Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w warszawie


Kontrole archiwów w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywaniaPobieranie 0.86 Mb.
Strona7/7
Data28.10.2017
Rozmiar0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

13. Kontrole archiwów w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania

Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli

Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę

Zakres tematyczny kontroli

Uwagi

a

b

c

d

e

fARS ACTA Spółka z o. o.

Wpis w Rejestrze Nr 47
problemowa

Departament KontroliDziałalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.

proponowany termin kontroli: I kwartał (pierwsza kontrola)GARDA Agencja UPH Spółka z o. o.

Wpis w Rejestrze Nr 15

CBA Usługi Archiwacyjne Spółka z o. o.

Wpis w Rejestrze Nr 19

Archiwa Mazowieckie Spółka z o. o.

Wpis w Rejestrze Nr 32

ArchiDoc S.A.

Wpis w Rejestrze Nr 37

NAREW-OSTROŁĘKA

Spółka z o.o.

Wpis w Rejestrze Nr 12Arteria Document Solutions Spółka z o. o.

Wpis w Rejestrze Nr 48proponowany termin kontoli: październik (pierwsza kontrola)


14. Kontrole prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju przez lokalną grupę działania w ramach PROW 2007-2013

Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Rodzaj kontroli


Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę

Zakres tematyczny kontroli

Uwagi/ proponowany
termin kontroli


a

b

c

d

e

fZwiązek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"


problemowa

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zgodnie z pkt. Zakres kontroli, Wytycznej 72/5/2012 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku, dotyczy działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

I kw.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"


I kw.Lokalna Grupa Działania " Zapilicze"


I kw.Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego


I kw.Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Razem dla Radomki"


I kw.Lokalna Grupa działania "Wszyscy Razem"


II kw.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"


II kw.Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt"


II kw.Lokalna Grupa Działania "Warka"


II kw.Lokalna Grupa Działania "Zielone Sioło"


II kw.


15. Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

(zgodnie z przekazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rocznym Planem Kontroli UMWM w zakresie PROW)*Lp.

Rodzaj kontroli

Termin kontroli

Podmiot wykonujący kontrolę

a.

b.

c.

d.

1.

Wizytacje w miejscu realizacji operacji

Zależny od zlecenia

Wydział Kontroli Administracyjnych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.

Kontrole w miejscu realizacji operacji

Zależny od terminu typowania
i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku

Departament Kontroli

3.

Kontrole ex post

Zależny od terminu typowania


Departament Kontroli

* W dniu 1 grudnia 2011 r. podpisany został Aneks nr 2 do umowy nr 9/BZD-UM07/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działającą jako Agencja Płatnicza, a Samorządem Województwa Mazowieckiego, na podstawie którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja), począwszy od 2012 r., przejęła na siebie obowiązek sporządzania Rocznego Planu Kontroli (RPK) – wspólnego dla wszystkich samorządów województw. Wg stanu na dzień 8.01.2014 r. Agencja nie przedłożyła Samorządowi Województwa Mazowieckiego projektu RPK w celu przekazania ewentualnych uwag.

16. Kontrola projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego SPO - ROL działanie 2.2

Lp.

Działanie

Kontrola w okresie związania celem

(na miejscu)

Podmiot wykonujący kontrolę

a.

b.

c.

d.

1.

2.2 „Scalanie gruntów”

1

Departament Kontroli17.Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY)*


Lp.

Rodzaj kontroli

Liczba kontroli

Termin kontroli

Podmiot wykonujący kontrolę

a

b

c

d

e

1. – 10.

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.


2

Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku
Departament Kontroli

2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.


1

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa.


6

4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej


1

*z uwagi na zapisy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z Udziałem Europejskiego Funduszu Rybnego, podana liczba kontroli stanowi wartość orientacyjną
18. Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM)

(zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WM (IZ RPO WM). Plan może ulegać zmianie w ciągu roku, w szczególności z uwagi na zmianę wytycznych.Lp.

Rodzaj kontroli

Ilość kontroli

Termin kontroli

Podmiot wykonujący kontrolę

a

b

c

d

e

1.

Kontrola prawidłowości realizacji umowy dotyczącej deponowania i zarządzania funduszami w ramach inicjatywy „JESSICA”, zawartej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Kontrolowana instytucja - Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ARM SA i MAE Sp. z o.o.
1

I/II kwartał

Departament Kontroli


(IZ RPO WM)

Departament Kontroli


(IZ RPO WM)


2.

Kontrola prawidłowości realizacji umowy
o dofinansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

Kontrolowana instytucja - Bank Gospodarstwa Krajowego.
1

I/II kwartał

3.

Kontrola prawidłowości realizacji umowy operacyjnej
I stopnia, dotyczącej wykonywania zadań Pośrednika Finansowego w ramach Inicjatywy JEREMIE zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.


1

I/II kwartał

4.

Kontrola prawidłowości realizacji umowy operacyjnej
I stopnia, dotyczącej wykonywania zadań Pośrednika Finansowego w ramach Inicjatywy JEREMIE zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.


1

I/II kwartał

5.

Kontrola systemu zarządzania i kontroli
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (IP II) (w tym kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli).


1

II/III kwartał

6.

Kontrola prawidłowości realizacji przez MJWPU procesów dotyczących zagadnień horyzontalnych – związanych z funkcjonowaniem MJWPU oraz systemem zarządzania oraz wdrażania i kontroli projektów (w tym kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli).


1

III/IV kwartał

7.

Kontrola prawidłowości funkcjonowania Regionalnego Komitetu Monitorującego RPO WM oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli poprzedniej.


1

IV kwartał

8.

Kontrola prawidłowości realizacji projektu systemowego – Wieloletniego Planu Działania Pomocy Technicznej na lata 2012-2015 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (IP II) oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2013 r.


1

IV kwartałPobieranie 0.86 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna