Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020Pobieranie 189.6 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar189.6 Kb.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA

   1. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich

Lp.

Nazwa kryterium

zakres

Liczba punktów

Maks. liczba punktów

1.

Operacja wpłynie pozytywnie na sytuację grup defaworyzowanych (trwale bezrobotni, 50+ lub +30) na rynku pracy

będzie realizowana przez osobę

należącą do grupy defaworyzowanej2

4

zatrudniona zostanie osoba należąca

do grupy defaworyzowanej


2


żadne z powyższych

0

2.

Operacja przewiduje dla co najmniej jednego pracownika zatrudnionego na miejscu pracy stworzonym lub utrzymanym w wyniku realizacji operacji wynagrodzenie brutto wyższe od najniższego krajowego

X ≥ 750,00 zł

3

3

750,00 zł > X ≥ 500,00 zł

2

500,00 zł > X ≥ 250,00 zł

1

250,00 zł > X

0

3.

Operacja będzie realizowana w miejscowości, z której najkrótszy dojazd drogą publiczną do

miejscowości gminnej wynosiX ≥ 10 km

3

3

10 km >X ≥ 5 km

2

5 km >X ≥ 3 km

1

3 km > X

lub miejscowość ta jest miejscowością gminną lub operacja ma charakter nieinwestycyjny albo zakupiony sprzęt nie jest stacjonarny0

4.

Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu ogólnego innego niż ten, do

którego przypisano przedsięwzięcie, gdyż sprzyjapoprawie jakości życia mieszkańców na obszarze

0

2

rozwojowi przedsiębiorczości na

obszarze


1

rozwojowi turystyki na obszarze

1

5.

Operacja spełnia warunki

operacja będzie generowała nowe

miejsca pracy1

5

operacja będzie innowacyjna

1

operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

1


podstawę działalności będącej przedmiotem operacji będą stanowiły lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju

1

operacja będzie ukierunkowana na potrzeby grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy

1

6.


Operacja stworzy więcej miejsc pracy niż wymagają tego warunki przyznania pomocy


X > 1

3

3

1≥ X > 0,5

2

0,5 ≥ X > 0

1

X=0

0

7.

Wkład własny wnioskodawcy przekracza określoną w LSR intensywność pomocy o

X>20 tys.

3

3

10 tys.< X ≤ 20 tys.

2

5 tys. < X ≤ 10 tys.

1

5 tys. ≤ X

0

8.

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego w LGD

tak

2

2

nie

0

9.

Termin realizacji operacji przez Wnioskodawcę, liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy, zamknie się w terminie

do 4 miesięcy

5

5

od 5 do 6 miesięcy

3

od 7 do 9 miesięcy

1

powyżej 9 miesięcy

0

Maksymalna ilość punktów

30

Minimalna wymagana ilość punktów

9


OBJAŚNIENIA:

Kryterium nr 1: • Punkty przyznawane są za realizację operacji przez osobę należącą do grupy defaworyzowanej należy przyznać, gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawca lub przynajmniej jeden z członków spółki będącej wnioskodawcą należy do jednej ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, co zweryfikowane zostanie głównie na podstawie Oświadczenia wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej.

 • Punkty za zatrudnienie osoby należącej do jednej z grup defaworyzowanych otrzyma wnioskodawca, który wraz z wnioskiem złożył Zobowiązanie wnioskodawcy do zatrudnienia osoby przynależącej do grupy defaworyzowanej w formie oświadczenia.

 • Trwale bezrobotnym w myśl zapisów LSR jest osoba pozostająca bez zatrudnienia na umowę gwarantującą opłacenie składek do ZUS, nieprowadząca działalności gospodarczej ani nie prowadząca gospodarstwa rolnego oraz nie kształcąca się w systemie szkolnictwa w trybie dziennym przez co najmniej 12 miesięcy.

 • Weryfikacja warunku przynależności do grup defaworyzowanych według wieku lub czasu bycia bezrobotnym odbywa się na dzień złożenia wniosku.

 • W kryterium sumuje się punkty za spełnienie poszczególnych warunków realizacji operacji. Jeżeli spełniony zostanie któryś z tych warunków przyznaje się 2 punkty, jeśli oba to 4 punkty. 0 punktów otrzymuje operacja, która nie spełni żadnego z warunków. Ze względu na istotę podejścia do grup defaworyzowanych w kryterium tym można uzyskać aż 4 pkt.

 • Kryterium dotyczy wszystkich operacji związanych z przedsiębiorczością.

 • Kryterium to odnosi się również do elementu diagnozy jakim jest niewystarczająca liczba miejsc pracy. Wnioskodawca chcąc uzyskać punkty w ramach tego kryterium będzie musiał zatrudnić osobę z grupy defaworyzowanej.

 • Dodatkowe punkty uzyska również osoba przynależna do grupy defaworyzowanej.

 • Jest to zgodne z polityką i spełnia wymogi PROW 2014-2020.

 • Kryterium premiuje operacje, które przyczynią się do osiągnięcia celu ogólnego 1.0 poprawiając warunki życia mieszkańców poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy oraz wskaźnika rezultatu liczba utworzonych miejsc pracy.

Kryterium nr 2: • W tym kryterium możliwe jest uzyskanie punktów za wysokość wynagrodzenia zagwarantowanego dla pracownika, który zostanie zatrudniony na miejscu pracy powstałym w wyniku realizacji operacji lub którego miejsce pracy zostanie utrzymane. Liczba punktów jest tym większa, im wyższe jest zaplanowane wynagrodzenie w stosunku do najniższego krajowego wynagrodzenia. Istotą kryterium nie jest wynagrodzenie pracownika w przeliczeniu na pełen etat, lecz wysokość wynagrodzenia, która będzie wyższa od najniższego wynagrodzenia krajowego brutto. W przedmiotowym kryterium nie ma znaczenia wymiar czasu pracy (cały etat, pół etatu, ¼, czy 0,6 etatu), lecz jego wysokość. Kryterium to odnosi się do elementu diagnozy – niskie zarobki.

 • Weryfikacja odbędzie się głównie na podstawie złożonego przez wnioskodawcę Oświadczenia ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z biznesplanem, które określi wartość brutto zaplanowanego wynagrodzenia. Jeżeli planuje się zatrudnić więcej niż jedną osobę przyjmuje się wynagrodzenie najwyższe zaplanowane dla jednej z tych osób. Jeżeli celem operacji jest utrzymanie miejsca pracy pod uwagę bierze się wynagrodzenie osoby, której miejsce racy zostanie utrzymane w wyniku realizacji operacji. Wartość wynagrodzenia w biznesplanie odnosi się do całego okresu związania z celem.

 • Od zaplanowanego wynagrodzenia odejmuje się wartość najniższego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu złożenia wniosku, a powstałą wartość przyrównuje się do określonych przedziałów i przyznaje właściwą liczbę punktów.

 • Kryterium premiuje operacje, które przyczynią się do osiągnięcia celu ogólnego 1.0 poprawiając warunki życia mieszkańców poprzez wzrost wynagrodzeń oraz wskaźnika rezultatu liczba utworzonych miejsc pracy.

 • W sytuacji, gdy powstaje więcej miejsc pracy pod uwagę bierze się wariant najkorzystniejszy dla wnioskodawcy.

 • Kryterium to wpisuje się w zapobieganie ubóstwu, które jest wymogiem PROW 2014-2020.

Kryterium nr 3: – przedsięwzięcie 1.1.1. • Kryterium dotyczy wszystkich operacji poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich: dostęp do dóbr i usług i infrastruktury rekreacyjnej.

 • Kryterium to pozwoli na premiowanie operacji powstających w miejscowościach oddalonych od lokalnych centrów jakimi są miejscowości gminne i pozwoli realizować tzw. zrównoważony rozwój, poprzez premiowanie operacji zaplanowanych do realizacji w miejscowościach oddalonych od miejscowości gminnych. Im dalsze usytuowanie infrastruktury lub przedsiębiorstwa tym więcej punktów.

 • Weryfikacja odbędzie się głównie na podstawie wydruku ze strony https://www.google.pl/maps wskazującego najkrótszy dojazd drogą publiczną do miejscowości gminnej z miejscowości, w której będzie realizowana operacja załączonego przez wnioskodawcę. Liczba kilometrów zostanie przyrównana do określonych przedziałów i na tej podstawie przyznana zostanie liczba punktów.

 • Podejście to jest odpowiedzią na wyniki diagnozy wskazujące, że im miejsce zamieszkania jest dalsze od miejscowości gminnej, tym trudniejszy dostęp do miejsc pracy, dóbr i usług oraz infrastruktury rekreacyjnej.

 • Kryterium premiuje operacje, które przyczynią się do osiągnięcia celu ogólnego 1.0 poprawiając warunki życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do dóbr i usług i infrastruktury rekreacyjnej oraz wskaźnika produktu – nowe miejsca rekreacji.

 • Budowa niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej spełnia wymogi PROW 2014-2020, gdyż sprzyja realizacji celu związanego z ochroną środowiska i klimatu.

 • Jeżeli wnioskodawca realizuje operację w kilku miejscowościach przyjmuje się opcję dla niego najkorzystniejszą.

Kryterium nr 4: • Celem tego kryterium jest premiowanie operacji, które pozytywnie wpływają lub oddziałują na inne cele niż ten, któremu bezpośrednio jest przypisane realizowane przez operację przedsięwzięcie. Punkty w tym kryterium są sumowane, a operacja może ich uzyskać maksymalnie 2, gdyż w LSR wyróżniono 3 cele ogólne, a jeden zawsze jest bezpośrednio realizowany przez operację.

 • Weryfikacja nastąpi głównie na podstawie opisu spełnienia tego kryterium w Wymaganym dokumencie potwierdzającym spełnienie kryteriów wyboru składanym przez Wnioskodawcę.

 • W opisie tym zawarte musi zostać uzasadnienie pozytywnego oddziaływania na realizację celu ogólnego innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie, nawiązujące do określonego w LSR BL wskaźnika oddziaływania związanego z danym celem. Wskaźniki oddziaływania przypisane dla poszczególnych celów LSR BL są następujące:

 1. cel 1.0 (określony jako poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze) – wskaźnik odziaływania: wzrost odsetka mieszkańców zadowolonych z życia na obszarze LGD BL – wykazanie, że przedmiotowa operacja będzie wpływała na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD BL umożliwi zdobycie 1 punktu;

 2. cel 2.0 (określony jako rozwój przedsiębiorczości na obszarze) – wskaźnik oddziaływania: wzrost dochodów od działalności gospodarczej w gminach na obszarze LGD BL – wykazanie, że przedmiotowa operacja będzie przyczyniała się do wzrostu dochodów od działalności gospodarczej w gminach obszaru LGD BL – działalności gospodarczej wpisującej się w cel 2.0, czyli działalności związanej z pozyskiwaniem i/lub przetwarzaniem lokalnych surowców i/lub produktów – umożliwi uzyskanie 1 punktu;

 3. cel 3.0 – (określony jako rozwój turystyki na obszarze) – wskaźnik oddziaływania: wzrost wpływów z opłat klimatycznych w gminach na obszarze LGD BL – logiczne uzasadnienie, dlaczego planowana do realizacji operacja spowoduje, że obszar LGD BL stanie się atrakcyjniejszym turystycznie i przyciągnie turystów na teren LGD BL, tym samym zwiększając wzrost wpływów z opłat klimatycznych, umożliwi uzyskanie 1 punktu. Opis musi uzasadniać, w jaki sposób i poprzez jakie działania, planowana do realizacji operacja spowoduje, że obszar LGD BL stanie się bardziej atrakcyjny dla turystów i przyciągnie ich na tyle, by doprowadzić do wzrostu wpływów z opłat klimatycznych na terenie LGD BL.

 • Wpływa to bezpośrednio na osiąganie celów LSR i odpowiada elementowi diagnozy, który mówił o braku współpracy i stosowaniu kompleksowych rozwiązań.

 • Odpowiada to zintegrowaniu, które jest jednym z wymogów LSR, zatem odpowiada PROW 2014-2020.

Kryterium nr 5: • Kryterium dotyczy wszystkich operacji. Aby uzyskać punkty wymagane jest, aby odnieść się konkretnie do zakresu spełnienia kryterium i uzasadnić jego spełnienie wskazując: rozwiązania zastosowane w operacji, podstawę działalności, sposób realizacji lub oddziaływanie na grupy docelowe. Punkty sumuje się zatem można uzyskać od 0 do 5 punktów.
 1. Kryterium to jest obowiązkowe jeśli w LSR planuje się wykorzystanie funduszy w ramach PROW 2014-2020 – dowodzi to zawarcia w kryteriach wymogów programu. Kryterium to odnosi się do diagnozy, gdyż na etapie konsultacji i opracowania danych zastanych wskazano: na niewystarczająca liczbę miejsc pracy, małe wykorzystanie innowacji, które jest szansą rozwoju obszaru, iż dużym zagrożeniem dla obszaru jest pogorszenie stanu środowiska naturalnego, małe wykorzystanie i rozpoznawalność produktów lokalnych, iż na obszarze istnieją grupy o utrudnionym dostępie do rynku pracy i grupy te zostały zdefiniowane. Spójność kryterium z diagnozą obrazuje ujęcie w celach lub przedsięwzięciach bądź innych kryteriach tych aspektów.Ze względu na szeroki zakres kryterium premiuje operacje, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich celów ogólnych, gdyż wpłyną na poprawę życia mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych, premiują operacje oparte o produkty lokalne, pozwala chronić środowisko naturalne, które jest podstawą turystyki na obszarze. Weryfikacja nastąpi głównie na podstawie opisu spełnienia tego kryterium w Wymaganym dokumencie potwierdzającym spełnienie kryteriów wyboru składanym przez Wnioskodawcę.

 2. Innowacyjność – faworyzowane będą operacje, których wskaźnik produktu będzie innowacyjny lub droga do jego osiągnięcia, czyli realizacja operacji przewiduje zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, a innowacyjność tę należy odnieść do zastosowania danego rozwiązania na nowym obszarze lub w nowej dziedzinie. Operacja uznawana jest za innowacyjną, gdy spełni ona co najmniej jeden z czterech warunków definicji innowacyjności zaprezentowanej w Tabeli 22. LSR BL:

  • przynajmniej jeden wskaźnik produktu założony do osiągnięcia przez operację, nie był dotychczas znany na terenie gminy, w której realizowana będzie operacja,

  • operacja zakłada osiągnięcie wskaźnika produktu, który istnieje już na terenie gminy,
   w której będzie realizowana operacja, ale stosowany był on w innej dziedzinie,

  • realizując operację do osiągnięcia celu wykorzystano proces, technologię lub podejście nie stosowane dotychczas na terenie gminy, w której realizowana będzie operacja,

  • realizując operację do osiągnięcia celu wykorzystano proces, technologię lub podejście znane już na terenie gminy, w której realizowana będzie operacja, ale w innej dziedzinie.

 1. Sprzyjanie ochronie środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu - do celów środowiskowo-klimatycznych przyczynią się:

 • ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna/turystyczna

 • zastosowanie ekologicznych materiałów

 • wykorzystanie usług nie oddziałujących negatywnie na środowisko

 • promowanie aktywnego trybu życia

 • promowanie walorów środowiska naturalnego (np. poprzez punkty widokowe, tablice informacyjne, pomosty).

 • Ukierunkowanie na potrzeby grup defaworyzowanych można uzyskać poprzez realizację operacji, w którą zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy. Mogą to być np. osoby, dla których tworzone i utrzymywane będzie miejsce pracy. Realizacja operacji może być również dedykowana docelowo mieszkańcom obszaru LGD BL, przynależącym do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.

Kryterium nr 6: • Kryterium premiuje operacje, w ramach których powstanie więcej miejsc pracy niż zakładane minimum. Dotyczy to zarówno podejmowania działalności gospodarczej, jak i rozwoju działalności, dla których kwota pomocy mieści się w 25 tys. zł oraz jest wyższa niż 25 tys. zł. Im więcej miejsc pracy powstanie w ramach realizacji operacji, tym więcej punktów otrzyma operacja.

 • Weryfikacja nastąpi głównie na podstawie Oświadczenia ze wskazaniem wyliczenia powiązanego
  z biznesplanem.

 • Wyliczenie to musi pokazać liczbę miejsc pracy, które powstaną w wyniku realizacji operacji (dla podjęcia działalności gospodarczej wlicza się również samozatrudnienie) i utrzymane zostaną przez cały okres związania z celem. Od tak wyliczonej wartości odjęta zostanie wartość wymagana przepisami, czyli 1 miejsce przy rozwoju działalności, 1 przy podjęciu działalności (w tym samozatrudnienie) i 0 przy rozwoju, dla którego wnioskodawca nie otrzyma więcej jak 25 tys. zł pomocy. Powstała wartość zostanie przypisana właściwemu przedziałowi i na tej podstawie przyznane zostaną punkty.

 • Kryterium to odpowiada na zdiagnozowany problem jakim jest niewystarczająca liczba miejsc pracy.

 • Kryterium premiuje operacje, które przyczynią się do osiągnięcia celu ogólnego 1.0, 2.0, 3.0 poprawiając warunki życia mieszkańców poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy oraz wskaźnika rezultatu liczba utworzonych miejsc pracy.

Kryterium nr 7: • Kryterium to pozwoli na premiowanie operacji, w ramach których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność określoną w PROW 2014-2020 (według ram określonych w LSR). Należy odnieść się do intensywności pomocy dla poszczególnych przedsięwzięć i rodzajów wnioskodawców i obliczyć wartość wkładu własnego przewyższającego intensywność określoną w LSR. Podejście to pozwoli na zaspokojenie
  w większym stopniu zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców, gdyż pozwoli zrealizować w tym samym budżecie więcej projektów.

 • Weryfikacja kryterium nastąpi głównie na podstawie Oświadczenia ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z budżetem wniosku, załączonego przez wnioskodawcę. Oświadczenie określi wyliczenie zgodne z warunkami w LSR – najkorzystniejsze dla wnioskodawcy oraz w o parciu o budżet wnioskowaną kwotę pomocy lub premii. Różnica tych kwot określi wkład własny przekraczający intensywność pomocy i zostanie przyporządkowana do właściwego przedziału, a na tej podstawie wnioskowi zostanie przyznana właściwa liczba punktów.

 • Kryterium wpłynie pozytywnie na realizację większej liczby wskaźników w ramach wszystkich przedsięwzięć, zatem pozytywnie wpłynie na wszystkie cele ogólne.

Kryterium nr 8: • Kryterium to pozwoli na sprawniejszą realizację wskaźników, a zatem również przedsięwzięć i celów, gdyż osoby, które skorzystają z doradztwa, będą miały większą wiedzę, a ich wnioski będą lepszej jakości, więc będą szybciej i w większym odsetku realizowane. Doradztwo jest wymagane w ramach realizacji LSR, zatem kryterium to realizuje wymóg podejścia RLKS i PROW 2014-2020.

 • Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie Zaświadczenia o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA. W zaświadczeniu określony zostanie termin i zakres doradztwa, jednak nie będzie to przedmiotem oceny. Jeżeli wnioskodawca załączy zaświadczenie otrzyma 2 punkty jeśli nie, nie otrzyma punktów.

Kryterium nr 9: • Kryterium to pozwoli na sprawniejszą realizację wskaźników, a zatem również przedsięwzięć i celów, a także na szybsze wdrożenie LSR, co spowoduje szybsze rozwinięcie obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA, poprzez stworzenie nowych miejsc pracy lub ułatwienie dostępu do dóbr i usług oraz infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

 • Weryfikacja nastąpi w oparciu o Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji, załączone przez wnioskodawcę.

 • Im szybciej operacja zostanie zrealizowana, tym więcej punktów uzyska Wnioskodawca. Termin realizacji operacji jest liczony od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia, w którym zostanie złożony wniosek o płatność ostateczną. Jeśli operacja będzie realizowana dłużej niż 9 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy, wnioskodawca otrzyma 0 punktów.


Pobieranie 189.6 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna