Uzasadnienie 5 kontekst wniosku 5Pobieranie 0.52 Mb.
Strona2/2
Data23.10.2017
Rozmiar0.52 Mb.
1   2

* Niniejsza tabela obejmuje sumę 52 mln EUR (w 70 % finansowaną przez DG MOVE i w 30 % – przez DG RTD), która zostanie w 2014 r. przeznaczona na finansowanie wspólnych działań badawczych w dziedzinie kolei w ramach programu prac w obszarze transportu inicjatywy „Horyzont 2020” na lata 2014-2015, w oczekiwaniu na uruchomienie wspólnego przedsiębiorstwa S2R. Zarządzanie tymi działaniami i odpowiadającym im budżetem, a także wszelkimi kwotami, które nie zostały przeznaczone na zobowiązania w wyniku ogłoszonych zaproszeń do składania wniosków, może zostać przejęte przez wspólne przedsiębiorstwo S2R po osiągnięciu przez nie zdolności operacyjnej do wykonywania własnego budżetu.

** W tym 2,484 mln EUR na linię 06.03.03.01, natomiast 1,065 mln EUR na linię 08.01.05.03, czyli ogółem 3,594 mln EUR, które należy zmobilizować już w 2020 r. na rzecz kosztów administracyjnych w latach 2021-2024.

3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki

3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatkiw mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram finansowych

1A

Dział 1A – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia


Wspólne przedsiębiorstwo S2R

 

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

OGÓŁEM

Tytuł 1 – Wydatki na personel

Środki na zobowiązania

(1)

0,080

0,453

0,524

0,523

0,524

0,523

1,527

0,000

0,000

0,000

0,000

4,154

Środki na płatności

(2)

0,080

0,453

0,524

0,523

0,524

0,523

0,524

0,430

0,305

0,179

0,089

4,154

Tytuł 2 – Wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne

Środki na zobowiązania

(1a)

0,400

0,900

1,100

1,100

1,100

1,100

3,646

0,000

0,000

0,000

0,000

9,346

Środki na płatności

(2a)

0,400

0,900

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

0,900

0,700

0,500

0,446

9,346

Tytuł 3 – Wydatki operacyjne

Środki na zobowiązania

(3a)

52,000

44,000

44,000

52,000

70,000

84,000

90,500

0,000

0,000

0,000

0,000

OGÓŁEM_środki_na_wspólne_przedsiębiorstwo_S2R'>436,500

Środki na płatności

(3b)

0,000

50,000

58,000

58,000

58,000

58,000

58,000

44,000

30,000

16,000

6,500

436,500

OGÓŁEM środki na wspólne przedsiębiorstwo S2R

Środki na zobowiązania

1+1a +3a

52,480

45,353

45,624

53,623

71,624

85,623

95,673

0,000

0,000

0,000

0,000

450,000

Środki na płatności

2+2a+3b

0,480

51,353

59,624

59,623

59,624

59,623

59,624

45,330

31,005

16,679

7,035

450,000


Wspólne przedsiębiorstwo S2R opiera się na podziale kosztów z przemysłem. Wydatki w powyższych tabelach odnoszą się tylko do wkładu Unii na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa S2R.

ERA wystąpi w roli obserwatora. Rola ta będzie realizowana w ramach istniejących środków. Nie będzie wniosku o przydzielenie dodatkowych pracowników bądź środków na realizację tych zadań.w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram finansowych

1A

Wydatki administracyjne w Komisji


 

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 i później

OGÓŁEM

DG MOVE

Zasoby ludzkie

0,419

0,326

0,326

0,326

0,326

0,326

0,326

p.m.

2,376

Pozostałe wydatki administracyjne

 

 

 

0,07

 

 

0,07

 

0,14

DG MOVE OGÓŁEM

Środki

0,419

0,326

0,326

0,396

0,326

0,326

0,396

p.m.

2,516

DG RTD

Zasoby ludzkie

0,179

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

p.m.

1,018

Pozostałe wydatki administracyjne

 

 

 

0,03

 

 

0,03

 

0,06

DG RTD OGÓŁEM

Środki

0,179

0,140

0,140

0,170

0,140

0,140

0,170

p.m.

1,078

DG MOVE i RTD OGÓŁEM

Środki

0,598

0,466

0,466

0,566

0,466

0,466

0,566

p.m.

3,594OGÓŁEM środki na DZIAŁ 1 wieloletnich ram finansowych

(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)

0,598

0,466

0,466

0,566

0,466

0,466

0,566

p.m.

3,594

Wkład Unii do wspólnego przedsiębiorstwa wnoszony jest wspólnie przez DG MOVE (70 %) oraz DG RTD (30 %).

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

 

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 i później

OGÓŁEM

OGÓŁEM środki na DZIAŁ 1 wieloletnich ram finansowych

Środki na zobowiązania

 

53,078

45,819

46,090

54,189

72,090

86,089

96,239

0,000

453,594

Środki na płatności

 

1,078

51,819

60,090

60,189

60,090

60,089

60,190

100,049

453,594

3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

 •  Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

 • X Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Ogółem

Cel szczegółowy: Koordynacja wszystkich stosownych działań badawczo-innowacyjnych w UE zgodnie z planem centralnym S2R.

52,000

44,000

44,000

52,000

70,000

84,000

90,500

0

0

0

0

436,500

3.2.3. Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.3.1. Streszczenie •  Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych

 • X Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

Liczby etatów w przeliczeniu na EPC
Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

OGÓŁEM

Personel zatrudniony na czas określony ogółem

0,5

4

4

4

4

4

4

4

3

2

1

34,5

Z czego w grupie zaszeregowania AD

0,5

4

4

4

4

4

4

4

3

2

1

34,5

Z czego w grupie zaszeregowania AST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personel kontraktowy

2

10

13

13

13

13

13

9

6

3

1,5

96,5

Oddelegowani eksperci krajowi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OGÓŁEM

2,5

14

17

17

17

17

17

13

9

5

2,5

131

* W przypadku organów PPP na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego tabela ta jest zamieszczana w celach informacyjnych.

Skutki zatrudnienia personelu we wspólnych przedsiębiorstwach zostały uwzględnione w kontekście decyzji w sprawie środków odnoszących się do nowych sposobów zarządzania w ramach wieloletnich ram finansowych. W efekcie zapewniono neutralność budżetu w odniesieniu do poziomu wydatków administracyjnych przewidzianych w ramach realizacji programu „Horyzont 2020”.

Liczebność personelu została obliczona na podstawie poziomu referencyjnego dla istniejących wspólnych przedsiębiorstw. Liczebność personelu będzie stopniowo rosła w latach 2014-2016, a następnie utrzyma się na stabilnym poziomie do 2020 r. Począwszy od 2021 r. liczebność ta będzie stopniowo redukowana, wraz z wejściem wspólnego przedsiębiorstwa w fazę likwidacji i zarządzania pozostawionym majątkiem. Oczywiście w przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu okresu istnienia wspólnego przedsiębiorstwa S2R koszty personelu w latach 2021-2024 pozostaną podobne do poziomu z 2020 r.

W szczytowym okresie w skład personelu najprawdopodobniej wchodzić będą: • Dyrektor Wykonawczy i doradca/asystent 2 EPC

 • Jeden kierownik działu i jedna sekretarka/jeden sekretarz na jeden dział finansowo-administracyjny i jeden dział programowy 4 EPC

 • Personel w dziale finansowo-administracyjnym, w tym przynajmniej jeden finansista-księgowy, jeden urzędnik ds. kadr i administracji ogólnej, jeden urzędnik ds. stosunków z zainteresowanymi stronami i komunikacji, jeden informatyk oraz jeden urzędnik ds. prawa i umów 5 EPC

 • Personel w dziale programowym, w tym przynajmniej jeden kierownik projektu na każdy z 5 programów innowacyjnych i jeden odpowiedzialny za kwestie przekrojowe 6 EPC

Szacuje się, że w 2014 r. liczebność pracowników wyniesie 6 osób (w tym Dyrektor Wykonawczy i jeden kierownik działu (personel zatrudniony na czas określony w grupie zaszeregowania AD) oraz 4 pracowników kontraktowych), które zostaną zatrudnione między czerwcem i październikiem 2014 r., a więc równowartość 2,5 EPC.

Liczbę EPC w 2024 r. oblicza się także przy założeniu, że niektórzy członkowie personelu mogą nie przepracować pełnego roku, jeżeli wspólne przedsiębiorstwo przejdzie do fazy stopniowej likwidacji.
w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

mln EUR

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

OGÓŁEM

Personel zatrudniony na czas określony ogółem

0,066

0,436

0,436

0,436

0,436

0,436

0,436

0,436

0,327

0,218

0,109

3,772

Z czego w grupie zaszeregowania AD

0,066

0,436

0,436

0,436

0,436

0,436

0,436

0,436

0,327

0,218

0,109

3,772

Z czego w grupie zaszeregowania AST

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Personel kontraktowy

0,094

0,470

0,611

0,611

0,611

0,611

0,611

0,423

0,282

0,141

0,071

4,536

Oddelegowani eksperci krajowi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

OGÓŁEM

0,160

0,906

1,047

1,047

1,047

1,047

1,047

0,859

0,609

0,359

0,180

8,308

Koszty personelu wyliczono w oparciu o średnie koszty personelu obliczane przez DG BUDG, pomniejszone o koszty ogólne personelu, co daje sumę kosztów bezpośrednich personelu w wysokości 109 000 EUR dla personelu zatrudnionego na czas określony oraz 47 000 EUR dla pracowników kontraktowych, z wyjątkiem 2014 r., w którym ze względu na wyższą grupę zaszeregowania tych stanowisk przyjęto pełen koszt urzędnika w grupie zaszeregowania AD (132 000 EUR).

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.3.2.3.2. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

 •  Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich

 • X Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

Macierzysta DG

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020
Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)
XX 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)

 

 

 

 

 

 

 
XX 01 01 02 (w delegaturach)

 

 

 

 

 

 

 
08 01 05 01 (pośrednie badania naukowe)

1,5

1

1

1

1

1

1
06 01 05 01 (pośrednie badania naukowe)

2,5

2

2

2

2

2

2
10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)

 

 

 

 

 

 

 
Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC)[1]
XX 01 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)

 

 

 

 

 

 

 
XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT i JED w delegaturach)

 

 

 

 

 

 

 
XX 01 04 yy[2]

w centrali [3]

 

 

 

 

 

 

 
w delegaturach

 

 

 

 

 

 

 
06 01 05 02 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe)

1

1

1

1

1

1

1
10 01 05 02 (CA, SNE, INT – bezpośrednie badania naukowe)

 

 

 

 

 

 

 
Inna linia budżetowa (określić)

 

 

 

 

 

 

 
OGÓŁEM

5*

4

4

4

4

4

4


*Liczebność personelu w Komisji jest większa w 2014 r. niż w kolejnych latach, ponieważ Komisja ma za zadanie utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa S2R oraz zarządzanie projektami wspólnych działań badawczych w ramach programu prac w obszarze transportu na lata 2014-2015, które na późniejszym etapie zostaną przejęte przez wspólne przedsiębiorstwo.W latach 2015–2020 konieczne będą 4 EPC, w tym 3 stanowiska AD i 1 pracownik kontraktowy. Liczebność personelu na okres po roku 2020 zostanie ustalona na późniejszym etapie.

Wspólne przedsiębiorstwo S2R

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)

Personel zatrudniony na czas określony (AD)

0,5

4

4

4

4

4

4

4

3

2

1

Personel zatrudniony na czas określony (AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC)[1]

Personel kontraktowy

2

10

13

13

13

13

13

9

6

3

1,5

SNE


INT


OGÓŁEM

2,5

14

17

17

17

17

17

13

9

5

2,5

W przypadku organów PPP na mocy art. 209 rozporządzenia finansowego tabela ta jest zamieszczana w celach informacyjnych.

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:


Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony

Zgodnie ze statutem wspólnego przedsiębiorstwa S2R

Personel zewnętrzny

Zgodnie ze statutem wspólnego przedsiębiorstwa S2R

3.2.4. Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

 • X Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.

 •  Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w wieloletnich ramach finansowych.

Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając linie budżetowe, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

 •  Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub zmiany wieloletnich ram finansowych31.

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając linie budżetowe, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

3.2.5. Udział osób trzecich w finansowaniu •  Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich

 • X Wniosek/inicjatywa przewiduje współfinansowanie szacowane zgodnie z poniższym:

Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

 

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 i później

Ogółem

Określić organ współfinansujący – wkład pieniężny na koszty administracyjne

0,480

1,353

1,624

1,623

1,624

1,623

1,624

3,549

13,500

Określić organ współfinansujący – wkład niepieniężny na koszty operacyjne*

0,000

41,000

41,000

41,000

41,000

41,000

41,000

90,500

336,500

OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem

0,480

42,353

42,624

42,623

42,624

42,623

42,624

94,049

350,000

Dodatkowe działania

0,000

10,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

50,000

120,000

OGÓŁEM zobowiązania osób trzecich

0,480

52,353

54,624

54,623

54,624

54,623

54,624

144,049

470,000

Szacunkowy wpływ na dochody • X Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.

 •  Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:

   •  wpływ na zasoby własne

   •  wpływ na dochody różne

1Biała księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM(2011) 144 final.

2Czwarty pakiet kolejowy – Zakończenie budowy jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w celu wspierania konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie, COM (2013) 25 final.

3COM(2013) 494 final.

4KE, Analiza sektora i badanie nad konkurencyjnością branży zaopatrzenia kolei, maj 2012 r., s. 100.

5Kwota orientacyjna w cenach bieżących. Jej wysokość zależeć będzie od ostatecznie uzgodnionej kwoty dla DG MOVE i DG RTD dla obszaru tematycznego „Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport”, która zostanie zatwierdzona przez władzę budżetową w ostatecznej wersji oceny skutków finansowych regulacji.

6Z wyjątkiem wkładu Unii na rzecz kosztów administracyjnych.

7Środki na pokrycie wkładu Unii na rzecz kosztów administracyjnych wspólnego przedsiębiorstwa S2R zostaną przesunięte z linii administracyjnych inicjatywy „Horyzont 2020”.

8Dz.U. C […] z […], s.[…].

9Dz.U. C […] z […], s.[…].

10COM(2010) 2020 final.

11Biała księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM(2011) 144 final.

12Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 2020”].

13Dz.U. … [program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020”].

14COM(2013) 494 final.

15COM (2013) 25 final.

16Dz.U. … [zasady uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”].

17Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

18Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

19Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

20Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

21Dz.U. 56 z 4.3.1968, s. 1.

22Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1.

23Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2-5.

24Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

25Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

26Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13-19.

27ABM: activity-based management: zarządzanie kosztami działań – ABB: activity-based budgeting: budżet zadaniowy.

28O którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.

29Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

30W przypadku, gdy nie ma wystarczających środków w linii budżetowej 06 01 05 03, jako źródło finansowania wykorzystane zostaną linie 06 01 05 01 i 06 01 05 02.

31Zob. pkt 19 i 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego (na okres 2007–2013).

PL PL


Pobieranie 0.52 Mb.

Share with your friends:
1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna