Wprowadzenie 2Pobieranie 4.07 Mb.
Strona1/13
Data02.11.2017
Rozmiar4.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

EKO-EFEKT Spółka z o.o. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

ul. Modzelewskiego 58A/89 DLA

02-679 Warszawa MIASTA RAWA MAZOWIECKA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. WPROWADZENIE 2

2.CHARAKTERYSTYKA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 5

2.1. Charakterystyka fizyczno-geograficzna 5

2.2. Charakterystyka społeczno-gospodarcza 8

3.STAN GOSPODARKI ODPADAMI W RAWIE MAZOWIECKIEJ 9

3.1. Gospodarka odpadami komunalnymi 9

3.1.1. Ilości odpadów komunalnych 9

3.1.2. Systemy zbierania odpadów komunalnych 11

3.1.3. Komunalne osady ściekowe 13

3.1.4. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów 13

3.2. Odpady z sektora gospodarczego 19

3.3. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 31

3.4.Wykaz firm prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami 35

3.5. Główne problemy gospodarki odpadami na terenie miasta 38

4.PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO 39

4.1. Odpady komunalne 39

4.2. Prognoza zmian 39

4.3. Prognoza składu grupowego i ilości odpadów 40

4.3.1. Odpady ulegające biodegradacji 40

4.3.2. Odpady opakowaniowe Kod 15 01 42

4.3.3. Odpady niebezpieczne Kod 20 01 44

4.3.4. Odpady wielkogabarytowe - poużytkowe Kod 20 03 07 45

4.3.5. Odpady budowlane Kod 17 01 46

4.3.6. Komunalne osady ściekowe Kod 19 08 05 47

5.CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 50

5.1. Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 53

5.2. Działania edukacyjne wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami 71

6. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 73

7. KOSZTY REALIZACJI PLANU 79

8. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 82

9. MONITORING I OCENA WDRAŻANIA PLANU 84

9.1. Monitoring środowiska 84

9.2. Monitoring planu gospodarki odpadami 85

9.3. Monitoring społeczny 89

10.ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO 90

11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 92


1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka z wybraną na zasadzie przetargu Spółką EKO-EFEKT.

Celem pracy jest opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla miasta Rawa Mazowiecka”. Obowiązek wykonania planu wynika z obowiązujących przepisów - art. 14 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą o odpadach, która wprowadza obowiązek opracowania i przyjęcia do realizacji krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami oraz określa (w art. 1416) cel, przedmiot, zakres i warunki szczególne.

W świetle tych przepisów plany gospodarki odpadami opracowywane są w celu: • realizowania polityki ekologicznej państwa w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami

 • stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwienia odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Przedmiotem planów są wszystkie rodzaje odpadów powstające na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożone na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, odpadów budowlanych, wraków samochodowych, opon oraz odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych, baterii i akumulatorów, odpadów zawierających azbest i PCB.

Zakres planów gospodarki odpadami obejmuje:

 1. aktualny stan gospodarki odpadami,

 2. prognozowane zmiany w gospodarce odpadami,

 3. działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie zbiórki odpadów, ich unieszkodliwiania lub wykorzystania,

 4. instrumenty finansowe służące do realizacji zamierzonych celów,

 5. system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,

Krajowy plan gospodarki odpadami określa przedsięwzięcia priorytetowe o charakterze ponad wojewódzkim, niezbędne do utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów. Zasady oraz sposób finansowania tych przedsięwzięć może określić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Projekty planów gospodarki odpadami (art. 14):

1) opracowują: krajowy – minister właściwy do spraw środowiska, wojewódzki – zarząd


województwa, powiatowy- zarząd powiatu, gminny – organ wykonawczy (wójt, burmistrz,
prezydent);

2) opiniują (w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania projektu, przy


czym nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną):

 1. krajowy – zarządy województw,

 2. wojewódzki – minister właściwy do spraw środowiska, zarządy powiatów i gmin z terenu województwa,

 3. powiatowy – zarząd województwa i organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

 4. gminny – zarząd województwa oraz zarząd powiatu;

 1. podają do publicznej wiadomości na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) – zwaną dalej ustawą prawo ochrony środowiska.

4) uchwalają: krajowy – Rada Ministrów, wojewódzki – sejmik województwa, powiatowy -
rada powiatu, gminny – rada gminy.

Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami stanowi część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.


Art. 16 ustawy o odpadach umożliwia realizowanie z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów, które zostały ujęte w planie gospodarki odpadami.
„Plan gospodarki odpadami dla miasta Rawa Mazowiecka” wykonany został zgodnie z niżej wymienionymi dokumentami:

 1. Krajowym Planem Gospodarki Odpadami” (KPGO)

 2. „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego” (WPGO)

 3. „Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego” (PPGO)

 4. II Polityką ekologiczną państwa

 5. Strategią rozwoju Powiatu Rawskiego na lata 2001 – 2006

 6. Informacją o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2001 roku, WIOŚ w Łodzi 2002

 7. Informacją o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2002 roku, WIOŚ w Łodzi 2003

 8. Przeglądem ekologiczny składowiska odpadów komunalnych dla miasta i gminy Rawa Mazowiecka w Pukininie, Biuro Doradcze Ecostan, Radom 2002

 9. Ochroną środowiska 2002, GUS, Warszawa 2002

 10. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka

 11. Studium wykonalności dla projektu „Budowa zakładu odzysku surowców
  wtórnych z rozbudową międzygminnego wysypiska w Pukininie”, Eko-Geo
  Consulting, Lublin 2003

 12. Rejestrem odpadów - Zakład Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej

 13. Poradnikiem ekologicznym Rawy Mazowieckiej: System segregacji odpadów dla miasta Rawy Mazowieckiej do roku 2005”, Rawa Mazowiecka 2003

 14. Ankietą sporządzoną przez Wykonawcę
 1. Pobieranie 4.07 Mb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna