Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawiePobieranie 1.15 Mb.
Strona1/6
Data25.10.2017
Rozmiar1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam StruzikZATWIERDZAM


Plan kontroli na 2015 rok

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa

Sekretarz Województwa

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego

w Warszawie

Waldemar Kuliński

Skarbnik Województwa Mazowieckiego

Marek Miesztalski
AKCEPTUJĘ ………………………………….…………………
AKCEPTUJĘ ……………….……………………………………


Warszawa 2015 r.

Spis kontroli:
1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej .......................................................................................... 3

2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe ................................................... 15

3. Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami .......................................................................................................................................................................................... 16

4. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki ........................................................................................................ 18

5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej ....................................................................................................................... 20

6. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych ................................................................................................................ 22


7. Kontrole z zakresu transportu drogowego ......................................................................................................................................................................... 23

8. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne ...................................................................................................................................... 26

9. Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego .................................................................................................................................................... 27

10. Kontrole obiektów hotelarskich …………………………………………………………………………………………..……....................................................... 28

11. Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie

środowiska ............................................................................................................................................................................................................................ 34

12. Kontrole zarządzających Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) ...................................................................... 36

13. Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich .......... 37

14. Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ................................................................................ 40

15. Kontrole wykonywania zadań obronnych ........................................................................................................................................................................... 42

16. Kontrole w zakresie weryfikacji spełniania warunków uznania za organizację producentów owoców i warzyw oraz spełniania

warunków wstępnego uznania za Grupę producentów owoców i warzyw ..................................................................................................................... 43


17. Kontrole archiwów zakładowych w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym

okresie przechowywania ...….………..……………………………………………………………………………..….….…...….................................................... 44


18. Kontrole realizacji przez beneficjentów umów na dofinansowanie w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” ................................................................................... 45


19. Kontrole systemowe i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 .... 48

20. Kontrole realizowane w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (PO KL) ..................................................................................................... 49

21. Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego ….......................................................................................................................................................................……........... 50

22. Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych

obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY) ............................................……………….................................................................................................... 50


1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej

Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli


Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę


Zakres tematyczny kontroli

Uwagi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

2.


3.

4.


Specjalistyczny Szpital Wojewódzki

ul. Powstańców Wlkp. 2

06-400 Ciechanów


kompleksowa*

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa


do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


problemowa

Departament Kontroli


Prawidłowość przeprowadzania postępowań przetargowych, ze szczególnym uwzględnieniem przetargów na potrzeby oddziału okulistycznego.
problemowa

Delegatura UMWM w Ciechanowie


Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
problemowa

Delegatura UMWM w Ciechanowie


Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.
5.

6.


7.


Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego

Al. Jana Pawła II 120a,

07-410 Ostrołęka


kompleksowa *

Departament Kontroli


Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

7. Realizacji zaleceń pokontrolnych Rzecznika Praw Pacjenta dotyczących postępowania wyjaśniającego w sprawie pacjenta Szpitala A.K.;

8. Działalności Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, w tym z uwzględnieniem:

- kolejności przyjmowania pacjentów (tryb zwykły i tryb pilny),

- przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

- przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta;

9. Zapisów rozporządzenia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem:

- sposobu i trybu kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego,

- sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZPO.

problemowa

Delegatura UMWM w OstrołęceRealizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
problemowa

Delegatura UMWM w Ostrołęce


Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.
8.

9.


Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Medyczna 19

09-400 Płock


kompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej;

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa


do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


problemowa

Delegatura UMWM w Płocku

Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
10.

11.


Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ

Ul. Barska 16/20

02-315 Warszawa


kompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej;

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa


do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję
przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


problemowa

Departament KontroliRealizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
12.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny

ul. Bursztynowa 2

04-749 Warszawa


kompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej;

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

13.

Mazowiecki Szpital Bródnowski
Sp. z o.o.

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa


problemowa

Departament Kontroli

Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.
14.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu

ul. Aleksandrowicza 5

26-617 Radom


problemowa

Delegatura UMWM w Radomiu

Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.

Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.15.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki
w Siedlcach Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 26

08-110 Siedlce


problemowa

Delegatura UMWM w Siedlcach

Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
16.

Szpital Kolejowy im. dr med.
Wł. Roeflera Sp. z o. o.

ul. Warsztatowa 1

05-800 Pruszków


problemowa

Departament Kontroli

Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.
17.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

ul. M. Konopnickiej 75

05-092 Łomianki


kompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej;

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa


do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.18.

Szpital Dziecięcy im. prof. dr
J. Bogdanowicza SPZOZ

ul. Niekłańska 4/24

03-924 Warszawa


kompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję


przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


19.

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

ul. Wolska 37

01-201 Warszawa


kompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa


do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję
przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


20.

21.


Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa


kompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa


do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję
przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

7. Prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów przebywających w podmiocie;

8. Działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w tym z uwzględnieniem:

- trybu przyjmowania pacjentów,

- przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

- przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta;

9. Przepisów prawa w zakresie:

- sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo – leczniczego,

- sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL.


problemowa

Departament Kontroli

1.Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 35/SZ/Z-I/D/14 z dnia 16 maja 2014 r.

2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.
I kwartał

22.

23.


Wojewódzki Samodzielny
Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej
im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego

Eugeniusza Wilczkowskiego

ul. Zalesie 1

09-500 Gostynin
kompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

7. Prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów przebywających w podmiocie;

8. Działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w tym z uwzględnieniem:

- trybu przyjmowania pacjentów,

- przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

- przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta;

9. Przepisów prawa w zakresie:

- sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo – leczniczego,

- sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL.

problemowa

Departament Kontroli

1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 37/SZ/Z-I/D/14 z dnia 16 maja 2014 r.

2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizacje ww. zadania.

II kwartał

24.

25.


Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. dr. J. Mazurkiewicza

ul. Partyzantów2/4

05-802 Pruszków


kompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

7. Prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów przebywających w podmiocie;

8. Działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w tym z uwzględnieniem:

- trybu przyjmowania pacjentów,

- przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

- przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta;

9. Przepisów prawa w zakresie:

- sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo – leczniczego,

- sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL.


Kontrola obejmuje prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym z uwzględnieniem zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 4 ust. 8b).

problemowa

Departament Kontroli

1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 34/SZ/Z-I/D/14 z dnia 16 maja 2014 r.

2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizacje ww. zadania.

3. Realizacja umowny Nr 13/SZ/Z-I/D/14 z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotycząca dotacji na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.


I kwartał

26.

27.


Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym

ul. Krychnowicka 1

26-600 Radom


kompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa


do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

7. Prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów przebywających w podmiocie;

8. Działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w tym z uwzględnieniem:

- trybu przyjmowania pacjentów,

- przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

- przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta,

9. Przepisów prawa w zakresie:

- sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo – leczniczego,

- sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL.problemowa

Departament Kontroli

1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 32/SZ/Z-I/D/14 z dnia 15 maja 2014 r.

2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizacje ww. zadania.
I kwartał

28.

Mazowieckie Centrum Psychiatrii „DREWNICA” Sp. z o.o. w Ząbkach

ul. Rychlińskiego 1

05-091 Ząbki


problemowa

Departament Kontroli

1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 36/SZ/Z-I/D/14 z dnia 16 maja 2014 r.

2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizacje ww. zadania.
II kwartał

29.

Szpital Mazowiecki

w Garwolinie Sp z o.o.

Al. Legionów 11

08-400 Garwolinproblemowa

Departament Kontroli

1.Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 31/SZ/Z-I/D/14 z dnia 15 maja 2014 r.

2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizacje ww. zadania.
III kwartał

30.
31.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

w Zagórzu k/Warszawy

05-462 Wiązowna


problemowaDepartament Kontroli

1. Realizacja programu zdrowotnego pt. „Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – X edycja”.

2. Realizacja programu edukacyjno – konsultacyjnego „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży szkolnej”.

3. Realizacja programu aktywizującego młodzież z zaburzeniami psychicznymi pt. „PSYCHO – KREACJE”.

problemowa

Departament Kontroli

1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 33/SZ/Z-I/D/14 z dnia 15 maja 2014 r.

2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizacje ww. zadania
III kwartał

32.

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. dr. Teodora Dunina

Al. Teodora Dunina 1, Rudka

05-320 Mrozykompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa


do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

7. Prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów przebywających w podmiocie;

8. Działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w tym z uwzględnieniem:

- kolejności przyjmowania pacjentów (tryb zwykły i tryb pilny),

- przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,

- przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta;

9. Zapisów rozporządzenia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem:

- sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo – leczniczego,

- sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL.33.

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80

05-400 Otwock


kompleksowa *

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;

2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);

3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;

4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;

5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

34.

35.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Kolegialna 19

09-402 Płock


problemowa

Departament Kontroli

Realizacja zadania polegającego na przeprowadzaniu badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.


III kwartał

kompleksowa*

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;

2. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa


do odmowy takiego kontaktu;

3. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję
przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

36.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ

ul. Poznańska 22

00-685 Warszawa


kompleksowa*

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

2. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa


do odmowy takiego kontaktu;

3. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

4. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.37.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

ul. Kościuszki 49

07-410 Ostrołęka


kompleksowa*

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

2. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;

3. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

4. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

38.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS”

Stacja Pogotowia Ratunkowego


i Transportu Sanitarnego

ul. Świrskiego 38

08-110 Siedlce


kompleksowa*

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

2. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;

3. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

4. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

39.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego

ul. Gwardii Ludowej 5

09-400 Płock


kompleksowa*

Departament Kontroli

Ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;

2. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:

- prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,

- prawa do poszanowania intymności i godności osobistej,

- prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;

3. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:

- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,

- obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,

- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital,

- minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,

- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

4. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

40.
41.

Mazowieckie Centrum

Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 62 a

02-002 Warszawaproblemowa

Departament Kontroli

1. Prawidłowość realizacji zadań związanych z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych.

2. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem robót budowlanych w rozumieniu przepisów


ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z poźn. zm.),
dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

IV kwartał

problemowa

Departament Kontroli

Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.

42.Krajowy Ośrodek

Mieszkalno-Rehabilitacyjny


dla Osób Chorych na SM

Dąbek 129

06-561 Stupsk


kompleksowa

Departament Kontroli

1.Realizacja decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w przedmiocie umieszczenia oraz ustalenia opłaty za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku;

2. Kontrola i ocena działalności jednostki oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie:

- realizacji zadań statutowych,

- dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,

- gospodarki finansowej, w tym prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych,

- prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,

- przestrzegania praw pacjenta.

.


* kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie:

  1. realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;

  2. prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;

  3. gospodarki finansowej.


2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe

Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli


Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę


Zakres tematyczny kontroli

Uwagi

a.

b.

c.

d.

e.

f.Samodzielny Publiczny
Centralny Szpital Kliniczny

ul. Banacha 1a

02-097 Warszawa


problemowa

Departament Kontroli

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów   lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.

3. Wykorzystanie środków finansowych  przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Publiczny  Zakład
Opieki Zdrowotnej

ul. Krasińskiego 54

01-755 Warszawa


problemowa

Departament Kontroli

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.

2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.
Centrum Medyczne Corten Medic Tomasz Sikora

ul. Krasickiego 29N

05-500 Piaseczno, Nowa Iwiczna


problemowa

Departament Kontroli

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.

2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.
Szpital Powiatowy w Wołominie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Gdyńska 1/3

05-200 Wołominproblemowa

Departament Kontroli

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.

3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.
Szpital Wolski

m. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

ul. Kasprzaka 17

01-211 Warszawaproblemowa

Departament Kontroli

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.

3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.
Szpital Czerniakowski SPZOZ

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa


problemowa

Departament Kontroli

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.

3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Armii Krajowej 2/4

05-800 Pruszków


problemowa

Departament Kontroli

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.

3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.
Międzyleski Szpital Specjalistyczny

ul. Bursztynowa 2

04-749 Warszawa


problemowa

Departament Kontroli

1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.

2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.

3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.


Pobieranie 1.15 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna