W pszczewie na podstawie uchwałPobieranie 0.66 Mb.
Strona1/12
Data23.01.2018
Rozmiar0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W PSZCZEWIE
Na podstawie uchwał:

(Uchwały Nr VII/65/99 Rady Gminy w Pszczewie z dnia 25 marca 1999 roku oraz Uchwały Nr 7/99/2000 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Pszczewie z dnia 03.12.1999r. oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 2/2001 a dnia 29.03.2001r. oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 10/2002 z dnia 04.12.2002r, Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 4/2007 SP i 7/2007 G z dnia 14.06.2007, Uchwała Rady Pedagogicznej SP nr 5/2011/12 z 13.09. 2011r Rady Pedagogicznej SP nr 8/2011/12 z 23.01. 2012r. Rady Pedagogicznej SP nr 5/2012/13 z 11.09. 2012r, Rady Pedagogicznej SP nr 6/2012/13 z 11.09. 2012r. Rady Pedagogicznej SP nr 9/2012/13 z 13.06. 2013r., Uchwała Rady Pedagogicznej SP nr 12/2013/2014 z 24.01.2014r,

Uchwała Rady Pedagogicznej SP nr 13/2013/2014 z 24.04.2014r, Uchwała Rady Pedagogicznej SP nr 19/2013/2014 z 26.08.2014r,
TEKST JEDNOLITY

Dziecko oznacza człowieka,


który nie ma 18 lat…….

……Dzieci nie powinny


bać się nauczycieli,
a nauczyciele powinni lubić uczniów.Z Konwencji Praw Dziecka


Uchwalono na Radzie Pedagogicznej w dniu 13 września 2011r. – Uchwała 5/2011/2012

Uchwalono na Radzie Pedagogicznej w dniu 24 stycznia 2014 r.-Uchwała 12/2013/2014

+

SPIS TREŚCI :


ROZDZIAŁ I Nazwa szkoły…………………………………………………….... str . 2

ROZDZIAŁ II Postanowienia ogólne str. 3

ROZDZIAŁ III Misja szkoły i model absolwenta………………………………… str. 3

ROZDZIAŁ IV Cele i zadania szkoły str. 5

ROZDZIAŁ V Sposoby realizacji zadań szkoły str. 8


ROZDZIAŁ VI Organizacja i świadczenia pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej str. 11

ROZDZIAŁ VII Organizacja nauczania i organizacja zajęć rewalidacyjnych

uczniom niepełnosprawnym………………………………………str. 17ROZDZIAŁ VIII Organy szkoły i ich kompetencje str. 22

ROZDZIAŁ IX Organizacja nauczania i wychowania str. 29

ROZDZIAŁ X Szkolny system wychowania str. 35

ROZDZIAŁ XI Organizacja szkoły str. 36


ROZDZIAŁ XII Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania str. 41

ROZDZIAŁ XIII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły str. 41

ROZDZIAŁ XIV Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności

szkolnej str. 61

ROZDZIAŁ XV Uczniowie szkoły str. 64


ROZDZIAŁ XVI Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole str. 68

ROZDZIAŁ XVII Gospodarka finansowa szkoły str. 70

ROZDZIAŁ XVIII Przepisy końcowe str. 71
Rozdział INAZWA SZKOŁY

§ 1.1 Zespół Szkół w Pszczewie

 1. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek nr 23, położony przy ul. Sikorskiego w Pszczewie.

 2. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

  1. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi

  2. Gimnazjum


§ 2.1 Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina w Pszczewie.

 1. Organem sprawującym nadzór jest Lubuski Kurator Oświaty.

 2. Zespół Szkół w Pszczewie jest jednostką budżetową.

 3. Do wyłącznych kompetencji Dyrektora Zespołu Szkół należą m.in.:

  1. powołanie i odwołanie wicedyrektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

  3. przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom,

  4. podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,

  5. występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora.

 4. Do obwodu szkoły należą: Pszczew, Szarcz, Borowy Młyn, Zielomyśl, Brzeźno, Nowe Gorzycko, Stoki, Silna, Świechocin, Policko, Rańsko, Janowo.§ 3.1 W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych, pracowników obsługi

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

 2. Szczegółowe zakresy czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor Zespołu Szkół i określa ilość zatrudnionych w porozumieniu z organem prowadzącym.

 3. Obsługę finansową sprawuje komórka finansowa.


ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne


§ 4. 1 Szkoła Podstawowa w Pszczewie, zwana dalej szkołą jest placówką publiczną

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego

 5. realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 6. cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat a przygotowanie przedszkolne 1 rok. Zasady funkcjonowania i organizacji oddziału przedszkolnego określa załącznik

nr 1 do niniejszego statutu.

 1. Siedzibą szkoły jest budynek nr 23, położony przy ulicy Sikorskiego w Pszczewie

 2. Organem prowadzącym jest Gmina Pszczew

 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

 4. Szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika.

 5. Ustalona nazwa jest używana w brzmieniu: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie

 6. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę

 7. Czas rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa MEN w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 8. Szkoła jest jednostką budżetową.

Pobieranie 0.66 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna