Województwo Warmińsko -mazurskie


Grupa 3 - dostawa oprogramowania – szpitalPobieranie 246.11 Kb.
Strona3/3
Data24.10.2017
Rozmiar246.11 Kb.
1   2   3

Grupa 3 - dostawa oprogramowania – szpital (podane parametry są minimalnymi)

L.p

Parametry wymagane

Parametry oferowane, opis

1

Portal e-pacjente-Usługi dostępne w ramach systemu to zestaw aplikacji, które umożliwiają interakcję z użytkownikiem za pośrednictwem Internetu. Moduły mają być zintegrowane z częścią białą systemu, tj. HIS/RIS.

Moduły e-Usług dla pacjentów opublikowane w Internecie mają korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych) co moduły systemu medycznego HIS i RIS, ale nie mogą łączyć się bezpośrednio do tej bazy, a jedynie poprzez dodatkowy zabezpieczony interfejs komunikacji (np. WebServices) w celu podniesienia bezpieczeństwa bazy danych osobowych i wrażliwych danych medycznych przetwarzanych w systemie HIS/RIS.

Z racji przetwarzanych danych medycznych w publicznej sieci Internet, program musi zabezpieczać te dane przed nieautoryzowanym odczytem.

Aplikacje e-Usług dostępne w Internecie dla pacjentów do komunikacji z częścią systemu w intranecie placówki (system HIS/RIS) mają wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji.

W zakresie e-Usług portalu pacjenta zintegrowanych z częścią medyczną systemu w części białej HIS/RIS, skierowanych do pacjentów i udostępnionych w Internecie, musi istnieć możliwość zalogowania się użytkownika do aplikacji e-Usług z użyciem tego samego profilu użytkownika (identyfikator użytkownika, hasło, uprawnienia).

Wszystkie e-Usługi związane są bezpośrednią komunikacją z pozostałymi modułami systemu medycznego (w szczególności związane z ruchem chorych, dokumentacją medyczną) oraz są zarządzane spójnie przez jeden moduł administracyjny.E-PACJENT

E-Pacjent to system zintegrowanych e-usług świadczonych w formie elektronicznej, do których pacjent ma dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.

E-Pacjent integruje następujące e-usługi:

• E-Rejestracja (Zamawiający wymaga integracji z posiadanym systemem E-Rejestracji)

• E-Wyniki (m.in. możliwość udostępniania on-line dokumentacji medycznej pacjentowi, wyników badań, itp.)

• E-Powiadomienia (m.in. moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych)

System prowadzi dziennik logowań do ePortalu pacjenta.

System posiada funkcjonalność zestawiającą analizy statystyk użycia ePortalu:

- z wyszczególnieniem regionu, z którego logował się użytkownik z graficzną prezentacją na mapie polski, świata,

- graficzny wykres prezentujący trendy używania ePortalu,

- podział na nowych użytkowników i stale odwiedzających ePortal,

- średni czas spędzony w module ePortalu,

- przegląd źródeł odwiedzin (strony WWW, z których został uruchomiony moduł ePortal).

System umożliwia wygenerowanie unikalnego identyfikatora w systemie powiązanego z unikalnym numerem pacjenta w części białej.

System umożliwia dostęp do funkcji ePortalu on-line po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora w systemie. Moduł umożliwia także logowanie się z wykorzystaniem samodzielnie zdefiniowanego hasła. System przypomina o konieczności zmiany hasła.

System umożliwia nadanie automatycznych uprawnień dostępu do korzystaniu z e-Portalu w imieniu danego pacjenta dla innego użytkownika e-Portalu, który jest wskazany w systemie ruchu chorych i wykazie pacjentów systemu medycznego HIS/RIS jako osoba upoważniona lub opiekun tego pacjenta.

Informowanie o braku danych kontaktowych po zalogowaniu się do portaluE-WYNIKI

Aplikacja umożliwia przeglądanie wyników badań i dostęp do kart wypisowych przez pacjenta metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu.

Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej może się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów (nazwa badania, jednostka wykonująca) interesujące go wyniki, odczytać oraz wydrukować.

Możliwość konfiguracji okresu widoczności danego wyniku na liście wyników pacjenta.

Integracja z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta systemu szpitalnego, korzystanie z tego samego źródła danych.

Pacjent ma możliwość załączenia zeskanowanych załączników. Lekarz po stronie systemu medycznego HIS działającego w intranecie może zdecydować które z załączników dołączyć do dokumentacji medycznej wizyty.E-POWIADOMIENIA

Moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, wizyty, informacje o badaniach profilaktycznych) za pomocą 3 kanałów komunikacji: e-mail, wiadomości systemowe portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu e-Usług, opcjonalnie SMS

Generowanie wiadomości przypominających pacjentom o wizytach i badaniach.

Możliwość konfiguracji formatu treści wiadomości do wysyłki, a w tym użycie parametrów:

- imię pacjenta,

- nazwisko pacjenta,

- numer pacjenta,

- data wizyty (dd-mm-yyyy),

- dzień wizyty (dd),

- miesiąc wizyty (numer w formacie mm lub słownie),

- rok wizyty (yyyy),

- godzina wizyty (HH:mm),

- nazwa krótka usługi.
Możliwość definicji szablonów wiadomości niezależnych dla każdego typu usług/porad.

Możliwość definicji domyślnego szablonu wiadomości dla usług/porad/wizyt.

Wszystkie wysłane wiadomości są gromadzone w bazie danych systemu wraz z datą wygenerowania i są powiązane z wizytą, usługą, pacjentem, wykorzystanym szablonem wiadomości.

Zabezpieczenie przed ponowną wysyłką tego samego komunikatu.

Możliwość konfiguracji godziny oraz cykli w dniach, w jakich pakiety wiadomości będą generowane do wysyłki.

Pacjent może wskazać jakie kanały komunikacji preferuje w przypadku powiadomień o wizytach, badaniach, zbliżającym się terminie przyjęcia do szpitala wg kolejki oczekujących, informacjach o badaniach profilaktycznych.ADMINISTRACJA FUNKCJAMI PORTALU E-PACJENT

Wspólny moduł administracyjny dla portalu e-Pacjent.

W nagłówku portalu może zostać umieszczone logo jednostki medycznej.

Moduł administracyjny umożliwia administratorowi na definiowanie przynajmniej następujących parametrów e-usług e-Portalu pacjenta:

umożliwia konfigurację szablonu wiadomości, jakie System będzie automatycznie wysyłał do pacjentów: przypomnienia o wizycie, przypomnienie o potwierdzeniu wizyty, anulowanie niepotwierdzonej wizyty

Umożliwia wskazanie E-mail: adres serwera i parametry SMTP (serwer poczty wychodzącej).

Czas generowania wiadomości: w momencie wykonania akcji w systemie lub wyrażenie cron.

Dostępność (dni) wyników badań - Opcja określa okres (w dniach), przez jaki wyniki badania będą dostępne do podglądu przez pacjenta poprzez Portal pacjenta. Po dokonaniu pierwszego wydruku badania obowiązuje czas określony w opcji „Dostępność (dni) wyników badań po dokonaniu pierwszego wydruku wyników przez pacjenta”.BEZPIECZEŃSTWO I KONFIGURACJA E-PACJENT

Serwer WWW powinien być chroniony.

ePortal będzie wyposażony w certyfikat SSL. Będzie posiadał odpowiednią nazwę domenową.

Gwarancja 36 miesięcy

Szkolenie personelu

2

Serwer do portalu e-pacjentTaktowanie procesora 2,2 GHz

Liczba rdzeni 8 (2 x 4, 1X8)

Zainstalowana pamięć RAM 32 GB

Wewnętrzne LTO4

Taśma LTO4 1600GB

HDD SAS 6G 300 GB 15 K HOTPLUG – 4 szt

Napęd optyczny DVD RW

Redundantne zasilani

Karta sieciowa 100/1000 Mbps

Klawiatura, mysz

Oprogramowanie do obsługi backupu serwera na wewnętrzne LTO

Obudowa rack

Gwarancja 36 miesięcy

3

Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznejModuł tworzy dokumentację elektroniczną w oparciu o elektroniczny rekord pacjenta prowadzony w systemie HIS oraz archiwum badań obrazowych PACS

Moduły przechowujące elektroniczną dokumentację medyczną działają w oparciu o ten sam motor bazy danych

Interfejs użytkownika systemu jest zrealizowany jako aplikacja WWW

Wytworzona dokumentacja elektroniczna w każdym momencie jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym i spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego plany, o których mowa w §86 pkt. 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

System umożliwia prowadzenie dokumentacji elektronicznej i zapewnia:

1) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;

2) zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji;

3) stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;

4) identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian, w szczególności dla odpowiednich rodzajów dokumentacji przyporządkowanie cech informacyjnych;

5) udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF;

6) eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym;

7) wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu

System dla dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej:

1) zapewnia jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych;

2) chroni przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;

3) stosuje metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana

Dokumentację stanowi:

1) dokumentacja indywidualna — odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych;

2) dokumentacja zbiorcza — odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych

Dokumentacja indywidualna obejmuje:

1) dokumentację indywidualną wewnętrzną — przeznaczoną na potrzeby Zamawiającego;

2) dokumentację indywidualną zewnętrzną — przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zamawiającego

Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowią w szczególności:

1) historia zdrowia i choroby;

2) historia choroby;

3) karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej

Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią w szczególności:

1) skierowanie do szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) skierowanie na badanie diagnostyczne lub konsultację;

3) zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska;

4) karta informacyjna z leczenia szpitalnego

W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej system umożliwia dokonania wpisu o wydaniu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej lub załączenia jej kopii

System umożliwia dokonanie wpisu w dokumentacji niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym

Każdy wpis w dokumentacji system opatruje oznaczeniem osoby dokonującej wpisu. System opatruje dokumentację oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. Minimalny zakres danych dla tych oznaczeń zawiera:

a) nazwisko i imię,

b) tytuł zawodowy,

c) uzyskane specjalizacje,

d) numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych, dla których wymagane jest PWZ

Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, system umożliwia tworzenie historii zmian i naniesienie adnotacji o przyczynie błędu oraz daty i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji

W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane

W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci elektronicznej, każda strona wydruku oznaczona jest co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości pacjenta, w dokumentacji istnieje możliwość oznaczenia „NN”, z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości

Do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej możliwe jest włączenie kopii przedstawionej przez pacjenta dokumentacji lub wprowadzenia adnotacji zawartych w niej informacji istotnych dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego

Dokument włączony w systemie do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej nie może być z niej usunięty

Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta

System umożliwia prowadzenie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej i zamieszczania w niej lub dołączania do niej:

1) cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia

2) cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

3) cyfrowo odwzorowane oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

System osobie kierującej na badanie lub konsultację umożliwia zarejestrowanie na potrzeby przekazania podmiotowi, do którego kieruje pacjenta, wraz ze skierowaniem, informacji z dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta niezbędnych do przeprowadzenia tego badania lub konsultacji

System umożliwia przeprowadzającemu badanie lub konsultację zarejestrowanie na potrzeby przekazania podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyników tych badań lub konsultacji

System umożliwia Zamawiającemu rejestrowanie, prowadzenie danych w postaci elektronicznej niezbędnych, aby sporządzić w szczególności:

1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii choroby;

2) dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie:

a) księgi głównej przyjęć i wypisów,

b) księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć,

c) listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego,

d) księgi chorych oddziału,

e) księgi raportów lekarskich,

f) księgi raportów pielęgniarskich,

g) księgi zabiegów,

h) księgi bloku operacyjnego albo sali operacyjnej,

i) księgi pracowni diagnostycznej;

3) dokumentację indywidualną zewnętrzną w formie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, skierowania lub zlecenia na świadczenia zdrowotne realizowane poza jednostkami Zamawiającego oraz z dokumentacji dla celów określonych w odrębnych przepisach;

4) dokumentację zbiorczą zewnętrzną składającą się z dokumentacji prowadzonej dla celów określonych w odrębnych przepisach

System rejestr danych Historii choroby zakłada niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do szpitala

System wyświetla całą dokumentację medyczną pacjenta w sposób ustrukturyzowany, a prezentacja struktury odpowiada obowiązującym przepisom

System umożliwia przeglądanie zawartości dokumentacji medycznej przez uprawnionych użytkowników

Dostęp do dokumentów bezpośrednio ze skojarzonych z elektroniczną dokumentacją ekranów systemu medycznego mających taką możliwość

System zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum elektronicznego dokumentacji medycznej

Możliwość automatycznego zarchiwizowania dokumentacji medycznej na daną chwilę (w tym opcja automatycznego archiwizowania po elektronicznym podpisaniu) i przechowanie go w formacie PDF

Istnieje możliwość przygotowania eksportu całości danych dokumentacji medycznej w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym

System przechowuje informacje w sposób dający możliwość udostępnienia, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w formacie XML i PDF

Generowanie wydruków zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa

Przeglądanie zawartości dokumentów możliwych do wydrukowania wyłącznie w postaci plików PDF niedających możliwości nanoszenia przez użytkownika zmian bez wprowadzenia ich w systemie

W przypadku, gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, system daje możliwość korzystania z funkcji zintegrowanego modułu archiwum cyfrowej dokumentacji oraz zintegrowanego modułu archiwum PACS i przechowywania w systemie informatycznym wszystkich dokumentów w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji medycznej

System umożliwia w przypadku wykonania odwzorowania cyfrowego dokumentacji wydawanie na życzenie pacjenta albo zniszczenie w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, a w przypadku oświadczeń pacjentów odnotowanie zarchiwizowania dokumentu w archiwum medycznym po wykonaniu cyfrowego odwzorowania i załączeniu go do archiwum elektronicznej dokumentacji medycznej

W przypadku, gdy istnieje potrzeba udostępniania w postaci papierowych wydruków dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, osoba upoważniona przez Zamawiającego ma możliwość potwierdzenia ich zgodności z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatrzenia swoim oznaczeniem

Dokumentacja wydrukowana z systemu umożliwia identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych

W przypadku przeniesienia dokumentacji z innego systemu teleinformatycznego, do przeniesionej dokumentacji system przyporządkowuje datę przeniesienia oraz informację, z jakiego systemu została przeniesiona

Wpisy w danych dokumentacji medycznej oznaczone są czasem wprowadzenia oraz opatrzone oznaczeniem osoby dokonującej wpisu lub zmian

System otwarty jest na możliwość opatrywania określonych wpisów podpisem elektronicznym oraz oznaczania czasem

Cyfrowe archiwum medycznej jest modułem dostarczonym przez Wykonawcę zintegrowanym z modułem elektronicznej dokumentacji medycznej

Możliwość przechowywania dokumentów elektronicznych w dowolnym formacie, w tym PDF

Możliwość przechowywania dokumentów podpisanych lub nie podpisanych podpisem elektronicznym

Możliwość porządkowania dokumentacji w folderach w kontekście rekordu medycznego pacjenta

Możliwość przeglądania zawartości archiwum dla uprawnionych użytkowników

Dostęp do archiwum z poziomu systemu medycznego

Dostęp do wybranych dokumentów bezpośrednio ze skojarzonych z dokumentami ekranów systemu medycznego

Możliwość przeszukiwania zawartości archiwum według zdefiniowanych kryteriów

System zapewnia automatyczne kopie bezpieczeństwa zawartości archiwum dokumentów

Możliwość opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym oraz oznaczenia czasem

Możliwość zeskanowania papierowego dokumentu i dołączenia do archiwum medycznego do rekordu pacjenta lub rekordu pacjenta w kontekście skojarzonego ekranu udostępniającego taką funkcjonalność

Przechowywanie w systemie informatycznym wszystkich dokumentów w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność z dokumentacją prowadzaną w module elektronicznej dokumentacji medycznej

System zapewnia oznaczenie czasu i jednoznaczne przypisanie osoby dodającej dokument cyfrowy

FORMULARZOWA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje).

Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie.

Możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania wyników wykonania zlecenia w formie zdefiniowanych w systemie formularzy. Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność ze standardem komunikacji systemów medycznych HL7 w wersji minimum 2.3.

Możliwość definiowania formularzy, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisać zaznaczone punkty.

Raport lekarski i pielęgniarski automatycznie pobierają informacje z modułu zleceń o zleconych badaniach.

Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym.

Możliwość zdefiniowania w systemie karty informacyjnej dla pacjenta zawierającej wyniki badań i procedur wykonanych podczas pobytu.

Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie.

System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy.

ZARZĄDZANIE FORMULARZAMI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

System umożliwia zdefiniowanie formularzy związanych z dokumentacją medyczną pacjenta w systemie ruchu chorych i modułach zleceń medycznych przez uprawniony personel Zamawiającego

Interfejs użytkownika modułu administracyjnego funkcjonalności jest aplikacją WWW

Możliwość zarządzania z poziomu graficznego interfejsu użytkownika listą dostępnych w systemie formularzy i przypisaniem ich do właściwego poziomu tworzonej dokumentacji medycznej, np. dokumentacja opisowa na oddziale, w gabinecie w poradni, formularz nowego zlecenia lub wyniku wskazanej usługi medycznej.

Za pomocą graficznego narzędzia typu WYSIWIG (ang. What You See Is What You Get) możliwość samodzielnego definiowania ustrukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie. Narzędzie prezentuje formularze w sposób jak najbardziej zbliżony do uzyskanego po ich publikacji do wprowadzania danych w systemie.

Na wszystkich formularzach można umieścić pola opisowe, liczbowe, pola tekstowe, daty, słownikowe z własnymi słownikami, słownikowe z wykorzystaniem istniejących słowników w systemie, pola wyboru wielokrotnego, pola wyboru jednokrotnego, grafikę.

Możliwość tworzenia reguł wartości domyślnych i pól wyliczanych na formularzu.

Formularze opublikowane w systemie są gotowe do użycia na ekranach wyznaczonych do ich wprowadzania bez konieczności prac programistycznych oraz bez konieczności wprowadzania zmian w modelu danych SQL przez Zamawiającego lub Wykonawcę

W polach opisowych przy wypełnianiu w systemie formularzy istnieje możliwość dodania i użycia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników z możliwością określenia ich dostępności:

- ogólnodostępnych

- ogólnodostępnych w kontekście jednostki organizacyjnej

- ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika

- ogólnodostępnych dla konkretnych typów użytkownika w kontekście jednostki organizacyjnej

- ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora

- ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora w kontekście jednostki organizacyjnej

Dla formularzy zleceń medycznych możliwość tworzenia reguł autoryzacji skutkujące wymuszeniem np. przy wprowadzaniu wyniku elektronicznego podpisu (autoryzacji) przez użytkownika określonego typu (np. innego lekarza, bez konieczności logowania się do systemu na swoje konto).

Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału. Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy.

Licencja bezterminowa

Gwarancja 36 miesięcy

Szkolenie personelu – 3 osoby


4

Optymalizator JGPZaimplementowanie algorytmu grupera (zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ), który na etapie kodowania rozpoznań i procedur dotyczących danej hospitalizacji umożliwi:

- określenie grupy JGP bez konieczności komunikacji z NFZ natychmiast po wprowadzeniu niezbędnych danych wraz z prezentacją osobodni pacjenta w odniesieniu do liczby dni finansowanych grupą JGP;

- określenie grupy JGP z najwyższą taryfą na podstawie wprowadzonych danych wraz z określeniem listy grup alternatywnych JGP.;

- określenie listy grup JGP odrzuconych wraz z podpowiedzią warunków kierunkowych koniecznych do spełnienia;

- listy grup (optymalna, alternatywna, odrzucona ) JGP zawierają wyróżnione grupy JGP, które mogą być rozliczone w poszczególnych produktach zakontraktowanych przez szpital zgodnie z poszczególnymi zakresami świadczeń

Dostęp do funkcjonalności optymalizatora i grupera w zakresie:

- wyznaczania grup JGP

- wyznaczania ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych

- obliczania ich wartości punktowych

- przeprowadzania symulacji grupowania / optymalizacji opłacalności

- sugerowania zmian w kodowaniu

- przechowywania historii grupowań w systemie, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do danych statystycznych

- dostępu do danych statystycznych grupowań z innych szpitali

- wbudowanej przeglądarki grup JGP

Działanie także poza systemem HIS na dowolnych stacjach roboczych działających w sieci lokalnej szpitala, posiadających dostęp do sieci Internet.

Ilość licencji - 20

Licencja bezterminowa

Gwarancja 36 miesięcy

Szkolenie personelu – 2 osoby

5

Moduł receptaModuł umożliwia wystawianie recept dla wskazanego pacjenta wybranego z indeksu pacjentów szpitalnych.

Funkcje dostępne są minimum z modułów Gabinet, Izba przyjęć, Oddział.

Wydruku recepty lekarskiej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Użytkownik ma dostęp do wyszukiwania leków z następujących słowników: baza leków, leków recepturowych, leków preferowanych według nazwy lub składu chemicznego.

Pojedynczy element w liście wyszukiwania leków opisuje minimum nazwę, skład chemiczny, postać, dawkę oraz opakowanie, a w przypadku leków recepturowych nazwę oraz skład chemiczny.

Możliwość tworzenia słownika leków recepturowych zarządzania tym słownikiem.

Słownik leków wykorzystywany do wypisywania recept jest automatycznie aktualizowany przez system do najnowszych wersji (leki refundowane); dodatkowo z poziomu modułu administracyjnego możliwość wykonania importu słownika leków.

Moduł umożliwia tworzenie podręcznego słownika leków preferowanych przez użytkownika. Dodanie nowej pozycji słownika jest możliwe z poziomu listy wyszukanych leków z bazy leków lub leków recepturowych.

Użytkownik po wybraniu leku ma możliwość wskazania liczby opakowań (także niepełnych opakowań), dawkowania, dodania komentarza oraz zastrzeżenia zamiany leku.

Na receptę automatycznie nanoszony jest oddział NFZ lub kod państwa w przypadku pacjentów zagranicznych, a także niezbędne dane pacjenta. W przypadkach, gdy pacjent jest nieubezpieczony, automatycznie ustawiany jest brak ubezpieczenia.

Dane świadczeniodawcy nanoszą się automatycznie na formularz i wydruk recepty. Odpowiedni świadczeniodawca wybierany jest automatycznie na podstawie miejsca pobytu pacjenta (oddział/poradnia).

Na receptę automatycznie nanoszony jest zalogowany lekarz, data wystawienia oraz termin realizacji. Jeśli zalogowany użytkownik nie jest lekarzem, na receptę wstawia się lekarz prowadzący (oddział) lub lekarz z wizyty. Użytkownik może te dane zmieniać, przy czym lekarza może wybrać ze słownika lekarzy w Systemie.

Użytkownik ma możliwość oznaczenia pilności recepty.

Użytkownik może zdefiniować uprawnienia oraz informacje o chorobach przewlekłych z rozwijanej listy możliwych do wyboru pozycji. W celu przyspieszenia wystawiania recept pozycje te są uzupełnione automatycznie pozycją "X".

Użytkownik ma możliwość wyboru drukarki z centralnego serwera wydruków, na której nastąpi wydruk.

System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza.

Numery recept zapisują się na lekarza i świadczeniodawcę.

Jeśli placówka medyczna ma wiele lokalizacji i na każdą oddzielną umowę z NFZ, wskazany we wprowadzaniu zakresów recept lekarz może mieć oddzielną pulę numerów na każdą z przychodni, w których udziela świadczeń.

System podczas wprowadzania numerów recept automatycznie weryfikuje poprawność wprowadzonego numeru recepty.

System automatycznie rejestruje i numeruje recepty ze zdefiniowanej listy numerów recept lekarza.

System umożliwia zdefiniowanie zakresu numerów recept dla lekarza z uwzględnieniem świadczeniodawcy wybieranego ze słownika jednostek organizacyjnych szpitala.

System automatycznie wyświetla licznik numerów recept pozostałych do wykorzystania.

System ewidencjonuje wszystkie leki przepisywane pacjentowi.

Układ formularza do tworzenia/edycji recepty jest zgody z wydrukiem.

Układ formularza do tworzenia/edycji listy leków jest zgodny z wydrukiem.

Zapis recepty jest możliwy gdy:

- uzupełniony jest lekarz wystawiający receptę

- uzupełniona jest data wystawiania i data realizacji od dnia

- liczba pozostałych numerów recept jest większa od 0

- poprawnie zostały ustawione dane świadczeniodawcy

- wybrany pacjent posiada wymagane dane

- ustawiony kod oddziału NFZ lub kod państwa lub X-brak ubezpieczenia

- dodany jest co najmniej jeden lek

W przypadku wystawiania recept dla dzieci nieposiadających numeru PESEL, na wydruku umieszczany jest PESEL jednego z rodziców lub opiekunów.

Istnieje możliwość zapisu recepty w celu późniejszego jej wydrukowania lub modyfikacji.

System blokuje możliwość edycji lekarza na recepcie, gdy został wykorzystany numer recepty z puli danego lekarza.

System umożliwia usuwanie recept. Usunięcie recepty skutkuje odzyskaniem numeru recepty i włączeniu go do puli numerów recept do wykorzystania.

Usunięcie recept wydrukowanych jest możliwe tylko da użytkowników z dodatkowymi uprawnieniami.

System ostrzega użytkownika w przypadku próby edycji wydrukowanej recepty.

System ostrzega przed próbą ponownego wydrukowania tej samej recepty

System ostrzega przed usunięciem zapisanej/wydrukowanej recepty

Wydrukowanie recepty skutkuje automatycznym jej zapisem.

Możliwość ewidencjonowania leków bez recepty przepisywanych pacjentowi.

Zapisane recepty są widoczne w funkcji wystawiania recept po ponownym uruchomieniu funkcji.

Zachowane recepty i listy leków bez recepty prezentowane są w postaci zakładek i są zapisane na pobyt/wizytę.

Zachowana recepta lub lista leków prezentowana jest w postaci formularza zgodnego z wydrukiem.

System umożliwia wydrukowanie listy leków dla pacjenta z dawkowaniem.

System prezentuje listę wystawionych recept i wydanych list leków dla pacjenta z dawkowaniem w kontekście wybranego pobytu.

System umożliwia kopiowanie recept i leków na podstawie historii wystawionych recept.

System w funkcji wystawiania recept prezentuje leki, które przyjmuje pacjent. Prezentowane są w dodatkowej zakładce z możliwością ich wyboru i naniesienia na receptę.

Gwarancja 36 miesięcy

Ilość licencji - 20

Licencja bezterminowa

Szkolenie personelu – 2 osoby


6

System identyfikacji pacjentaSystem zaopatruje pacjenta w niezbędne znaki identyfikacyjne umieszczone na opaskach dedykowanych dla noworodków, dzieci, dorosłych bez konieczności korzystania z innej aplikacji niż moduł ruch chorych.

Znak identyfikacyjny powinien zawierać informacje pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione.

Każda opaska może być zaopatrzona o skrócone informacje o szpitalu (krótka nazwa lub graficzny znak logo).

Drukowanie opaski pacjenta na sieciowej drukarce bez konieczności podglądu wydruku (drukarka pasków nadgarstkowych grupa 3 poz. 1).

Współpraca z termiczną drukarką opasek, która nadrukowuje znaki identyfikacyjne dla pacjentów na systemach Windows oraz Linux. Wymienialne kasetki z opaskami w trakcie pracy.

Dostępność materiałów eksploatacyjnych u dystrybutorów w Polsce: opaski pokryte powłoką antybakteryjną, z wysoką odpornością na działanie wody i środków chemicznych, rozmiary dostosowane dla dzieci (białe standard i czerwone do oznaczania alergii), dorosłych (białe standard i czerwone do oznaczania alergii), niemowląt (standard oraz miękkie nylonowe).

Zgodność Systemu Identyfikacji pacjenta z minimum następującymi wymiarami opasek:

1. samoprzylepne

• dla dorosłych 25x279mm

• dla dzieci 25x178mm

• dla niemowląt 25x152mm

• dla niemowląt miękkie-nylon: 19x195

2. na zatrzask

• dla dorosłych 30x279mm

• dla dzieci 25x178mm

Obsługa pacjentów „NN”.

Automatyczne generowanie identyfikacji spójnej z danymi systemu szpitalnego.

Drukowanie opasek z wykorzystaniem centralnego serwera wydruków systemu szpitalnego.

Automatyczny wydruk opaski pacjenta z poziomu systemu HIS bez konieczności podglądu na domyślnej drukarce (ale możliwość wskazania innej przez użytkownika) natychmiast po zapisaniu przyjęcia pacjenta w systemie. Istnieje dodatkowo możliwość drukowania awaryjnego dodatkowej opaski ad-hoc.

Możliwość wyszukania pacjenta wg identyfikatora z kodu kreskowego 1D w każdym module obsługi pacjenta systemu HIS.

Stała dostępność specjalnego pola do natychmiastowego wyszukiwania pacjenta według identyfikatora z kodu 1D przynajmniej w modułach Oddział, Izba przyjęć, Gabinet/Poradnia, Diagnostyka obrazowa, Blok operacyjny, Statystyka.

Ilość licencji - 5

Licencja bezterminowa

Gwarancja 36 miesięcySzkolenie personelu

Pobieranie 246.11 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu