Wola Mysłowska gmina 2005-09-19 2005-11-23Pobieranie 270.09 Kb.
Strona1/4
Data01.03.2019
Rozmiar270.09 Kb.
  1   2   3   4
Lublin, 7 lutego 2006 r.RIO – II - 60/71/2005


Pani Zuzanna Pieniak


Wójt Gminy Wola Mysłowska


Szanowna Pani Wójt,

W dniach od 19 września 2005 r. do 24 listopada 2005 r., inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - Paweł Rybczyński, Krzysztof Puchacz i Wojciech Szukała przeprowadzili kontrolę gospodarki finansowej gminy. Protokół kontroli podpisano 7 grudnia 2005 r.

Kontrola ujawniła nieprawidłowości, występujące w jednostce przy realizacji zadań przypisanych jej ustawami. Wiele z tych nieprawidłowości wywarło negatywny wpływ na gospodarkę finansową gminy. Nieprawidłowości te powstały w wyniku niewłaściwej interpretacji przepisów prawa, a w niektórych przypadkach także w wyniku zaniedbania obowiązków przez pracowników Urzędu Gminy oraz zaniedbań obowiązków w zakresie nadzoru.

Ustalenia kontroli wskazują, że rachunkowość nie zapewnia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finansowej gminy, z uwagi na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania środków trwałych. W zakresie ewidencjonowania mienia gminy stwierdzono, że ewidencja księgowa Urzędu Gminy nie oddaje w sposób rzeczywisty stanu majątku gminnego na skutek między innymi ujęcia w ewidencji środków trwałych - niestanowiących aktywów Urzędu Gminy - o łącznej wartości ewidencyjnej 8.327.148,12 zł oraz nieujęcia w ewidencji co najmniej 31 działek gruntowych stanowiących własność gminy Wola Mysłowska (ustalona jedynie dla czterech działek wartość wynosiła 114.521,10 zł).

Ponadto kontrola ujawniła niesporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów, planu wydatków, sprawozdań o stanie zobowiązań i stanie należności Urzędu Gminy oraz niesporządzenie tych sprawozdań dla jednostek organizacyjnych gminy, w tym m.in. dla tych, którym Urząd Gminy prowadzi księgi rachunkowe.

W zakresie zamówień publicznych stwierdzono szereg poważnych nieprawidłowości na każdym z etapów postępowania. Stwierdzono prowadzenie postępowania w sposób, który mógł naruszać zasadę uczciwej konkurencji, między innymi na skutek niejednoznacznego i mogącego wprowadzać w błąd określania przedmiotu zamówienia, niezamieszczania ogłoszeń o przetargach na stronie internetowej zamawiającego i w Biuletynie Zamówień Publicznych, nieprawidłowym sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Bezpodstawnie udzielono zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych przy modernizacji drogi w Wólce Ciechomskiej, na skutek miedzy innymi błędów zamawiającego przy określaniu przedmiotu zamówienia. Dokonano również istotnego naruszenia prawa przy wyborze wykonawcy zadania dotyczącego modernizacji drogi w m. Grudź, przez dopuszczenie do oceny nieporównywalnych ofert oraz wybór wykonawcy, którego oferta dotyczyła odmiennego przedmiotu niż przedmiot postępowania. Ponadto, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - udzielono zamówienia na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006; chociaż wartość tego zamówienia przekraczała równowartość 6.000 euro.

Istotną nieprawidłowością było nieprawidłowe rozliczenie wykonawcy modernizacji drogi gminnej w Wólce Ciechomskiej, co skutkowało zapłaceniem wynagrodzenia wykonawcy w wysokości zawyżonej co najmniej o kwotę 13.731,00 zł.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz sposób ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.
1. W zakresie ustaleń ogólnoorganizacyjnych:
1.1. Nieokreślenie formy organizacyjno – prawnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz gminnych szkół podstawowych.

Opracować i przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i gminnych szkół podstawowych, stosownie do przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); mając na uwadze, że wybór tej formy decyduje o zasadach jej finansowania ze środków budżetu gminy.

Zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - szkoły publiczne mogą być prowadzone zarówno w formie jednostek budżetowych jak i zakładów budżetowych. Uchwały Rady Gminy, określające formy organizacyjno – prawne poszczególnych placówek oświatowych, przedłożyć radom tych szkół, a w przypadku ich braku – radom pedagogicznym, z wnioskiem o wprowadzenie stosownych zapisów w statucie szkoły, stosownie do przepisów art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty – str. 2 protokołu.
1.2. Brak kontrasygnaty skarbnika na umawach dotyczących:

- obsługi bankowej gminy,

- modernizacji drogi w miejscowości Wólka Ciechomska,

- modernizacji drogi w miejscowości Gródź,

- dowożenia uczniów do szkół.

Przestrzegać zasady wyrażonej w przepisach art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w myśl której – w przypadkach, gdy czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej – str. 2, 99, 113 i 121 protokołu.


1.3. Nieprzeprowadzenie w latach 2001 – 2004 kontroli finansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Przestrzegać obowiązku przeprowadzania - we wszystkich gminnych jednostkach organizacyjnych - kontroli w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej, ustalonych przez kierowników tych jednostek, stosownie do przepisów art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Kontrolą obejmować w każdym roku co najmniej 5 % wydatków każdej podległej jednostki, stosownie do przepisów art. 187 ust. 3 tej ustawy – str. 3 protokołu.


2. W zakresie księgowości i sprawozdawczości:
2.1. Naruszenie kompetencji kierowników gminnych jednostek oświatowych, przez zatwierdzanie do zapłaty dowodów księgowych, dotyczących wydatków tych jednostek, przez wójta i skarbnika gminy lub sekretarza gminy.

Przestrzegać kompetencji kierowników jednostek organizacyjnych do zatwierdzania dowodów księgowych do zapłaty; zgodnie z przepisami art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty - kierownik jednostki odpowiada za całość gospodarki finansowej kierowanej jednostki. Dysponowanie środkami publicznymi określonymi w planie finansowym jednostki wiąże się m.in. z zatwierdzaniem do wypłaty dowodów finansowo – księgowych – str. 4 i 5 protokołu.


2.2. Niekompletne opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, polegające na:

- nieokreśleniu zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i zasad ich powiązania z kontami księgi głównej budżetu i Urzędu Gminy.

- niesporządzeniu wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych (dotyczy analitycznej ewidencji podatkowej),

- niesporządzeniu opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania (dotyczy analitycznej ewidencji podatkowej),

oraz nieaktualizowanie tej dokumentacji w zakresie określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji (dotyczy analitycznej ewidencji podatkowej).

Nieopracowanie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości jednostek oświatowych, których rachunkowość prowadzona jest przez Urząd Gminy.

Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości przez:

- uzupełnienie zakładowego planu kont budżetu gminy i Urzędu Gminy o określenie zasad prowadzenia wszystkich kont ksiąg pomocniczych do kont księgi głównej oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.);

- sporządzenie wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o rachunkowości

- sporządzenie opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o rachunkowości.

Zaktualizować dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości w zakresie określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o rachunkowości.

Opracować dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości dla szkół, których rachunkowość prowadzi Urząd Gminy.

Za opracowanie i aktualizację dokumentacji opisującej przyjęte w Urzędzie Gminy zasady rachunkowości odpowiedzialny jest wójt gminy, zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Obowiązek opracowania dokumentacji opisującej zasady rachunkowości jednostek, których rachunkowość prowadzona jest przez Urząd Gminy, spoczywa również na wójcie gminy, jako kierowniku jednostki prowadzącej księgi rachunkowe jednostek oświatowych – str. 5, 29, 30, 122, 125 protokołu.


2.3. Nieoznaczenie niektórych ksiąg rachunkowych - prowadzonych techniką ręczną w postaci kart kontowych - nazwą jednostki, której dotyczą.

Przestrzegać obowiązku trwałego oznaczania ksiąg rachunkowych nazwą jednostki, której dotyczą, a także nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej, okresu sprawozdawczego i datą sporządzenia, stosownie do przepisów art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości – str. 6, 69 protokołu.


2.4. Przypadki dokonywania zapisów w księgach rachunkowych w sposób nietrwały (ołówkiem) oraz z pozostawianiem pustych miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Nieprzestrzegania zasad poprawiania stwierdzonych błędów w zapisach (błędy poprawiano przez zamazywanie treści zapisu korektorem, bez zachowania czytelności błędnego zapisu).

Zapisów w księgach dokonywać w sposób trwały, w sposób uniemożliwiający dokonywanie późniejszych dopisków lub zmian, stosownie do przepisów art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Stwierdzone błędy w zapisach dokonanych w księgach rachunkowych poprawiać z zachowaniem zasad określonych w przepisach art. 25 ust. 1 tej ustawy, tj. przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty (poprawki takie muszą być dokonane jednocześnie we wszystkich księgach rachunkowych i nie mogą nastąpić po zamknięciu miesiąca) lub przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów. W razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca dozwolone są tylko korekty dokonane przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, stosownie do przepisów art. 25 ust. 2 cytowanej ustawy – str. 6, 8 i 131, 132, 134 protokołu.
2.5. Niesporządzanie na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz niesporządzanie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych.

Przestrzegać obowiązku prowadzenia wszystkich wymaganych przepisami ustawy o rachunkowości ksiąg rachunkowych, a w szczególności:

- sporządzać na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, na podstawie zapisów na kontach księgi głównej zestawienie obrotów i sald, zawierające: symbole lub nazwy kont, salda na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego, stosownie do przepisów art. 18 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

- co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzać zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, stosownie do przepisów art. 18 ust. 2 ustawy – str. 6, 7 protokołu.2.6. Nieujmowanie w ewidencji księgowej danego okresu sprawozdawczego wszystkich zobowiązań, które w tym okresie powstały, w tym takich, których zapłaty dokonano w następnych okresach sprawozdawczych.

Przestrzegać obowiązku ujmowania w księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie, stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w tym wpływające w trakcie roku rachunki i faktury z odroczonym terminem płatności – str. 8 i 9 protokołu.


2.7. Niezamieszczanie na dowodach księgowych, na podstawie których dokonano zapisu w księgach rachunkowych, adnotacji o ich zakwalifikowaniu do ujęcia w księgach rachunkowych wraz ze wskazaniem miesiąca księgowania i podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Na dowodach księgowych zamieszczać adnotację o ich zakwalifikowaniu do ujęcia w księgach rachunkowych, przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu źródłowego w księgach rachunkowych (dekretacja) wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości – str. 9 protokołu.


2.8. Niezachowanie obowiązku prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych w porządku systematycznym, w tym operacji dotyczących:

a) realizacji przez Urząd Gminy dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych,

b) wpływu subwencji oświatowej otrzymanej przez gminę w danym roku budżetowym na następny rok budżetowy,

c) dochodów gminy z tytułu czynszów wynikających z umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych,

d) zakupu środków trwałych o wartości nieprzekraczającej kwoty 3.500zł,

e) zakupu abonamentu rocznego przedłużającego prawo korzystania z programu komputerowego;

f) zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką;

oraz niewidencjonowanie kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kontach: 401 „Amortyzacja” i 761 „Pokrycie amortyzacji”.

Zapisu operacji gospodarczych występujących w jednostce dokonywać na kontach przewidzianych do stosowania w zakładowym planie kont, z zachowaniem porządku systematycznego zapisów, w związku z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w szczególności:

a) ewidencję księgową operacji związanych z realizacją dochodów na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego (oraz opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych) prowadzić następująco:

- wpłaty opłat bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy:

w księdze głównej Urzędu Gminy:

Wn 101 „Kasa”,

Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”,

- odprowadzenie dochodów z kasy Urzędu na rachunek bankowy (wspólny z budżetem gminy):

w księdze głównej Urzędu Gminy:

Wn 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”,

Ma 101 „Kasa”,

- wpływ środków na rachunek bankowy:

w księdze głównej Urzędu Gminy:

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

Ma 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”,

w księdze głównej budżetu:

Wn 133 „Rachunek budżetu”,

Ma 224 „Rozrachunki budżetu”,

- część opłaty za wydanie dowodu osobistego, stanowiącą - stosownie do przepisów art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) - dochód budżetu gminy, (tj. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa), która nie podlega przekazaniu do budżetu państwa, ewidencjonować na podstawie polecenia księgowania:

w księdze głównej budżetu:

Wn 224 „Rozrachunki budżetu”,

Ma 901 „Dochody budżetu”,

w księdze głównej Urzędu Gminy:

Wn 240 „Pozostałe rozrachunki”,

Ma 750 „Przychody i koszty finansowe”,

- przekazanie zrealizowanych dochodów podlegających odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (95 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa) ujmować:

w księdze głównej budżetu:

Wn 224 „Rozrachunki budżetu”,

Ma 133 „Rachunek budżetu”,

w księdze głównej Urzędu Gminy:

Wn 240 „Pozostałe rozrachunki”,

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych” (subkonto dochody),

b) operacje dotyczące wpływu w grudniu części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń następnego roku ujmować na kontach księgi głównej budżetu:

- wpływ subwencji:

Wn 133 “Rachunek budżetu”,

Ma 909 “Rozliczenia międzyokresowe”,

- przeksięgowanie tej subwencji na dochody budżetu gminy w roku następnym:

Wn 909 “Rozliczenia międzyokresowe”,

Ma 901 “Dochody budżetu”,

c) należne gminie dochody z tytułu czynszów wynikających z umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych – ujmować w księdze głównej Urzędu Gminy, na kontach:

- przypis należnych czynszów:

Wn 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych”,

Ma 750 “Przychody i koszty finansowe”,

- odpis należności:

Wn 750 “Przychody i koszty finansowe”,

Ma 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych”,

- wpłata należności do kasy:

Wn 101 “Kasa”,

Ma 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych”,

- odprowadzenie z kasy na rachunek bankowy:

Wn 140 “Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”,

Ma 101 ”Kasa”,

- wpływ na rachunek bankowy:

Wn 130 “Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

Ma 140 “Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”,

oraz jednocześnie w księdze głównej budżetu gminy na kontach:

Wn 133 “Rachunek budżetu”,

Ma 901 “Dochody budżetu”,

lub

- wpłata należności bezpośrednio na rachunek budżetu gminy:Wn 130 “Rachunek bieżący jednostek budżetowych” (subkonto - dochody),

Ma 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych”,

oraz jednocześnie w księdze głównej budżetu gminy na kontach:

Wn 133 “Rachunek budżetu”,

Ma 901 “Dochody budżetu”,

d) zakupy środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. kwoty 3.500 zł), których wartość umarzana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania ujmować:

- w ewidencji Urzędu Gminy:

Wn 013 „Pozostałe środki trwałe”

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”

i równolegle ich umorzenie:

Wn 400 „Koszty według rodzajów”,

Ma 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”,

- w ewidencji budżetu gminy:

Wn 902 „Wydatki budżetu”,

Ma 133 „Rachunek budżetu”,

e) wykupienie abonamentu rocznego umożliwiającego korzystanie z programu komputerowego ewidencjonować, bezpośrednio w koszty zapisem:

Wn 400 „Koszty”

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”

Abonament roczny za używanie programu komputerowego nie stanowi środka trwałego w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, stąd nie podlega ewidencjonowaniu na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” lub koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

f) zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką ewidencjonować na wprowadzonym do księgi głównej Urzędu Gminy koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”, w sposób następujący:

- zabezpieczenie zaległości przez ustanowienie hipoteki:

Wn 226 “Długoterminowe należności budżetowe”,

Ma 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych”,

- zmniejszenie tych należności w wyniku dokonanej wpłaty:

Wn 130 “Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

Ma 226 “Długoterminowe należności budżetowe”,

g) naliczenie umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają stopniowemu umorzeniu, ujmować:

Wn 401 „Amortyzacja”,

Ma 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”,

i równocześnie:

Wn 800 „Fundusz jednostki”,

Ma 761 „Pokrycie amortyzacji”,

stosownie do zasad funkcjonowania tych kont, określonych w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.), zwanego w dalszej części tego wystąpienia rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r., oraz zakładowym planie kont – str. 7, 9, 10-12, 135 i 138 protokołu.
2.9. Nieujęcie w księgach rachunkowych Urzędu Gminy roku 2003 wszystkich kosztów dotyczących tego roku.

Przestrzegać zasady memoriału, wynikającej z przepisów art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą w księgach rachunkowych jednostki należy ujmować wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty – str. 12 i 13 protokołu.


2.10. Niezachowanie terminu przeniesienia salda konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” za rok obrotowy 2004 na konto 800 „Fundusz jednostki” – przeksięgowania dokonano pod datą 3 października 2005 r.

Przestrzegać zasady przenoszenia salda konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” na konto 800 „Fundusz zasadniczy” w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zgodnie z zasadami funkcjonowania tych kont, określonymi w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. – str. 13 i 14 protokołu.


2.11. Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku sumy zrealizowanych przez jednostki budżetowe dochodów budżetowych ujętych na koncie 901 „Dochody budżetu” oraz sumy poniesionych wydatków budżetowych ujętych na koncie 902 „Wydatki budżetu” na konto 960 „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”.

Przestrzegać obowiązku dokonywania zapisów o zdarzeniach w ujęciu systematycznym, stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tym przestrzegać zasad dokonywania obowiązujących przeksięgowań:

- przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów budżetu:

Wn 901 „Dochody budżetu”,

Ma 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu”,

- przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków budżetowych:

Wn 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu”,

Ma 902 „Wydatki budżetu”,

- w roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania saldo konta 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu” przenosić na konto 960 „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”,

stosownie do zasad funkcjonowania kont, określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. – str. 14 protokołu.


2.12. Niesporządzanie jednostkowych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-Z, Rb-N, Rb-50 jednostki budżetowej Urząd Gminy, nieegzekwowanie od kierowników gminnych jednostek organizacyjnych obowiązku sporządzania i przedkładania jednostkowych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N; sporządzanie sprawozdań zbiorczych Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-Z, Rb-N, Rb-50 na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych jednostek. Sporządzanie przez kierownika GOPS miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu wydatków na nieobowiązującym formularzu sprawozdania Rb-25, który nie zawiera pełnego zakresu informacji wymaganych dla obowiązujących aktualnie sprawozdań.

Przestrzegać obowiązku sporządzania dla jednostki budżetowej Urząd Gminy, jednostkowych sprawozdań budżetowych za każdy okres sprawozdawczy, a w szczególności:

- Rb-27S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów jednostki budżetowej”,

- Rb-28S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej”,

- Rb-27ZZ „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami” (dla jednostek realizujących dochody),

- Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”,

- Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności”,

- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami” (dla jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom),

stosownie do przepisów § 4 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170 poz. 1426).

Egzekwować, od kierowników jednostek organizacyjnych gminy, obowiązek sporządzania i przekazywania wójtowi gminy jednostkowych sprawozdań Rb-27S „Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych”, Rb – 28S „Miesięczne/roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych”, Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń”, Rb-N „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności”, stosownie do przepisów § 4 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r.

Sprawozdania zbiorcze sporządzać na podstawie sprawozdań jednostkowych podległych jednostek oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu, stosownie do przepisów § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Egzekwować, od kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, obowiązek sporządzania i przekazywania wójtowi gminy wszystkich wymaganych jednostkowych sprawozdań budżetowych na formularzach według odpowiednich wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, stosownie do przepisów § 3, § 4 pkt 2 lit. b oraz „Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, stanowiącej załącznik Nr 32 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

str. 15 i 16 protokołu.


2.13. Nieegzekwowanie od dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej obowiązku sporządzania i  przedkładania wójtowi kwartalnych sprawozdań jednostkowych o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb - Z) oraz o stanie należności tej instytucji kultury (Rb-N).

Egzekwować od dyrektora Biblioteki Publicznej - samorządowej instytucji kultury - obowiązek sporządzania i przedkładania wójtowi gminy kwartalnych sprawozdań jednostkowych o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb - Z) oraz o stanie należności instytucji kultury (Rb-N), stosownie do przepisów § 1 ust. 3 pkt 5, § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 148,poz. 1653) – str. 16 protokołu.


Directory: kontrole -> doc
doc -> Bełżyce ZwKomGm (związek) [060901Z0140] zbiewuk w Bełżycach 2008-10-08 ÷ 2008-11-10 problemowa pismo o uzupełnienie odpowiedzi
doc -> Biała Podlaska (miasto) [0661000] zszz nr 1 w Białej Podlaskiej 2007-10-10 ÷ 2007-11-08 problemowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
doc -> Chełm (miasto) [0662000] Urząd 2007-07-30 ÷ 2007-08-02 doraźna wystąpienie pokontrolne
doc -> Kraśnik (miasto) [0607011] Urząd 2006-11-22 ÷ 2006-11-23 doraźna wystąpienie pokontrolne
doc -> Trzebieszów (gmina) [0611092] Urząd 2007-12-07 ÷ 2007-12-20 doraźna pismo o uzupełnienie odpowiedzi
doc -> Modliborzyce (gmina) [0605062] Urząd 2007-01-08 ÷ 2007-03-12 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
doc -> Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
doc -> W Lublinie Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne
doc -> Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
doc -> Stężyca (gmina) [0616052] Urząd 2009-04-14 ÷ 2009-05-20 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Pobieranie 270.09 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna