Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30Pobieranie 1.08 Mb.
Data26.10.2017
Rozmiar1.08 Mb.Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”

Numer sprawy: UKW/BZP-D-1/2014

Zatwierdził:


................................

(pieczęć i podpis)

Cena SIWZ 10–PLN


Bydgoszcz, dnia 25. 04. 2014 r.

Przetarg nieograniczony z podziałem

na 2 części zamówienia

na dostawę o wartości powyżej 30 tys. euro
Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI
Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2: Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1. Formularz oferty

Formularz 2. 2. Formularz cenowy Część I zamówienia

Formularz 2.3. Formularz cenowy Część II zamówienia

Rozdział 3: Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
Formularz 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Formularz 3.2. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Formularz 3.3. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Formularz 3.4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wiedza doświadczenie

Formularz 3.5. Wykaz zrealizowanych dostaw
Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOIWIENIA UMOWY

Rozdział 1 2.1.1- Umowa - Projekt

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.TOM I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZAMI

ROZDZIAŁ 1.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
1. ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

e-mail: kancelaria@ukw.edu.pl

adres strony internetowej: www.ukw.edu.pl

Godziny urzędowania: od 7:15 do 15:15.

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie oznaczone jest znakiem: UKW/BZP–D-1/2014

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na II części zamówienia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.): zwanej dalej „ustawą Pzp”.4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Środki własne Zamawiającego.5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej do siedziby Zamawiającego w zakresie określonym w Tomie III SIWZ.Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”.

5.1. Główny przedmiot zamówienia według klasyfikacji CPV –39800000-0 – Środki czyszczące i polerujące

39700000-9 – Sprzęt gospodarstwa domowego

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody.

5.2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Tomie III SIWZ.

5.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

5.4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy Pzp.

5.5. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia (Formularz 2.1)

5.6. Każda część zamówienia będzie oceniana osobno.

5.7. Wymienionych części nie można już dzielić.
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

6.1. Zamówienie winno być realizowane sukcesywnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.


7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. IDW

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 8.1.1. SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca zrealizował - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej dwie sukcesywne dostawy o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) .

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 8.1.1 SIWZ) oraz załączonych dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie propozycja treści zobowiązania w załączeniu – Formularz 3.5

wg reguły: spełnia / nie spełnia.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:


 1. Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. IDW

b) Potencjał kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. IDW.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny.

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 8.1.1. SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

7.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 8.2.1. SIWZ) oraz dokumentów (punkt 8.2.2. – 8.4. SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

7.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia– propozycja treści zobowiązania w załączeniu – Formularz 3.4.

7.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).

7.4.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.1 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie. W przypadku warunku, o którym mowa w pkt. 7.1.1. i pkt. 7.1.4. chociaż jeden z Wykonawców musi spełniać opisany warunek w całości.8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy:

8.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wg wzoru na Formularzu 3.1.1.

8.1.2. Wykaz przynajmniej dwóch sukcesywnych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (poświadczeń), że dost6awy te zostały zrealizowane należycie., wg wzoru na Formularzu 3.5.8.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy:

8.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, wg wzoru na Formularzu 3.1.2.

8.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:Część I zamówienia – Środki czystości, artykuły higieniczne i przemysłowe:

- karty charakterystyki do środków chemicznych, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z ofertą. Karty charakterystyki muszą być sporządzone w języku polskim.Część II zamówienia – Chemia basenowa:

1) karty charakterystyki preparatu niebezpieczeństwa, skład/informacja o składniach, opis właściwości fizyko-chemicznych, określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją sporządzone w języku polskim.

2) skrócony plan higieny (tylko operacja z wykorzystaniem, środków specjalistycznych bez wymienienia czynności podstawowych) na każdy dzień tygodnia.

3) Pozwolenie Ministra Zdrowia oraz Atesty Państwowego Zakładu Higieny i

4) Poświadczenie, że były zbadane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

8.5. Dokumenty dotyczące należenia do tej samej grupy kapitałowej - pod rygorem wykluczenia z postępowania – należy złożyć następujący dokument:

8.5.1. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Formularz 3.3.,

albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Formularz 3.2.

8.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt. 8.2.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.7. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

8.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.5.1) lit a) i c) IDW, lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt. 8.6. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.5.1) lit b), lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 8.6. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.10. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. 8.2.1. IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału, zobowiązania o którym mowa w pkt. 7.4. i 8.3. IDW, a także listy albo informacji o której mowa w pkt. 8.4. IDW, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 7.4. i 8.3 IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.


Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

8.12. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.

8.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.14. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  1. oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW, dokument o którym mowa w pkt. 8.5.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.2.2. albo odpowiadające im określone w pkt 8.6. i 8.7. IDW, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

  2. oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

  3. dokumenty wymienione w pkt. 8.1.2 IDW powinien/-ni złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/-y wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

9. Opis przygotowania oferty:

  1. Wykonawca może złożyć ofertę na 2 części, czyli na całość zamówienia lub na jedną z części. Każda część będzie oceniana osobno przez Zamawiającego.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  3. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

  4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy, Formularz Cenowy oraz niżej wymienione dokumenty:

  5. Wraz z ofertą powinny być złożone:

   1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 8 IDW;

   2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.6 Podpisany Projekt umowy.

9.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Tomie I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd., powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 8 IDW powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

NAZWA I ADRES WYKONAWCY
oraz opisane:
Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”

Nie otwierać przed dniem 06. 05. 2014 r., godz. 1100

9.15. Wymagania określone w pkt.9.11. – 9.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1. Cena oferty dla I i II Części zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularze cenowe sporządzone na formularzach, których wzór stanowią załączniki do IDW - (Formularz 2.2. i Formularz 2.3.)

10.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

10.3. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty transportu, inne opłaty i podatki) oraz będzie uwzględniała także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

10.4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.6. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu 2.1. nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

11.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

11.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena brutto - 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:


najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = ------------------------------------------- x 100 pkt.

cena brutto badanej oferty

12. Wymagania dotyczące wadium.

12. 1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. 1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

14.1 Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
w pokoju nr 61- Biuro Ds. Zamówień Publicznych, w terminie do dnia 6 maja 2014 r.,

do godziny 1000
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

w pokoju nr 61- Biuro Ds. Zamówień Publicznych, w dniu 6 maja 2014 r., o godzinie 1100


14.3. Otwarcie ofert jest jawne.

14.4. W przypadku złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 14.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną.

16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także ceny ofert,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, po którego upływie, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

16.5. Informację, o której mowa w pkt. 16.2. ppkt 1, Zamawiający zamieści niezwłocznie, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

16.6. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

16.7. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 16.6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.


17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

 3. odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

17.5. Terminy wniesienia odwołania:

17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,


za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 52 3419213) lub mailem zampub@ukw.edu.pl z uwzględnieniem pkt. 18.2.

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem lub mailem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej faksem lub mailem, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30


Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 18.4.

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej.

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

18.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:   1. w sprawach merytorycznych:

Część I zamówienia: Alicja Wnuk- Lipińska , tel. 52 34-19-194

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00,Część II zamówienia: Anna Cała, tel. 52/ 323-17-02

   1. w sprawach proceduralnych:

Luiza Łączka-Wojtecka , tel. 52/ 34 -19 - 135, fax. 52/ 34 -19 – 213, e-mail: luiza.wojtecka@ukw.edu.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00,
Rozdział 2


Formularz oferty
I formularze załączników do oferty

Formularz Oferty

Formularz 2.1.(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)OFERTA


Do: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 30
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”
MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

   1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

   2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania

   3. OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Część I zamówienia: dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych

wartość netto ........……………………zł

VAT …… % ……………………………...zł

wartość brutto ...............................zł

słownie ...........................................................................................................................
* podać wartość za wszystkie części łącznie w przypadku różnych stawek VAT wpisać tylko kwotę brutto. zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku
Część II zamówienia: dostawa środków chemii basenowej

wartość netto ........…………………zł

VAT …… % ………………………….. zł

wartość brutto .........................................zł

słownie ...........................................................................................................................
* podać wartość za wszystkie części łącznie w przypadku różnych stawek VAT wpisać tylko kwotę brutto. zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku


   1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

   2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami w następującym zakresie*:_______________________________ ________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

8.OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

______________________________________________________________________(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:

Adres:

tel. ________________ fax ____________________ e-mail: _____________________


12. OFERTĘ składamy na ____ stronach.
14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________
15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:


    1. __________________________________________________________________
 1. __________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 2014 roku


_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreśliFormularz 2.2.
I część zamówienia

środki czystości, artykuły higieniczne i przemysłowe
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY
Lp.

Asortyment

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT ….%

Cena całkowita brutto

1.

Zapachowy środek do mycia powierzchni i przedmiotów wodoodpornych (ściany i posadzki) Zawierający nanocząsteczki krzemu. Posiadający właściwości antystatyczne. Nie pozostawiający smug i zacieków. Stosowany w rozcieńczeniach 1:70 do 1:200. Zawierający <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 5-15% alkoholi. Pozostawiający przyjemny długotrwały zapach. PH koncentratu: 8,5. Gęstość koncentratu 0,980-0,990g/cm3.
………………………………………………

Opak./1 l

800

2.

Płyn uniwersalny przeznaczony do czyszczenia m.in. glazury, terakoty i armatury sanitarnej, różne zapachy typu FLOOR lub równoważny…………………

……………………………………………..
Opak./5 l

500

3.

Mleczko do czyszczenia, min w op. 400ml, typu Cif mleczko lub równoważne …………………………………………………..
Szt.

700

4.

Żel do usuwania kamienia i rdzy, osadu z mydła, zacieków wodnych, tłustych plam. Do powierzchni: chrom, stal nierdzewna, glazura, porcelit, szkło, plastik. Do czyszczenia powierzchni pionowych. Typu Cilit Lime & Rust lub równoważny …………………………………………………..

…………………………………………………..Opak/ 400 ml

600

5.

Emulsja opracowana na bazie wysokiej jakości komponentów gwarantujących długotrwałą ochronę i wysoki połysk. Emulsja przeznaczona do pielęgnacji i konserwacji podłóg z tworzyw sztucznych, podłóg drewnianych i malowanych, parkietów, mozaiki drewnianej, podłóg z płytek ceramicznych. Typu Tytan 450ml lub równoważne …………………………………

………………………………………………….Opak. / 450 ml

1000

6.

Płyn do nabłyszczania PCV i linoleum 500 ml, typu Silux lub równoważny …………………………………………………..

Opak./ 500 ml

650

7.

Pasta rozpuszczalnikowa do czyszczenia i konserwacji podłóg drewnianych, kamiennych, biała, typu PARKOL lub równoważne …………………………………………………

Opak./ 440 ml

400

8.

Pasta rozpuszczalnikowa do czyszczenia i konserwacji podłóg drewnianych, kamiennych, czerwona, typu PARKOL lub równoważne …………………………………………………

Opak./ 440 ml

40

9.

Odrdzewiacz, odtłuszczacz do stali i żeliwa, zawierający do 35% kwasu fosforowego typu Fosol lub równoważny …………………………………………………

Opak./ 500 ml

800

10.

Płyn do czyszczenia dezynfekcji i wybielania, typu ARO lub równoważny …………………………………………………

Opak. / 5 l

40

11.

Żel 200 ml + koszyk do WC różne zapachy, typu BREF lub równoważne …………………………………………………

200 ml

150

12.

Odświeżacz do WC , Fresh Discs Lime- żelowy krążek do toalety -różne zapachy, typu Johnson DUCK, Fresh Discs Lim lub równoważne …………………………………………………

Szt.

20

13.

Odświeżacz w aerozolu, różne zapachy, typu Ambi Pur lub równoważne …………………………………………………

Opak./ 300 ml

20

14.

Mydło w płynie zagęszczone, białe, doskonałe do dozowników, zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące, testowany dermatologicznie różne zapachy. Mydło typu Les – lub równoważne …………………………………………………

Opak./5 l

400

15.

Płyn ze spryskiwaczem do mycia szyb i luster z alkoholem, typu Clin Window lub równoważne …………………………………………………

Opak. / 500 ml

500

16.

Płyn do mycia szyb i luster, z alkoholem, typu Clin Window lub równoważne …………………………………………………

Opak./ 0,5 l

250

17.

Płyn do szyb zapas typu WINDOWS (Gold drop) lub równoważne …………………………………………………

Opak./5 l

30

18.

Płyn do mycia podłóg drewnianych z olejkiem sosnowym, typu FLOOR , lub równoważny …………………………………………………

Opak./ 1l

600

19.

Spray przeciw kurzowi do drewna, typu PRONTO, lub równoważny …………………………………………………

Opak./ 300 ml

500

20.

Proszek do czyszczenia powierzchni glazurowanych, porcelanowych, emaliowanych, typu Belinda , lub równoważny …………………………………………………

Opak. / 0,5 kg

300

21.

Udrażniacz do rur, w granulkach z aktywatorem aluminiowym typu KRET , lub równoważny …………………………………………………

Opak./0,5 kg

300

22.

Środek w postaci żelu do czyszczenia urządzeń sanitarnych (umywalki, pisuary, bidety, muszle klozetowe) o przyjemnym zapachem świeżości. Posiadający skuteczne działanie odkamieniające. Stosowany jako koncentrat dozowany bezpośrednio na myte powierzchnie. Zawierający: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas cytrynowy oraz substancje wspomagające. Nie zawierający w swoim składzie chloru ani kwasu solnego. Lepkość produktu w granicach 80-120 mPas. pH koncentratu 1,0 - 3,0. Opakowanie z aplikatorem.

Opak./ 0,75 l

1200

23.

Płyn do Wc, typu DOMESTOS lub równoważny …………………………………………………

Opak./ 1250 ml

400

24.

Płyn do mycia naczyń o dobrych właściwościach myjących, zapachowy, przebadany dermatologicznie, typu Les lub równoważny …………………………………………………

Opak./5l

30

25.

Zmywacz przeznaczony do usuwania starych, nawarstwiających się powłok akrylowych pozostałych po stosowaniu środków wyprodukowanych na bazie akryli np.: emulsji do pielęgnacji podłóg, typu Tytan lub równoważny …………………………………………………

Opak./ 450 ml

800

26.

Płyn do mycia powierzchni innych niż drewniane - do płytek ceramicznych typu Sidolux lub równoważne …………………………………………………

Opak/ 750 ml

500

27.

Profesjonalny, silnie skoncentrowany środek myjąco-konserwujący do mycia posadzek. Preparat antypoślizgowy, szybkoschnący, pozostawiający o jedwabistym połysku, nadaje się do polerowania. Przeznaczony do pielęgnacji wszystkich powierzchni wodoodpornych, szczególnie z PCV, kamieni naturalnych, terakoty, C75posadzek sportowych, parkietów i laminatów, nieodkładający się warstwami. Do stosowania w ręcznej i maszynowej technice mycia. Skład: Oksyetylenowany syntetyczny alkohol C12-C13, Kwas cytrynowy, alkohol etylowy > 60%, typu VOIGHT VC 255 do szorowania lastrikow ( do maszyn) lub równoważny …………………………………………………

Opak./ 10 l

16

28.

Preparat do profesjonalnego mycia i pielęgnacji wszystkich rodzajów posadzek, bezsmugowy i szybkoschnący. Nie odkłada warstw, antypoślizgowy. Do stosowania przy codziennej pielęgnacji wszystkich powierzchni wodoodpornych techniką zmywania ręcznego i maszynowego. Skład: Oksyetylenowany syntetyczny alkohol C12-C13, Kwas cytrynowy, alkohol etylowy > 60%alkohol izopropylowy >40% , typu Voight koncentrat VC 350 do nabłyszczania lastryko ( do maszyny) lub równoważny …………………………………………………

Opak. / 10 l

6

29.

Preparat do profesjonalnego mycia i pielęgnacji parkietu do nabłyszczania parkietu ( do maszyny ) typu Voight lub równoważny …………………………………………………

Opak./ 10 l

5

30.

Uniwersalny środek czyszcząco-pielęgnujacy do mycia m.in. PVC, linoleum, kamień naturalny i sztuczny. Przeznaczony do mycia ręcznego i maszyn. Musi spełniać wymagania dotyczące odporności na poślizg zawarte w normie PN-EN 14041płyn antypoślizgowy, typu FLORMATIK WAX lub równoważny …………………………………………………

Opak. / 10 l

35

31.

Środek do czyszczenia i pielęgnacji podłóg parkietowo -sportowych , typu SPORTBODENPFLEGE lub równoważny …………………………………………………

Opak./1l

20

32.

Środek do pielęgnacji podłóg parkietowo -sportowych do zmycia powierzchni, typu OLI-AQUA lub równoważny …………………………………………………

Opak. 1 l

1

33.

Odplamiacz do ręcznego prania dywanów, typu VANISH lub równoważny …………………………………………………

Opak. / 500 ml

30

34.

Mydło w kostce 100g.

Szt.

3439

35.

Krem do rąk z gliceryną 100 ml.

Szt.

1411

36.

Pasta BHP 500 g.

Szt.

458

37.

Krem do rąk regenerujący. Z alantoiną i gliceryną. Polecany do pielęgnacji popękanej i spierzchniętej skóry dłoni. Ochronny czynnik filtrujący zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry dłoni., typu Garnier lub równoważny …………………………………………………

Szt.

545

38.

Płyn do kamienia i rdzy typu Cillit Bang Kamień i rdza spray lub równoważny …………………………………………………

Opak./ 750 ml

30

39.

Płyn do mycia podłóg, glazury, różne zapachy typu Ajax Universal lub równoważny …………………………………………………

Opak./1 l

300

40.

Emulsja opracowana na bazie wysokiej jakości komponentów gwarantujących długotrwałą ochronę i wysoki połysk. Emulsja przeznaczona do pielęgnacji i konserwacji podłóg z tworzyw sztucznych, podłóg drewnianych i malowanych, parkietów, mozaiki drewnianej, podłóg z płytek ceramicznych., typu Tytan lub równoważny …………………………………………………

Opak. / 450 ml

130

41.

Proszek do prania w pralkach automatycznych

Opak. / 7,5 kg

3

42.

Środek do czyszczenia stali nierdzewnej typu BECKMANN, lub równoważny …………………………………………………

Opak./ 250 ml

7

43.

Ocet spirytusowy

Opak./ 0,5 l

142

44.

Ręczniki Z-Z kolor zielony karton( 20op/karton . Op/200listków)

20 opak./ karton

310

45.

Jednowarstwowy, perforowany, papier toaletowy, gramatura min. 38 g/m2, ilość listków w rolce min. 200 szt., min. dł. 25 mb

200 szt./rolka

5000

46.

Papier toaletowy, min. dł. 145mb, min. waga rolki 0,5 kg, typu JUMBO, lub równoważny …………………………………………………

Szt.

13000

47.

Ręczniki kuchenne jednowarstwowe, listkowane, ręcznik papierowy w zwojach, biały, o gramaturze min. 40g/m3, min. 200 listków, pakowany po dwie rolki

Opak./ 2 rolki

200

48.

Gąbka do naczyń

Opak./ 10 szt.

29

49.

Końcówka MOP wykonana z bawełny, sznurki, na trzonek wkręcany

Szt.

300

50.

Końcówka MOP wykonana z bawełny, paski, na trzonek wkręcany

Szt.

300

51.

Wkład do pada sznurkowy bawełniany dł. 50 cm

Szt.

10

52.

Wkład do mopa płaskiego bawełna 40 cm

Szt.

50

53.

Wkład do mopa płaskiego bawełna 50 cm

Szt.

10

54.

Wkład do mopa płaskiego bawełna 80 cm

Szt.

5

55.

Miotła plastikowa dł. 30 cm na trzonek wkręcany, z włosiem z trzonkiem drewnianym

Szt.

30

56.

Rękawice robocze gumowe flokowane. Wykonane z lateksu, kauczuku naturalnego. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta flokiem (pyłem bawełnianym), co ułatwia wkładanie i zdejmowanie oraz zapobiega poceniu się rąk w czasie użytkowania. rozm. s, m, l

Szt.

300

57.

Ścierka tetrowa, min. wymiary 60cm×40cm

Szt.

800

58.

Ścierka podłogowa pomarańczowa 50x50

Szt.

799

59.

Ścierka z mikrofibry 20x30

Szt.

199

60.

ścierka z mikrofibry 50x60 podłogowa

Szt.

200

61.

Szufelka, wykonana z tworzywa sztucznego, Szczotka – zmiotka, z tworzywa sztucznego z włosiem sztucznym, komplety

komplet

30

62.

Dozownik do mydła

Szt.

5

63.

Dozownik do papieru typu Jumbo, lub równoważny …………………………………………………

Szt.

5

64.

Trzonek drewniany o dł. 130 cm wkręcany

Szt.

50

65.

Wiadro plastikowe, o poj. 10 l

Szt.

5

66.

HDPE 60/80 A'50 60L-worki na śmieci

rolki

1200

67.

LDPE 70/110 A'25 120L CZARNE worki na śmieci

rolki

1200

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

……………


Formularz 2.3.

II część zamówienia

dostawa środków chemii basenowej
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY

Lp.

Asortyment

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT ….%

Cena całkowita brutto

1.

Podchloryn sodu- płynny roztwór stabilizowanego podchlorynu sodu zawierający 14-19% aktywnego chloru, przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej., typu Chlor Tix, lub równoważny …………………………………………………


kg

2200

2.

Minus pH – kwas siarkowy 50%. Zastosowanie – korektor pH zmniejszający odczyn pH w basenach kąpielowych. Zawierający 50% kwasu siarkowego oraz inhibitory korozji.

kg

2500

3.

Wodny roztwór chlorku wodorotlenku glinu. Preparat chemiczny do flokulacji wody basenowej, typu FlokTix lub równoważny …………………………………………………


Kg

350

4.

Preparat zwalczający glony, bakterie i grzyby drożdżakopodobne w wodzie basenów kąpielowych. Wymagana decyzja o produktach Biobójczych, typu Glon Fighter lub równoważny …………………………………………………


kg

310

5.

Żel (Zastosowanie produktu: czyszczenie linii wody, czyszczenie folii, czyszczenie kafelek na basenach, czyszczenie poliestru, do basenów ze sztucznego tworzywa. Preparat nie może zakłócać równowagi wody basenowej, typu Rand Tix lub równoważna …………………………………………………


kg

180

6.

Środek bakteriobójczy i czyszczący do zastosowań w przemyśle spożywczym oraz w miejscach użyteczności publicznej. Produkt nadaje się do stosowania na wszystkie odpornych na alkalia powierzchnie w zakładach przemysłu spożywczego takich jak: rzeźnie, piekarnie, wędzarnie, kuchnie oraz w zakładach użyteczności publicznej takich jak: baseny, kąpieliska, sanitariaty, natryski. Do stosowania na glazurę, płytki, drzwi, do czyszczenia przenośników taśmowych, haków, stołów roboczych, natrysków, bidetów, basenów, linii brzegowej, brodzików, lad chłodniczych (również do powierzchni mających kontakt z żywnością). Polecany do stosowania w maszynach wysoko i niskociśnieniowych, typu AlkaliTix lub równoważny …………………………………………………

250

7.

Płyn bakteriobójczy i czyszczący do dezynfekcji powierzchni (ścian, podłóg), wyposażenia (szafki, stoły robocze, instalacje, armatura, lady chłodnicze, haki, taśmociągi i inne) kuchniach, zakładach spożywczych, pływalniach, restauracjach, barach, rzeźniach, piekarniach, cukierniach, toaletach. Nadaje się do czyszczenia wszystkich kwasoodpornych materiałów mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt., typu Germ Fighter lub równoważny
…………………………………………………

200

8.

Środek czyszczący cegłę klinkierową, glazurę i inne kwasoodporne powierzchnie z osadów wapna, cementu i innych zabrudzeń. Środek czyszczący do pomieszczeń sanitarnych, łazienek, sanitariatów oraz pomieszczeń basenowych, typu Tix Sanit lub równoważny
…………………………………………………

kg

200

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

…………….Rozdział 3
Formularze dotyczące zdolności Wykonawców
do wykonania zamówienia

Formularz 3.1.1.OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

(nazwa Wykonawcy/nazwa Wykonawców)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie, pod nazwą: Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, pod rygorem wykluczenia z postępowania

ja/my (imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem* ……….……………………………………….................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej *;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że spełniam(-y) warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………., dnia …… …… 2014 r. ……............................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

*niepotrzebne skreślićFormularz 3.1.2.


(nazwa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, pod rygorem wykluczenia z postępowania

ja/my (imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem** ……….……………………………………….................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej **;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:

1. nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 cyt. Ustawy.

………………, dnia …… …… 2014 r. ……............................................

(podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)
*w przypadku ofert wspólnych - każdy z Wykonawców składa oświadczenie


Formularz 3.2

INFORMACJA -

o braku przynależności do grupy kapitałowej


(nazwa Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

………..………, dnia ……- ……- 2014 r. ……............................................

(podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)

F
(nazwa Wykonawcy)


INFORMACJA -

o przynależności do grupy kapitałowej
ormularz 3.3


Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*
Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wykazuję podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.):


Lp.

Nazwa podmiotu, adres

…………………..………, dnia ………………… r. ……........................................................

(podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)

*w przypadku ofert wspólnych - każdy z Wykonawców składa listę.

Formularz 3.4.


ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

(nazwa Wykonawcy)

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………
swojej wiedzy i doświadczenia nabytych przy realizacji usług wyszczególnionych przez Wykonawcę w formularzu „WIEDZA I DOŚWIADCZENIE” to jest:
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”

Forma, charakter zaangażowania podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo):


…………………………………………………………………………

__________________ dnia __ __ 2014 roku


__________________________

(podpis)
Formularz 3.5.


(nazwa Wykonawcy)


Wykaz zrealizowanych dostaw

Zgodnie z ust. 7.1. pkt.2 IDW


Lp.

Przedmiot dostawy

Wartość dostawy brutto

Data wykonania dostawy

Podmiot na rzecz którego została wykonana dostawy

UWAGA:

Do wykazu dostaw Wykonawca winien załączyć dowody, czy zostały one wykonane należycie.

……………………dnia…………………, …………………… ……............................................

(podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawicielaTom II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy, przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach:

a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron;

b) zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy;

c) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego;

d) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych;

e) W przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy;

f) w przypadku gdy po podpisaniu umowy zajdzie uzasadniona konieczność zmiany ilości poszczególnych rodzajów asortymentu wskazanych w umowie - dopuszcza się taką zmianę pod warunkiem, że:   • Będzie ona dotyczyć tylko zmiany ilości wskazanych w umowie rodzajów asortymentu (ilości jednych kosztem ilości drugich),

2. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy nie zostanie wykorzystana cała kwota wynagrodzenia Wykonawcy, strony w drodze aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania umowy o okres do czasu wyczerpania wartości umowy a ceny jednostkowe określone w załączniku do umowy nie ulegną zmianie.

3. W przypadku, gdy Zamawiający nie przedłuży okresu obowiązywania umowy o okres do czasu wyczerpania wartości umowy zastrzega sobie prawo zamówienia przedmiotu umowy w ilości mniejszej niż określonej w SIWZ, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani żądanie zapłaty za różnicę w przedmiocie umowy rzeczywiście zamówionym, a określonym w SIWZ.

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 144 ust. 1 ustawy PZP oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.

5. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie dokonano.Umowa/Projekt ……….
zawarta w dniu …………………………….. 2014 roku pomiędzy:

1. Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Zastępcę Kanclerza UKW,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a,

2. ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez : ……………………………………………………………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”.


Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na: „Sukcesywną dostawę środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”
§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej * (*zaznaczyć właściwe) dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy według Załącznika(ków)do umowy - zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz SIWZ.

2. Podane w załączniku(kach) ilości każdego asortymentu są określone jako limit docelowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania w transzach określonych ilości w stosunku do przedstawionego przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia przedmiotu umowy w ilości mniejszej niż określonej w SIWZ, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani żądanie zapłaty za różnicę w przedmiocie umowy rzeczywiście zamówionym a określonym w SIWZ.

§ 2

Zasady realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z opisem zawartym w SIWZ i złożonej ofercie, o wysokiej jakości, zgodnego z wymaganiami BHP oraz dopuszczonego do obrotu handlowego.

2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. Bieg terminu rękojmi dla każdej transzy dostawy rozpoczyna się z dniem odbioru takiej dostawy bez zastrzeżeń przez osobę określoną w § 4 ust. 1.§ 3

1. Dostawa przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 będzie następowała sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy przez okres do dnia 31 grudnia 2014 r., na podstawie pisemnych, szczegółowo określających ilości zamówień Zamawiającego, każdorazowo składanych u Wykonawcy na nr faksu …................................... lub drogą mailową………………………………………...

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 30, w godzinach 08:00-14:00, wliczając w to czas wniesienia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia – chyba, że Zamawiający wydłuży termin dostawy.

3. Odbiór ilościowo – jakościowy dostawy będzie następował w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że dostarczony asortyment jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i złożonym zamówieniu lub posiada wady Wykonawca na własny koszt i ryzyko w wyznaczonym terminie dokona wymiany niezgodnego z wymaganiami lub wadliwego towaru na nowy, wolny od wad.

4. Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego z tytułu jakości dostarczonego przedmiotu umowy rozpatrywane będą niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji drogą pisemną, faksem lub mailem, którego otrzymanie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić.
§ 4

1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego jest …………………………………………………., tel. …………….lub inna wyznaczona pisemnie osoba.

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest

…...............................................….................tel..............................................lub inna wyznaczona

pisemnie osoba.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

określonego w § 1 na kwotę :

brutto................................(słownie zł: ..............................................................................................)

2. Podstawą płatności będą faktury wystawiane przez Wykonawcę.

3. Płatność wynagrodzenia za sukcesywne dostawy przedmiotu umowy będzie następować

każdorazowo w formie przelewu bankowego za zrealizowaną dostawę na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania, prawidłowo wystawionej faktury.

4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie odbiór każdej dostawy bez zastrzeżeń przez osobę określoną w § 4 ust.1.

5. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen, przedstawionych w załącznikach 1 i lub 2 do umowy i zgodnych ze złożoną ofertą, przez cały okres trwania umowy.

6. Wynagrodzenie za sukcesywne dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 3 liczone będzie według cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy.

7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczony i odebrany towar.

§ 6

Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za nieterminowe dostarczanie przedmiotu umowy karę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w dostarczeniu artykułu wolnego od wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi karę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem art. 145 Ustawy PZP.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umowny z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

Termin realizacji

Umowa zostanie zrealizowana w terminie od dnia podpisania umowy do dnia: 31 grudnia 2014 r.§ 8

Zmiany umowy

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy PZP, przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach:

1) w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy,

2) w przypadku, gdy po jej podpisaniu zajdzie uzasadniona konieczność zmiany ilości poszczególnych rodzajów asortymentu wskazanych w umowie - dopuszcza się taką zmianę pod warunkiem, że:

a) będzie ona dotyczyć tylko zmiany ilości wskazanych w umowie rodzajów asortymentu (ilości jednych kosztem ilości drugich),

b) zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

c) zmiana ta nie będzie polegać na wprowadzaniu innych niż wymienione w SIWZ i umowie

rodzajów asortymentu, chyba, że będzie to wynikało z konieczności wyrównania wynagrodzenia Wykonawcy.

3) w przypadku, gdy w czasie trwania umowy nie zostanie wykorzystana cała kwota wynagrodzenia Wykonawcy, strony w drodze aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania umowy o okres do czasu wyczerpania wartości umowy, a ceny jednostkowe określone w załączniku do umowy nie ulegną zmianie.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na inne osoby.

3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między stronami. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

TOM III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIASzczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna – realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa środków czystości, artykułów, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:I Część zamówienia - dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych

Asortyment oferowany przez Wykonawcę w części I zamówienia powinien być:

- dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta,

- zdatny do użytku przez okres, co najmniej 12 m-cy od daty dostawy,

- posiadać atest PZH,

- posiadać karty charakterystyki do środków chemicznych. Karty charakterystyki muszą być sporządzone w języku polskim.


II Część zamówienia - dostawa środków chemii basenowej

1. Każdy środek musi posiadać kartę charakterystyki preparatu niebezpieczeństwa, skład/informacja o składniach, opis właściwości fizyko-chemicznych, określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją.

2. Dostawca środków powinien podać skrócony plan higieny (tylko operacja z wykorzystaniem, środków specjalistycznych bez wymienienia czynności podstawowych) na każdy dzień tygodnia.

3. Produkty powinny zawierać Pozwolenie Ministra Zdrowia, Atesty Państwowego Zakładu Higieny i dodatkowo powinny być zbadane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Pobieranie 1.08 Mb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna