Uniwersytet łÓdzki


Tab.6 Rozkład poziomu satysfakcji życiowej wśród osób badanychPobieranie 452.03 Kb.
Strona12/15
Data29.10.2017
Rozmiar452.03 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Tab.6 Rozkład poziomu satysfakcji życiowej wśród osób badanych


satysfakcja

z życia


Osoby badane łącznie

Osoby uzależnione

Osoby współ-

uzależnionelicz-

ność


pro-

cent


licz-

ność


pro-

cent


licz-

ność


pro-

cent


wysoka

18,00

12,00

4,00

4,81

14,00

20,58

średnia

38,00

25,33

22,00

26,50

16,00

23,52

niska

94,00

62,66

57,00

68,67

38,00

55,88

Zaprezentowane wyniki sugerują, iż:

1. Większość badanych wśród osób uzależnionych odczuwa niską satysfakcję z życia,

w grupie osób współuzależnionych jest to ponad połowa osób

2. Niewiele osób uzależnionych prezentuje wysoki poziom satysfakcji (4 %)

3. Co piąta osoba współuzależniona cechuje się wysoką satysfakcją z życia

4. Przeciętny poziom satysfakcji cechuje co czwartą osobę badaną5.2 Zależności między zmiennymi

W kolejnym kroku analizy sprawdzono zależności ( za pomocą współczynników korelacji Pearsona) między wymiarami osobowości typu D: negatywną emocjonalnością, hamowaniem społecznym; stresem a satysfakcją z życia u osób badanych łącznie. Dane dotyczące tej kwestii zawiera tabela 7.


Tab.7 Współczynnik korelacji zmiennych niezależnych z satysfakcją z życia w grupie badanych osób


Zmienne

Osoby badane łącznie

Osoby uzależ-nione

Osoby współ-

uzależnionesatysfakcja z życia

negatywna emocjonalność

-0,45*

-0,25*

-0,55*

hamowanie społeczne

-0,32*

-0,20

-0,42*

stres

-0,43*

-0,38*

-0,51*

co najmniej na poziomie *- 0,05

Przedstawione w powyższej tabeli współczynniki korelacji wskazują na ujemne zależności między zmiennymi niezależnymi a satysfakcją z życia, przy czym związki te są różne w grupie osób uzależnionych i w grupie osób współuzależnionych oraz w obu tych grupach badanych łącznie. Z zaprezentowanych powyżej wyników badań wynika, że najsilniejsza ujemna korelacja zachodzi pomiędzy negatywną emocjonalnością a satysfakcją w grupie osób współuzależnionych. Podobnie silną korelacje między tymi zmiennymi zanotowano w grupie osób badanych łącznie. Dość silny ujemny związek zachodzi również między stresem a satysfakcją z życia, przy czym najsilniejszy jest on w grupie osób współuzależnionych a najsłabszy w grupie osób uzależnionych. Ujemna korelacja dotyczy także związku pomiędzy hamowaniem społecznym a satysfakcją z życia w grupie osób współuzależnionych i w obu grupach badanych łącznie, nie zachodzi ona natomiast w grupie osób uzależnionych.

W kolejnym kroku analizy próbowano odpowiedzieć na pytanie czy wymiary osobowości typu D różnicują poziom satysfakcji z życia u osób badanych. Dane pozwalające odpowiedzieć na to pytanie ilustruje tabela 8.
Tab.8 Średnie wartości zmiennej zależnej w grupie osób badanych o osobowości typu D i bez osobowości typu D


Zmienne

satysfakcja

z życia


M

SD

M

SD

t

p

Osoby badane łącznie
typ D (n=83)

typ nie-D (n=11)

13,86

5,05

22,72

4,96

5,46*

0,00*

Osoby uzależnionetyp D(n=48)

typ nie-D (n=3)

13,52

5,07

18,66

4,50

1,70

0,09

Osoby współuzależnionetyp D (n=35)

typ nie-D (n=8)

14,31

5,07

24,25

4,43

5,10

0,00*

Jak wynika z powyższej tabeli osoby badane cechujące się osobowością typu D istotnie różnią się pod względem zmiennej zależnej, tj. satysfakcji z życia w grupie osób badanych i w grupie osób współuzależnionych. Jednostki o osobowości typu D posiadają istotnie niższy poziom satysfakcji z życia, natomiast osoby nie posiadające osobowości typu D wykazują przeciętny poziom satysfakcji z życia.

Na podstawie przedstawionych powyżej danych można stwierdzić, że wymiary osobowości typu D nie różnicują poziomu satysfakcji z życia u osób uzależnionych. Osoby o typie osobowości D cechują się niskim poziomem satysfakcji z życia, natomiast osoby o osobowości nie-D wykazują przeciętny poziom satysfakcji, jednak nie są to różnice istotne statystycznie.

Następny etap analizy danych wiązał się z ustaleniem różnic w poziomie satysfakcji z życia w grupie osób o wysokim i niskim poziomie odczuwanego stresu. Wyniki badań przeprowadzonych na ten temat zawiera tabela 9.

Tab.9 Średnie wartości zmiennej zależnej w zależności od poziomu stresu w grupie badanych osób


Zmienne

satysfakcja

z życia


M

SD

M

SD

t

p

Osoby badane łącznie
wysoki poziom stresu (n=58)

niski poziom stresu(n=38)

12,84

5,08

18,89

5,86

5,36

0,00*

Osoby uzależnionewysoki poziom stresu (n=32)

niski poziom stresu (n=22)

12,40

5,11

16,54

4,94

2,96

0,00*

Osoby współuzależnionewysoki poziom stresu (n=26)

niski poziom stresu (n=16)

13,38

5,09

22,12

5,59

-5,19

0,00*

Analiza przedstawionych powyżej danych pozwala na stwierdzenie, że poziom odczuwanego stresu różnicuje poziom satysfakcji z życia we wszystkich badanych grupach. W grupie osób badanych łącznie i w grupie osób współuzależnionych jednostki o niskim poziomie stresu wykazują przeciętny poziom satysfakcji z życia, natomiast jednostki o wysokim poziomie stresu cechują się niską satysfakcją z życia. Osoby uzależnione cechują się niskim poziomem satysfakcji z życia, przy czym jest ona niższa u jednostek o wysokim nasileniu stresu w porównaniu z osobami uzależnionymi o niskim poziomie stresu.


5.3 Wyznaczniki zmiennej zależnej
Kolejnym krokiem w analizie wyników badań było ustalenie, które z analizowanych zmiennych niezależnych są wyznacznikami satysfakcji z życia. Analizę regresji przeprowadzono zarówno dla całej grupy badanych oraz oddzielnie dla grupy osób uzależnionych i współuzależnionych. Uzyskane dane prezentuje kolejno tabela 10, 11 i 12.

Pobieranie 452.03 Kb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna