Vienna insurance groupPobieranie 1.55 Mb.
Strona2/12
Data24.10.2017
Rozmiar1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
partner - osoba fzyczna, pozostająca z Ubezpieczonym w związku pozamałżeńskim, niepozostająca z Ubezpieczonym w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani przysposobienia, zamieszkująca pod tym samym adresem przez okres co najmniej dwóch lat, pod warunkiem, iż Ubezpieczony oraz partner nie pozostają w związku małżeńskim z innymi osobami;

 • placówka oświatowa - żłobek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz przedszkole, szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego, placówka artystyczna, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;

 • pobyt w szpitalu - pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, trwający przez okres co najmniej trzech dni. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialno­ścią Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;

 • podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot leczniczy oraz praktyka zawodowa, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;

 • pojazd - w rozumieniu niniejszych OWU, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (Opcja Dodatkowa D1), o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 1 niniejszych OWU za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro;

 • poliomyelitis - infekcja wywołana wirusem polio, której skutkiem jest paraliż mięśni oddechowych lub mięśni kończyn lub zajęcie ośrodka oddechowego w pniu mózgu, z trwałym następstwem w postaci nasilonego niedowładu lub paraliżu. Diagnoza musi być potwierdzona przez lekarza specjalistę chorób dziecięcych lub zakaźnych;

 • poważne zachorowanie - wyłącznie poniżej wymienione choroby, które zostały zdiagnozowane w trakcie okresu ubezpieczenia: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane. Za poważne zachorowanie uważa się również transplantację głównych organów;

 • pozostawanie pod wpływem alkoholu - działanie w stanie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3

  w wydychanym powietrzu;

  1. praca zawodowa - forma świadczenia pracy lub usług za wynagrodzeniem w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, stosunku służbowego o charakterze administracyjno-prawnym lub w zakresie wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu;

  2. przekwalifkowanie zawodowe osób niepełnosprawnych - przeszkolenie zawodowe osoby, w stosunku do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub powiatowy (wojewódzki) zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzekł celowość przekwalifkowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy Ubezpieczonego w jego dotychczas wykonywanym zawodzie;

  3. przystąpienie do ubezpieczenia - objęcie ochroną ubezpieczeniową osoby fzycznej zgłoszonej przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU;

  4. rana - przerwanie ciągłości powłoki ciała w wyniku działania ostrego lub tępego przedmiotu, prowadzące do linijnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W rozumieniu niniejszych OWU za rany nie uważa się ran związanych z leczeniem operacyjnym Ubezpieczonego;

  5. rekreacyjne uprawianie sportu - podejmowana dobrowolnie, nie w celach zarobkowych, forma aktywności fzycznej Ubezpieczonego polegająca na uprawianiu sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiązana z uczestniczeniem w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych przez kluby, związki, organizacje sportowe oraz szkolne (uczniowskie) kluby sportowe, wykonywana w czasie wolnym od pracy/nauki;

  6. rodzic Ubezpieczonego - ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

  7. ruch pojazdu - sytuacje, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności;

  8. sepsa - zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza specjalistę;

  9. sporty wysokiego ryzyka - bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfng, quady, kitesurfng, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz skeleton, hokej na lodzie, jazda fgurowa na lodzie, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biatlon, skibob sporty, w których wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie;

  10. stwardnienie rozsiane - choroba charakteryzująca się demielinizacją włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, rozpoznana przez lekarza specjalistę i zakwalifkowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfkacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G35:

  11. substancja psychotropowa - każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

  12. szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;

  13. środek odurzający - substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

  14. środki pomocnicze - wyłącznie środki pomocnicze wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze;

  15. środek zastępczy - substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fzycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich część, zawierające taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

  16. świadczenie - kwota pieniężna wypłacana Ubezpieczonemu, a w przypadku śmierci Ubezpieczonego kwota pieniężna wypłacana Uprawnionemu przez InterRisk w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia zdarzenia, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową;

  17. świadczenia szpitalne - świadczenia w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej wykonywane całą dobę, kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

  18. transplantacja głównych organów - przebycie jako biorca operacji przeszczepu serca, serca i płuc, wątroby lub jej części, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego;

  19. trwałe inwalidztwo częściowe - uszkodzenia ciała, wymienione w TABELI nr 1 w §8

 • OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 3

  InterRisk

  VIENNA INSURANCE GROUP

  pkt 3, a także w TABELI nr 4 w §9 pkt 8 powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

  1. Ubezpieczający - jeden z podmiotów, o których mowa w §1 ust. 1, zawierający umowę ubezpieczenia i zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej;

  2. ubezpieczenie grupowe - umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek osób fzycznych, przy czym minimalna grupa osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 3 osoby, a w przypadku rozszerzenia Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona, Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja o Opcje Dodatkowe (D1-D15), o których mowa w §11 i §12, minimalna grupa osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 5 osób;

  3. ubezpieczenie indywidualne - umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego będącego osobą fzyczną na rachunek dziecka;

  4. ubezpieczenie rodzinne - umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego będącego osobą fzyczną na rachunek dzieci, przy czym minimalna liczba osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach w/w umowy ubezpieczenia wynosi co najmniej 2 osoby;

  5. Ubezpieczony - osoba fzyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;

  6. uciążliwe leczenie - leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu, ale przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni;

  7. udar mózgu - rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifkowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfkacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I64;

  8. Uprawniony - podmiot wskazany przez Ubezpieczonego do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W przypadku niewyznaczenia Uprawnionego, w razie śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, za Uprawnionego uważa się członków najbliższej rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności i udziałów:
  1. współmałżonek Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że nie została orzeczona separacja,

  2. dzieci Ubezpieczonego (w częściach równych),

  3. rodzice Ubezpieczonego (w częściach równych),

  4. pozostali członkowie najbliższej rodziny Ubezpieczonego będący spadkobiercami Ubezpieczonego (w częściach równych);
  1. uraz narządu ruchu - powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku uraz narządu ruchu, w wyniku którego nie nastąpiło złamanie kości, ale zgodnie z zaleceniem lekarza narząd ruchu został unieruchomiony z zastosowaniem środka medycznego (gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu, kołnierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, kamizelki ortopedycznej);

  2. uszczerbek na zdrowiu - naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu;

  3. utrata mowy - rozpoznana przez lekarza specjalistę całkowita i nieodwracalna utrata zdolności mowy, oznaczająca niemożność artykułowania zrozumiałych słów lub zrozumiale mówionego języka, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;

  4. utrata słuchu - rozpoznana przez lekarza laryngologa całkowita i nieodwracalna utrata słuchu dla wszystkich dźwięków jako następstwo choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Dokumentacja medyczna musi być potwierdzona właściwą konsultacją lekarza specjalisty laryngologa;

  5. utrata wzroku - rozpoznana przez lekarza okulistę całkowita, trwała i nieodwracalna utrata wzroku w obu oczach (VO=0, z brakiem poczucia światła lub z poczuciem światła bez lokalizacji) powstała w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem, że o trwałości schorzenia orzeka się po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty jego wystąpienia;

  6. wada wrodzona - nieprawidłowość anatomiczna zakwalifkowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfkacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (kod ICD: Q00-Q99);

  7. wyczynowe uprawianie sportu - forma aktywności fzycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
  1. poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,

  2. poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,

  3. podczas zajęć wychowania fzycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.

  W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fzycznej Ubezpieczonego polegającej na:

  a) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się

  w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej,

  1. udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej lub uczestniczy w w/w zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego,

  1. rekreacyjnym uprawianiu sportu;
  1. wypadek komunikacyjny - nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;

  2. wyroby medyczne - wyłącznie wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze;

  3. zawał serca - rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifkowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfkacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I21-I22;

  4. złamanie - przerwanie ciągłości tkanki kostnej stwierdzone przez lekarza;

  5. pandemia - epidemia danej choroby zakaźnej występująca w tym samym czasie w różnych krajach i na różnych kontynentach, w rozumieniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

  Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRzeDMiot UBezPieczenia

  §3

  Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

  Jaką opcję ubezpieczenia wybierzesz? zakRes UBezPieczenia

  §4

  1. Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w:

  1) opcji Podstawowej lub opcji Podstawowej Plus lub opcji Progresja
  obejmującej:

  1. uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

  2. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych,

  3. koszty przekwalifkowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

  4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,

  5. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

  6. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,

  g) śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  h) pogryzienie przez psa;

  2) opcji ochrona, w jednym z wariantów (01-11), obejmującym:

  1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

  2. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,

  3. trwałe inwalidztwo częściowe,

  4. zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego w przypadku inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,

  5. złamanie jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

  6. rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku,

  g) urazy narządu ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku,
  h) pogryzienie przez psa,

  i) wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, j) śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

  3) opcji ochrona Plus obejmującej:

  1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

  2. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych,

  3. koszty przekwalifkowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

  4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,

  5. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,

  6. śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

  7. pogryzienie przez psa,

  4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

  lnterRiski%


  Pobieranie 1.55 Mb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  ©operacji.org 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna