W podmiocie leczniczym: medprom agnieszka banasiewicz, ul. Juliusza Słowackiego 16, MiękowoPobieranie 83.05 Kb.
Data27.01.2018
Rozmiar83.05 Kb.
Protokół z kontroli planowej sprawdzającej

w podmiocie leczniczym: MEDPROM AGNIESZKA BANASIEWICZ,
ul. Juliusza Słowackiego 16, Miękowo 1. Informacje i ustalenia ogólne 1. Kontrolowany podmiot leczniczy


MEDPROM AGNIESZKA BANASIEWICZ, ul. Juliusza Słowackiego 16, Miękowo

REGON: 300774086

RPWDL: 000000020331 W-30

Data wpisu do rejestru: 1.12.2005 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0700 - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 7.11.2005 r.Nazwa i adres przedsiębiorstw podmiotu leczniczego:

 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFIL, ul. Grunwaldzka 66,
  60-311 Poznań,

 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFIL SZPITALNY, ul. Szwajcarska 3, Poznań,

 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFIL DIAGNOSTYCZNY,
  ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań. 1. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne


Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

 1. Agnieszka Skrzypek, specjalista, przewodnicząca zespołu kontrolnego,

 2. Agata Goździewińska, specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.227.2015.1,
z dnia 2 kwietnia 2015 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
Kontrolę planową sprawdzającą przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2015 rok. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 10 kwietnia 2015 roku i zakończono w dniu 29 kwietnia 2015 r. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano 10 kwietnia 2015 roku.

 1. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli planowej sprawdzającej była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego, znak: PS-IV.9612.100.2014, z dnia 27 listopada 2014 roku, według stanu na dzień kontroli.
 1. Kierownik podmiotu leczniczego


Kierownikiem medycznym podmiotu leczniczego jest Pan XXXXX.

 1. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony kontrolowanego podmiotu


W trakcie kontroli podmiot leczniczy reprezentowała Pani Agnieszka Banasiewicz – przedsiębiorca.


 1. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne


W dniu 10 kwietnia 2015 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Pani Agnieszce Banasiewicz, przekazano upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.227.2015.1, z dnia 2 kwietnia 2015 r., zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdziła podpisem na powyższym dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.
Kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału z kontroli. Oświadczenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


 1. Opis stanu faktycznego i ustalenia

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole znak: PS-IV.9612.100.2014, stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

 1. Podmiot nie wykonuje działalności we własnym imieniu i na własną rzecz, z wyjątkiem Poradni chirurgii ogólnej, komórka organizacyjna nr 016, i Gabinetu diagnostyczno – zabiegowego, komórka organizacyjna nr 017, co jest niezgodne z art. 10, w związku z art. 100 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

 2. Faktyczna struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego nie jest zgodna
  z Księgą rejestrową i z zapisami Regulaminu organizacyjnego, ponieważ:

 • od 2012 r. nie funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Poradnia żywienia, Poradnia żywienia dla dzieci, Poradnia proktologiczna, Poradnia leczenia bólu;

 • gabinety konsultacyjne funkcjonują w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych. W strukturze organizacyjnej podmiotu brak komórek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia działalności w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, o której mowa w art. 8 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.). Udzielanie dyżurów medycznych nie dokumentuje funkcjonowania komórek organizacyjnych.


Powyższych zmian w stanie formalno-prawnym nie zgłoszono do organu rejestrowego,
co narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).


 1. Regulamin Organizacyjny jest niezgodny z wymogami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.), ponieważ:

 • nie określono rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy;

 • struktura organizacyjna podmiotu nie odpowiada stanowi faktycznemu, ponieważ uwzględnia komórki organizacyjne, które nie funkcjonują od 2012 r., tj.: Poradnię żywienia, Poradnię żywienia dzieci, Poradnię proktologiczną, Poradnię leczenia bólu oraz 11 Gabinetów konsultacyjnych, które nie prowadzą działalności na własną rzecz, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy;

 • w punkcie V regulaminu, jako siedzibę główną podmiotu, wskazano lokalizację Poznań,
  ul. Grunwaldzka 66, co jest niezgodne ze stanem faktycznym i księgą rejestrową, ponieważ pod tym adresem mieści się siedziba przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Siedziba podmiotu mieści się w Miękowie, przy ul. Juliusza Słowackiego 16. Ponadto nieprecyzyjnie wskazano miejsca udzielania pozostałych świadczeń zdrowotnych, podając tylko nazwy podmiotów leczniczych, z którymi podmiot zawarł umowy. Powyższe narusza art. 24 ust. 1 pkt 5
  ww. ustawy;


 • w punkcie VI regulaminu, w pkt 3b zawarto zapisy, które nie odpowiadają profilowi świadczeń zdrowotnych, do których podmiot jest uprawniony w myśl księgi rejestrowej, dotyczy to zapisów o skierowaniach od lekarza rodzinnego, bądź innego specjalisty, jakie pacjent jest zobowiązany okazać w Rejestracji w celu planowanej hospitalizacji, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 6
  ww. ustawy;


 • regulamin nie zawiera załącznika nr 2, o którym mowa w punkcie X.2 określającego wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.

 1. Do wiadomości pacjentów nie podano cennika świadczeń zdrowotnych oraz informacji
  o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

 2. W przedsiębiorstwie leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym, nie zamieszczono praw pacjenta oraz wzorów upoważnień pobieranych od pacjentów dotyczących upoważnienia osoby bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza art. 11 ust. 1 oraz art. 23 i 26 ustawy z dnia 6 listopada
  2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.159, z późn. zm.).

 3. Informacja o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, podana do wiadomości pacjentów, obejmuje zakres świadczeń, których na dzień kontroli podmiot w lokalizacji Poznań, ul. Grunwaldzka 66 nie realizuje (laryngologia, proktologia i neurochirurgia), co narusza art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

 4. Nie przedłożono dokumentu właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniującego pomieszczenia i urządzenia do wymagań aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
  26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r.,
  poz. 739), co narusza art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

 5. Pomieszczenia podmiotu zlokalizowane są poniżej terenu urządzonego przy budynku. Brak zgody na użytkowanie tych pomieszczeń, wydanej przez właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, do czego zobowiązuje § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
  26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739) i co narusza art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn zm.).

 6. Nie przedłożono dokumentów potwierdzających datę i formę nawiązania stosunku pracy
  z lekarzami udzielającymi świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej zlokalizowanej
  w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 66. Dotyczy lekarzy: XXXXXXXXXX., co narusza art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
  z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

 7. Nie udokumentowano przekazania do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwych samorządów zawodów medycznych, informacji o liczbie osób, które wykonują w podmiocie zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną za III kw. 2013 r. Informacje za I i II kwartał 2014 r. przekazano
  z naruszeniem terminów ustawowych. Ponadto dane zawarte w pismach adresowanych do właściwych samorządów zawodów medycznych są niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ
  z ich treści wynika, że w każdej z grup zawodowych liczba zawartych umów wynosi odpowiednio: za I kw. 2014 roku - XXX osób łącznie, za II kw.2014 r. XX osób łącznie, za III kwartał 2014 r. XXX osób łącznie.

Powyższe narusza art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

 1. Na wyposażeniu podmiotu jest krzesełko dźwigowe umożliwiające dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym ruchowo, które nie posiada aktualnego przeglądu technicznego,
  co narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).

 2. Dokumentacja medyczna nie jest przechowywana i prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.177, z późn. zm.), ponieważ:

 • podmiot nie zapewnił odpowiednich warunków przechowywania dokumentacji, zabezpieczających ją przed dostępem osób nieupoważnionych, co narusza § 73
  ww. rozporządzenia;

 • do dokumentacji nie dołącza oświadczeń pobieranych od pacjentów dotyczących upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
  co narusza § 8 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia;

 • dla Poradni chirurgii ogólnej nie prowadzi się dokumentacji medycznej zbiorczej w formie Księgi przyjęć, co narusza § 40 pkt 3a ww. rozporządzenia;

 • w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej - Historii zdrowia i choroby stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 1. dokumentacja zawierała niepełne oznaczenie podmiotu. W dokumentacji stosuje się dwie pieczątki zawierające dane podmiotu, pierwsza nie zawierała: nazwy podmiotu, kodów resortowych podmiotu części I czyli numeru księgi rejestrowej, części V czyli kodu resortowego jednostki organizacyjnej oraz części VII czyli kodu resortowego komórki organizacyjnej,
  w której jest udzielane świadczenie zdrowotne, druga pieczątka zawierała więcej danych podmiotu, brakowało w niej jedynie nazwy podmiotu, co narusza § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia,

 2. strony w dokumentacji nie były ponumerowane i oznaczone co najmniej imieniem
  i nazwiskiem pacjenta, co narusza § 5 i 6 ww. rozporządzenia,

 • w Księdze gabinetu zabiegowego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 1. w oznaczeniu podmiotu brakowało nazwy podmiotu, co narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia,

 2. w oznaczeniu lekarza wykonującego zabieg brakowało pieczątki zawierającej imię i nazwisko lekarza, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje oraz numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy XXXXXXXX), co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia.

W toku czynności kontrolnych ustalono co następuje.

Ad. 1. i Ad. 2. Zgodnie z wpisem w Księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFIL, ul. Grunwaldzka 66,
60-311 Poznań,
wchodzi jednostka organizacyjna o nazwie: NZOZ PROFIL, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 66 oraz wchodzące w jej skład 6 komórek organizacyjnych, zlokalizowanych pod tym samym adresem:

 • Poradnia chirurgii ogólnej,

 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

 • Poradnia żywienia,

 • Poradnia żywienia dla dzieci,

 • Poradnia proktologiczna,

 • Gabinet konsultacyjny neurochirurgiczny.

Zgodnie z wpisem w Księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa leczniczego NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFIL SZPITALNY, ul. Szwajcarska 3, Poznań, wchodzi jednostka organizacyjna o nazwie: NZOZ PROFIL SZPITALNY, z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Szwajcarskiej 3 oraz wchodzące w jej skład 9 komórek organizacyjnych, zlokalizowanych pod tym samym adresem:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

 • Oddział Chirurgii Ogólnej,

 • Oddział Okulistyczny,

 • Oddział Urologii,

 • Blok Operacyjny,

 • Oddział Kardiochirurgii,

 • Oddział Kardiologii,

 • Oddział Neurochirurgii,

 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych.

Zgodnie z wpisem w Księdze rejestrowej w skład przedsiębiorstwa leczniczego NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFIL DIAGNOSTYCZNY, ul. Szwajcarska 3,
61-285 Poznań, wchodzi jednostka organizacyjna o nazwie: Zakład Diagnostyki Obrazowej,
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 3 oraz wchodzące w jej skład 5 komórek organizacyjnych, zlokalizowanych pod tym samym adresem:

 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej,

 • Pracownia Angiografii,

 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego,

 • Pracownia USG,

 • Pracownia Tomografii Komputerowej.


Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych

Na podstawie Księgi rejestrowej ustalono, że podmiot powinien prowadzić działalność leczniczą polegającą na udzielaniu: 1. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFIL, ul. Grunwaldzka 66,
60-311 Poznań:


 • Poradnia chirurgii ogólnej (HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: 05 Chirurgia ogólna, 24 Onkologia kliniczna, 28 Pediatria, 47 Gastroenterologia; HC.1.3.5 – Leczenie
  w domu pacjenta: 05 Chirurgia ogólna, 24 Onkologia kliniczna, 28 Pediatria,
  47 Gastroenterologia; HC.R.3- Badania i rozwój w ochronie zdrowia: 05 Chirurgia ogólna, 24 Onkologia kliniczna, 28 Pediatria, 47 Gastroenterologia),

 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (HC.4.9 pozostałe usługi pomocnicze: 05 Chirurgia ogólna, 24 Onkologia kliniczna, 28 Pediatria, 01 Anestezjologia i intensywna terapia),

 • Poradnia żywienia (HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: 05 Chirurgia ogólna, 24 Onkologia kliniczna, 28 Pediatria, 01 Anestezjologia i intensywna terapia; HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta: 05 Chirurgia ogólna, 24 Onkologia kliniczna, 28 Pediatria,
  01 Anestezjologia i intensywna terapia),

 • Poradnia żywienia dla dzieci (HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:
  05 Chirurgia ogólna, 24 Onkologia kliniczna, 28 Pediatria, 01 Anestezjologia i intensywna terapia; HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta: 05 Chirurgia ogólna, 24 Onkologia kliniczna, 28 Pediatria, 01 Anestezjologia i intensywna terapia),

 • Poradnia proktologiczna (HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: 05 Chirurgia ogólna, 24 Onkologia kliniczna),

 • Gabinet konsultacyjny neurochirurgiczny (HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: 21 Neurochirurgia).


NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFIL DIAGNOSTYCZNY,
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań:


  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej (HC.4.2.3 – Rentgenodiagnostyka: 31 Radiologia
   i diagnostyka obrazowa),

  • Pracownia Angiografii (HC.4.2.9 Inne: 53 Kardiologia),

  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego (HC.4.2.4 - Rezonans magnetyczny: 31 Radiologia
   i diagnostyka obrazowa),

  • Pracownia USG (HC.4.2.1 - USG: 31 Radiologia i diagnostyka obrazowa),

  • Pracownia Tomografii Komputerowej (HC.4.2.2 - Tomografia Komputerowa: 31 Radiologia
   i diagnostyka obrazowa).
 1. stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFIL SZPITALNY, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (HC.1.1 Leczenie stacjonarne: 01Anestezjologia
  i Intensywna Terapia),

 • Oddział Chirurgii Ogólnej (HC.1.1 Leczenie stacjonarne: 05 Chirurgia ogólna),

 • Oddział Okulistyczny (HC.1.1 Leczenie stacjonarne: 23 Okulistyka),

 • Oddział Urologii (HC.1.1 Leczenie stacjonarne: 24 Onkologia kliniczna),

 • Blok Operacyjny (HC.1.1 Leczenie stacjonarne: 12 Kardiochirurgia, 41 Chirurgia plastyczna, 40 Chirurgia onkologiczna, 39 Chirurgia naczyniowa, 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 34 Urologia, 23 Okulistyka, : 05 Chirurgia ogólna),

 • Oddział Kardiochirurgii (HC.1.1 Leczenie stacjonarne: 12 Kardiochirurgia),

 • Oddział Kardiologii (HC.1.1 Leczenie stacjonarne: 53 Kardiologia),

 • Oddział Neurochirurgii (HC.1.1 Leczenie stacjonarne: 21 Neurochirurgia),

 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych (HC.1.1 Leczenie stacjonarne:
  41 Chirurgia plastyczna).

Analiza Księgi rejestrowej wykazała, że Poradnia leczenia bólu została wykreślona z RPWDL


31 marca 2015 r. Z treści wyjaśnienia złożonego przez Panią Agnieszkę Banasiewicz, które stanowi zał. nr 2 do protokołu wynika, że Poradnia żywienia, Poradnia żywienia dla dzieci, Poradnia proktologiczna, Gabinet konsultacyjny neurochirurgiczny wznowiły działalność z dniem 1 marca 2015 r. Świadczenia zdrowotne w ww. komórkach organizacyjnych udzielane są odpłatnie.

W Poradni żywienia, Poradni żywienia dla dzieci, Poradni proktologicznej świadczeń zdrowotnych udziela Pan XXXXXXXX, który posiada: • Dyplom lekarza nr XXXXX, wydany XXXXXr., przez AM w Poznaniu,

 • PWZL nr XXXXX, wydane XXXXX r., przez OIL w Poznaniu,

 • Dyplom specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej nr XXXXXX, wydanyXXXX r., przez CEM w Łodzi,

 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu „Żywienie dojelitowe w warunkach domowych”, wydane 7.11.2009 r., przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego
  i Dojelitowego w Warszawie,

 • zaświadczenie lekarskie do pracy na zajmowanym stanowisku, wydane przez XXXX., ważne do 30.10.2017 r.,

 • umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej, zawartą
  na czas określony: od XXXXX r. do XXXXXX r.

Na wyposażeniu ww. komórek znajduje się: • XXXXXXXX, typ XXXXXXXX, nr XXXX, Firmy XXX, z terminem ważności do 30.09.2015 r.,

 • XXXXXXXX., typ XXXXX, nr XXXX, Firmy XXXXXXXX., z terminem ważności do 30.09.2015 r.,

 • zestaw XXXXX, CE 0086, z terminem ważności do 2.2016 r.

W Gabinecie konsultacyjnym neurochirurgicznym świadczeń zdrowotnych udzielają:XXXXXXX, który posiada:

 • Dyplom lekarza nr XXXXX, wydany XXXXXX r. przez AM w Łodzi,

 • PWZL nr XXXXX, wydane XXXXX r. przez OIL w Poznaniu,

 • Dyplom specjalisty w zakresie neurochirurgii nr XXXXX, wydany XXXX r. przez CEM w Łodzi,

 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza uprawnionego, XXXXX ważne do 28.05.2016 r.,

 • umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poradni neurochirurgicznej w zakresie rozpoznawania i leczenia schorzeń neurochirurgicznych, zawartą na czas określony,
  od XXXXX r. do XXXXXX r.

XXXXXXX który posiada:

 • Dyplom lekarza nr XXXXXX, wydany XXXXXXX r. przez AM w Poznaniu,

 • PWZL nr XXXXXXX, wydane XXXXXXX r. przez OIL w Poznaniu,

 • Dyplom specjalisty w zakresie neurochirurgii nr XXXXXXX, wydany XXXXXXX r. przez CEM w Łodzi,

 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza uprawnionego, XXXXXXX, ważne do XXXXXXX r.,

 • umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poradni neurochirurgicznej
  w zakresie rozpoznawania i leczenia schorzeń neurochirurgicznych, zawartą na czas określony, od XXXXXXX r. do XXXXXXX r.

Na podstawie analizy dokumentacji medycznej zbiorczej ustalono, że od 1 marca 2015 r.
do 10 kwietnia 2015 r. w Gabinecie konsultacyjnym neurochirurgicznym przyjęto XXX pacjentów. Do Poradni żywienia, Poradni żywienia dla dzieci, Poradni proktologicznej XXX
Co do komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, ustalono, że:

 • Podmiot leczniczy posiada zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych na okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. Polisa obejmuje stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

 • Przedłożono Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, znak: XXXX, z dnia XXXX r., w której ww. stwierdza spełnienie przez pomieszczenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Oddziału Neurochirurgii, Oddziału Okulistycznego, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, z Pracownią Angiografii, Rentgenodiagnostyki, Rezonansu Magnetycznego, USG, Tomografii Komputerowej; Oddziału Kardiochirurgii z salami operacyjnymi Bloku Kardiochirurgicznego, Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Urologii, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych, Bloku Operacyjnego kontrolowanego podmiotu, zlokalizowanych w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 3, wymagań określonych
  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). Decyzja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przedłożono następujące umowy zawarte z XXXXX w Poznaniu: • Umowę nr XXXXXXX, z dnia 23.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neurochirurgii – leczenie szpitalne zespół lekarsko pielęgniarski, zawartą na czas określony od XXXXXXX r. do XXXXXXX r.

 • Umowę nr XXXXXXX, z dnia 17.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w formie dyżurów medycznych w specjalności radiodiagnostyka w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, zawartą na czas określony od XXXXXXX r. do XXXXXXX r.

 • Umowę nr XXXXXXX, z dnia 17.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w formie dyżurów medycznych w specjalności anestezjologia w Oddziale Anestezjologia i Intensywna Terapia, zawartą na czas określony od XXXXXXX r. do XXXXXXX r.

 • Umowę nr XXXXXXX, z dnia 23.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w formie dyżurów medycznych w specjalności chirurgia w Oddziale Chirurgii Ogólnej Kolorektalnej, zawartą na czas określony od XXXXXXX r. do XXXXXXX r., z możliwością przedłużenia na niezmienionych warunkach na okres 1 roku.

 • Umowę nr XXXXXXX, z dnia 23.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w formie dyżurów medycznych w specjalności chirurgia w Oddziale Chirurgii Ogólnej Laparoskopowej i Endokrynologicznej, zawartą na czas określony od XXXXXXX r.
  do XXXXXXX r.

 • Umowę nr XXXXXXX, z dnia 27.01.2015 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii Leczenie szpitalne w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych, zawartą na czas określony od XXXXXXX r. do XXXXXXX r.

 • Umowę nr XXXXXXX, z dnia 4.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w formie badań rentgenowskich ogólnodiagnostycznych w Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz badań tomograficznych w Pracowni Tomografii Komputerowej, zawartą na czas określony od XXXXXXX r. do XXXXXXX r.

 • Umowę nr XXXXX, z dnia 4.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w formie gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie przezskórnych przeznaczyniowych zabiegów w zakresie radiologii interwencyjnej, zawartą na czas określony od XXXXXr. do XXXXXr.

 • Umowę nr XXXXX, z dnia 23.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w formie gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie instrumentowania
  do zabiegów neurochirurgicznych, zawartą na czas określony od XXXXXr. do XXXXXr.

 • Umowę nr XXXXX, z dnia 17.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w formie dyżurów medycznych w specjalności kardiochirurgii w Oddziale Kardiochirurgii, zawartą na czas określony od XXXXXr. do XXXXXr.

 • Umowę nr XXXXX, z dnia 17.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w formie gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiochirurgii w specjalności kardiochirurgia, zawartą na czas określony od 1XXXXXr.
  do XXXXX r.

 • Umowę nr XXXXX, z dnia 17.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w formie gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki w specjalności okulistyka, zawartą na czas określony od XXXXX r. do XXXXX r.

 • Umowę nr 134/2014, z 2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w formie dyżurów medycznych w specjalności okulistyka w Oddziale Okulistyki, zawartą na czas określony od XXXXXr. do XXXXXr.

 • Umowę nr XXXXX, z dnia 17.12.2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w formie gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii
  w specjalności urologia, zawartą na czas określony od XXXXX r. do XXXXXr.

 • Umowę nr XXXXX, z 29.12 2014 r., o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne
  w formie dyżurów medycznych w specjalności kardiologia w Oddziale Kardiologii, zawartą
  na czas określony od XXXXX r. do XXXXX r., z możliwością przedłużenia
  na niezmienionych warunkach na okres 1 roku.

W dniu 15 kwietnia 2015 r., drogą mailową przesłano oświadczenie XXXXX, z którego wynika, że sterylizacja narzędzi medycznych, przechowywanie zwłok, zapewnienie wyżywienia hospitalizowanych pacjentów i gospodarowanie odpadów medycznych i komunalnych, realizowane są przez Szpital.


W dniu 15 kwietnia 2015 r., drogą mailową przesłano wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania komórek organizacyjnych:

 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

 • Oddziału Chirurgii Ogólnej,

 • Oddziału Okulistycznego,

 • Oddział Urologicznego,

 • Bloku Operacyjnego,

 • Pracowni Diagnostyki Obrazowej,

 • Pracowni Angiografii,

 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego,

 • Pracowni USG,

 • Pracowni Tomografii Komputerowej.

 • Oddziału Kardiochirurgii,

 • Oddziału Kardiologii

 • Oddziału Neurochirurgii,

 • Oddziału Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych.

Wyjaśnienie zawiera informację dotyczące rodzaju działalności leczniczej, harmonogramu udzielania świadczeń, wskazuje odpowiedzialnych za prowadzenie sprawozdawczości, dokumentacji medycznej, właściciela sprzętu i aparatury medycznej. Pełna treść wyjaśnień stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Ad. 3. W trakcie kontroli przedłożono Regulamin organizacyjny nadany 1.04.2015 r., przez kierownika, który został uzupełniony o prawidłowe zapisy.
Ad. 4. Do wiadomości pacjentów podano cennik świadczeń zdrowotnych oraz informację
o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, co stanowi realizację art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).
Ad. 5. W przedsiębiorstwie leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym, zamieszczono informację, że Prawa pacjenta dostępne są w rejestracji. Na tablicy informacyjnej zamieszczono wzory upoważnień pobieranych od pacjentów dotyczących upoważnienia osoby bliskiej do otrzymywania informacji
o stanie zdrowia i upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej. Powyższe stanowi realizację art. 11 ust. 1 oraz art. 23 i 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.159, z późn. zm.).
Ad. 6. Informacja o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, podana do wiadomości pacjentów, w lokalizacji Poznań, ul. Grunwaldzka 66 jest zgodna ze stanem faktycznym, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).
Ad. 7. W dniu 30 stycznia 2015 roku Pani Agnieszka Banasiewicz zwróciła się do PPIS w Poznaniu
z wnioskiem o zaopiniowanie pomieszczeń i urządzeń podmiotu, zlokalizowanych w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 66, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r.
poz. 739). W dniu 26 lutego 2015 roku PPIS w Poznaniu wydał decyzję, znak: XXXXX, w której ww. stwierdza, że „(…) nie ma możliwości ukształtowania stosunku administracyjno-prawnego w formie decyzji administracyjnej, ze względu na brak przepisów prawa powszechnie obowiązującego, stanowiących podstawę do wydania merytorycznej decyzji w sprawie.” Wniosek wraz z decyzją PPIS w Poznaniu stanowią załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 8. W dniu kontroli przedłożono: Decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, znak: XXXXX, z dnia 9 stycznia 2015 r., w której ww. wyraża zgodę na usytuowanie poniżej poziomu terenu podłogi pomieszczeń kontrolowanego podmiotu, zlokalizowanych w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 66. Decyzja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 9. W dniu kontroli przedłożono dokumenty potwierdzające datę i formę nawiązania stosunku pracy z lekarzami udzielającymi świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej zlokalizowanej
w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 66:

 • umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej, zawartą
  31 grudnia 2011 r. na czas określony: od XXXXX r. do XXXXX r., z XXXXX,

 • umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej, zawartą
  31 grudnia 2011 r. na czas określony: od XXXXX r. do XXXXX r., z XXXXX, Poznań, ul. XXXXX,

 • umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej, zawartą
  31 grudnia 2011 r. na czas określony: od XXXXX r. do XXXXX r., z XXXXX, Poznań, XXXXX.

Powyższe stanowi realizację art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.).
Ad. 10. Przedłożono dokumenty potwierdzające przesłanie do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwych samorządów zawodów medycznych, informacji o liczbie osób, które wykonują
w podmiocie zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową,
z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną za IV kw. 2014 r. oraz I kwartał 2015 r. Dane zawarte w pismach adresowanych do właściwych samorządów zawodów medycznych są zgodne ze stanem faktycznym.
Ad. 11. Przedłożono dokument z dnia 11.02.2015 r., potwierdzający przegląd techniczny krzesełka dźwigowego schodowego XXXXX e 120 na szynie prostej, SN 2003090878.
Ad. 12. Dokumentacja medyczna została zaprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.177, z późn. zm.), tzn.:

 1. podmiot zapewnił odpowiednie warunki przechowywania dokumentacji, zabezpieczając ją przed dostępem osób nieupoważnionych, poprzez założenie na szafy, w których znajduje się dokumentacja medyczna szyfrowanych kłódek;

 2. do dokumentacji medycznej indywidualnej dołącza się oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej, zgodnie z § 8 ust.1 i 2 ww. rozporządzenia, co potwierdza oświadczenie złożone przez Panią Agnieszkę Banasiewicz, które stanowi zał. nr 7 do protokołu. Celem potwierdzenia ww. faktu przedłożono 10 dokumentacji indywidualnych;

 3. zaprowadzono dokumentację medyczną zbiorczą dla pacjentów Poradni chirurgii ogólnej. Pacjenci wpisywani są w dokumentację medyczną zbiorczą prowadzoną w postaci papierowej- Księgę przyjęć wspólną dla wszystkich komórek organizacyjnych;

 4. dokumentacja indywidualna wewnętrzna – Historia zdrowia i choroby została zaprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierała pełne oznaczenie podmiotu, strony zostały ponumerowane i oznaczone imieniem i nazwiskiem pacjenta;

 1. Księga gabinetu zabiegowego została zaprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

zawierała pełne oznaczenie podmiotu oraz pełne oznaczenie lekarza wykonującego zabieg.


 1. Podsumowanie kontroli

Pani Agnieszka Banasiewicz udzieliła odpowiedzi dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych, wpływ do kancelarii Głównej 5.01.2015 r.


 1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Zalecenia pokontrolne zostały w całości zrealizowane.


 1. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 29 kwietnia 2014 roku w Oddziale Zdrowia, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu, ul. K. Wielkiego 24/26.


 1. Wpis do książki kontroli

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli podmiotu leczniczego – pozycja nr 7. 1. Załączniki:

 1. Oświadczenie kontrolujących o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału
  z kontroli.

 2. Wyjaśnienie w sprawie funkcjonowania Poradni żywienia, Poradni żywienia dla dzieci, Poradni proktologicznej, Gabinetu konsultacyjnego neurochirurgicznego.

 3. Decyzja PPIS w Poznaniu, znak: XXXXX, z dnia 20.02.2015 r.

 4. Wyjaśnienie w sprawie funkcjonowania komórek organizacyjnych o kodach resortowych
  od 033 do 046.

 5. Wniosek z 30.01.2015 r. wraz z decyzją XXXXX, z dnia 26.02.2015 r.

 6. Decyzja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, znak:
  XXXXX, z dnia 9.01.2015 r.

 7. Oświadczenie w sprawie dołączania do dokumentacji medycznej indywidualnej oświadczeń
  o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej.
 1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

 • egz. nr 1 – kontrolowany podmiot

 • egz. nr 2 – aa.
 1. Podpisy i oświadczenia


Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:
Przewodnicząca zespołu: Członek zespołu:
Agnieszka Skrzypek Agata Goździewińska

(imię i nazwisko, podpis ) (imię i nazwisko, podpis)Potwierdzenie zapoznania się z protokołem Agnieszka Banasiewicz 15.05.2015 r.
(imię i nazwisko, podpis i data)
Oświadczenia

 1. Oświadczam, że zgłaszam zastrzeżenia/ nie zgłaszam zastrzeżeń* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole

Agnieszka Banasiewicz 15.05.2015 r.(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić

 1. Oświadczam, że zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym/
  nie zamierzam wnieść zastrzeżeń* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole

Agnieszka Banasiewicz 15.05.2015 r.

.

(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić
Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu

Jeden egz. protokołu odebrano dnia: 15.05.2015 r. … Agnieszka Banasiewicz(imię i nazwisko, podpis)
Pobieranie 83.05 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna