wykorzystując skróty klawiszowe.

Uczeń potrafi wykorzystać poznane wiadomości w prostych ćwiczeniach.


  1. Metoda i forma pracy


praktyczno – ćwiczeniowa

pogadanka poszukująca

indywidualna

zbiorowa


  1. Środki dydaktyczne


Stanowisko komputerowe

Oprogramowanie użytkowe MS Word

Tablica, kreda.

  1. Przebieg lekcji

    1. Faza przygotowawcza


Czynności administracyjno-porządkowe, powtórzenie wiadomości zdobytych na poprzednich zajęciach. Podanie tematu zajęć.

Przywitanie uczniów. Sprawdzenie listy obecności. Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć. Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

W jaki sposób kopiujemy, wklejamy zaznaczony blok tekstu?

W jaki sposób można pogrubić, podkreślić tekst, wprowadzić kursywę?

Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Edycja – kopiuj

Edycja – wklej

Zaznaczamy właściwe ikony służące do formatowania tekstu.

Podanie oraz zapisanie tematu lekcji na tablicy. Temat: Wybrane skróty klawiszowe. Uczniowie zapisują temat lekcji w zeszytach przedmiotowych.

    1. Faza realizacyjna


Nauczyciel uświadamia uczniom cele lekcji. Nauczyciel podaje ćwiczenie pierwsze: Proszę przepisać fragment tekstu. Uczniowie dostają karty z poniższym tekstem, wykonują ćwiczenie. Nauczyciel odpowiada na ewentualne pytania.

Jan Brzechwa „Atrament”

Nikt opisać nie potrafi,
Jaki w szkole powstał zamęt,
Gdy na lekcji geografii
Nagle rozlał się atrament.

Porozlewał się po mapie,


Co leżała na katedrze,
Tutaj cieknie, tam znów kapie,
Wnet do różnych miast się wedrze.

W Kocku, Płocku, Radzyminie


Czarne kleksy się rozprysły
I atrament dalej płynie,
I już wlewa się do Wisły.

Nauczyciel podaje oraz objaśnia poszczególne skróty klawiszowe. Zapisuje skróty na tablicy.

Uczniowie zapisują skróty w zeszytach przedmiotowych.

Home – przejście na początek wiersza

Ctrl + Home –na początek dokumentu

End – na koniec wiersza

Ctrl + End – na koniec dokumentu

Ctrl + Z – wycofanie się z ostatniej operacji

Ctrl + Y – powtórzenie ostatniej operacji

Ctrl + C – kopiowanie zaznaczonego bloku

Ctrl + Xwycięcie zaznaczonego bloku

Ctrl + V – wklejenie zaznaczonego bloku

Delete – usunięcie zaznaczonego bloku

Ctrl + + - wprowadzenie indeksu górnego

Ctrl + = - wprowadzenie indeksu dolnego

Ctrl + B – pogrubienie tekstu

Ctrl + Iwprowadzenie kursywy

Ctrl + U – podkreślenie pojedyncze ciągłe

Ctrl + Shift + W – podkreślenie pojedyncze tylko wyrazów

Ctrl + Shift + D – podkreślenie podwójne ciągłe

Ctrl + A – zaznaczenie całego dokumentu

Ctrl + Shift +A – zamienić tekst na wersaliki

Shift+F3zmienienie wielkości liter

Alt + Shift + P – wstawienie numeru bieżącej strony

Alt +Shift + D – wstawienie aktualnej daty

Alt + Shift + T – wstawienie aktualnej godziny

Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+E, Ctrl+J – wyrównanie tekstu do lewej, prawej, centrowanie lub justowanie, odpowiednio

Nauczyciel podaje ćwiczenie drugie: Proszę sprawdzić działanie skrótów klawiszowych na wcześniej przepisanym tekście. Nauczyciel wyjaśnia sposób wykonania ćwiczenia. Odpowiada na ewentualne pytania uczniów.

Uczniowie, pracując indywidualnie, wykonują zadane ćwiczenie na wcześniej wprowadzonym tekście wiersza J. Brzechwy.

Nauczyciel kontroluje pracę uczniów, sprawdza otrzymywane rezultaty, wyniki pracy.


    1. Faza podsumowująca


Podsumowanie zajęć. Nauczyciel zadaję pytania:

Do czego służą skróty klawiszowe?

Wymień kilka zapamiętanych skrótów klawiszowych.

Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela. Najaktywniejsi zostają nagrodzeni oceną bardzo dobrą

Pożegnanie uczniów. Podanie tematu lekcji na następne zajęcia.

Pobieranie 11.42 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu