W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawnePobieranie 203.66 Kb.
Strona1/2
Data25.01.2018
Rozmiar203.66 Kb.
  1   2

Styczeń 2016

W styczniu podpisano porozumienie o współpracy przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych polskich rolników i polskiej wsi pomiędzy Polskim Związkiem Zawodowym Rolników a Mazowiecką Izbą Rolniczą oraz Podlaską Izbą Rolniczą.

28 stycznia br. w Centrali ARiMR w Warszawie odbyło się szkolenie, którego tematem były zasady ubiegania się o wsparcie na realizację operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”. W szkoleniu tym udział wzięli przedstawiciele MIR.

29 stycznia br. miało miejsce spotkanie Zarządu MIR z Jackiem Malickim - Dyrektorem ANR OT w Warszawie. Tematem spotkania było omówienie współpracy MIR przy realizacji zadań Agencji.

Zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Mazowiecką Izbą Rolniczą a Zrzeszeniem Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej, którego celem jest ustalenie obowiązków, zasad i warunków współpracy pomiędzy Izbą, a Zrzeszeniem przy wspólnej organizacji szkoleń finansowanych ze środków finansowych PROW.

W styczniu br. pracownicy MIR przeprowadzili nabór na 10-dniowe zimowisko ( początek w lutym).W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne:


 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych tradycyjnym charakterze

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego PROW na lata 2014–2020.

 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy’’ objętego PROW na lata 2007–2013

 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na lata 2014–2020

 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW na lata 2014–2020

 9. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

 10. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014–20

 11. Poselskiego projekt zmiany ustawy Prawo łowieckie

 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

 13. Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw

 14. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym

 15. Poselski projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 16. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.

 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek niektórych płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.

 18. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wyznaczenia portów do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych

 19. Prośba Komisji Europejskiej o wypełnienie kwestionariusza na temat funkcjonowania pakietu mlecznego

 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw przekazany do zaopiniowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej


Mazowiecka Izba Rolnicza sporządzała opinie:

1. Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego sporządziła 5 opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.


2. Dla MRiRW – Departament Gospodarki Ziemią w sprawie zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemców – 1 opinia.
Luty 2016
3 lutego w Senacie odbyła się konferencja pn. „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce”. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej celem było przeprowadzenie debaty dotyczącej działania systemu doradztwa rolniczego w Polsce i określenie jego roli w zakresie upowszechniania wiedzy i pobudzania innowacyjności w rolnictwie. W konferencji wzięli udział Prezesi i Członkowie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych,

Zarząd MIR wyraził zdecydowany protest przeciw wprowadzeniu rozporządzeniem nr 22/2015 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 28 października 2015 roku dodatkowych obszarów łącznej powierzchni 270.882,28 ha jako szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego tzw. OSN, z których odpływ azotu należy ograniczyć.

Zarząd MIR zajął stanowisko odnośnie Zarządzenia nr 2/2016 Prezesa ANR z dnia 18.01.2016 r. w sprawie rozdysponowania wolnych gruntów Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa o charakterze rolnym w formie przetargów na dzierżawę. Wyrażając opinię reprezentowanych rolników uważa, że:

1) przetargi na dzierżawę nierozdysponowanych gruntów z krótkoterminowym okresem umów dzierżawy do jednego roku powinny być organizowane w trybie przetargu ustnego ograniczonego, w którym mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1014, ze zm.)

2) organizowane przetargi ograniczone na dzierżawę nierozdysponowanych gruntów o charakterze rolnym, z okresem umów dzierżawy dłuższym niż rok, powinny być przeprowadzone obligatoryjnie, a nie tylko na wniosek Rady Społecznej działającej przy OT ANR, w trybie przetargu ograniczonego ofert pisemnych,

3) osoby reprezentujące społeczno - zawodowe organizacje rolnicze w składzie Rady Społecznej działającej przy OT ANR i powołanej przez organizatora przetargu Komisji Przetargowej, powinny udokumentować mandat do reprezentacji organizacji,

4) w skład Komisji Przetargowej powinien wejść obligatoryjnie przedstawiciel wojewódzkiej izby rolniczej, a nie tylko na wniosek Rady Społecznej działającej przy Oddziale.
Zarząd MIR wystąpił do Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wprowadzenie zmian w Załączniku do Zarządzenia nr 38/2016/Z z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Warunków uzyskania wsparcia finansowego przez producentów świń w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych” powodujących możliwość dokonania korekty składanych wniosków o dzielenie wsparcia/

W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne: 1. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie;

 2. Pismo z MRiRW ws. „białkowego bezpieczeństwa kraju”;

 3. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;

 4. projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej;

 5. projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy;

 6. projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie nabywana uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności;

 7. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810;

 8. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020;

 9. pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące konsultacji projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r.;

 10. projekt Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;

 11. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu;

 12. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW na lata 2014–2020;

 13. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany;

 14. projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014–2020;

Mazowiecka Izba Rolnicza sporządzała opinie:

1. Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego sporządziła 14 opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

2. Dla ANR: • zostali wskazani przedstawiciele MIR do 1 komisji przetargowej.

3. Dla MRiRW – Departament Gospodarki Ziemią w sprawie zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemców – 4 opinie.


Marzec 2016

W siedzibie Mazowieckiej Izby Rolniczej odbyły się posiedzenia: • Komisji Budżetowej

 • Komisji Rewizyjnej

 • Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

23 marca w sali konferencyjnej MODR Oddział Poświętne z inicjatywy Zarządu MIR odbyło się Forum Rolnicze, którego głównym tematem była zmiana ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa a w tym ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa, Andrzej Stolpa – Starosta Płoński, Aleksander Jarosławski – Wójt Gminy Płońsk, Andrzej Komasa – Dyrekror MODR w Warzawie, Agata Sosińska – Zastępa Dyrektora MODR w Warszawie, Łukasz Lewandowski – Dyrektor MODR O/Poświetne, Tadeusz Szymańczak – Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz członkowie Rad Powiatowych MIR.

31 marca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Zarządu MIR z Wojewodą Mazowieckim – Panem Zdzisławem Sipierą oraz Wicewojewodą – Panem Sylwestrem Dąbrowskim. W trakcie spotkania omawiano zagadnienia związane z pracami komisji do spraw oszacowania szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w gospodarstwach rolnych. Poruszono sprawy dotyczące systemu monitoringu suszy rolniczej dla obszaru Polski, na bieżąco oceniającego zagrożenia suszą upraw rolnych. Zgodnie stwierdzono, że dotychczasowy system jest wadliwy i należy dokonać w nim zmian. Poruszono również sprawę wynagradzania za pracę w komisji., jak też kwalifikacji do pracy w komisji. Ponadto omawiano zagadnienia związane z projektem ustawy  - Prawo łowieckie. Na koniec spotkania dyskutowano na temat obszarów OSN na Mazowszu.Opiniowano następujące akty prawne:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW na lata 2014–2020

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014–2020

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 4. Projekt rozporządzenia Ministra RiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją koniowatych,

 7. Projekt rozporządzenia w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła łub ich duplikatów

 8. Poselski projekt rozporządzenia w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw

 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

 11. Konsultacje społeczne projektu Krajowego programu ochrony wód morskich

 12. "Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w PO „Rybactwo i Morze” 2014–20.”

 13. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

 14. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

 15. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

 16. Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie MRiRW z dn 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013

 17. Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

 18. Projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 19. Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) zezwalającego na porozumienia i decyzje w sektorze mleka - wydawanego na podstawie art. 222 rozporządzenia nr 1308/2013

 20. Projekt rozporządzenia delegowanego Komisji rozszerzającego zakres zezwoleń na porozumienia i decyzje w sektorze mleka – wydawanego na podstawie art. 219 ust. 1 (środki wyjątkowe) w związku z art. 228 (tryb pilny) rozporządzenia nr 1308/2013

Mazowiecka Izba Rolnicza sporządzała opinie:

1. Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego sporządziła 14 opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

2. Dla ANR: • zostali wskazani przedstawiciele MIR do 5 komisji przetargowych.


Kwiecień 2016
W siedzibie Mazowieckiej Izby Rolniczej odbyły się posiedzenia:

 • Komisji Budżetowej

 • Komisji Rewizyjnej

4 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie Zarządu MIR z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Adamem Struzikiem. W trakcie spotkania poruszono zagadnienia związane z doradztwem rolniczym, jak również zagadnienia związane z funduszami KSOW. Marszałek Województwa Mazowieckiego zapewnił, że na Mazowszu będą realizowane przedsięwzięcia związane z informatyzacją wsi i dotyczące odnawialnych źródeł energii. Ponadto omawiano zagadnienia związane z finansowaniem spółek wodnych.

19 kwietnia w sali konferencyjnej WIORiN w Warszawie-Wesołej odbyło się spotkanie Przewodniczących Rad Powiatowych MIR z Zarządem MIR, którego głównymi tematami były m.in.: aktualna sytuacja w rolnictwie, przebieg prac legislacyjnych nad ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi rolnictwa, informacja ze spotkań Zarządu z Wojewodą Mazowieckim i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz sprawy bieżące. 

W trakcie spotkania poruszano tematy związane z nowelizacją ustawy – Prawo wodne. Ponadto dyskutowano na temat zmiany zasad korzystania z kredytów preferencyjnych na zakup ziemi. Na zakończenie przedstawiono zakres zaawansowania prac inwestycyjnych w Parzniewie.

Opiniowano następujące akty prawne: 1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 3. Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie z dn 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013.

 4. Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin.

 5. Projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 6. Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) zezwalającego na porozumienia i decyzje w sektorze mleka - wydawanego na podstawie art. 222 rozporządzenia nr 1308/2013.

 7. Projekt rozporządzenia delegowanego Komisji rozszerzającego zakres zezwoleń na porozumienia i decyzje w sektorze mleka – wydawanego na podstawie art. 219 ust. 1 (środki wyjątkowe) w związku z art. 228 (tryb pilny) rozporządzenia nr 1308/2013.

 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz projekt rozporządzenia rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017 wraz z tabelami Oceny Skutków Regulacji.

 9. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski.

 10. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 65/2016 rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 11. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 66/2016 rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na lata 2014–2020.

 12. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 67/2016 rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW na lata 2014–2020.

 13. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:68/2016 rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW na lata 2007–2013.

 14. Projekt ustawy o szkodach łowieckich.

 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 16. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

 17. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz projekt rozporządzenia rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017 wraz z tabelami Oceny Skutków Regulacji.

 18. Postulatów dotyczących uregulowania tzw. systemu nakładczego w chowie trzody chlewnej, w załączeniu przesyłam pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji na temat różnych rozwiązań stosowanych w ramach prowadzenia tuczu w systemie nakładczym, o ile to możliwe, na podstawie przykładowych umów i faktur takiego tuczu, -rodzaju stwierdzanych nieprawidłowości.

 19. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

 21. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli.

 22. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

 23. Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014–2020.

 24. Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW na lata 2014–2020.

 25. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 26. Przesyłam projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej SP.

 27. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich ora szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

 28. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Mazowiecka Izba Rolnicza sporządzała opinie:

1. Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego sporządziła 22 opinie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

2. Dla ANR: • zostali wskazani przedstawiciele MIR do 2 komisji przetargowych.

 • sporządziła 1 opinię w sprawie trybu przetargu na sprzedaż ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

3. Dla MRiRW – Departament Gospodarki Ziemią w sprawie zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemców – 4 opinie.


Maj 2016

19 maja 2016 r. w sali konferencyjnej MODR Oddział Poświętne odbyło się posiedzenie III Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej, podczas którego podjęło uchwały w sprawach : • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej z działalności ustawowej i statutowej za 2015 rok

 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Rolniczej za 2015 rok

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Mazowieckiej Izby Rolniczej za 2015 rok

 • udzielenia absolutorium Zarządowi Mazowieckiej Izby Rolniczej

 • wyboru dwóch członków Komisji Budżetowej MIR w wyborach uzupełniających, którymi zostali: Witold Mirosław Wyglądała i Zbigniew Piotr Olszewski

 • wyboru jednej członkini Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich w wyborach uzupełniających, którą została: Lilla Sabak

Ponadto podczas Walnego Zgromadzenia MIR odbyła się debata na temat sytuacji w rolnictwie, w której uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Kazimierz Mitkowski – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Andrzej Różycki – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

 • Marcin Wysocki – Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Warszawie

 • Robert Gnat – Kierownik Sekcja Gospodarowania Zasobem Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie

 • Janusz Sowiński – Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Płocku

 • Andrzej Kamasa – Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie

 • Joanna Bala – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie

 • Beata Tomanek – Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

oraz niektórych innych ustaw

 1. Projekt rozporządzenia Ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 2. Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego PROW na lata 2014-2020

 3. Projekt zmiany ustawy Prawo łowieckie, który ma spełnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie praw właścicieli

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020

Mazowiecka Izba Rolnicza sporządzała opinie:

1. Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego - 17 opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

2. Dla ANR:


 • zostali wskazani przedstawiciele MIR do 1 komisji przetargowej.


Czerwiec 2016
Zarząd MIRj zajmował się realizacją wniosków III Walnego Zgromadzenia MIR, oraz bieżących wniosków z Rad Powiatowych MIR.

6 czerwca w Sali GOK w Platerowie, odbyło się spotkanie sadowników i producentów owoców miękkich. Organizatorem była Rada MIR Powiatu Łosickiego oraz Wójt Gminy Platerów. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes KRIR – Wiktor Szmulewicz, Członek Zarządu MR – J. Skup, Dyrektor Biura MIR - Sławomir Błażejczyk, Ekspert Krajowej Rady Izb Rolniczych – Jacek Pruszkowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek – Wiesław Blocki, Prezes Oddziału Związku Sadowników RP – Michał Michaluk, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łosicach – Grażyna Kasprowicz.

11 czerwca br. w Płońsku na terenie MODR O/Poświętne podczas trwania XVII Dni Rolnictwa odbył się Piknik Zbożowy sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i przetworów Zbożowych zorganizowanych przez Mazowiecką Izbę Rolniczą. Celem pikniku było promowanie wśród konsumentów ziarna zbóż i przetworów zbożowych.

15 czerwca na wniosek izb rolniczych Zarząd KRIR zorganizował spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofem Jurgielem. W spotkaniu tym wzięło udział około 50 przedstawicieli izb rolniczych z całego kraju. Na spotkaniu poruszono wiele tematów, m.in. sytuacji na rynkach rolnych (w szczególności mleka i wieprzowiny), zmiany przepisów Prawo łowieckie odnośnie odszkodowań łowieckich, a także o obrocie ziemią i wstrzymaniu jej sprzedaży z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz włączeniu izb w proces sprzedaży i dzierżawy ziemi

W czerwcu br. pracownicy MIR przeprowadzili nabór na 14-dniowe kolonie.

W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne: 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

 3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

 7. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania.

 11. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za przekazanie i wprowadzenie informacji do centralnej bazy danych oraz ich przechowywanie.

 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych.

 13. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 14. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

 15. Projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych.

 16. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

 17. Projekt dotyczący planowanego wycofywania środków ochrony roślin zawierających substancje zaburzające działanie układu hormonalnego człowieka.

Mazowiecka Izba Rolnicza sporządzała opinie:

1. Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego - 4 opinie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

2. Dla ANR:


 • zostali wskazani przedstawiciele MIR do 1 komisji przetargowej.


Lipiec 2016
Zarząd MIR skierował wniosek do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zmianę procedury i odstąpienie od obowiązku dołączania do wniosku o oszacowanie szkód aktualnego wypisu z rejestru gruntów w przypadku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego suszy. Wniosek uzasadniono tym, że pobranie wypisu z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego wymaga czasu i dodatkowych nakładów finansowych, co przy wystąpieniu suszy w gospodarstwie jest dla rolnika i jego rodziny dodatkowym obciążeniem - czasowym i finansowym. Ponadto gminy w swoich zasobach dysponują informacją nt. klasyfikacji bonitacyjnej poszczególnych działek rolnych - na ich podstawie naliczany jest wymiar podatku rolnego. Nadmienić należy, że w innych sąsiadujących z nami województwach załącznik ten nie jest wymagany, co dodatkowo budzi niezadowolenie rolników.

4 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej WIORiN w Warszawie - Wesołej odbyło się spotkanie Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz pracowników Biura MIR z przedstawicielami ANR OT Warszawa Barbarą  Bartkowską  oraz Tomaszem Ciodyk. Podczas 3-godzinnego spotkania przedstawiciele ANR odpowiadali na wiele pytań, a także szczegółowo omówili Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego po 1 maja 2016 r. oraz zmiany w zasadach dzierżawy i sprzedaży przez ANR po 30 kwietnia 2016 r..

Mazowiecka Izba Rolnicza w tym roku organizuje półkolonie letnie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne: 1. Projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

 1. Projekt dotyczący planowanego wycofywania środków ochrony roślin zawierających substancje zaburzające działanie układu hormonalnego człowieka.

 2. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW 2014–2020.

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „ Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 6. Projekt ustawy o spółdzielniach rolników.

 7. Projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania.

 8. Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach PROW na lata 2014-2020.

 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie.

 10. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW na lata 2014–2020.

 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 14. Projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

 15. Projekt założeń projektu  ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wraz z oceną skutków regulacji.

 16. Poselski projekt (Kukiz`15) ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 17. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

 18. Projekt rozporządzenia w sprawie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Inspekcji Żywności.

 19. Projekt rozporządzenia w sprawie Przepisów wprowadzających ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Inspekcji Żywności.

 20. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw.

 21. Projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych.

 22. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Mazowiecka Izba Rolnicza sporządzała opinie:

1. Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego - 8 opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

2. Dla ANR:


 • zostali wskazani przedstawiciele MIR do 23 komisji przetargowych.

3. Dla MRiRW – Departament Gospodarki Ziemią w sprawie zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemców – 1 opinię.


4. wydano rolnikom 3 opinie dotyczące rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej przez nabywcę gruntów.
Sierpień 2016
21 sierpnia br. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku odbył się Piknik Owocowo - Warzywny sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw zorganizowany przez MIR. Celem pikniku było promowanie wśród konsumentów owoców i warzyw oraz przetworów jako wartościowy, smaczny a przede wszystkim zdrowy składnik codziennej diety.

24 sierpnia. w Parzniewie obchodzono Jubileusz 120-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20-lecia reaktywacji izb rolniczych, który został objęty Honorowym Patronatem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Uroczystości towarzyszyło otwarcie budynku szkoleniowo-biurowego, w którym znajduje się również siedziba KRIR.

25 sierpnia br. w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie APCA ze współpracującymi wojewódzkimi izbami rolniczymi. Bardzo ważnym punktem spotkania było dokonanie przeglądu współpracy pomiędzy Izbami z Francji i Polski oraz informacja na temat zmian jakie dokonały się w Izbach w Polsce od 1995 roku, działania, cele osiągnięcia itd. włącznie z reformą administracji (podział na województwa). W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu MIR oraz Dyrektor Biura MIR.

Ponadto Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach współpracy z Mazowiecką Izbą Rolniczą organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników. W sierpniu br. pracownicy biura MIR przeprowadzili nabór na 14-dniowe kolonie.

W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne:


 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobów oszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze”;

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego PROW na lata 2007-2013;

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;

 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”;

 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014–2020;

 8. Projekt Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce;

 9. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” ;

 10. Projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 11. Informacja Ministerstwa Środowiska oraz Projekt Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej;

 12. Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce;

 13. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy za zmniejszenie produkcji mleka;

Mazowiecka Izba Rolnicza sporządzała opinie:

1. Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego - 14 opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

2. Dla ANR:


 • zostali wskazani przedstawiciele MIR do 12 komisji przetargowych.


Wrzesień 2016
4 września br. podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego w Otwocku odbył się Piknik Drobiowy sfinansowany ze środków finansowych Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego zorganizowany przez Mazowiecką Izbę Rolniczą. Celem pikniku było promowanie wśród konsumentów mięsa drobiowego jako smacznego, wartościowego i zdrowego składnika codziennej diety, co z pewnością się udało, bowiem stoisko było najbardziej obleganym punktem wśród wszystkich wystawców na tegorocznych Dożynkach Wojewódzkich.

28 września 2016 r. w Parzniewie odbyła się uroczystość dla wszystkich związanych z samorządem rolniczym - obchodzono 20.lecie reaktywacji samorządu rolniczego na Mazowszu. Uroczystość ta powiązana była otwarciem budynku biurowo – szkoleniowego dla rolników, który jednocześnie będzie nową siedzibą Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydarzeniu temu towarzyszył Piknik Wieprzowy sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, który zorganizowała Mazowiecka Izba Rolnicza.

Ponadto Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej uczestniczył w: • Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie w dniu 4 września br.

 • Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniu 11 września br.

 • Dożynkach Wojewódzkich Województwa Mazowieckiego w Otwocku w dniu 4 września

A także w Dożynkach i innych imprezach rolniczych na szczeblu powiatowym i gminnym.

Przedstawiciele MIR brali czynny udział w pracach komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych suszą.


W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne:


 1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

 1. Przepisy wprowadzające ustawę o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020.

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczaniu społecznym rolników.

 2. Projekt ustawy o  zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Mazowiecka Izba Rolnicza sporządzała opinie:


1. Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego - 6 opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
2. Dla ANR:

 • sporządziła 1 opinię w sprawie trybu przetargu na sprzedaż ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • zostali wskazani przedstawiciele MIR do 9 komisji przetargowych.


Październik 2016

Zarząd MIR uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych Izb Rolniczych w kraju oraz sporządzał opinię do projektów aktów prawnych nadesłanych w tym okresie. Przyjęto też stanowiska w sprawach szczególnie ważnych:

- w sprawie terminu wejścia w życie nowych przepisów prawa łowieckiego;

- w sprawie podpisania przez rząd umowy CETA;

- w sprawie zmniejszenia populacji dzików w Polsce w związku z wykryciem ASF
Listopad 2016

Zarząd MIR zajmował się monitorowaniem sytuacji w rolnictwie. Ponadto zajmowano się sprawami organizacyjnymi dotyczącymi II Walnego Zgromadzenia MIR zaplanowanego na 29 listopada br. w Parzniewie, a także zakończeniem budowy obiektu biurowo-szkoleniowego MIR w Parzniewie przy ul. Wolności 2.

14 – 15 listopada br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Falenty k. Warszawy na wniosek Zarządu KRIR zorganizowane zostało spotkanie Zarządów, Dyrektorów i Księgowych Izb Rolniczych w celu omówienia bieżących problemów w rolnictwie i spraw dotyczących działalności izb rolniczych. 1. Pobieranie 203.66 Kb.

  Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna