Wrocław, dniaPobieranie 341 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar341 Kb.

StronaSUPRA BROKERS ®

F015 Dokument chroniony prawem autorskim

© Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________

Wrocław, dnia 12.10.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWEpostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro
Działając w imieniu i na rzecz Starostwa Powiatowego w Prudniku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Supra Brokers S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.
Główny przedmiot:

66511000-5 Usługi ubezpieczeń na życie
 1. Zamawiający (Ubezpieczający):

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Prudniku

Adres siedziby : ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

NIP: 7551640874

REGON: 531421029
 1. Termin wykonania zamówienia:

01.12.2017 r. – 30.11.2018 r.


 1. Opis przedmiotu zamówienia (ubezpieczenia):

Prosimy zaproponować wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej uwzględniając następujące założenia:


  1. Podstawowe dane:
Liczba

Pracownicy ogółem

122

Struktura zawodowo-wiekowa pracowników

Zgodnie z załącznikiem

Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych

81

Współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych na prawach pracownika

16
  1. Tabela świadczeń:

   l.p.

   Zakres świadczeń

   Podstawowa wysokość świadczeń w zł

   1.

   Zgon ubezpieczonego

   70 000

   2.

   Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

   140 000

   3.

   Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (skumulowana wartość świadczenia)

   210 000

   4.

   Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

   (skumulowana wartość świadczenia)

   210 000

   5.

   Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (skumulowana wartość świadczenia)

   280 000

   6.

   Zgon ubezpieczonego w następstwie w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (zamiennie udaru mózgu jeżeli przewidują to OWU)(skumulowana wartość świadczenia)

   133 000

   7.

   Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za 1% uszczerbku

   700

   8.

   Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za 1% uszczerbku – świadczenie za 1% uszczerbku

   550

   9.

   Zgon małżonka ubezpieczonego

   19 250

   10.

   Zgon małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

   30 250

   11.

   Zgon rodzica ubezpieczonego i rodzica małżonka ubezpieczonego

   2 600

   12.

   Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

   1 650

   13.

   Urodzenie martwego dziecka

   3 300

   14

   Zgon dziecka ubezpieczonego

   3 850

   15.

   Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka

   4 400

   16.

   Ciężkie choroby ubezpieczonego

   6 000

   17.

   Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą oraz powyżej 14-go dnia pobytu spowodowanego NW, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (zamiennie udarem mózgu jeżeli przewidują to OWU)

   70

   18.

   Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany NW – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

   210

   19.

   Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany NW komunikacyjnym lub przy pracy– wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

   280

   20.

   Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (zamiennie udarem mózgu jeżeli przewidują to OWU)– wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

   210

   21.

   Świadczenie dodatkowe za pobyt w szpitalu na OIT/OIOM

   700

   22.

   Rekonwalescencja

   35

   23.

   Operacje chirurgiczne suma ubezpieczenia:

   9 000

   24.

   Leczenie specjalistyczne

   6 000

   25.

   Świadczenie apteczne

   200

  2. Obligatoryjne wymagania do oferty:

 • UPRAWNIENI DO UBEZPIECZENIA: pracownik, współmałżonek pracownika, dziecko pełnoletnie pracownika;

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje również pracownikom i członkom rodzin pracowników, którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym funkcjonującym u Zamawiającego, a którzy w momencie wprowadzania nowej ochrony przebywali na urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym, zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub mają orzeczoną trwałą niezdolność do pracy/służby przez właściwy organ rentowy;

 • WIEK WSTĘPU: min. 68 lat;

 • ZNIESIENIE PRE-EXISTINGU: ryzyka zgonowe, ciężkie choroby ubezpieczonego; leczenie specjalistyczne; operacje chirurgiczne;

 • KARENCJE PRACOWNIK: w stosunku do osób będących Pracownikami w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie będą miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty. Karencji nie stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia grupowego w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia;

 • KARENCJE CZŁONEK RODZINY: w stosunku do członków rodzin pracownika, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie będą miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty. Karencje nie będą miały zastosowania również w stosunku do członków rodziny, które przystąpią do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, od daty zawarcia związku małżeńskiego oraz ukończenia przez dziecko 18-go roku życia;

 • ANKIETY MEDYCZNE PRACOWNIK: wymagane zniesienie;

 • ANIKIETY MEDYCZNE CZŁONEK RODZINY: dopuszcza się w stosunku do nieubezpieczonych;

 • DŁUGOŚĆ POBYTU W SZPITALU UPRAWNIAJĄCA DO ODBIORU ŚWIADCZENIA Z TYT. LECZENIA SZPITALNEGO: 3 dni choroba/1 dzień NNW;

 • Przyjmuje się, że w stosunku do zakresu ubezpieczenia i definicji poszczególnych ryzyk mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych biorących udział w zapytaniu ofertowym. Wyjątek od tej zasady stanowi nadrzędność zapisów slipu brokerskiego.

  1. Warunki dodatkowe ubezpieczenia – fakultatywne zapisy dodatkowe, brane pod uwagę w ocenie kryterium jakości. Za przyjęcie warunków dodatkowych ubezpieczycielowi zostaje przyznana liczba punktów zgodnie z tabelą poniżej:

l.p.

Warunki dodatkowe ubezpieczenia

Ilość

punktów

1.

Gwarancja zniesienia ograniczeń czasowych warunkujących wypłatę świadczeń.

Wymaga się zniesienia ograniczeń czasowych w wypłacie świadczenia z tytułu: • śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (zamiennie udaru mózgu),

 • wystąpienia w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • wystąpienia w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego(zamiennie udaru mózgu).

Wypłata świadczenia z tytułu zajścia wymienionych zdarzeń jest zasadna bez względu na długość czasu jaki upłynął pomiędzy śmiercią, wystąpieniem trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego a zdarzeniem je wywołującym.

1

2.

Gwarancja wypłaty pełnej kwoty odszkodowania.

Nie dopuszcza się pomniejszenia kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego będącego następstwem choroby, nieszczęśliwego wypadku, czy zgonu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego(zamiennie udaru mózgu) o świadczenia wcześniej wypłacone z tytułu choroby, trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego będącego wynikiem tego samego nieszczęśliwego wypadku, czy zawału serca lub krwotoku śródmózgowego(zamiennie udaru mózgu).1

3.

Gwarancja wypłaty świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego za skrócony pobyt Ubezpieczonego w szpitalu.

Ustala się odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego chorobą trwającym 2 dni4

4.

Gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych.

maksymalnie

4

a)

Ustala się minimalne świadczenie z tytułu przeprowadzenia operacji chirurgicznej sklasyfikowanej w tabeli operacji chirurgicznych Ubezpieczyciela jako najlżejsze w wysokości min. 10% sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń.

2

b)

Ustala się minimalne świadczenie z tytułu przeprowadzenia operacji chirurgicznej sklasyfikowanej w tabeli operacji chirurgicznych Ubezpieczyciela jako najlżejsze w wysokości 20% sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń.

4

5.

Rozszerzenie definicji ubezpieczonego o partnera życiowego zgodnie z definicją własną Ubezpieczyciela.

1

6.

Zniesienie karencji w stosunku do partnera życiowego zgodnie z zapisami pkt 3 zapytania – karencje członek rodziny.

1

7.

Całkowite zniesienie ankiet medycznych.

1

8.

Gwarancja zniżek indywidualnych.

Ubezpieczyciel gwarantuje - dla pracowników ubezpieczonych w ramach umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego - zniżkę w wysokości min. 5% na indywidualne ubezpieczenia majątkowe w życiu prywatnym. Zawarcie ubezpieczenia majątkowego z gwarantowaną zniżką jest indywidualną i dobrowolną decyzją ubezpieczonego pracownika.1
 1. Kryteria oceny oferty:

Cena oferty: 80%

Warunki dodatkowe ubezpieczenia: 20% 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów administracyjnych, w tym za czynności związane z zawarciem i administrowaniem umową ubezpieczenia w zakresie określonym w art.4 pkt.2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 roku z późn. zm.);

 1. Sposób przygotowania, termin dostarczenia oferty:

 • ofertę cenową na formularzu ofertowym – załącznik nr 2 należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 20.10.2017 r. do godz.10:00 w siedzibie Supra Brokers S.A. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław.

 • na kopercie należy zamieścić nazwę ubezpieczyciela oraz opis: ”Oferta na grupowe ubezpieczenie na życie dla Starostwa Powiatowego w Prudniku”. Nie otwierać przed dniem 20.10.2017. godz. 10:10”

 • oferta otrzymana przez pełnomocnika Ubezpieczającego po w/w terminie zostanie zwrócona Ubezpieczycielowi bez otwierania.

 • oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Ubezpieczyciela, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Ubezpieczyciela albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Ubezpieczyciela.

 • oferta musi zawierać:

 • wypełniony formularz oferty,

 • informacje dodatkowe o zastosowanych odstępstwach od OWU i dopuszczonych w specyfikacji ograniczeniach;

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie;

 • Ogólne Warunki Grupowych Ubezpieczeń Dodatkowych;

 • Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu;

 • Katalog operacji chirurgicznych;

 • Warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, 20.10.2017 r. godz. 10:10.

 1. Kontakt z oferentami:

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Beata Sobkowicz-Gostyńska, tel. 667 880 336; e-mail: centrala@suprabrokers.pl lub Biuro obsługi klienta, tel. 71 7770-404,-408

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowanie lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

W terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zawarcia umowy lub potwierdzenia przyjęcia do realizacji zlecenia, na warunkach określonych w zaproszeniu i złożonej oferty.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą nazwę, siedzibę i adres Ubezpieczyciela oraz cenę, którego ofertę wybrano zamieści na stronie informacji publicznej Supra Brokers S.A. www.suprabrokers.pl lub pisemnie zawiadomi wszystkich Ubezpieczycieli do których skierował zaproszenie cenowe.
Z wyrazami szacunku,

Beata Sobkowicz-Gostyńska

Broker ubezpieczeniowy

Załączniki:

- Struktura wiekowo-zawodowa

- Formularz oferty

- Wzór umowy

FORMULARZ OFERTY NA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW

STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUDNIKU 1. Nazwa i adres Ubezpieczyciela: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 1. CENA OFERTY (wysokość miesięcznej składki ): …., …. zł

(słownie): ……………………………………………………………………………………


l.p.

Zakres świadczeń

Wysokość świadczeń

w zł

1.

Zgon ubezpieczonego

70 000

2.

Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

140 000

3.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (skumulowana wartość świadczenia)

210 000

4.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

(skumulowana wartość świadczenia)

210 000

5.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (skumulowana wartość świadczenia)

280 000

6.

Zgon ubezpieczonego w następstwie w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (zamiennie udaru mózgu jeżeli przewidują to OWU)(skumulowana wartość świadczenia)

133 000

7.

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za 1% uszczerbku

700

8.

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za 1% uszczerbku – świadczenie za 1% uszczerbku

550

9.

Zgon małżonka ubezpieczonego

19 250

10.

Zgon małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

30 250

11.

Zgon rodzica ubezpieczonego i rodzica małżonka ubezpieczonego

2 600

12.

Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

1 650

13.

Urodzenie martwego dziecka

3 300

14

Zgon dziecka ubezpieczonego

3 850

15.

Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka

4 400

16.

Ciężkie choroby ubezpieczonego

6 000

17.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą oraz powyżej 14-go dnia pobytu spowodowanego NW, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (zamiennie udarem mózgu jeżeli przewidują to OWU)

70

18.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany NW – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

210

19.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany NW komunikacyjnym lub przy pracy– wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

280

20.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (zamiennie udarem mózgu jeżeli przewidują to OWU)– wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

210

21.

Świadczenie dodatkowe za pobyt w szpitalu na OIT/OIOM

700

22.

Rekonwalescencja

35

23.

Operacje chirurgiczne suma ubezpieczenia:

9 000

24.

Leczenie specjalistyczne

6 000

25.

Świadczenie apteczne

200l.p.

Warunki dodatkowe ubezpieczenia

Ilość

punktów

Akceptacja klauzuli tak/nie

1.

Klauzula zniesienia ograniczeń czasowych warunkujących wypłatę świadczeń.

1
2.

Klauzula gwarancji wypłaty pełnej kwoty odszkodowania.

1
3.

Gwarancja wypłaty świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego za skrócony pobyt Ubezpieczonego w szpitalu.

Ustala się odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego chorobą trwającym 2 dni4
4.

Gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych.*

maksymalnie

4
a)

Ustala się minimalne świadczenie z tytułu przeprowadzenia operacji chirurgicznej sklasyfikowanej w tabeli operacji chirurgicznych Ubezpieczyciela jako najlżejsze w wysokości min. 10% sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń.

2
b)

Ustala się minimalne świadczenie z tytułu przeprowadzenia operacji chirurgicznej sklasyfikowanej w tabeli operacji chirurgicznych Ubezpieczyciela jako najlżejsze w wysokości 20% sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń.

4
5.

Rozszerzenie definicji ubezpieczonego o partnera życiowego zgodnie z definicją własną Ubezpieczyciela.

1
6.

Zniesienie karencji w stosunku do partnera życiowego zgodnie z zapisami pkt 3 zapytania ofertowego – karencje członek rodziny.

1
7.

Całkowite zniesienie ankiet medycznych.

1
8.

Gwarancja zniżek indywidualnych.

1
*w przypadku zaznaczenia przez Ubezpieczyciela większej ilości podpunktów do oceny oferty przyjmuje się najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ubezpieczającego(punkty przyporządkowane ppkt a-b nie podlegają sumowaniu) 1. Składka za ubezpieczenie będzie opłacana z częstotliwością miesięczną.
 1. Osoba/y do kontaktów z Ubezpieczającym odpowiedzialne za wykonanie umowy:

………………………., telefon: ………………, e-mail: ………………….,


 1. Ubezpieczyciel oświadcza, że zapoznał się z warunkami postępowania, uzyskał wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Ubezpieczenia.

 2. Ubezpieczyciel oświadcza, że do oferty mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia: ………………………….…………………………………………………..

……………………….……………… …………………………………

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Ubezpieczyciela

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu ..................... r. w …………………

pomiędzy :

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Prudniku

Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

NIP: 7551640874

REGON: 531421029
reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………....………………..

zwanym dalej Ubezpieczającym

a

..................................................................................................................................................z siedzibą w ........................................................................................................................

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................

zwanym dalej Ubezpieczycielem.


przy udziale Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
§ 1

       1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu (Ubezpieczonym są pracownicy oraz uprawnieni członkowie rodzin pracowników Ubezpieczającego) ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Ubezpieczającego w zapytaniu ofertowym.

  1. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.

§ 2


Umowa dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 zawarta zostaje na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia usługi ubezpieczeniowej, tj. od 01.12.2017 r. do 30.11.2018 r.
§ 3

Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel potwierdza poprzez wystawienie polisy ubezpieczeniowej zgodnej z ofertą złożoną Ubezpieczającemu.


§ 4

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  1. Zapytanie ofertowe;

  2. Formularz oferty;

  3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie;

  4. Ogólne Warunki Grupowych Ubezpieczeń Dodatkowych;

  5. Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu;

  6. Katalog operacji chirurgicznych;

  7. Warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

§ 5


   1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy określony jest szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń mają zastosowanie postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym, niniejszej Umowy oraz właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń.

   2. Wszelkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami OWU Ubezpieczyciela a zapytania ofertowego pierwszeństwo mają zapisy zapytania ofertowego. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym zastosowanie mają postanowienia OWU Ubezpieczyciela.

§ 6


 1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy, ustalone w wyniku postępowania przetargowego w wysokości miesięcznej za jedną osobę ubezpieczoną wynosi: ………………………………………

 2. Suma składek za każdy miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej nie może przekroczyć wartości wynikającej z iloczynu ilości osób aktualnie objętych ochroną i stawki składki za jednego ubezpieczonego.

 3. Podstawą do naliczania składki jest comiesięczny, imienny wykaz osób ubezpieczonych przygotowany przez Ubezpieczającego i przekazany w sposób uzgodniony przez strony niniejszej umowy Ubezpieczyciela maksymalnie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy.

 4. Składki ubezpieczeniowe przekazywane będą miesięcznie w terminie płatności do ostatniego dnia każdego miesiąca za który składka jest należna, na wskazane przez Ubezpieczyciela konto.

 5. Nieopłacenie przez Ubezpieczającego składki w całości lub w części nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a jedynie jej zawieszenie. Ubezpieczyciel w takim przypadku wzywa Ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości, wskazując co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki oraz informując o skutku nieprzekazania składki. Po uregulowaniu zaległej składki odpowiedzialność zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres zawieszenia.

§ 7


Jeśli w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, do umowy ubezpieczenia przystąpi mniej niż 40 pracowników Ubezpieczającego, Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
§ 9

Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy oraz umów ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 22.05.2015r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawy z dnia 29.01.2004r.


§ 11

Spory między Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego.


§ 12


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Ubezpieczającego, jeden dla Ubezpieczyciela.

……….…….…………. ………..………………..

Ubezpieczyciel Ubezpieczający
SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234www.suprabrokers.plPobieranie 341 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna