Ww-00 wymagania ogólne 5 Informacje ogólne 5Pobieranie 0.58 Mb.
Strona1/16
Data19.12.2019
Rozmiar0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Część III – Program funkcjonalno – użytkowy

PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych


SPIS TREŚCI PFU-2

WW-00 WYMAGANIA OGÓLNE 5

1. Informacje ogólne 5

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 5

1.2. Zakres stosowania WW 5

1.3. Zakres Robót objętych WW 5

1.4. Określenia podstawowe 5

1.5. Dokumentacja Projektowa 7

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 7

1.7. Oznakowanie Terenu Budowy 7

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 71.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy 7

1.9. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 8

1.10. Ochrona środowiska 8

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 8

1.12. Ochrona stanu technicznego własności obcej. 9

1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 9

1.14. Bezpieczeństwo prowadzenia prac. 9

1.15. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych. 9

1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 10

1.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 10

1.18. Dokumentacja Powykonawcza. 10

1.19. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy. 11

2. Materiały. 11

2.1. Wymagania podstawowe. 11

2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów. 11

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 11

2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów. 12

2.5. Kwalifikacje właściwości Materiałów. 12

2.6. Znakowanie Urządzeń i Materiałów. 12

3. Sprzęt. 12

4. Transport. 13

5. Wykonanie Robót. 13

5.1. Wymagania ogólne. 13

6. Kontrola Jakości Robót. 14

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 14

6.2. Pobieranie próbek. 15

6.3. Badania i pomiary. 15

6.4. Raporty z badań. 15

7. Obmiar robót. 16

8. Odbiór robót. 16

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 16

8.2. Odbiór częściowy. 16

8.3. Próby końcowe. 17

Wymagania ogólne 17

Zakres i etapy Prób Końcowych 17

Raport z Prób Końcowych 189. Podstawa płatności. 18

10. Przepisy związane. 19

WW-01 MODERNIZACJA KANAŁÓW 20

1. WSTĘP. 20

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. 20

1.2. Zakres stosowania WW 20

1.3. Zakres robót objętych WW 20

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 21

2. MATERIAŁY 21

2.1. Wymagania ogólne 21

2.2. Wymagania szczegółowe 22

2.2.1. Moduły GRP 22

2.2.2. Przyłącza kanalizacyjne. 22

2.2.3. Kształtki kapeluszowe (tzw. „profile kapeluszowe”). 22

2.2.4. Materiał do i reprofilacji powierzchni studzienek kanalizacyjnych 23

2.2.5. Studzienki z kręgów betonowych 23

2.2.6. Środki uszczelniające i spoiwa do uszczelniania przecieków. 23

2.3. Składowanie materiałów. 23

2.4. Odbiór materiałów na budowie. 24

3. SPRZĘT 24

4. TRANSPORT 24

5. WYKONANIE ROBÓT 24

5.1. Warunki ogólne 24

5.2. Warunki szczegółowe sposobu realizacji robót 25

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej rurociągów. 25

5.2.2. Wstępna inspekcja TV 25

5.2.3. Montaż paneli GRP 25

5.2.4. Renowacja przykanalików. 25

5.2.5. Montaż kształtek kapeluszowych 26

5.2.6. Renowacja studni kanalizacyjnych 26

5.2.7. Inspekcja telewizyjna powykonawcza 266. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 26

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 26

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 27

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 27

6.3.1. Wymagania ogólne 277. OBMIAR ROBÓT 27

8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 27

8.1. Zasady szczegółowe 28

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 28

9.1. Wymagania ogólne 28

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 29

10.1. Informacje ogólne 29

10.2. Akty normatywne 29

WW-02 ROBOTY ROGOWE 30

6. WSTĘP 30

1.1 Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 30

1.1 Zakres stosowania WW 30

1.2 Zakres robót objętych WW 30

1.3 Określenia podstawowe 30

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 31

7. MATERIAŁY 31

8. SPRZĘT 31

9. TRANSPORT 32

10. WYKONANIE ROBÓT 32

10.1. Roboty rozbiórkowe 32

10.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 33

10.3. Podbudowa piaskowa (żwirowa) 33

10.4. Podbudowa z chudego betonu 33

10.5. Podbudowa z tłucznia kamiennego 34

10.6. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 34

10.7. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty) 35

10.8. Nawierzchnia mineralno – bitumiczna 35

10.8.1. Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych 35

10.8.2. Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16 36

10.8.3. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4  5 cm 3810.9. Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe 38

10.10. Znaki drogowe pionowe 39

10.11. Malowanie linii znaków poziomych 39

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 39

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 39

11.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 40

11.3. Podbudowa z chudego betonu 40

11.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego 40

11.5. Nawierzchnie 41

11.5.1. Badania grubości nawierzchni 41

11.5.2. Badanie rzędnych niwelety nawierzchni: 41

11.5.3. Badanie równości nawierzchni 41

11.5.4. Badanie zagęszczenia nawierzchni 41

12. OBMIAR ROBÓT 41

13. Odbiór robót 41

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 41

14.1. Wymagania ogólne 41

15. PRZEPISY ZWIĄZANE 42

15.1. Informacje ogólne 42

15.2. Akty normatywne 42Pobieranie 0.58 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu