W pszczewie na podstawie uchwał


ROZDZIAŁ VIII Organy szkoły i ich kompetencjePobieranie 0.66 Mb.
Strona7/12
Data23.01.2018
Rozmiar0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ROZDZIAŁ VIII

Organy szkoły i ich kompetencje


§ 63. 1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół

 2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej

 3. Rada Rodziców Zespołu Szkół;

 4. Samorząd Uczniowski;

§ 64. Każdy z wymienionych organów w § 63 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 1. Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi załącznik nr 5 statutu;

 2. Regulamin Rady Rodziców stanowi załącznik nr 6 statutu;

 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 7statutu.

§ 65.1. Dyrektor szkoły:

 1. kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;

 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;

 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

§ 66.  Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz . Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 67.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 68.  Dyrektor szkoły:1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:

  1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

  2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

  4. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

  5. decyduje w sprawach:

 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły

 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród, innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  1. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

  2. przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

  3. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

  4. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i SU;

  5. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

  6. wywiązuje się z zadań w ramach odbywania stażu przez nauczycieli na stopnie awansu zawodowego;

  7. w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie pisemnych zarządzeń, wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z zarządzeniami i terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń;

  8. podaje do publicznej wiadomości do 15 .VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

  9. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;

  10. udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

  11. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale VI statutu szkoły;

  12. dokonuje bilansu potrzeb a w szczególności określa formy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego i ich przydział;

  13. Dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym.

  14. ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

  15. w szczególnych przypadkach(długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji wychowawcy przez nauczyciela uzupełniającego etat, itp.), dyrektor szkoły może wyznaczyć inna osobę niż sprawującą funkcję wychowawcy do planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom danej klasy.

  16. Dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym, przy czym przez formę pisemną należy rozumieć formy określone w „Systemie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół w Pszczewie.

  17. Dyrektor powołuje zespół do wczesnego wspomagania rozwoju, powołuje nauczyciela do kierowania zespołem

  18. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w §58 statutu szkoły;

  19. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;

  20. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie bez ważnego powodu co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

  21. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną ;

  22. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

  23. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zespoły wspierające

  24. zwalnia uczniów z WF-u, plastyki, informatyki, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;

  25. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z zasadami określonymi w § 103 statutu szkoły;

  26. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach określonych w §169 statutu szkoły;

  27. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia

( prawnymi opiekunami);

  1. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

  2. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

  3. opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;

  4. skreśla z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w §170 statutu;

  5. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu;

  6. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

  7. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających na zasadach określonych w Wewnątrzkolnych Zasadach Oceniania

  8. ustala zajęcia , które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;

  9. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

  1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
   1. opracowuje do 25 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

   2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

   3. ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela oraz określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

   4. organizuje świetlicę szkolną , w sytuacjach, gdy liczna grupa uczniów jest uczniami dojeżdżającymi lub jest zmuszona pozostać dłużej w szkole z powodów organizacji pracy rodziców; zasady pracy świetlicy zawiera Regulamin świetlicy stanowiący załącznik nr 8 oraz Regulamin ucznia dojeżdżającego stanowiący załącznik nr 9;

   5. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;

   6. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

   7. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

   8. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

   9. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

   10. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

   11. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;

   12. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

   13. organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

   14. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

   15. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;

   16. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
  1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
    1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

    2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

    3. dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z Regulaminem oceny pracy nauczycieli-załącznik nr 10 i pracowników zgodnie z Regulaminem okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny-załącznik nr 11;

    4. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
    1. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;

    2. opracowuje Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych- załącznik nr 12

    3. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

    4. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

    5. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

    6. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;

    7. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

    8. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

    9. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

    10. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

    11. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych-załącznik nr 13

    12. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

    13. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;

    14. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;

    15. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
  1. Sprawuje opiekę nad uczniami:
     1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z SU;

     2. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;

     3. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

     4. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;”

     5. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

§ 69.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 70.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły działającym zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej

§ 71. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

§ 72.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§ 73. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:


 1. uchwala Regulamin swojej działalności- załącznik nr 5

 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

 3. podejmuje uchwały w sprawach dotyczących skierowania ucznia do nauki w innej szkole, np. szkoła specjalna,

 4. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

 5. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

 6. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;

 7. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

§ 74. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:  1. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

  2. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;

  3. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

  4. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  5. opiniuje projekt finansowy szkoły;

  6. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

  7. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

  8. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

  9. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

  10. opiniuje tygodniowy plan lekcji;

  11. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

§ 75. 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;

 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

 7. może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;

 8. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

 9. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

 10. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§ 76. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

§ 77. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 78. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 79. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 80. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane komputerowo, w elektronicznej księdze protokołów zebrań Rady Pedagogicznej. Szczegółowe zasady zapisywania przebiegu zebrań w wersji elektronicznej określa Instrukcja elektronicznego protokołowania zebrań zawarta w Regulaminie Rady Pedagogicznej stanowiącej załącznik nr 5 Statutu

§ 81 1. W szkole działa Rada Rodziców.   1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

   2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.

   3. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

   4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

   1. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic

( prawny opiekun).

   1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

     1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

     2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

     3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

   2. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

   3. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 82. 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

     1. uchwala Regulamin swojej działalności; regulamin stanowi załącznik nr 6

     2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;

     3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki;

 1. Programy, o których mowa w § 82 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną

 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 83. 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

  1. opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

  2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

  3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

  4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

§ 84. 1. Rada Rodziców może:   1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

   2. występować do Dyrektora szkoły innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

   3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

   4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez

organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§ 85 Samorząd Uczniowski

1.Reprezentuje interesy uczniów w sprawie oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad zapisanych w WZO

2.Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak: • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami, stawianym wymogom

 • prawo do organizacji życia szkolnego

 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły

 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU

3.Opracowuje Regulamin swojej działalności –załącznik nr 7
§ 86. Zasady współpracy organów szkoły.

    1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

    2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

    3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

    4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

    5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

    6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i SU w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

    7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

    8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 102 ust. 1 statutu szkoły.

    9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 87 niniejszego statutu.

§ 87. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

  3. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego

§ 88. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.

§ 89.1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 1. Wicedyrektor

 2. Główny księgowy.

§ 90. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 dyrektor szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją szkoły.


Pobieranie 0.66 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna