W bielsku białej wydział budowy maszyn I informatyki katedra inżynierii produkcjiPobieranie 0.85 Mb.
Strona5/12
Data24.02.2019
Rozmiar0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

(organizacja działalności wytwórczej, podstawowe kryteria organizacji i projektowania systemów produkcyjnych, produkcja jednostkowa, seryjna i masowa, technologia grupowa w projektowaniu systemów wytwarzania, struktura produkcyjna i tendencje jej tworzenia, projektowanie harmonogramów, opracowania uzupełniające, istota i projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych)
26. Materiały wyjściowe do obróbki, wybór i przygotowanie półwyrobów.

(przykłady rodzajów materiałów wyjściowych do obróbki, wybór i przygotowanie półwyrobów do obróbki)
27. Indeksy materiałowe, rodzaje i dobór masy materiałów wyjściowych do obróbki.

(sposoby kodowania indeksów materiałowych, pojęcie naddatku masy na obróbkę, przykłady naddatków na poszczególne metody obróbki)
28. Rachunek kosztów obróbki. Zasady doboru i optymalizacja parametrów obróbki

(dobór parametrów obróbki, ekonomiczne parametry obróbki)
29. Uwarunkowania prawne wykonywania usług. Rodzaje usług

(klasyfikacja usług, uwarunkowania prawne, zawieranie umów o wykonanie usługi)
30. Rozliczanie finansowe usług

struktura projektu, analiza interesariuszy szacowanie kosztów i budżetu, rodzaje rozliczeń, kasy fiskalne)


31. Definicja i istota projektu, rodzaje i typy projektów produkcyjnych i usługowych. Kryteria oceny projektów produkcyjnych i usługowych

(rodzaje projektów, kryteria oceny projektów)
32. Zarządzanie projektem, obszary wiedzy i zagadnienia w zarządzaniu projektem, zarządzanie programem, zarządzanie portfelem projektów

(metody i standardy zarządzania projektami, metody klasyczne, metody zwinne, zarządzanie zasobami, planowanie zapotrzebowania na zasoby, optymalizacja zapotrzebowania na zasoby, harmonogramowanie zadań (wykres Gantta), bilansowanie zasobów, określanie kosztów usługi algorytmy obliczeń, zastosowanie komputerowego wspomagania przy realizacji usługi)
33. Procesy zarządzania projektami. Cykl życia projektu produkcyjnego i usługowego

(Organizacja projektu, zespół projektowy, macierz odpowiedzialności, kompetencje realizatorów projektu, zespół w strukturze organizacji, komunikacja w projekcie, kultura w realizacji projekt, organizacje zorientowane funkcjonalnie, organizacje zorientowane projektowo.)
34. Zarządzanie czasem

(normowanie czasu wykonywania usługi, zarządzanie czasem w oparciu o metody sieciowe (CPM, PERT). zarządzanie czasem w oparciu o harmonogramy, zarządzanie czasem w oparciu o metodę łańcucha krytycznego)

35. Realizacja projektu(ewidencja i kontrola, ryzyko w procesie planowania projektu, proces rozpoczęcia projektu, wdrażanie prac projektowych, kontrola i raporty. zakłócenia i zmiany w projekcie, zamknięcie projektu)
36. Kierunki rozwoju w zarządzaniu projektami produkcyjnymi i usługowymi, elastyczność w realizacji projektów produkcyjnych i usługowych, znaczenie w rozwoju Lean Project Management

(przykład zastosowania filozofii lean w zarządzaniu wybranym projektem))
37. Analiza cyklu produkcyjnego i poziomu zapasów w toku.

(koszty magazynowania artykułów spożywczych, dynamiczna analiza harmonogramów produkcji, ewidencja i kontrolowanie przepływu produkcji z użyciem kart Kanban)
38. Technologiczność złożoności usługi.

(technologiczność usługi z punktu widzenia wytwarzania, technologiczność konstrukcji z punktu widzenia montażu, pojęcie normalizacji i unifikacji, przykłady normalizacji i unifikacji, rachunek kosztów produkcji)
39. Klasyfikacja i unifikacja produkowanych wyrobów, części, typizacja procesów produkcyjnych, obróbka grupowa.

(pojęcie normalizacji i unifikacji, przykłady normalizacji i unifikacji elementów maszyn)
40. Czynniki wpływające na dokładność obróbki.

(ocena stanu stanowisk pracy, pomocy warsztatowych, ocena stanu sposobu pracy, przykłady, ocena procesu produkcyjnego, klasyfikacja parametrów oceny procesu produkcyjnego, ocena procesu produkcyjnego, zintegrowana procedura oceny procesu produkcyjnego, analiza wykorzystania funduszu czasu pracy stanowisk, systemy produkcyjne przyszłości


Bezpieczeństwo i higiena pracy
41. Uciążliwość pracy

(metody oceny uciążliwości pracy, metody tradycyjne i współczesne, przykłady prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących, pracowników młodocianych)
42. Chorób zawodowe

(rodzaje chorób zawodowych, skutki prawne występowania chorób zawodowych, sposoby zapobiegania występowania chorób zawodowych)
43. Wypadki przy pracy, i zagrożenia wypadkowe

(klasyfikacja wypadków przy pracy, skutki finansowe dla przedsiębiorstwa w następstwie wystąpienia wypadku, przykład analizy wypadku przy pracy w przykładowym zakładzie pracy, czynniki wpływające na wypadki przy pracy, uwarunkowania osobowe, wpływ wieku i stażu na częstotliwość wypadków, wpływ alkoholu i leków na wypadki przy pracy, wpływ rytmu biologicznego na częstotliwość wypadków, wpływ środowiska pracy na powstawanie wypadków. Wpływ organizacji pracy na wypadki).
44. Unormowania prawne warunków pracy, odzież ochronna.

(przykłady dostosowania warunków pracy do pracowników, przykłady dostosowania pracowników do warunków pracy, przykłady odzieży ochronnej dla wybranych stanowisk roboczych)
45 Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

(uprawnienia PIP, przebieg kontroli, przykłady oceny stanu BHP na wybranym stanowisku pracy)
45. Obowiązki i prawa pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników w zakresie bhp.

(odpowiedzialność za stan BHP, dokumentacja w zakresie BHP i higieny pracy, metody oceny ryzyka zawodowego, ocena ryzyka zawodowego na przykładowych stanowiskach pracy, szkolenia pracowników z zakresu BHP)
46. Wymagania BHP na stanowiskach pracy,

(wymagań w odniesieniu obsługi stanowisk pracy, ocena stanu technicznego stanowisk pracy i użytkowania innych a, urządzeń technicznych np. zbiorników paliwa, przechowywania substancji niebezpiecznych, przykłady wymagań BHP przy wybranych pracach na wybranych stanowiskach roboczych)


47. Pierwsza pomoc medyczna

(zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, tok postępowania powypadkowego)
48. Badania lekarskie

(zasady skierowania na badania okresowe, profilaktyczne pracowników, rodzaje badań w zależności od zajmowanego stanowiska)
49. Projektowanie procesów pracy z punktu widzenia uciążliwości pracy.

(normowanie czasów wykonywanych robót z punktu widzenia uciążliwości pracy, posiłki regeneracyjne, przykłady przerw pracy na odpoczynek ze względu na warunki pracy)
50. Profilaktyka i higiena pracy. Ogólne wymogi i zasady ergonomicznego projektowania stanowisk pracy w organizacji 1. Specjalności


a). Specjalność - Inżynieria zarządzania produkcją

(Ergonomia i ochrona pracy, Projektowanie systemów produkcyjnych, Komputerowe wspomaganie zarządzania zasobami wytwarzania)

Ergonomia i ochrona pracy
1. Środowisko pracy

(Definicje i określenia środowiska pracy. Problematyka kształtowania środowiska pracy, Wpływ środowiska pracy na jakość życia. Środowisko pracy a zadowolenie pracowników. Wpływ środowiska pracy na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Otoczenie środowiska pracy przedsiębiorstwa. Uwarunkowania zewnętrzne środowiska pracy przedsiębiorstwa. Uwarunkowania wewnętrzne środowiska pracy przedsiębiorstwa)
2. Modelowanie środowiska pracy

(Istota kaskadowego modelowania środowiska pracy. Założenia budowy kaskadowego modelu środowiska pracy. Budowa drzew diagnostycznych. Charakterystyka warunków środowiska pracy jako podmiotu modelowania. Organizacyjno-techniczne warunki środowiska pracy. Społeczne warunki środowiska pracy.
3. Metody stosowane w badaniu i ocenie środowiska pracy

(Metody partycypacyjne. Metody list kontrolnych. Metody wartościowania pracy. Metody badań testowych. Metody ilościowe. Metody atestacji i certyfikacji. Metoda bilansowa. Metoda analizy czynnikowej.)
4. System zarządzania bezpieczeństwem pracy

(Podstawowe definicje i pojęcia bezpieczeństwa pracy. System zarządzania bezpieczeństwem pracy. Obszary krytyczne efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pracy, stan normalizacji w zakresie bezpieczeństwa pracy)
5. Ergonomia w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy

(Podstawowe pojęcia i definicja ergonomii. Aspekty fizjologiczne i psychiczne obciążenia pracą. Obciążenie fizyczne pracą. Obciążenie psychiczne pracą. Zachowanie się organizmu ludzkiego w procesie pracy umysłowej, kształtowanie ergonomicznej jakości warunków pracy. ergonomiczne wyznaczniki kształtowania warunków i środowiska pracy. system człowiek-obiekt techniczny,-otoczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy.)
6. Metody oceny ryzyka zawodowego, metody w procesach kształtowania systemów pracy

(Risk Score. Risk Assessment Code. Metoda pięciu kroków. Matryca ryzyka. Preliminaty Hazard Analysis (PHA). Graf ryzyka. Norma MIL STD 882. Failure Mode And Effects Analysis (FMEA). Hazard And Operability Study (HAZOP).)
7. Metody oceny ryzyka zawodowego. Metody oceny obciążenia fizycznego i psychicznego

(Metoda oceny wypadku energetycznego wg G. Lehmanna. Metoda oceny obciążenia psychicznego, metody oceny ryzyka występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (Rapid Entire Body Assessment (REBA). Rapid Upper Limb Assessment (RULA) Ovako Working Posture Analysis System (OWAS). Metoda mapowania ryzyka. Occupational Repetitive Action (Ocra). Job Strain Index (JSI). Metoda wskaźników kluczowych - Leitmerkmalmethode (LMM). Metoda opracowana w National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Metoda pozycji kluczowych - Key Item Method (KIM).)
8. Projektowanie bezpiecznych stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii

(projektowanie ergonomiczne, ergonomia koncepcyjna i korekcyjna w projektowaniu, metody ergonomicznej oceny maszyn i stanowisk pracy, podstawowe zasady diagnozowania ergonomicznego, kryteria ocen, sposoby ocen i metody badań wybranych cech.)

9. Przykłady rozwiązań ergonomicznych zapewniających bezpieczeństwo pracy(planowanie działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, planowanie aktywne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, planowanie i realizacja w praktyce systemu BHP, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego, przebieg oceny ryzyka, uwarunkowania oceny ryzyka zawodowego, procedury oceny ryzyka zawodowego, ocena ryzyka w praktyce, system informacyjny i monitoring bezpieczeństwa i higieny pracy. Wybór wskaźników bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady przeprowadzenia pomiarów. Techniki pomiarowe. Badania zdarzeń niosących ryzyko)
10. Audyt bezpieczeństwa i higieny pracy

(Potrzeba przeprowadzenia audytów. Projektowanie i planowanie audytów. Organizacja przeprowadzania audytów. przykłady działań naprawczych wynikających z przeprowadzonego audytu.)


Projektowanie systemów produkcyjnych
11. Projektowanie systemu produkcyjnego

(struktura organizacyjna, struktura produkcyjna, struktura przestrzenna systemu produkcyjnego, grupowanie stanowisk pracy, typy, formy i odmiany organizacji produkcji)
12. Kryteria projektowania wyrobów i usług.

(kryteria konstrukcyjne projektowania wyrobów, kryteria wytwórcze projektowania wyrobów, kryteria eksploatacyjne projektowania wyrobów, kryteria projektowania usług, opracowywanie nowych usług)


 1. Produkcja seryjna, jednostkowa – uwarunkowania kształtowania stanowisk produkcyjnych. Specjalizacja stanowisk produkcyjnych - zalety i bariery

(metody wyodrębniania stanowisk, technologia grupowa i grupowanie stanowisk produkcyjnych)
14. Środki produkcji, podział obrabiarek, elastyczne systemy produkcyjne.

(stanowiska uniwersalne, specjalizowane, specjalne, systemy sterowania obrabiarek, programowanie OSN)

15.. Przygotowanie produkcji(projektowanie procesów, informacje wejściowe do projektowania procesów systemu produkcyjnego, przygotowanie konstrukcyjne, wytwarzania, organizacyjne, projektowanie procesów pomocniczych, organizacja przepływu strumienia materiałów w systemie produkcyjnym, kooperacja między systemami produkcyjnymi, metody optymalizacyjne stosowane podczas projektowa)
16. .Metody, które mogą być zastosowane do przeprowadzenia krytycznej analizy sposobu funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa

(zastosowanie metod z punktu widzenia czasu realizowanych procesów)
17. Procesy produkcyjne

(Definicja i elementy procesu produkcyjnego. Typologia procesów. Aspekty procesów produkcyjnych: strukturalne, technologiczne, ekonomiczne, organizacyjne i zarządzania. Zasady organizacji procesów produkcyjnych. Metody modelowania, analizy i usprawniania procesów produkcyjnych. Mierniki oceny procesów produkcyjnych i procesów realizacji usług)
18. Dokumentacja produkcyjna

(dokumentacja procesu wytwarzania)
19. Kształtowanie procesu i systemu produkcyjnego

(metody i techniki kształtowania procesów i systemów produkcyjnych. Szczupła produkcja, szczupłe zarządzanie)
20. Tendencje rozwoju metod optymalizacji gospodarki magazynowej

(metody optymalizacji stanu zapasów, przerzucanie obowiązku magazynowania na dostawcę)
21. Zasady kodowania dokumentacji konstrukcyjnej

(znaczenie kodowania w rozwinięciach i zwinięciach konstrukcyjnych, grupowej obróbce, projektowaniu procesów wytwarzania, doboru pomocy warsztatowych)
22. Indeksy materiałowe

(pojęcie indeksu materiałowego, zasady kodowania indeksów, działania na indeksach w procesach projektowania procesów wytwarzania)
23. Środki produkcji, podział obrabiarek, elastyczne systemy produkcyjne.

(podział obrabiarek ze względu na różne kryteria)
24. Modelowanie i symulacja procesów i systemów produkcyjnych

(procesy modelowania, rodzaje programów komputerowych do modelowania i symulacji)
25. Relacyjne bazy danych w procesach projektowania systemów wytwarzania

(pojęcie relacyjnych baz danych, wykorzystanie relacyjnych baz danych w  projektowaniu systemów i procesów produkcyjnych)

Komputerowe wspomaganie zarządzania zasobami systemów wytwarzania
26. Wpływ technologii informatycznych na organizację i zarządzanie produkcją i usługami.

(Organizacje wirtualne, fraktalne, zwinne (agile) i bioniczne, kierunki rozwoju organizacji i zarządzania produkcją i usługami).
27. Komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji

(elementy składające się na komputerowe przygotowanie produkcji, systemy CAE, CAD, CAPP)
28. Indeksy materiałowe

(pojęcie indeksu materiałowego, zasady kodowania indeksów, działania na indeksach w procesach projektowania procesów wytwarzania, (znaczenie kodowania w rozwinięciach i zwinięciach konstrukcyjnych, grupowej obróbce, projektowaniu procesów wytwarzania, doboru pomocy warsztatowych)
29. Modelowanie i symulacja procesów i systemów produkcyjnych

(procesy modelowania, rodzaje programów komputerowych do modelowania i symulacji)
30. Relacyjne bazy danych w procesach projektowania systemów wytwarzania

(pojęcie relacyjnych baz danych, wykorzystanie relacyjnych baz danych w  projektowaniu systemów i procesów produkcyjnych)
31. Metody polioptymalizacji procesów produkcyjnych

(metody polioptymalizacji realizacji procesów produkcyjnych w sensie Pareto)
32. Komputerowe wspomaganie logistyki przepływu materiałowego. Komputerowe wspomaganie gospodarki magazynowej

(projektowanie transportu wewnętrznego, długość dróg transportu, sterowanie i programowanie wózków AGV. Ooprogramowanie komputerowe do gospodarki magazynowej, analiza procesów zaopatrzeniowych, problemy optymalizacji gospodarki magazynowej.)


33. Komputerowe wspomaganie gospodarki magazynowej

(oprogramowanie komputerowe do gospodarki magazynowej, analiza procesów zaopatrzeniowych, problemy optymalizacji gospodarki magazynowej)
34. Balansowanie linii produkcyjnych

(balansowanie linii obróbki, linii montażu)
35. Nowe koncepcje organizacji i zarządzania produkcją i systemami produkcyjnym. Kształtowanie stanowisk produkcyjnych - Lean Manufacturing, Len management

(metody i techniki Lean, pojęcie Lean production, Lean management)
36. Nowe koncepcje organizacji i zarządzania produkcją. Kształtowanie stanowisk produkcyjnych – WCM (World Class Manufacturing)

(metody i techniki WCM)
37. Relacyjne bazy danych w procesach projektowania systemów logistycznych

(pojęcie relacyjnych baz danych, wykorzystanie relacyjnych baz danych w  projektowaniu systemów i procesów produkcyjnych)
38. Zasady przepływu materiałowego na stanowiska pracy

(rodzaje magazynów, wyposażenie magazynów, magazyny międzyoperacyjne, kompletacja komponentów na magazynie)
39. Omówić planowanie i sterowanie produkcją - systemy PPC -funkcje i zastosowanie systemów PPC. Flexible Manufacturing Systems i Computer Integrated Manufacturing

(pojęcie CIM. PPC a logistyka produkcji, zapotrzebowanie na materiały na wydziały obróbki, na komponenty do montażu)
40. Tendencje rozwoju komputerowego wspomagania projektowania systemów i procesów produkcyjnych

(tendencje rozwoju oprogramowania, zastosowanie metod sztucznej inteligencji)

b) Specjalność - Informatyczne systemy zarządzania

(Wdrażanie informatycznych systemów zarządzania, Komputerowe wspomaganie projektowania systemów wytwarzania, Systemy zarządzania produkcja)


Wdrażanie informatycznych systemów zarządzania 1. Struktura informatycznego systemu zarządzania. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI)

(software, hardware, definicja zintegrowanego sytemu zarządzania wspomaganego komputerowo)


 1. Klasyfikacja systemów informatycznych zarządzania

(klasyfikacja systemów z punktu widzenia różnych kryteriów)


 1. System standardowy czy indywidualny ? Rodzaje umów wdrożeniowych

(rynek systemów ERP w Polsce, pojęcie systemu standardowego, indywidualnego, podstawowe elementy systemu informatycznego)


 1. Procedura doboru systemu informatycznego.

(wybór systemu, zarządzanie projektem, model implementacji systemu)


 1. Fazy wdrożenia projektu wdrożeniowego zintegrowanego systemu informatycznego

(fazy wdrażania, harmonogram wdrożenia)


 1. .Przykład zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania REKORD.ERP

(moduły i funkcjonalnosci pakietu klasy ERP)


 1. Sposób określania pracochłonności poszczególnych faz wdrażania.

(czynniki wpływające na przebieg realizacji wdrożenia, sposoby szacowania czasów realizacji)


 1. Użytkowanie i rozwój systemu.

(koszty eksploatacji, rozwój ZSI a rozwój zakładu)


 1. Przyczyny niepowodzeń projektów wdrażania ZSI.

(koszty implementacji, kompetencje zespołu wdrożeniowego, dostosowanie do kultury technicznej załogi zakładu)


 1. Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania

(tendencje rozwoju ZSI)

Komputerowe wspomaganie projektowania systemów produkcyjnych
11. Systemy produkcyjne

(Pojęcie i elementy charakterystyki systemu produkcyjnego. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji. Elastyczność, integracja i automatyzacja systemów produkcyjnych)
12. Możliwości produkcyjne i projektowanie systemów produkcyjnych

(Mierniki i metody określania możliwości produkcyjnych. Wyznaczanie możliwości produkcyjnych a projektowanie systemów produkcyjnych i planowanie produkcji. Projektowanie systemów produkcyjnych)
13. Wpływ technologii informatycznych na organizację i zarządzanie produkcją i usługami.

(Organizacje wirtualne, fraktalne, zwinne (agile) i bioniczne, kierunki rozwoju organizacji i zarządzania produkcją i usługami, funkcje i zastosowanie systemów PDM).
14. Komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji

(elementy składające się na komputerowe przygotowanie produkcji, systemy CAE, CAD, CAPP, podstawowy zakres funkcjonalny systemu informatycznego w zakresie TPP)
15. Zasady kodowania dokumentacji konstrukcyjnej

(znaczenie kodowania w rozwinięciach i zwinięciach konstrukcyjnych, grupowej obróbce, projektowaniu procesów wytwarzania, doboru pomocy warsztatowych)
16. Indeksy materiałowe

(pojęcie indeksu materiałowego, zasady kodowania indeksów, działania na indeksach w procesach projektowania procesów wytwarzania)
17. Środki produkcji, podział obrabiarek, elastyczne systemy produkcyjne.

(podział obrabiarek ze względu na różne kryteria)
18. Modelowanie i symulacja procesów i systemów produkcyjnych

(procesy modelowania, rodzaje programów komputerowych do modelowania i symulacji)
19. Relacyjne bazy danych w procesach projektowania systemów wytwarzania

(pojęcie relacyjnych baz danych, wykorzystanie relacyjnych baz danych w  projektowaniu systemów i procesów produkcyjnych)
20. Komputerowe wspomaganie logistyki przepływu materiałowego

(projektowanie transportu wewnętrznego, długość dróg transportu, sterowanie i programowanie wózków AGV)


21. Komputerowe wspomaganie gospodarki magazynowej

(oprogramowanie komputerowe do gospodarki magazynowej, analiza procesów zaopatrzeniowych, problemy optymalizacji gospodarki magazynowej)
22. Balansowanie linii produkcyjnych

(balansowanie linii obróbki, linii montażu)
23. Flexible Manufacturing Systems, Computer Integrated Manufacturing

(pojęcie CIM)
24. Omówić planowanie i sterowanie produkcją - systemy PPC -funkcje i zastosowanie systemów PPC.
25. Kierunki rozwoju organizacji i zarządzania produkcją i systemami produkcyjnymi


Systemy zarządzania produkcją
25. Technologia grupowa i grupowanie stanowisk produkcyjnych

(grupowanie elementów maszyn z punktu widzenia opracowywania konstrukcji, projektowania procesów wytwarzania, projektowania organizacji produkcji, środków transportu wewnętrznego, magazynowania)


 1. Czas realizacji zlecenia produkcyjnego. Cykl produkcyjny

(struktura czasu realizacji zlecenia, pojęcie i struktura cyklu produkcyjnego. Wyznaczanie długości cyklu produkcyjnego zbioru wyrobów. Cykl pracy na stanowisku roboczym. Cyklogramy i ich zastosowanie. Wykresy Gantta i ich zastosowanie. Harmonogramy i metody harmonogramowania zbioru zadań. Możliwości i metody skracania długości cyklu produkcyjnego)
27. Zapasy produkcyjne

(Definicja i klasyfikacja zapasów. Funkcje i koszty zapasów. Mechanizmy powstawania zapasów i czynniki wpływające na wielkość zapasów. Modele i metody wyznaczania zapasów produkcyjnych. Możliwości i metody ograniczania poziomu zapasów)
28. Planowanie produkcji, planowanie zagregowane

(Definicje, cele i strategie planowania zagregowanego. Proces, modele i metody planowania zagregowanego, Omówić podstawowe modele sterowania produkcją (pull, push, squeeze))

29. Popyt niezależny i sterowanie zapasami. Popyt zależny i planowanie potrzeb materiałowych(Popyt zależny i niezależny i metody ich wyznaczania. Systemy sterowania zapasami. Sterowanie produkcją wg stanu zapasów magazynowych. Systemy informatyczne wspomagające sterowanie zapasami, zasady planowania potrzeb materiałowych. Procedura planowania potrzeb materiałowych. Ewolucja systemów MRP. Systemy ERP. Systemy Distribution Requirements Planning)

30. Planowanie operatywne i ewidencja produkcji(Podstawy planowania operatywnego produkcji. Rodzaje systemów planowania operatywnego produkcją, cele i decyzje planistyczne. Graficzne modele i metody planowania operatywnego produkcji. Reguły priorytetów. Systemy informatyczne w planowaniu operatywnym produkcji i harmonogramowaniu. Systemy APS. Ewidencja produkcji. Podstawowe dokumenty planistyczno-ewidencyjne i ich obieg.)
31. Sterowanie produkcją rytmiczną. Zarządzanie produkcją jednostkową – przez projekty

(Sterowanie według taktu produkcji. Sterowanie produkcją w liniach. Sterowanie wieloasortymentową produkcją rytmiczną. Zarządzanie produkcją jednostkową.)
32. Przedstawić zagadnienie sztucznej inteligencji: Systemy eksperckie – istota, struktura, etapy przetwarzania wiedzy. Sieci neuronowe – model neuronu, rodzaje sieci, trenowanie sieci.
33. Just-in-time i lean production

(Zasady organizacji produkcji w systemach JIT. Kaizen i ciągłe usprawnienia. Ssący mechanizm sterowania przepływem produkcji i jego odmiany. Istota i cele lean production. Zasady i techniki lean production. Problemy wdrażania i efekty stosowania lean production. Lean management i lean thinking.)

34. Zarządzanie ograniczeniami(Istota i zasady teorii ograniczeń. Rachunek kosztów przerobu. Zarządzanie ograniczeniami w produkcji. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją w TOC. Inne obszary zastosowań TOC)
35. Organizacja i zarządzanie obsługą produkcji

(Obsługa eksploatacyjna maszyn i urządzeń. Total Productive Maintenance. Obsługa narzędziowa produkcji. Transport i procesy magazynowania w produkcji.)
36. Zarządzanie kosztami i wynikami

(Mierniki wyników. Kontroling produkcji. Kierowanie ludźmi w produkcji.)
37. Strategiczne zarządzanie produkcją

(Strategie produkcji. Jakość i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Strategie budowy potencjału produkcyjnego. Outsourcing, integracja pionowa, budowa łańcuchów dostaw. Decyzje lokalizacyjne. Offshoring. Globalizacja produkcji.)
38. Kierunki rozwoju organizacji i zarządzania produkcją i usługami

(Czynniki wpływające na zmiany w organizacji i zarządzaniu produkcja i usługami. Wpływ nowych technologii wytwarzania na organizację i zarządzanie produkcją i usługami.

39. Nowe koncepcje organizacji i zarządzania produkcją i systemami produkcyjnym. Kształtowanie stanowisk produkcyjnych - Lean Manufacturing, Len management(metody i techniki Lean, pojęcie Lean production, Lean management)
40. Nowe koncepcje organizacji i zarządzania produkcją. Kształtowanie stanowisk produkcyjnych – WCM (World Class Manufacturing)

(metody i techniki WCM)

c). Specjalność - Systemy logistyczne przedsiębiorstwa

(Logistyka przepływów zasobów w przedsiębiorstwie, Projektowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych)


Logistyka przepływów zasobów w przedsiębiorstwie


 1. Przedstawić zadania logistyki przepływów. Przedstawić cel, zadania i zakres obowiązków w planowaniu przepływu zasobów.

(pojęcie zasobów, przepływy materiałów, kadr, informacji, środków finansowych)materiałów.
2. Scharakteryzować uwarunkowania planowania przepływu zasobów materialnych w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa

(drogi transportu w układzie płaskim i przestrzennym, środki transportu)

3. Proces planowania sprzedaży i produkcji, planowanie produkcji, plan główny, planowanie zapotrzebowania na zasoby przedsiębiorstwa, zarządzanie popytem(rodzaje planów z punktu widzenia perspektywy czasu, rodzaju zasobów, określić rolę bilansowania zadań produkcyjnych ze zdolnością produkcyjną)
4. Przedstawić działania planowania zakupów i dostaw w procesie zaopatrzenia materiałowego

(planowanie zakupów, gospodarka magazynowa, koszty magazynowania)
5. Proszę wymienić i scharakteryzować metody, za pomocą których można określić popyt na wyroby w wybranym przedsiębiorstwie.

(metody określania popytu)
6. Proszę omówić zasady projektowania przestrzeni składowania oraz przebieg operacji magazynowych. Proszę wyjaśnić pojęcie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne magazynu centrum dystrybucji.

(metody składowania)
7. Proszę scharakteryzować metody za pomocą których można określić potrzeby przewozowe dla dostaw i wysyłek centrum dystrybucji.

(określanie wielkości dostaw, zasad ładowania środków transportu)
8. Proszę omówić metody, które pozwalają obliczyć liczbę środków transportu oraz wielkość zatrudnienia centrum dystrybucji.

(Scharakteryzować metody analizy efektywności wykorzystania systemu transportu i magazynowania centrum dystrybucji).
9. Wyjaśnić znaczenie partii dostawy materiałów, wyrobów.

(określanie wielkości partii dostawy)
10. Znaczenie i cele inwentaryzacji, rodzaje różnic inwentaryzacyjnych i przykładowe powody ich powstawania.

(dokumentacja inwentaryzacyjna)


Projektowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
11. Rola logistyki w produkcji

(Istota logistyki, Geneza logistyki. Okresy i etapy rozwoju logistyki. Definicje i cele logistyki. Usytuowanie logistyki w zarządzaniu produkcją. Analiza systemów logistycznych. Definicja systemu logistycznego i jego składniki. Powiązania pomiędzy systemami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Badanie systemów logistycznych.)
12. Uwarunkowania wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie

(Organizacja logistyki a wybrane koncepcje zarządzania. Działania logistyczne a typy, formy, odmiany organizacji produkcji. Logistyka w elastycznych systemach produkcyjnych.)
13. Procesy logistyczne. Mierniki i wskaźniki logistyczne

(Rodzaje mierników i wskaźników oraz ich zastosowanie w logistyce. Wskaźniki logistyczne w przedsiębiorstwie,. Procesy przepływu dóbr rzeczowych. Zakres przedmiotowy fizycznych przepływów w logistyce. Klasyfikacja przepływów fizycznych. Usprawnianie przemieszczania dóbr rzeczowych.)
14. Koszty procesów logistycznych. Procesy utrzymania zapasów

(Istota kosztów logistyki. Rodzaje kosztów logistycznych. Podstawowe wskaźniki oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Przyczyny utrzymywania zapasów. Rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie. Sterowanie zapasami.)
15. Logistyczne procesy informacyjno-decyzyjne. Wybór dostawców

(Miejsce informacji w logistyce. Składniki procesów informacyjnych w logistyce. System informacji w logistyce. Obszary decyzyjne w logistyce. Wybór dostawcy. Sposób sterowania zapasami. „Wykonać czy kupić”. Realizujemy sami czy w ramach outsourcingu. Wybór logistycznego systemu informacyjnego. Wybór firmy transportowej. Optymalizacja procesów transportowych. Wybór miejsca lokalizacji zakładu produkcyjnego, hurtowni.}
16. Infrastruktura procesów logistycznych

(Definicja i składowe infrastruktury logistycznej. Infrastruktura liniowa. Infrastruktura punktowa. Infrastruktura komunikacyjna.)
17. Klasyfikacja systemów logistycznych w ujęciu funkcjonalnym. Klasyfikacja systemów logistycznych w ujęciu fazowym
(Logistyczny system transportu. Logistyczny system kształtowania zapasów. Logistyczny system magazynowy. System logistyczny obsługi zamówień. System logistyczny opakowań. Logistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji)
18. Rozwój i integracja łańcuchów dostaw.. Zarządzanie łańcuchami dostaw

(Rozwój łańcuchów i sieci dostaw. (Przyczyny tworzenia łańcuchów dostaw. Definicja łańcucha dostaw. Klasyfikacja sieci dostaw. Istota, cele, zasady zarządzania łańcuchem dostaw. Fazy rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw (szkoły zarządzania łańcuchem dostaw))
19. Czynniki integrujące łańcuchy dostaw. Doskonalenie funkcjonowania łańcuchów dostaw

(Outsourcing logistyczny. Zaufanie i partnerstwo. Przepływ informacji. Typy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Producenci surowców i materiałów. Przedsiębiorstwa wytwórcze. Dystrybutorzy. Logistyczne centra dystrybucji. Operatorzy logistyczni. Firmy brokerskie.)
20. Narzędzia i instrumenty wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw. Zarządzenie bezpieczeństwem w łańcuchach dostaw

(Zarządzanie zapasami przez dostawcę VMI. Model referencyjny łańcucha dostaw SCOR. Pozostałe narzędzia doskonalenia sieci dostaw. Rola, miejsce łańcucha dostaw w optymalizacji przepływu strumienia

rzeczowego)
21. Wskaźniki, kryteria oceny funkcjonowania łańcuchów dostaw

(Aspekty finansowe i kosztowe pomiaru funkcjonowania łańcuchów dostaw. Rzeczowo – finansowe systemy pomiaru łańcuchów dostaw. Pomiar cyklu ,,od gotówki do gotówki’’ w łańcuchu dostaw. Model SCOR jako standardu pomiaru funkcjonowania łańcuchów dostaw. Wskaźniki oceny funkcjonowania łańcuchów dostaw.)
22. Modelowanie (konfigurowanie) łańcucha dostaw. Zrównoważone łańcuchy dostaw

(Istota i modele konfigurowania łańcuchów dostaw. Metodyka konfigurowania łańcuchów dostaw. Istota strategii zrównoważonego rozwoju. Przesłanki prawne tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw. Modele logistyki zwrotnej w łańcuchach dostaw)
23. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

(Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania łańcuchem dostaw SCM i ich struktura. (Funkcje komputerowo zintegrowanych systemów zarządzania łańcuchem dostaw. Struktura systemów SCM. {Kokpit zarządzania łańcuchem dostaw. Hurtownie danych. Planowanie popytu. Planowanie rozpływu i rozmieszczenia zapasu w sieci logistycznej. Globalna kontrola dostępności. Transakcje business-to-business. System optymalizacji procesów logistycznych. Zarządzanie relacjami z klientami.})
24. Gromadzenie danych i ich elektroniczna wymiana dla potrzeb łańcucha dostaw

(Globalne standardy identyfikacji – system GS1. Elektroniczna wymiana danych EDI. Giełdy elektroniczne. Systemy śledzenia.)
25. Tendencje rozwojowe systemów logistycznych

(systemy logistyczne w przyszłości. perspektywy rozwoju łańcuchów dostaw, perspektywy automatyzacji identyfikacji i transportu wyrobów).


Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych
26. Systemy produkcyjne

(Pojęcie i elementy charakterystyki systemu produkcyjnego. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji. Elastyczność, integracja i automatyzacja systemów produkcyjnych)
27. Możliwości produkcyjne i projektowanie systemów produkcyjnych

(Mierniki i metody określania możliwości produkcyjnych. Wyznaczanie możliwości produkcyjnych a projektowanie systemów produkcyjnych i planowanie produkcji. Projektowanie systemów produkcyjnych)
28. Wpływ technologii informatycznych na organizację i zarządzanie procesami logistycznymi.

(Organizacje wirtualne, fraktalne, zwinne (agile) i bioniczne, kierunki rozwoju organizacji i zarządzania produkcją i usługami, funkcje i zastosowanie systemów PDM w logistyce).
29. Komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji

(elementy składające się na komputerowe przygotowanie produkcji, systemy CAE, CAD, CAPP, podstawowy zakres funkcjonalny systemu informatycznego w zakresie TPP)
30. Zasady kodowania dokumentacji produkcyjnej

(znaczenie kodowania w rozwinięciach i zwinięciach konstrukcyjnych, grupowej obróbce, projektowaniu procesów wytwarzania, doboru pomocy warsztatowych)
31. Indeksy materiałowe

(pojęcie indeksu materiałowego, zasady kodowania indeksów, działania na indeksach w procesach projektowania procesów wytwarzania)
32. Środki produkcji, podział obrabiarek, elastyczne systemy produkcyjne.

(podział obrabiarek ze względu na różne kryteria)

33. Modelowanie i symulacja procesów i systemów logistycznych(procesy modelowania, rodzaje programów komputerowych do modelowania i symulacji)
34. Relacyjne bazy danych w procesach projektowania systemów logistycznych

(pojęcie relacyjnych baz danych, wykorzystanie relacyjnych baz danych w  projektowaniu systemów i procesów produkcyjnych)
35. Komputerowe wspomaganie logistyki przepływu materiałowego

(projektowanie transportu wewnętrznego, długość dróg transportu, sterowanie i programowanie wózków AGV)


36. Komputerowe wspomaganie gospodarki magazynowej

(oprogramowanie komputerowe do gospodarki magazynowej, analiza procesów zaopatrzeniowych, problemy optymalizacji gospodarki magazynowej)
37. Zasady przepływu materiałowego na stanowiska pracy

(rodzaje magazynów, wyposażenie magazynów, magazyny międzyoperacyjne, kompletacja komponentów na magazynie)
38. Flexible Manufacturing Systems i Computer Integrated Manufacturing

(pojęcie CIM)
39. Omówić planowanie i sterowanie produkcją - systemy PPC -funkcje i zastosowanie systemów PPC.

(PPC a logistyka produkcji, zapotrzebowanie na materiały na wydziały obróbki, na komponenty do montażu)
40. Kierunki rozwoju organizacji i zarządzania produkcją i systemami produkcyjnymi

d). Specjalność - Inżynieria bezpieczeństwa pracy(Projektowanie systemów bezpieczeństwa i higieny pracy, Ergonomiczne kształtowanie stanowisk pracy, Komputerowa integracja produkcji)


Projektowanie systemów bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Środowisko pracy

(Definicje i określenia środowiska pracy. Problematyka kształtowania środowiska pracy, unormowania w zakresie BHP stanowisk pracy, wykonywania pracy)

Środowisko pracy – zespół czynników materialnych i psychospołecznych, z którymi pracownik styka się podczas wykonywania pracy lub przysposobienia do niej i które to czynniki mogą stanowić zagrożenie dla jego zdrowia, a nawet życia.

Do czynników materialnych środowiska pracy zalicza się m.in.:


teren przedsiębiorstwa lub instytucji, budynki, pomieszczenia, maszyny, narzędzia, urządzenia, lecz także czynniki o charakterze fizycznym i chemicznym (np. mikroklimat, oświetlenie, drgania, hałas, czynniki mechaniczne oraz substancje chemiczne i pyłowe) i czynniki biologiczne.
Do czynników psychospołecznych (niematerialnych) środowiska pracy zalicza się m.in.: wymagania psychologiczne pracy, czynniki organizacyjne, partycypację pracowników, stosunki międzyludzkie, rozwój kariery zawodowej i kulturę

Podstawowym celem systemowego kształtowania środowiska wykonywania pracy jest zapewnienie możliwości ciągłego jego doskonalenia, uzyskiwanego poprzez zastosowanie bieżącego wpływania na czynniki środowiska pracy. Efektowność przeprowadzania tego typu działań warunkowana jest posiadaniem informacji opisujących stan rzeczywisty i wskazujących kierunki oraz możliwości doskonalenia.Zrealizowanie wskazanych zadań wymaga zapewnienia informacji, pozwalających w efektywny sposób kształtować środowiska pracy. Warunkiem koniecznym jest dostęp do informacji, umożliwiających zrealizowanie podstawowych zasad zarządzania. Organizowane w ten sposób środowisko pracy pozwala na uzyskanie produktywności i kreatywności, będących wskaźnikami uzyskiwanej przewagi rynkowej, przy równoczesnym zachowaniu ochrony życia, zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych.


2. Środowisko pracy w przedsiębiorstwie i jego otoczenie(Znaczenie środowiska pracy w przedsiębiorstwie. Wpływ środowiska pracy na jakość życia. Środowisko pracy a zadowolenie pracowników. Wpływ środowiska pracy na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Otoczenie środowiska pracy przedsiębiorstwa. Uwarunkowania zewnętrzne środowiska pracy przedsiębiorstwa. Uwarunkowania wewnętrzne środowiska pracy przedsiębiorstwa. Wymagania prawne.)

Stosunki łączące człowieka z środowiskiem mogą mieć charakter przyczynowo-skutkowy - są to „stosunki wzajemnego oddziaływania” zwane również interakcjami lub też charakter funkcjonalny - są to „stosunki wzajemnej zależności”.

Związki tego typu mają swój szczególny wyraz w środowisku pracy, gdzie wpływają zarówno pozytywnie jak i negatywnie na wydajność działalności zawodowej człowieka. Dla przykładu - możliwość wyjścia na lunch podczas pracy może wpłynąć regenerująco, zaś np. brak klimatyzacji w upalne lato może spowodować poczucie dyskomfortu pracy i kłopoty w koncentracji.

Środowisko, w odróżnieniu od szerzej rozumianego pojęcia - otoczenie, bezpośrednio wpływa na aktywność życiową jak i zawodową człowieka. Ma ono charakter stymulujący, ukierunkowujący i organizujący jego działalność. Ma ono znaczenie relatywne, gdyż odnosi się do konkretnego podmiotu. Oznacza to, że np. w tym samym zakładzie pracy elementy środowiska kierownika będą różne od elementów środowiska podwładnego. Środowisko pracy nie stanowi odizolowanego od rzeczywistości obszaru lecz jest częścią otoczenia człowieka. Każdy zakład pracy znajduje się w pewnym otoczeniu, np. w centrum miasta czy też na jego obrzeżach, na terenie równinnym, czy nizinnym, o klimacie suchym czy umiarkowanym, o określonej lokalnej kulturze itp. Jego funkcjonowanie jest możliwe dzięki kontaktom jakie nawiązuje z tym otoczeniem. Otoczenie i środowisko pracy mają na siebie wzajemny wpływ, który może mieć znaczenie pozytywne jak i negatywne. Ponieważ wyraźny jest wzajemny związek środowiska pracy z jego otoczeniem w literaturze często oba te pojęcia traktowane są jako składowe środowiska pracy. Autorzy E.MC Kenna, N.Beech  (Zarządzanie zasobami ludzkimi) rozróżniają przy tym środowisko wewnętrzne (środowisko pracy) i środowisko zewnętrzne (otoczenie).

Środowisko zewnętrzne, czyli otoczenie wpływające na funkcjonowanie człowieka w wewnętrznym środowisku pracy to np.:


 • Środowisko rodzinne

 • Lokalne władze samorządowe

 • Różne grupy nacisku

 • Opinia publiczne

Środowisko rodzinne jest znaczącym elementem życia każdego człowieka. Pozytywne relacje z członkami rodziny, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, społecznych, potrzeby bliskości, bezpieczeństwa i innych ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w pracy. Miejsce zamieszkania także odgrywa ważną rolę, np. dogodna komunikacja, czy też zamieszkiwanie w pobliżu instytucji zatrudniającej pozwala z łatwością dotrzeć do zakładu pracy, być może oszczędzając przy tym pracownikowi wielu sytuacji stresogennych związanych np. z utrudnieniami komunikacyjnymi, powodującymi np. zły nastrój lub zmęczenie.

Duży wpływ na motywację pracownika, a w konsekwencji na efektywność jego pracy ma prestiż, nadawany przez lokalne władze samorządowe lub, który wyznaczany jest miedzy innymi poprzez pracę w zakładzie cieszącym się dobrą opinią społeczną. Środki masowego przekazu, takie jak prasa, telewizja czy radio (szczególnie lokalne) wpływają na wytworzenie się określonej opinii (negatywnej lub pozytywnej) na temat zakładu pracy.

Różnego rodzaju grupy nacisku, np. klienci, organizacje społeczne, ekologiczne itp. Mogą wpływać na działalność danego przedsiębiorstwa podejmując próby ograniczania lub poszerzania jego działalności. Tak więc wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i pracującego w nim człowieka jest nieunikniony.

Równie ważny a może nawet ważniejszy jest wpływ wewnętrznego środowiska pracy, które rozpatrywać można w dwóch aspektach: społecznego i fizycznego środowiska pracy.


4. Ekonomiczne warunki środowiska pracy.

(Badanie czynników środowiska pracy w aspekcie zaspokojenia potrzeb i oczekiwań pracowników.)

Zadowolenie z pracy jest reakcją psychiczną o charakterze indywidualnym.

Termin doczekał się wielu współwystępujących w literaturze, choć niejednoznacznych definicji. Pisząc o zadowoleniu/satysfakcji z pracy autorzy kładą akcent na:

‒ uczucie, jakie dominuje u pracownika,

‒ efekt wartościowania stanu równowagi pomiędzy potrzebami pracownika a ich zaspokojeniem,

‒ percepcję sytuacji związaną z realizacją oczekiwań,

‒ efekt oceny i sądów poznawczych (co osoba myśli o swojej pracy),

5. Metody i mierniki oceny środowiska pracy w modelowaniu kaskadowym(Wybrane zagadnienia metodologiczne. Środowiskowe mierniki oceny wyników działalności przedsiębiorstwa. Ocena płynności kadr. Ocena bezpieczeństwa pracy. Ocena wypadków przy pracy. Ocena ryzyka zawodowego. Ocena efektów pracy pracownika. Ocena wydajności pracy. Ocena technicznego uzbrojenia pracy.)
Ważnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Przepisy dotyczące oceny ryzyka zawodowego zostały wprowadzone w ramach wdrażania do prawa polskiego wymagań dyrektywy 89/391/EWG o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników pod-czas pracy. Artykuł 2 wspomnianej dyrektywy, podkreśla, że dotyczy ona wszystkich sektorów działalności, zarówno publicznej, jak i prywatnej (sektora przemysłowego, rolniczego, handlowego,administracji, sektora usług, edukacji, kultury i innych). W Polsce obowiązek dokonywania oceny ryzyka wynika z ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy (artykuł 226 Kodeksu pracy).Zgodnie z normą PN-N-18002: 2011 ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy

Zgodnie z PN-N-18002: 2011 w trakcie procesu oceny ryzyka zawodowego należy wykorzystywać informacje dotyczące:

lokalizacji stanowisk pracy i realizowanych na nich zadań oraz wykonywanych czynności;

osób pracujących na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób szczególnego ryzyka, na przykład kobiety w ciąży, młodociani, osoby niepełnosprawne;

stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych;

wykonywanych czynności prac, sposobu i czasu ich wykonywania przez pracujące na stanowiskach osoby;

wymagań przepisów prawnych i norm, dotyczących analizowanego stanowiska pracy;

zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane i ich źródeł;

możliwych skutków wystę pujących zagrożeń;

stosowanych środków ochronnych;

wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych związanych z warunkami na stanowisku pracy.

Źródłami powyższych danych mogą być:

dane techniczne o stosowanych na stanowisku pracy maszynach i urządzeniach;

dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje stanowiskowe;

wyniki pomiarów czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych na stanowisku pracy;

dokumentacja dotycząca wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych oraz awarii;

przepisy prawne i inne dokumenty normatywne;

literatura naukowo-techniczna;

karty charakterystyk substancji chemicznych;

obserwacje środowiska pracy;

obserwacje zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

obserwacje zadań wykonywanych poza stanowiskiem pracy;

wywiady z pracownikami;

obserwacja czynników zewnętrznych, które mogą oddziaływać na warunki na stanowisku pracy (prace wykonywane przez pracowników na innych

stanowiskach pracy, czynniki atmosferyczne);

analiza organizacji działań, których celem jest zapewnienie właściwych warunków pracy.

Ocena pyłnosci kadr-do oceny płyności kadr należa następujace wskazniki

-wskaźnik zatrudnień -Jest to wskaźnik, który określa procentowy udział liczby pracowników przyjętych w danym okresie do średniego stanu zatrudnienia

Wp – wskaźnik przyjęć

Pp – pracownicy przyjęci

Zśr – średnie zatrudnienie w danym okresie

wskaźnik zwolnień Jest to wskaźnik, który określa procentowy udział liczby pracowników zwolnionych w danym okresie do średniego stanu zatrudnienia.

Wz – wskaźnik zwolnień

Pz – pracownicy zwolnieni

Zśr – średnie zatrudnienie w danym okresi

wskaźnik wymiany-Ten wskaźnik informuje jaki procent pracowników został zastąpiony przez nowo zatrudnionych w badanym okresie.

Ww - wskaźnik wymiany

Wp - wskaźnik przyjęć

Wz - wskaźnik zwolnień

wskaźnik przepływu kadr

Wpk - wskaźnik przepływu kadr

Wp - wskaźnik przyjęć

Wz - wskaźnik zwolnień

Celem oceniania pracowników są między innymi:


dostarczanie zatrudnionemu konkretnej informacji o jego efektywności i znaczeniu dla osiągania zadań stawianych przed przedsiębiorstwem wywartościowanie osiągnięć pracownika na tle innych osób zatrudnionych lub w stosunku do założonych planowych wielkości i stanówwzbudzenie w pracowniku motywacji do podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji oraz podwyższaniu efektów pracystworzenie odpowiedniej bazy danych służących do przygotowania działań doskonalących pracowników oraz stanowiących podstawę prowadzenia polityki wynagradzania i awansowania, a w uzasadnionych przypadkach zwalniania lub degradacji zapobieganie konfliktom i podnoszenie wzajemnego zaufania w zespole budowanie odpowiednich relacji pomiędzy pracownikiem i jego zespołem, pracownikiem a przełożonym
Ze względu na czas, oceny efektów pracy pracowników mogą być podzielona na: 1) bieżące (codzienne) - przeprowadzane najczęściej nieformalnie i rutynowo przez każdego kierownika w celu podtrzymania pozytywnych zaś osłabiania negatywnych zachowań pracowników oraz stworzenie podstawy decyzji operacyjnych i kontroli 2) okresowe - przeprowadzane formalnie, w z góry założonym okresie i według kryteriów zgodnych ze strategią oraz polityką firmy. Oceny okresowe powinny zmierzać do
- obiektywizmu

– trafności

- kompleksowości

- rzetelności - sprawiedliwości


Wydajność to miara skuteczności funkcjonowania systemu operacyjnego oraz wskaźnik sprawności i konkurencji danej firmy. Obecni menedżerowie powinni dobrze rozumieć pojęcie wydajności i doceniać jego znaczenie.

Wydajność można oceniać na różnych poziomach analizy i w różnych formach. Przedsiębiorcy powinni być obznajmieni z tendencjami występującymi w dziedzinie wydajności i ogólnie stosowanymi metodami jej udoskonalania. Poziom wydajności to skala w jakiej wyliczamy lub definiujemy wydajność. Na przykład wydajność jednostki organizacyjnej, czy wydajność indywidualna odnosi się do wydajności wydziału, bądź komórki niższego szczebla w organizacji oraz poziomu wydajności, który został osiągnięty przez pojedynczego pracownika.

Formy wydajności określa następujący wzór:

wydajność = produkcja / nakłady

Ogółem wydajność czynników produkcji jest wskaźnikiem wykorzystania przez organizację wszystkich jej zasobów, takich jak: kapitał, praca, energia i materiały do wytwarzania jej produktów i usług. Czynniki produkcji obliczane są w jednostkach pieniężnych, ponieważ trudno dodawać w sensowny sposób godziny pracy do ilości surowców. Łączna wydajność czynników produkcji nie mówi zbyt wiele jakich zmian trzeba dokonać w celu poprawienia wydajności. Tak też, znaczna część organizacji uznaje, że bardziej przydatne jest obliczenie cząstkowego współczynnika wydajności, który uwzględnia jedną kategorię zasobów, np. wydajność pracy można obliczać na podstawie wzoru: wydajność pracy = produkcja / nakłady pracy bezpośredniej

Metoda ta ma zalety:

1.nie wymaga wyrażania jednostek nakładów w jakichkolwiek innych jednostkach 2.pozwala menedżerom zorientować się, jak zmiany różnych nakładów wpływają na wydajność.

Ocena technicznego uzbrojenia pracy
Na wyniki działalności przedsiębiorstw wpływa ilość jak i jakość poszczególnych czynników produkcji oraz sposób ich wykorzystania. Podstawowe czynniki produkcji (środki pracy, przedmioty pracy i ludzie) działają wzajemnie się uzupełniając. Proporcje między tymi czynnikami powinny być tak kształtowane, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Analizę czynników produkcji tworzy analiza stanu i wykorzystania maszyn i urządzeń oraz sieci handlowej.

Analizę stanu maszyn i urządzeń ocenia się przy wykorzystaniu wartości brutto oraz wartości ich umorzenia. Od sprawności technicznej maszyn, stopnia ich uruchomienia i poziomu wykorzystania zależne są wyniki produkcyjne i finansowe przedsiębiorstwa.

Wzrost wartości brutto maszyn i urządzeń mówi o rozwoju przedsiębiorstwa lub o zwiększeniu stopnia jego mechanizacji. Wysoki wskaźnik zużycia maszyn i urządzeń świadczy o ich starzeniu się lub pogorszeniu ich stanu technicznego czy wartości użytkowej posiadanych maszyn i urządzeń  1. Pobieranie 0.85 Mb.

   Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna