Uwagi wstępnePobieranie 2.6 Mb.
Strona1/28
Data17.04.2018
Rozmiar2.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY


w OLSZTYNIE


INFORMACJA
o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Olsztynie w 2014 r.

Olsztyn, styczeń 2015 r.Spis treści


Uwagi wstępne …………………………………………....................................

7


Część I. Działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ………………………………………………….…………..…………


11

 1. Wpływ spraw i wyniki postępowania sądowego …..….………..….….

11

 1. Zagadnienia ogólne ………………………………….……………..……

17

1/ sprawność postępowania………………….………………………………….

17

2/ funkcjonowanie instytucji postępowania mediacyjnego……….................

20

3/ funkcjonowanie instytucji postępowania uproszczonego…..….………….

20

4/ podmioty wnoszące skargi …………………..……………………………...

20

5/ udział pełnomocników stron ………….……………..……………………….

21

6/ prawo pomocy ………………………………………..……………………….

21

7/ stosowanie prawa unijnego i pytania prawne…………….………………...

30


Część II. Problemy wynikające z orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ………………………………………………..

36


1. Zagadnienia procesowe ……………………………………………………...


36

 1. właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego, zakres kontroli sądowej i wszczęcie postępowania sądowego ……..…………..………..
36

 1. wyłączenie sędziego …………………………..……………......…………..

46

 1. wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności ...………..…

48

 1. doręczenia ……………………………….…………….…………….………

53

 1. uchybienia terminów i ich przywracanie ..…………..…………………….

53

 1. koszty sądowe i zwrot kosztów postępowania między stronami ..…..…

59

2. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania Wydziału I orzekającego w sprawach finansowych i celnych ………………………………………...…

65

Uwagi ogólne dotyczące funkcjonowania Wydziału I ...………………...……

65

   1. stosowanie Ordynacji podatkowej ………...……………….………………

66

   1. sprawy związane z nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz skargi na uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego dotyczące finansów ……………………………………...…

70

   1. podatek od towarów i usług …………………………………………………

72

   1. podatek akcyzowy ………..…………….……….………………………..…

76

   1. podatek od spadków i darowizn ………………….....……………………..

81

   1. podatek dochodowy od osób prawnych …………………………………...

83

   1. podatek dochodowy od osób fizycznych …….……………………………

85

   1. podatki i opłaty lokalne, podatek rolny i leśny,
    opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ..……………….…

90


   1. podatek od czynności cywilnoprawnych ..…………………...…………….

103

   1. podatek od gier ………………………………………………………………

105

   1. postępowanie egzekucyjne …………………………...…………………….

108

   1. sprawy celne …………….……………………….…………………………..

111

   1. pomoc finansowa z Unii Europejskiej ………………...……………………

114

   1. dofinansowanie programów operacyjnych ……………………………

116

15/ ulgi w spłacaniu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej - art. 34 i 34a. ustawy o finansach publicznych …………………………………..…………

120


3. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania Wydziału II ……..…….………


121

Spostrzeżenia ogólne dotyczące orzecznictwa w sprawach objętych właściwością wydziału ………………………………………………………...

121

  1. sprawy z zakresu budownictwa …………….………………………...…

122

  1. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne …..…….………………

138

  1. gospodarka nieruchomościami …………….…………….……………...

150

  1. sprawy z zakresu gospodarki wodnej, w tym ochrony wód, budownictwa wodnego, melioracji i zaopatrzenia w wodę ……………

154


  1. rolnictwo i leśnictwo……………………………………………….……....

157

  1. sprawy z zakresu ochrony środowiska ………………………………….

157

  1. sprawy z zakresu geodezji i kartografii ……………………….………...

165

  1. geologia ………………………………………………………………........

168

  1. sprawy z zakresu ewidencji ludności ……………….…………………..

168

  1. pomoc społeczna ……………………………………….…………………

173

  1. sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe …..…………..…

178

  1. weterynaria i ochrona zwierząt ….....……………………………………

180

  1. zatrudnienie i bezrobocie ...…………………………….……..…….……

181

  1. choroby zawodowe i ochrona zdrowia ..………………...……………...

185

  1. stosunki pracy, stosunki służbowe, zasiłki i inne prawy związane
   z zatrudnieniem służb mundurowych, sprawy z zakresu inspekcji pracy ………………………………………………………..…………...….

190


  1. sprawy z zakresu obronności kraju …………………….……………….

200

  1. uprawnienia kombatanckie i wojskowe ……………….…………...……

201

  1. sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej i prawa prasowego ……………………………..…….……………………….…....

201


  1. orzecznictwo w sprawach samorządowych, w tym dotyczące rozstrzygnięć nadzorczych, sprawy z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, w tym referendum gminnego ..……………….....……...

210

  1. edukacja i oświata, kultura fizyczna, sport i turystyka ...…….….…..…

224

  1. sprawy z zakresu dróg publicznych i transportu drogowego …....……

227

  1. działalność gospodarcza ………………………………………………....

241

  1. cudzoziemcy ……………………………………………………………….

246

Część III. Pozaorzecznicza działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ……………………………..…………………

248


1. Inicjatywy w zakresie ujednolicania orzecznictwa i praktyki sądowej ..

248

2. Funkcjonowanie Wydziału Informacji Sądowej ………………….…...…

252

 1. Aktywność pozaorzecznicza sędziów. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników sądu .………………………….……
254

Uwagi końcowe i wnioski ………………………………………………..……..


257

Tabele …………………………………………………………………..…………..

262
Pobieranie 2.6 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna