W bielsku białej wydział budowy maszyn I informatyki katedra inżynierii produkcjiPobieranie 0.85 Mb.
Strona3/12
Data24.02.2019
Rozmiar0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Inżynieria kosztów produkcji
46. Co to jest bilans? W jakim celu przedsiębiorstwa sporządzają bilans? Jakie są główne zasady tworzenia bilansu?

(Co to są aktywa? przedsiębiorstwa? Co to są pasywa przedsiębiorstwa? Omów i wymień przykłady aktywów i pasywów dowolnego przedsiębiorstwa)
47. Omów wariant porównawczy i kalkulacyjny sporządzania rachunku zysków i strat.
48. Czym się różnią konta bilansowe od kont wynikowych? Jak zbudowane jest konto? Jakie są podstawowe zasady księgowania operacji na kontach?
49. Rodzaje rachunkowości

(rodzaje rachunkowości, rachunkowość finansowa, podatkowa, zarządcza)
50. Wymień dokumenty księgowe związane z amortyzacją oraz z użytkowaniem środków trwałych w przedsiębiorstwie. Określ definicję czym jest amortyzacja środków trwałych?
51. Pojęcie kosztów rodzajowych, kosztów nakładów, wydatków, nośników kosztów, miejsc powstawania kosztów.

(koszty pośrednie, bezpośrednie, przykłady kosztów nośników kosztów, kosztów miejsc powstawania kosztów, przykłady kosztów, nakładów, wydatków, nośników kosztów)
52. Podziałowe metody obliczeń kosztów produkcji.

(metody podziałowe, doliczeniowe, kosztów działań)
53. Doliczeniowe metody obliczeń kosztów produkcji.

(algorytmy kosztów doliczeniowych – kalkulacja złożona, kalkulacja wg miejsc powstawania kosztów)
54. Zakładowy arkusz rozliczeniowy (ARP)

(budowa arkusza rozliczeniowego przedsiębiorstwa ARP, pozyskiwanie informacji z arkusza ARP)
55. Wybór z punktu widzenia kryterium kosztów przebiegu procesu produkcyjnego z kilku różnych alternatywnych wariantów.

(pojęcie kosztów stałych , zmiennych, graficzne przedstawienie kosztów realizacji alternatywnych przebiegów procesu produkcyjnego, wybór rozwiązania optymalnego w poszczególnych zakresach wielkości produkcji)
56. Określanie kosztów stanowiskowych.

(algorytm określania kosztów stanowiskowych, koszty stanowiskowe stałe, koszty stanowiskowe zmienne)
57. Koszty wynagrodzenia bezpośredniego. Koszty pracy bezpośrednio produkcyjnej – wynagrodzenie i sposoby jego określania.

(koszty wynagrodzenia bezpośredniego, wynagrodzenie netto, brutto, brutto brutto, algorytm określania kosztów pracy)
58. Koszty rozwoju i sposoby ich obliczeń

(algorytmy określania kosztów rozwoju)
59. Określanie kosztów produkcji wg metody kosztów działań.

(zasady określania kosztów wg metody kosztów działań)
60. Arkusz rozliczeniowy działań (ARD)

(budowa arkusza rozliczeniowego działań ARD, informacje otrzymane z arkusza ARD)

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją i usługami, Automatyzacja i robotyzacja w przedsiębiorstwie, Logistyka w przedsiębiorstwie)
61. Wprowadzenie do organizacji i zarządzania produkcją i usługami.

(Przedmiot, cele i zakres organizacji i zarządzania produkcją i usługami. Współczesne wymagania stawiane organizacji i zarządzaniu produkcją i usługami. Produkcja jako narzędzie konkurowania przedsiębiorstw – doskonałość w produkcji).
62. Pojęcie zarządzania produkcją i działalnością usługową. Pojęcie produktu, usługi. procesu produkcyjnego. Pojęcie przedsiębiorstwa, systemu produkcyjnego.

(pojęcie procesu produkcyjnego i produktów)


63 Wyroby i usługi.

(wyroby. typologia i struktura wyrobów. pojęcie programu produkcyjnego wyrobu i jego wyznaczanie, pojęcie planu produkcji, asortymentu produkcji, produkcji katalogowej , nie katalogowej)
64. Produkcja seryjna, jednostkowa – uwarunkowania kształtowania stanowisk produkcyjnych. Wyjaśnij pojęcie cyklu życia produktu. cyklu produkcji, cyklu wytwarzania

(Metody wyodrębniania stanowisk. Specjalizacja stanowisk produkcyjnych - zalety i bariery, (cykl życia produktu- wyrobu. usługi, cyklu produkcji, cyklu wytwarzania,
65. Rozwinięcia i zwinięcia konstrukcyjne wyrobów i usług, receptura wyrobów.

(schematy strukturalne, rozwinięcia konstrukcyjne, specyfikacje, normy zużycia składników, rozwinięcia konstrukcyjne z punktu widzenia kryterium funkcjonalnego, montażu, zaopatrzenia, pojęcie zwinięć konstrukcyjnych, receptury)
66.. Wymień i scharakteryzuj metody wyznaczania czasu operacji technologicznych.

(scharakteryzuj metody normowania czasu pracy stosowane przy organizacji pracy indywidualnej, zespołowej oraz wielostanowiskowej, przydatność metod służących do wyznaczania norm czasu pracy w wybranym przedsiębiorstwie, metody obliczeniowe stosowane do wyznaczania czasów jednostkowych oraz przygotowawczo zakończeniowych operacji technologicznych)
67.. Określanie pracochłonności i stanowiskochłonności realizowanych zleceń produkcyjnych

(czas realizacji zlecenia, struktura czasów realizacji zlecenia, pracochłonność, stanowiskochłonność wykonania operacji)
68... Metody obliczeniowe stosowane do wyznaczania czasów jednostkowych oraz przygotowawczo zakończeniowych operacji produkcyjnych.

(metody normowania czasów pracy, praca jednostanowiskowa, praca wielostanowiskowa, czas realizacji operacji)
69. Możliwości produkcyjne, obliczanie i zarządzanie zdolnością produkcyjną

(Długookresowe planowanie zdolności produkcyjnej, krótkookresowe planowanie zdolności produkcyjnej, związki między planowaniem produkcji a otoczeniem przedsiębiorstwa w ujęciu marketingowym, bilansowania planowanych zadań produkcyjnych z dysponowanymi zasobami)
70. Planowanie produkcji

(hierarchia i zakres planów produkcji, planowanie ogólnozakładowe, planowanie międzykomórkowe (międzywydziałowe), planowanie wewnątrzkomórkowe (wewnątrzwydziałowe, klasyfikacje planów)
71. Normatywy przepływu produkcji

(struktura normy czasowej, metody normowania czasu pracy pracowników, środków produkcji, przepływów finansowych, kadrowych, norma czasowa realizacji zlecenia, struktura czasów wykonywania zlecenia)
72. Planowanie zagregowane — ogólnozakładowe.

(planowanie strategiczne i strategia produkcyjna, produkcja na zapas i produkcja na zamówienie, prognozowanie popytu, cele prognozowania w przedsiębiorstwie, metody prognozowania popytu, ocena trafności prognozy, planowanie zagregowane, główny harmonogram produkcji)
73. Planowanie i sterowanie międzykomórkowe

(cele międzykomórkowego sterowania produkcją, sterowanie według cyklu produkcyjnego, takt produkcji, podstawowe systemy sterowania produkcją - systemy ssące i tłoczące, pojęcie systemu klasy MRP, ERP, system Just-In-Time (JIT), system zoptymalizowanego przepływu produkcji (OPT), porównanie MRP, JIT i OPT,

74. Wielkości partii produkcyjnej, przedstaw metody skracania cyklu produkcyjnego(omówić podstawowe dokumenty związane z planowaniem i realizacją zleceń wytwarzania, skracanie czasów realizacji zleceń produkcyjnych – nakładanie, rozbijanie, przekładanie, komasowanie operacji)

75. Sterowanie wewnątrzkomórkowe(cele wewnątrzkomórkowego sterowania produkcją, sterowanie według harmonogramów operacyjnych, sterowanie procesami pomocniczymi, harmonogram dostaw, harmonogram obciążenia środków transportu, harmonogramowanie realizacji zleceń produkcyjnych, szeregowanie zadań produkcyjnych, bilansowanie obciążeń produkcyjnych, rezerwy zdolności produkcyjnej)

Logistyka w przedsiębiorstwie
76. Przedstawić pojęcie logistyki produkcji, rodzaje logistyk w firmie oraz znaczenie zadań logistyki. Wymienić elementy łańcucha logistycznego. Projektowanie procesu logistycznego.

(metody optymalizacji przebiegu procesów logistycznych oraz alokacji zasobów, pojęcie makrologistyki, mikrologistyki)
77. Sterowanie procesem logistycznym i zarządzanie łańcuchem dostaw.

(zarządzanie łańcuchem dostaw w usługach, dostawy dokładnie na czas w usługach, zarządzanie informacjami w łańcuchu dostaw i elektroniczna wymiana danych, planowanie remontów i obsługi eksploatacyjnej (technicznej) maszyn i urządzeń, specyfika planowania i sterowania produkcją jednostkową)
78. Określić rolę materiałów, wyrobów, opakowań oraz manipulacji materiałami i wyrobami w przepływie zasobów procesie produkcyjnym. Wymień i omów dokumenty magazynowe. Omów metody wyceny rozchodu materiałów.

(rodzaje dokumentów magazynowych, rodzaje opakowań, sposoby pakowania, sposoby manipulacji gotowymi wyrobami)
79. Omówić zagadnienia komputerowego wspomagania zarządzania systemami logistycznymi oraz elektronicznej identyfikacji komponentów i wyrobów.

(rodzaje oprogramowani, sposoby elektronicznej identyfikacji, kody kreskowe, pojęcie RFID)
80. Zarządzanie zapasami w warunkach popytu niezależnego.

(funkcje zapasów, normatywy stosowane w zarządzaniu zapasami, koszty zapasów, ekonomiczna wielkość zamówienia, klasyfikacja zapasów ze względu na wielkość zużycia, systemy zarządzania zapasami - ze stałym okresem dostawy, ze stałą wielkością dostawy).


Zarządzanie jakością
81 . Zarządzanie jakością a jakość zarządzania w przedsiębiorstwie

(zdefiniuj ogólny model zarządzania jakością TQM, podaj jego istotę, koncepcje oraz czołowych prekursorów, TQM jako działania koncentrujące się na kosztach procesów przy jednoczesnym zaangażowaniu całej załog)
82. Pojęcie i istota jakości

(filozoficzny wkład do zarządzania jakością, jakość jako wartość, jakość jako standard. Jakość jako doskonalenie, jakość ukierunkowana na doskonalenie, jakość ukierunkowana na produkt, jakość ukierunkowana na proces. Jakość ukierunkowana na cały cykl życia produktu, jakość ukierunkowana na wartość tworzoną i dostarczoną klientowi, geneza pojęcia jakości jego istotę, definicja jakości (od definicji filozoficznych do współczesnego pojęcia))
83. Definiowanie jakości. Znaczenie jakości zarządzania w przedsiębiorstwie

Najważniejsze definicje: Platon („Jakość to pewien stopień doskonałości”, jakość oznacza cechę), Crosby („Jakość to zgodność z wymaganiami”), norma ISO 9001 („stopień w jakim zespół inkoherentnych właściwości spełnia wymagania”).

Jakość jest relatywna, subiektywna, postrzegana indywidualnie, od inspekcji jakości (tzw. kontrola techniczna - koncentracja na wyrobie), przez zapewnienie jakości (koncentracja na procesie wytwarzania), zarządzanie jakością (koncentracja na całej sieci procesów), zarządzanie procesami (orientacja na opłacalność procesów)
84. Zarządzanie przez jakość (TQM)

(ogólny model zarządzania jakością TQM, filozofia ta oparta jest na cyklu PDCA, istota, koncepcja oraz czołowi prekursorzy, ewolucje poglądów na jakość, zdefiniowanie systemu zarządzania jakością, jakie aspekty go charakteryzują oraz jakie korzyści daje organizacji jego wdrożenie, zarządzanie jakością w cyklu istnienia wyrobu oraz podaj wpływ przebiegu cyklu na jakość wyrobu, różnica między wdrożeniem a certyfikowaniem sytemu zarządzania jakością, model systemu zarzadzania jakością którego podstawą jest proces, 7 zasad zarządzania jakością, TQM jako standard w procesie zarządzania przedsiębiorstwem)
85. Koncepcje zarządzania jakością

(wybrane koncepcje zarządzania jakością - Triada Jurana. 14 zasad Deminga. standaryzacja jakości Feigenbauma.. „zero defektów” Croby`ego,. „funkcja strat jakości” Taguchi. „marnotrawstwo zasobów” Ohno)
86. Zasady zarządzania jakością

(orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, podejście procesowe, podejście systemowe, ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami, 7 zasad (norma ISO 9000:2015) – 1. Zorientowanie na klienta 2. Przywództwo 3. Zaangażowanie ludzi 4. Podejście procesowe 5. Poprawa 6. Oparte na dowodach podejmowanie decyzji 7. Zarządzanie relacjami (tj. przede wszystkim z dostawcami))

87. Normy i wymagania wyznaczające standardy zarządzania jakością(geneza, znaczenie i cele normalizacji, pojęcie normy i normalizacji, szczeble normalizacji, normalizacja międzynarodowa (w tym unijna), normalizacja regionalna, normalizacja krajowa, zdefiniowanie pojęcia normy oraz określenie czym różni się od specyfikacji technicznej)
88. Normy ISO serii 9000 i pochodne. Model ISO 9001

(normy z grupy ISO 9000 (ISO 9000 + ISO 9001 + ISO 9004), normy BS 5750. – (norma zbudowana na normie militarnej NATO-AQAP), pojęcie certyfikacji i akredytacji)
89. Pomiar i ocena jakości

(pojęcia związane z pomiarem i oceną jakości, jakość produktów a jakość procesów ich realizacji, ocena jakości produktów przez klienta, ocena jakości procesów realizacji produktu w przedsiębiorstwie.)
90. Ocena zgodności systemów i wyrobów

(europejski model rozwiązań projakościowych, proces oceny zgodności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej, deklaracja zgodności WE, moduły postepowania związane z ocena zgodności, obszar regulowany i nieregulowany, podejście do harmonizacji i normalizacji technicznej, kryteria oznakowania CE.)
91. Koszty jakości w procesie produkcyjnym

(Pojęcie i istota kosztów związanych z jakością produkcji. Znaczenie kosztów jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. Rachunek kosztów jakości. Pozyskiwanie informacji o kosztach jakości. Ewidencjonowanie i analiza kosztów jakości. Wykorzystanie informacji o kosztach jakości w procesach decyzyjnych.)
92. Narzędzia i metody stosowane w zarządzaniu jakością

(klasyfikacja i ogólne zasady stosowania narzędzi i metod, proste narzędzia do wizualizacji przepływów, narzędzia do grupowania danych, narzędzia do klasyfikowania, narzędzia do opisywania zależności, zaawansowane metody QFD (Quality Function Deployment), FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), DoE (Design of Experiments))
93. Narzędzia statystyczne

(podstawowe statystyki opisujące skuteczność systemu zarządzania jakością, wskaźniki zdolności jakościowej procesu, karty kontrolne procesu, pojęcie statystycznej kontroli odbiorczej SKO, statystycznej kontroli procesu SKP, pojęcie parametru cp, cpk)
94. Kontrola, sterowanie i doskonalenie w zarządzaniu jakością

(Rozumienie kontroli, sterowania i doskonalenia. Kontrola i sterowanie. {Znaczenie kontroli. Planowanie kontroli. Statystyczna kontrola odbiorcza. Statystyczne sterowanie procesem}.)
95. Kierunki rozwoju dziedziny zarządzania jakością

(ciągłe doskonalenie, potrzeba doskonalenia, cykl doskonalenia Deminga. cykl doskonalenia Six-Sigma/})
96. Co należy rozumieć pod pojęciem procesu w świetle normy PN-EN ISO 9000:2006. Proszę dokonać podziału procesów w przedsiębiorstwie wg PN-EN ISO 9001:2009.

(struktura normy, zastosowanie treści normy, skutki zastosowania norm w praktyce produkcyjnej)
97. Wymień etapy projektowania systemu zarządzania jakością w organizacji.

(zdefiniowanie jak należy rozumieć podejście wartości dodanej na poszczególnych etapach procesów występujących w przedsiębiorstwie)
98. Norma PN-EN ISO 9001:2009 określa jak powinna organizacja postępować w przypadku zdefiniowania wyrobu niezgodnego.

(pojęcie braku, rodzaje braków, opisać na czym polega nadzór w organizacji nad wyrobem niezgodnym)
99. W normie PN-EN ISO 19011:2012 sformułowano wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania w organizacji. P

(zdefiniowanie pojęcia audytu, wymienić rodzaje i etapy audytów oraz ich charakterystyka)
100. Proszę krótko scharakteryzować: podejście nowe i globalne do harmonizacji technicznej jak i normalizacyjnej, dyrektywy oraz normy zharmonizowane, (wprowadzanie wyrobu do gospodarki wolnorynkowej (znakowanie CE) oraz nadzorowanie i monitorowanie rynku Unii Europejskiej)


  1. Bloki przedmiotów specjalizacyjnych


a). Blok inżynierii produkcji (przemysł maszynowy)

Techniki wytwarzania, projektowanie procesów produkcyjnych

(Bezpieczeństwo i higiena pracy, procesy produkcyjne metody i techniki produkcji części maszyn, Gospodarka magazynowa, koszty procesów produkcji)
1. Charakterystyka i struktura procesu wytwórczego

(procesy produkcyjne, procesy wytwórcze, procesy wytwarzania, maszyny i urządzenia technologiczne, procesy ciągłe i dyskretne, klasyfikacja i dekompozycja procesów produkcyjnych, pojęcie operacji , działania)
2. Proces technologiczny jako podstawowa część procesu produkcyjnego

(proces produkcyjny a proces technologiczny, podział procesów technologicznych według rodzaju stosowanych technologii i środków pracy, podział procesów produkcyjnych według ciągłości i przebiegu w czasie, podział procesów według rodzaju stosowanych technologii, cech organizacyjnych, zastosowanych środków pracy etapy życia technologii)
3. Wybór procesu i technologii wytwarzania, Podać najważniejsze zasady wymiarowania w rysunku technicznym.

(struktura procesu technologicznego oraz typizacja procesów technologicznych, pojęcie bazy obróbkowej, pojęcie obróbki grupowej, typowego procesu, typowej operacji)
4. Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie

(pojęcie racjonalizacji (kształtowania, reorganizacji, restrukturyzacji) procesu produkcyjnego, koncepcja oszczędnego wytwarzania (Lean production), szczupłego zarządzania (Lean management))
5. Zautomatyzowane projektowanie konwencjonalnego procesu technologicznego

(projektowanie na podstawie wcześniej opracowanych procesów technologicznych, projektowanie oparte na syntezie procesu technologicznego, systemy CAPP Computer Aided Planung Production) na przykładzie oprogramowania SYSKLASS)
6. Technologia obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

(charakterystyka programów do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, systemy Computer Aided Manufacturing)
7. Podstawy procesów obróbki ubytkowej, bazy obróbkowe

(bazy obróbkowe - rodzaje baz i ich dobór, problem niezgodności bazy produkcyjnej z bazą konstrukcyjną, ustalenie wymiarów operacyjnych)
8. Warstwa wierzchnia i jej charakterystyka. Jakość technologiczna wyrobu

(właściwości warstwy wierzchniej, parametry warstwy wierzchniej)
9. Materiały narzędziowe

(współczesne materiały narzędziowe do obróbki wiórowej i ściernej, stereometria ostrzy narzędzi do obróbki wiórowej, zużycie, trwałość i niezawodność ostrzy narzędzi, kryteria wyboru okresu trwałości ostrzy narzędzi.)
10. Wskaźniki fizykalne i technologiczne procesu obróbki. Skrawalność materiałów

(jakość technologiczna wyrobu, zjawiska towarzyszące skrawaniu, zużycie i trwałość ostrza, materiały narzędziowe, kryteria wyboru okresu trwałości ostrza, problemy obróbki materiałów trudnoskrawalnych, kryteria wyboru i optymalizacja parametrów obróbki)
11. Maszyny i urządzenia technologiczne

(obrabiarki do obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej, obrabiarki do obróbki plastycznej, maszyny i urządzenia odlewnicze, stanowiska pracy do obróbek gładkościowych, stanowiska do obróbki laserowej, manipulatory, roboty)
12. Obróbka wiórowa.

(charakterystyka i klasyfikacja sposobów obróbki wiórowej, cięcie, toczenie, obróbka otworów, gwintowanie, przeciąganie, frezowanie, obróbka gwintów, obróbka uzębień)
13. Obróbka ścierna

(charakterystyka i klasyfikacja sposobów obróbki ściernej, materiały ścierne, narzędzia ścierne, szlifowanie ściernicami, obróbka uzębień, obróbka ścierna narzędziami nasypowymi, gładzenie i dogładzanie, docieranie, polerowanie, wygładzanie rotacyjne, obróbka udarowo-ścierna, obróbka magnetyczno-ścierna, automatyzacja procesów szlifowania)
14. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki erozyjnej

(Charakterystyka metod erozyjnych, obróbka elektroerozyjna, obróbka elektrochemiczna, obróbka elektro-chemiczna, hybrydowe metody i sposoby obróbki, obróbka skoncentrowanym strumieniem energii, obróbka laserowa, obróbka plazmowa, obróbka wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną)


15. Współczesne kierunki rozwoju procesów wiórowej obróbki ubytkowej

(hybrydowe metody i sposoby obróbki, obróbka materiałów twardych, obróbka materiałów trudnoskrawalnych)
16. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki bezubytkowej. Procesy obróbki plastycznej

(charakterystyka procesu obróbki plastycznej, metody i sposoby obróbki plastycznej, procesy przecinania, procesy kucia, procesy prasowania, metody obróbki plastycznej na zimno– charakterystyka, koszty i zastosowanie obróbki plastycznej, metody obróbki plastycznej na gorąco – charakterystyka, koszty i zastosowanie obróbki plastycznej)
17. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki be ubytkowej Procesy odlewnicze

(charakterystyka procesów odlewniczych, odlewanie w formach piaskowych, kokilach, specjalne metody odlewania, charakterystyka metod wytwarzania odlewów; urządzenia i oprzyrządowanie w procesach wykonywania odlewów w formach jednorazowych)
18. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki bezubytkowej Metody i techniki przyrostowego wytwarzania wyrobów

(charakterystyka i zastosowanie, wybrane metody i techniki, inżynieria odwrotna)
19. Podstawy inżynierii rekonstrukcyjnej

(techniki digitalizacji, filtracja i edycja chmury punktów, transformacja powierzchniowa i odtworzenie wyrobu, napawanie, techniki rapid prototyping i rapid tooling. oraz inżynierii odwrotnej)
20. Montaż wyrobów.

(Wybór procesu i technologii montażu, charakterystyka i metody procesów montażowych, pasowania w procesach montażu, zamienność komponentów montażowych)
21. Montaż wyrobów. Połączenia nierozłączne.

(charakterystyka procesów montażowych, połączenia nierozłączne, spawanie, zgrzewani, klejenie, nitowanie, automatyzacja procesów montażowych, porównanie technik spajania – klejenia, spawania elektrycznego i gazowego, zgrzewania, lutowania - ich charakterystyka, porównanie i zastosowanie)
2.22. Montaż wyrobów. Połączenia rozłączne.

(charakterystyka procesów montażowych, połączenia rozłączne, śrubowe, połączenia skurczowe, automatyzacja procesów montażowych)
23. Zastosowanie robotów w procesach technologicznych.

(automatyzacja procesów montażowych, generacje robotów, klasyfikacja robotów, zastosowanie robotów w procesach obróbki, w procesach montażu, korzyści z robotyzacji procesów technologicznych)
24. Obróbki materiałów naturalnych

(rodzaje drewna, zastosowanie różnych rodzajów drewna, obróbka drewna, wytwarzanie papieru, obróbki i wykańczania skóry, narzędzia do obróbki materiałów naturalnych)
25. Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych

(wtryskiwanie, wytłaczanie, prasowanie, obróbka wykańczająca półwyrobów z tworzyw sztucznych)


26. Kryteria wyboru optymalnych wariantów rozwiązań procesów produkcyjnych

(Metody poszukiwania rozwiązań i techniki twórczego myślenia – zastosowanie w wyborze optymalnych rozwiązań.Metody poszukiwania rozwiązań oparte na skojarzeniach swobodnych - Brainstorming, Metoda Gordona –Synektyka.Metody poszukiwania rozwiązań oparte na skojarzeniach wymuszonych - Metoda delficka,Metoda „Sześciu kapeluszy myślowych” Edwarda de Bono.Metody poszukiwania rozwiązań o charakterze analitycznym -Siatka morfologiczna Fritza Zwickiego)
27. Kierunki rozwoju procesów wytwarzania i systemów produkcyjnych.

(optymalizacja procesów produkcyjnych, podział metod optymalizacyjnych, klasyczne modele optymalizacji — metody optymalizacji lokalnej, metody optymalizacji globalnej, ogólny schemat rozwiązywania zadań optymalizacji, współczesne procedury optymalizacyjne, zastosowanie metod optymalizacyjnych w planowaniu produkcji)
28. Dane wejściowe do projektowania procesu technologicznego, dokumentacja technologiczna a wielkość produkcji, kodowanie oznaczeń elementów, zespołów , wyrobów finalnych

(kodowanie elementów, zespołów i wyrobów finalnych rodzaje dokumentów składających się na dokumentację produkcyjną, elementy składowe dokumentacji produkcyjnej w zależności od wielkości produkcji)
29. Projektowanie systemów produkcyjnych


Pobieranie 0.85 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna