W pszczewie na podstawie uchwał


ROZDZIAŁ XI ORGANIZACJA SZKOŁYPobieranie 0.66 Mb.
Strona9/12
Data23.01.2018
Rozmiar0.66 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ROZDZIAŁ XI

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 112. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada; 1. Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem

 2. Bibliotekę

 3. pracownie komputerową

 4. Świetlice szkolną

 5. Blok żywieniowy(zaplecze i stołówka)wspólne z gimnazjum

 6. Gabinet pielęgniarki

 7. Zespół urządzeń sportowych

 8. Salę gimnastyczną wspólną z gimnazjum

 9. Salę dla oddziału przedszkolnego

§ 113. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


§ 114 .1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny zespołu szkół opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 25 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i wicedyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN


4. W arkuszu organizacji Szkoły podaje się , w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
§ 115. Dyrektor Szkoły opracowuje plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
§ 116. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
§ 117. Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych.

1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.


2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1 mogą mięć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu j lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.
3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej lub międzyoddziałowej Dyrektor Szkoły lub upoważniony wicedyrektor powołują koordynatora zajęć.

4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności: 1. opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych w warunkach organizacyjnych Szkoły;

 2. bieżąca kontrola realizacji zajęć;

 3. prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;

 4. współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub międzyklasowych;

 5. kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych

5. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddzialowej lub międzyklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.


§ 118. Działalność innowacyjna i eksperymentalna

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

2.Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły.
3.Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1,nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
§ 119. Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych (załącznik nr 15)oraz Instrukcji bezpieczeństwa dla opiekunów szkolnych wycieczek
§ 120. Praktyki studenckie

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

§ 121. W szkole działa biblioteka.
  1. Biblioteka jest :

 1. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

 2. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

 3. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
  1. Zadaniem biblioteki i jest :
   1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

   2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,

   3. prowadzenie działalności informacyjnej;

   4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

   5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

   6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

   7. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

   8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

   9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

   10. organizacja wystaw okolicznościowych;

   11. organizacja tematycznych konkursów

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:    1. w zakresie pracy pedagogicznej:

     1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

     2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,

     3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,

     4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,

     5. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż,

     6. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno– wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,

     7. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki stanowiącym załącznik nr 16 statutu szkoły.

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

      1. przedkładanie dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki,

      2. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

      3. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję,

      4. prowadzenie ewidencji zbiorów,

      5. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,

      6. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

      7. prowadzenie dokumentację pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,

      8. planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,

      9. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,

      10. korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własny własnej pracy.

4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:


 1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

 2. zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego;

 3. przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;

 4. zatwierdza przydziały czynności bibliotekarza;

 5. inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;

 6. zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;

 7. nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

7. Szczegółowe zadania nauczyciela-bibliotekarza ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.


8.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.


§ 122.1 Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na warunki związane z planem lekcji, dojazdem do domu lub czasem pracy rodziców, organizuje się świetlicę szkolną, w której prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze .

2.Działalnosć świetlicy określa Regulamin świetlicy i Regulamin ucznia dojeżdżającego.

§ 123.1 W szkole prowadzi się Spółdzielnię Uczniowską prowadzoną samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela-opiekun .

2.Spóldzielniaq działa na podstawie statutu uchwalonego przez walne zgromadzenie lub przez członków założycieli

3.Statut spółdzielni stanowi załącznik nr 18.

§ 124 Zespoły przedmiotowe    1. W szkole mogą działać działają następujące zespoły przedmiotowe:

 1. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 2. Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

 3. Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych SP i G

 4. Zespół nauczycieli matematyki i informatyki SP i G

 5. Zespół nauczycieli języków obcych SP i G

 6. Zespół ds.profilaktyki

2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów Jego pracą kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub Dyrektora.

3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.

4. Zadania zespołu to:

1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;

2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;

3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz opracowanie ich wyników;

4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad ,konkursów, egzaminów,

5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.


§ 125. Zespoły problemowo-zadaniowe


1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez Dyrektora Szkoły.

3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.
§ 126. Zasady pracy oraz zadania Zespołów pracujących w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej opisane są w Rozdziale VI statutu szkoły.
§ 127. Wicedyrektor
1. Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organy prowadzącego.

2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, oraz organu prowadzącego Dyrektor Szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze..

3. Zakres obowiązków wicedyrektora opisany został w § 142
§ 128. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Szkoły.
ROZDZIAŁ XII

Wewnątrzkolne Zasady Oceniania

§ 129.  Ocenianiu podlegają:


 1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia

 2. Zachowanie ucznia

§ 130 Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania zawierają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania-załącznik nr 18 statutu szkoły.Pobieranie 0.66 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna