Warszawa, dnPobieranie 226.07 Kb.
Strona3/3
Data24.10.2017
Rozmiar226.07 Kb.
1   2   3

Nr sprawy 36/2014

 • Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone zostało
  na 20 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub na wybrane przez siebie zadania.

 • Zamawiający dopuszcza zmiany w terminach szkoleń określonych w §1 w przypadku akceptacji tej zmiany przez obie strony umowy, bez konieczności sporządzania aneksu.
  W takim przypadku wymagane jest uzgodnienie terminu, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie
  JW 4198, 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C, budynek 50, pokój nr 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: www.1bltr.wp.mil.pl

 • Oferty należy składać osobiście w JW 4198, 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C, budynek 51, numer pokoju 214 – Kancelaria, lub drogą pocztową na adres
  JW 4198.


 • Termin składania ofert upływa: 18.09.2014 r. o godzinie 10:00.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 00-909 Warszawa, ul. Żwirki
  i Wigury 1C – budynek nr 49, sala nr 11, w dniu: 18.09.2014 r. o godzinie 12:15.


 • Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10.09.2014 r.

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy


- Prawo zamówień publicznych.

3. Akceptują warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę w systemie, spełnia - nie spełnia.


 • Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawcy mają dostarczyć wraz z ofertą:

 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
  w postępowaniu:


1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – według załącznika nr 4 do SIWZ.

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
  do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 7 do SIWZ.

 2. Certyfikaty uprawniające do prowadzenia autoryzowanych szkoleń Microsoft
  i oświadczenie o posiadanych certyfikatach wykładowców do prowadzenia szkoleń – dotyczy zadań: 1, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20.

 3. Oświadczenie o posiadanych certyfikatach wykładowców do prowadzenia szkoleń – dotyczy zadań: 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 11.

Uwaga:


 1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć wspólne oświadczenie
  o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.


 2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
  iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według załącznika nr 5 do SIWZ.

   2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych) – według załącznika nr 6 do SIWZ.

   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3 składa dokument wystawiony w tym kraju potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty o których mowa
w pkt. B, składa każdy z nich. 1. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt A i B należy załączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa:

1. Dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika


z innych dokumentów do niej załączonych (np. odpis z właściwego rejestru).

 1. Dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo
  do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zgodnie
  z art. 23 ust. 2 Ustawy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy.

 2. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy
  do poszczególnych czynności.

W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa
lub poświadczona notarialnie.

4. Zamawiający informuje, że jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, będą oni zobowiązani przed zawarciem umowy, przedłożyć zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum).
 • Informacje na temat umowy ramowej – nie dotyczy

 • Informacje na temat ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy

 • Kryteria oceny ofert – 100 % cena

 • Dni i godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Zamawiający z wykonawcami porozumiewał się będzie pisemnie oraz za pośrednictwem faksu nr (22) 6 821-316.


D O W Ó D C A
płk pil. Dariusz TATAROWSKI


str. /29Pobieranie 226.07 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna