W związku z ogłoszeniem w dniu 15Pobieranie 89 Kb.
Data24.11.2019
Rozmiar89 Kb.SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952

NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 34-99-298, fax (032) 34-99-299

po godz. 1500 fax (032) 34-99-119

e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl


Chorzów, 27.02.2012r.SPZOZZSM/ZP/230/144.3/2012
Szanowni Wykonawcy
Dotyczy: pytań zadanych w ogłoszonym postępowaniu w trybie negocjacji na  dotyczących najmu powierzchni w Pawilonie nr IV, przejęcia i zatrudnienia pracowników w ramach umowy o pracę zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy, sprzedaży „know-how", sprzedaży części sprzętu medycznego i wyposażenia, dzierżawy niezabudowanej nieruchomości gruntowej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, sprzedaży nieruchomości gruntowej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, najmu Sali Operacyjnej Ginekologicznej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zadał pytania dotyczące Specyfikacji. Zamawiający poniżej przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień.
Pytanie nr 1: W jaki sposób kalkulowano wysokość kar umownych ,c których mowa jest w warunkach przetargu? Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, aby uzyskać pewność wykonania zobowiązania przez drugą stronę.
Pytanie nr 2: Czy organy kontrolne w protokołach nakazały wykonanie czynności dostosowawczych do zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz jakie zakreśliły terminy do ich wykonania (np. straż pożarna)? Odpowiedź na pytanie nr 2: Organy kontrolne nakazały Zespołowi Szpitali Miejskich
w Chorzowie wykonanie czynności dostosowawczych do zgodności z aktualnymi przepisami prawa.

Termin wykonania czynności dostosowawczych zakreślony przez Straż Pożarną upływa z dniem 31.12.2012 roku.


Pytanie nr 3: Prosimy o podanie wartości kontraktów zawartych z NFZ przez szpital w 2011 i 2012 roku oraz:

 1. wartości nadwykonań limitowanych i nie limitowanych w roku 2010 i 2011 roku

 2. ilości porodów w 2010 i 2011 roku

 3. zestawienie miesięcznych kosztów rodzajowych oddziału ginekologicznego w 2011 roku

 4. zestawienie głównych dostawców współpracujących z oddziałem ginekologiczno- położniczym

 5. stawki za dyżury jakie obowiązują obecnie w szpitalu

Odpowiedź na pytanie nr 3:

ad a i ad b) Ogłaszający negocjacje opublikował już informacje na ten temat w piśmie znak: SPZOZZSM/ZP/230/144.1/2012 z dnia 17 lutego br.

ad c) Ogłaszający negocjacje publikuje informacje o kosztach oddziału ginekologiczno-położniczego
i noworodkowego w odrębnym pliku – do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej (nazwa dokumentu
/ spakowanego archiwum w formacie zip.: „Koszty oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego.zip”)

ad d) oddział ginekologiczno- położniczy nie ma bezpośrednich dostawców. Żywienie pacjentów SP ZOZ ZSM (catering) realizuje firma zewnętrzna wybrana w postępowaniu przetargowym (ISS Facility sernice z Warszawy), pranie – podmiot z Katowic – Pralmag, wywóz odpadów komunalnych: ALBA Sp. z o.o. wywóz odpadów medycznych: Remondis, dostawy leków, sprzętu medycznego realizuje dział zaopatrzenia i apteka szpitalna SP ZOZ ZSM w oparciu o umowy poprzetargowej.

ad e) Stawki za dyżury medyczne lekarzy zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych:


 • Oddział Noworodkowy - lekarz z II stopniem specjalizacji:

43,- zł za godz. dyżuru w dni robocze

54,- zł. za godz. dyżuru w dniach wolnych od pracy, niedziele i święta • Oddział Ginekologiczno – Położniczy – lekarz z I stopniem specjalizacji
  i bez specjalizacji - 34,- zł za godz. dyżuru w dni robocze

40,- zł. za godz. dyżuru w dniach wolnych od pracy, niedziele i święta
Pytanie nr 4: Jakie Związki Zawodowe działają obecnie w szpitalu?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Związki zawodowe działające w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
w Chorzowie:

 • NSZZ „ Solidarność” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Ochrony Zdrowia

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia

 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 • Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 • Związek Zawodowy Anestezjologów

 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii


Pytanie nr 5: Czy istnieje możliwość zlokalizowania rejestracji dla ginekologii przy obecnej rejestracji głównej z zabezpieczeniem w łączność teleinformatyczną? Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie, nie ma takiej możliwości.
Pytanie nr 6: Czy sala operacyjna jest wyłącznie przekazana do dyspozycji oddziału ginekologii, czy też będzie lub jest inny współużytkownik? Odpowiedź na pytanie nr 6: SP ZOZ ZSM przewiduje innego współużytkownika Sali operacyjnej, ale będzie to uzależnione od ilości zabiegów ginekologicznych (duża ilość zabiegów spowoduje, że sala operacyjna będzie użytkowana tylko przez podmiot przejmujący oddział ginekologiczny).
Pytanie nr 7: Na jakich zasadach funkcjonuje obecnie sala operacyjna dla potrzeb oddziału ginekologicznego? Odpowiedź na pytanie nr 7: Oddział ginekologiczno - położniczy posiada własną salę operacyjną oraz salę porodową w Pawilonie nr IV. Oddział ginekologiczno – położniczy SP ZOZ ZSM nie użytkuje sali operacyjnej w nowym bloku operacyjnym.
Pytanie nr 8: Jakie elementy wchodzą w minimalną cenę ze salę operacyjną podaną w dokumentach przetargowych. W szczególności, które z elementów wymienionych poniżej wchodzą w tą cenę:

 1. koszty osobowe obsady zespołu operacyjnego

 2. koszty leków i materiałów medycznych zużywanych podczas operacji

 3. koszty gazów medycznych oraz sterylizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 8:
W kalkulację minimalnej ceny nie wchodzą wymienione w pytaniu elementy, czyli:

  • koszty osobowe obsady zespołu operacyjnego

  • koszty leków i materiałów medycznych zużywanych podczas operacji

  • koszty gazów medycznych oraz sterylizacji

W kalkulację wchodzą natomiast koszty:

  • amortyzacji

  • zużycia energii, wody, ciepła

  • wywozu nieczystości

  • konserwacji utrzymania technicznego pomieszczeń

  • środków czystości i gospodarczych


Pytanie nr 9: Prosimy o doprecyzowanie zapisu par.9 pkt. 1 umowy najmu sali operacyjnej w zakresie „ważnych przyczyn przez oświadczenie" do rozwiązania umowy najmu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Odpowiedź na pytanie nr 9: SP ZOZ ZSM przewiduje negocjacje dotyczące poszczególnych zapisów umów na drugim etapie postępowania. Zapis ten w ramach negocjacji będzie uszczegółowiony i skonkretyzowany.
Pytanie nr 10: Czy jest zapewnienie ze strony Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, że dla nowego użytkownika pomieszczeń szpitalnych będzie wyrażona zgoda na kontynuowanie działalności szpitalnej z Planem Dostosowawczym dla ginekologii SP ZOZ ZSM?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Nie, nie ma takiego zapewnienia. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie nie może zaciągać zobowiązań w imieniu innych podmiotów w sprawie zgody na kontynuację prowadzonej działalności leczniczej dla nowego użytkownika.
Pytanie nr 11: Jakie są konieczne nakłady, żeby dostosować obecny budynek do minimalnych wymogów umożliwiających prowadzenie działalności przez kolejne 3 lata (do czasu wybudowania nowego pawilonu)? Odpowiedź na pytanie nr 11: Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie nie dokonał szacunku nakładów koniecznych dla dostosowania budynku ginekologii do wymogów umożliwiających kontynuację działalności leczniczej przez kolejne 3 lata.
Pytanie nr 12: Prosimy o potwierdzenie dla naszego stanowiska, że zapisy wszystkich umów zawartych w ramach procedury przetargowej wejdą w życie dopiero po uzyskaniu przez wybranego oferenta z przetargu kontraktu z NFZ na kontynuowanie usług medycznych w zakresie ginekologii.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie. Organizator negocjacji nie przewiduje takiego rozwiązania.
Pytanie nr 13: Czy w związku z par. 9 pkt b. umowy najmu pomieszczeń Oddziału Ginekologicznego tracą moc wszystkie zapisy umów, jakie będą zawarte w ramach przetargu? Odpowiedź na pytanie nr 13:
SP ZOZ ZSM przewiduje negocjacje dotyczące poszczególnych zapisów umów na drugim etapie postępowania
Pytanie nr 14: Jakie są miesięczne koszty sterylizacji narzędzi, sprzątania oddziału i gazów medycznych? Odpowiedź na pytanie nr 14:Koszty miesięczne na oddziale ginekologiczno-położniczym i blokach

Sterylizacji

1 245,43

gazów medycznych

1 762,16


Oddziały sprzątają salowe, których wynagrodzenie ujęto w kosztach wynagrodzeń.
Pytanie nr 15: Jakie są główne pozostałe usługi (poza wymienionymi w poprzednim punkcie) kupowane przez szpital od podmiotów zewnętrznych i służące oddziałowi ginekologii i położnictwa, neonatologii oraz budynkowi, w których te działalności są prowadzone? Jaki był ich koszt w 2011 roku?

Pytanie nr 16: Jakie były w 2011 roku koszty materiałów medycznych zużytych przez każdy z dwóch przedmiotowych oddziałów?

Pytanie nr 17: Jakie są koszty laboratorium związane z oddziałami ginekologiczno-położniczym
i neonatologicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 15, 16 i 17: Wszystkie koszty oddziałów ginekologii i położnictwa oraz neonatologii ujęto (i opublikowano) w odrębnym pliku – do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej (nazwa dokumentu/ spakowanego archiwum w formacie zip „Koszty oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego.zip”)
Pytanie nr 18: Czy możemy przyjąć, że szpital zobowiąże się do zapewnienia dostępu do części wspólnych (np. sterylizatornia, laboratorium, apteka) na zasadach rynkowych? Odpowiedź na pytanie
nr 18
: Tak, w przypadku korzystania na miejscu z usług sterylizatornii szpitalnej i laboratorium analitycznego. Jednocześnie SP ZOZ ZSM nie może odsprzedawać leków, w związku z powyższym Oferent powinien na własną rękę zapewnić sobie dostawy medykamentów.

Pytanie nr 19: Czy szpital zobowiąże się, że nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej
do przedmiotowych oddziałów także po okresie umowy najmu powierzchni (czyli kiedy usługi te będą już świadczone w nowym pawilonie)? Odpowiedź na pytanie nr 19: Tak – na zasadach wzajemności.
Pytanie nr 20: Formularz ofertowy zawiera na ostatniej stronie kilka oświadczeń. Wobec powyższego czy konieczne jest załączanie do oferty dodatkowych oświadczeń w kwestiach określonych w ogłoszeniu o przetargu w Rozdziale II części C pkt 5 ppkt a, b, i, m. Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie, nie jest konieczne. Oferent w powyższym zakresie może ograniczyć się do złożenia oświadczenia na formularzu ofertowym.
Pytanie nr 21: Czy ze względu na konieczny czas do przeprowadzenia procedur związanych z uzyskaniem wszystkich pozwoleń na prowadzenie działalności - medycznej na wynajętej powierzchni,
w tym „tzw. okresie przejściowym" SP ZOZ ZSM Chorzów zobowiązuje się do dalszego prowadzenia działalności medycznej w zakresie ginekologii i położnictwa , do czasu pozytywnego zakończenia przez wybranego oferenta wszystkich procedur związanych z przejęciem kontraktu z NFZ ? Odpowiedź
na pytanie nr 21:
Tak.
Pytanie nr 22: W związku z powyższym czy SP ZOZ ZSM Chorzów w tzw. kresie przejściowym będzie wymagał zapłaty z tytułu zawartej umowy najmu powierzchni, która jest niezbędna w dokumentacji
do odbioru przez sanepid, choć faktycznie nie będzie wykorzystywana przez oferenta do działalności medycznej ? Odpowiedź na pytanie nr 22: Nie.
Pytanie nr 23: Czy w w/w okresie przejściowym wybrany oferent będzie mógł prowadzić prace przygotowawcze związane z inwestycją w nowy obiekt szpitalny? Odpowiedź na pytanie nr 23: Tak.

Pobieranie 89 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna