Wstęp do baz danych


Uniwersalne strategii dostępuPobieranie 8.37 Mb.
Strona28/97
Data29.10.2017
Rozmiar8.37 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   97

Uniwersalne strategii dostępu


Technologia ODBC firmy Microsoft zaopatrzy ogólny interfejs dostępu do baz danych, które są kompatybilne przez SQL. Każda baza danych mająca interfejs ODBC zawiera sterownik (driver) , który realizuje bezpośrednio ten interfejs. Interfejs zawiera bibliotekę funkcji specjalnych napisanych w języku C++ . Zastosowanie tej biblioteki może być wadą przy realizacji dostępu aplikacji stworzonych w innym środowisku języków oprogramowania. Żeby usuwać te wady różne producenci stwarzają specjalne komponenty obiektowe dostępu do baz danych. Przykład komponentów firmy Microsoft jest pokazany na rys. 35.

Obiektowy model DAO (Data Access Objects) jest przeznaczony w środowiskach Microsoft Access oraz Visual C++. DAO zawiera obiekty baz danych (component DataBase), obiekty tabel(component TableDef), obiekty definicji kwerend (component QueryDef), obiekty rezultatów zapytań do bazy danych (component RecordSet) oraz inne obiekty. Model DAO jest przeznaczony przede wszystkim dla dostępu do baz danych Access. Ten model nie odpowiada wszystkim standardom oraz specyfikacjom SQL . Ten model teraz jest zamieniony nowym modelem RDO (Remote Data Obiekt). RDO wchodzi do Visual Basica, Visual FoxPro oraz do Microsoft SQL Servera.Firma Microsoft zaproponowała zbiór obiektów OLE DB( Object Linking and Embedding for DataBase), który pozwala aplikacjom wykorzystywać oraz sterować danymi w bazach danych przez swoje obiekty. Technologia OLE DB gwarantuje dostęp do jakikolwiek baz danych włącznie nie relacyjne modeli danych. Oprócz tego przez OLE DB można udostępnić do plikowych oraz pocztowych systemów, graficznych plików, innych obiektów stworzonych w różnych aplikacjach. Technologia OLE DB jest obiektowo - orientowana specyfikacja na podstawie C++ API.

T
echnologia ADO (Active Data Obiects) to jest rozwiązanie technologii ASP dostępu do baz danych, które jest realizowane we WWW serwerze IIS (Internet Information Server) firmy Microsoft. Technologia ADO zawiera wszystkie lepsze cechy technologii RDO oraz DAO i musi zamienić te ostanie technologii. Technologia ADO zawiera następne funkcje:

 • Stworzenia niezależnych obiektów baz danych

 • Wsparcie zapamiętanych procedur baz danych

 • Stworzenia kursorów dostępu do danych

 • Wsparcie mechanizmów transakcji.

Głównymi zaletami technologii ADO są nie komplikowane wykorzystanie, prędkość, małe obciągi RAM oraz disku.

Model obiektowy ADO zawiera 6 głównych klasy obiektów (rys. 36): • CONNECTION

 • COMMAND

 • PARAMETERS

 • RECORDSET

 • FIELDS

 • ERRORS.

Obiekt CONNECTION połączy związek pomiędzy aplikację oraz źródłem danych. Utworzenia takiego połączenia zawsze jest pierwszym etapem obsługi bazy. Ten obiekt pozwala także uruchomić instrukcje SQL. Dla zachowywania rezultatów instrukcji trzeba stworzyć obiekt klasy RECORDSET. Klasa CONNECTION zawiera następne metody:

 • Open( ) , Close( ) – połączenie lub wyłączenia ze źródłem danych

 • Execute( ) – uruchomienie instrukcji dla wyznaczonego połączenia

 • BeginTrans( ), CommitTrans( ) oraz RollbackTrans( ) – sterowanie transakcjami dla danego połączenia.

Obiekt COMMAND zawiera instrukcję SQL lub wywołanie zapamiętanej procedury. Ten obiekt może mieć kolekcję parametrów, które mogą być zadane przez obiekty klasy PARAMETER. Klasa COMMAND zawiera następne metody:

 • Execute( ) – uruchomianie instrukcji dla danego połączenia

 • CreateParameter( ) – tworzenie nowego parametru(obiektu klasy PARAMETER)

Kolekcja PARAMETERS zawiera wszystkie parametry, które są wykorzystywane razem z danym obiektem COMMAND. Parametry te są przechowywane w obiektach klasy PARAMETER. Klasa PARAMETERS zawiera następne metody:

 • Append(), Delete() – dodawanie (usuwanie) parametru dla danej kolekcji

 • Item() – wywołanie wyznaczonego obiektu PARAMETR

 • Refresh() – wywołanie informacji pro parametry właściciela zapamiętanej procedury.

Obiekt RECORDSET pozwala na operowania danymi przechowywanymi w tabeli. Obiekt ten zawiera zbiór rekordów pobranych z tabeli. Pozwala on na odczytywanie danych przechowanych w tabeli, modyfikowanie ich oraz gromadzenie informacji, jakie mają być dodane do bazy. Aktualne analizowany rekord oraz jego położenie względem pozostałych rekordów zbioru określane przez kursor bazy danych. Kursor to jest obiekt zawierający rezultat polecenia do bazy danych. Przy stworzeniu obiektu RECORDSET wskaźnik rekordu bieżącego kursora odwzorowuje pierwszy rekord zbioru, a atrybuty BOF oraz EOF otrzymają wartości FALSE. Kiedy zbiór jest pusty atrybut RecordCount otrzyma wartość 0 (zero), lecz BOF oraz EOF – wartości TRUE. Klasa RECORDSET zawiera następne metody:
 • MoveNext(),_MovePrevious()_oraz_Move()'>MoveFirst(), MoveLast(), MoveNext(), MovePrevious() oraz Move() – przesuwają wskaźnik rekordu bieżącego. Obiektami RECORDSET są kursory, które mogą być sterowanymi tylko w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach zbioru rekordów. W przypadku jednokierunkowego kursora można przechodzić jedynie do następnego rekordu zbioru, nie istnieje możliwości cofania się do poprzedniego wiersza lub przeskakiwania o kilka rekordów do przodu lub do tylu zbioru. Tutaj może być wykorzystywana tylko metoda MoveNext(). Dla wyznaczenia końca lub początku rekordów trzeba wykorzystać atrybuty BOF oraz EOF obiektu RECORDSET.

 • AddNew(), Update() oraz Delete() – dodawanie nowych rekordów, aktualizacja oraz usuwanie istniejących rekordów, które jest związane z obiektem REKORDSET.

 • Open(), oraz Close() – uruchomienie (Zamknięcie ) kursora, który reprezentuje rezultaty instrukcji, która jest poprzednio stworzona przez obiekt COMMAND. Metoda Open() odsyła na już stworzony obiekt CONNECT.

Każdy obiekt RECORDSET zawiera kolekcję FILDS, która są zbiorem obiektów klasy FIELD. Każdy obiekt FIELD reprezentuje jedną kolumnę tabeli danych. Na każdy obiekt FIELD w kolekcji FIELDS można odwalać przez nazwę lub liczbę numeryczną.

Kolekcja ERRORS jest stworzona dla zachowywania informacji pro jakikolwiek błędy. Obiekt ERROR reprezentuje błąd wygenerowany przez źródło danych. Kolekcja ERRORS jest używana w sytuacji, gdy jedno wywołanie metody może wygenerować większą ilość błędów.

Przy stworzeniu obiektu RECORDSET można wykorzystać dwa typy kursorów: jednokierunkowy lub dwukierunkowy. Podczas wywołania metody Open() obiektu RECORDSET domyślnie tworzony jest kursor jednokierunkowy. Kursor tego typu jest najbardziej efektywny, jednak oferuje ograniczone możliwości poszukiwania się po zbiorze rekordów .

Dwukierunkowe kursory zawierają następne typy: • Statyczny. Wyniki wykonania zapytania są przechowywane w tabeli tymczasowej, której wierszy nie są modyfikowane w momencie, gdy kursor jest otwarty.

 • Zbiór kluczy. Kursory tego typu zapisują w tymczasowej bazie danych klucze wszystkich wierszy zwróconych w wyniku wykonania polecenia. Dzięki przechowywaniu jedynie kluczy, wszelkie modyfikację rekordów wykonane w czasie gdy kursor jest otwarty, będą zauważane.

 • Dynamiczny. W przypadku użycia kursora dynamicznego za każdym razem, gdy zażądamy nowego rekordu, polecenie określające zawartość zwracanych wyników jest ponownie wykonywane. Oznacza to, że wszelkie modyfikacje wprowadzane w tabeli bazy danych będą widoczne, a co więcej, dodanie nowego rekordu może mieć wpływ na zawartość wynikowego zbioru rekordów.


Pobieranie 8.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   97
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu