Uniwersytet łÓdzki


Sposób opracowania wynikówPobieranie 452.03 Kb.
Strona10/15
Data29.10.2017
Rozmiar452.03 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

4.6 Sposób opracowania wyników


Do obliczeń statystycznych wykorzystano program komputerowy STATISTICA 6.0. Do określenia istotności różnic między średnimi analizowanych zmiennych wykorzystano test t-Studenta. Stopień wzajemnej zależności liniowej ustalono na podstawie współczynników korelacji Pearsona. Powyższe analizy statystyczne wykorzystano w ogólnej charakterystyce badanych grup. Natomiast w celu ustalenia wyznaczników satysfakcji z życia zastosowano postępującą krokową metodę analizy regresji.


5. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA

Wyniki badań przedstawiono w kolejności zgodnej z postawionymi pytaniami badawczymi.


5.1.Analiza opisowa wyników

Pierwszy krok analizy badań polegał na obliczeniu średnich wartości uwzględnionych w badaniu zmiennych. Wyniki badań prezentuje tabela 1.


Tab.1 Średnie wartości, odchylenia standardowe, wartości min. i max. analizowanych w badaniu zmiennych

Zmienne


Osoby badane łącznie

M

SD

min.

max.

negatywna emocjonalność

16,03

5,52

2,00

28,00

hamowanie społeczne

11,08

5,90

0,00

26,00

stres

21,10

6,26

3,00

35,00

satysfakcja z życia

15,79

6,07

5,00

35,00

Podsumowanie wyników zaprezentowanych w powyższej tabeli pozwala na sformułowanie następujących stwierdzeń:

1. Przebadane osoby uzyskały wynik powyżej 10 punktów (16,03) na skali badającej negatywną emocjonalność i na skali dotyczącej hamowania społecznego (11,08), co wskazuje, iż cechują się one ponad przeciętnym poziomem obu wymiarów osobowości typu D.

2. Badani uzyskali wynik odpowiadający 4 stenowi (15,79), co wskazuje na niski poziom satysfakcji z życia.

3. Uzyskany wynik na skali mierzącej poziom odczuwanego stresu (21,10) odpowiada wartości 5-6 stena i wskazuje na średnie natężenie stresu w grupie osób badanych.

W kolejnym kroku analizy danych sprawdzono różnice między średnimi analizowanych zmiennych w grupie osób uzależnionych i w grupie osób współuzależnionych od alkoholu.

Zestawienie wyników uzyskanych przez dwie wyróżnione grupy przedstawia tabela 2.

Tab.2 Średnie wartości badanych zmiennych u osób uzależnionych i współuzależnionych


Zmienne


Osoby uzależnione od alkoholu

Osoby współ-

uzależnione od alkoholu


M

SD

M

SD

t

p

negatywna emocjonalność

16,67

5,06

15,26

5,99

1,55

0,12

hamowanie społeczne

11,34

5,66

10,77

6,21

0,58

0,56

stres

21,08

6,19

21,13

6,39

-0,04

-0,96

satysfakcja z życia

14,48

5,27

17,32

6,60

-2,90

0,004*

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2, istnieją istotne statystycznie różnice pomiędzy poziomem satysfakcji osób uzależnionych i osób współuzależnionych. Osoby współuzależnione w porównaniu z osobami uzależnionymi cechują się wyższym poziomem satysfakcji z życia. U osób współuzależnionych jest to poziom przeciętny, odpowiadający wartości bliskiej 5 stenowi na skali mierzącej poziom satysfakcji z życia, a u uzależnionych wynik równy jest wartości 3-4 stena, co oznacza niski poziom satysfakcji w tej grupie osób. Przynależność do grupy nie różnicuje w sposób istotny statystycznie pozostałych analizowanych w badaniu zmiennych.

Następnym krokiem analizy badanych zmiennych było sprawdzenie jak często wysoki, średni i niski poziom nasilenia uwzględnionych w badaniu zmiennych, tj. wymiarów osobowości typu D, poziomu odczuwanego stresu, satysfakcji z życia występuje w grupie osób uzależnionych, współuzależnionych oraz w obu tych grupach łącznie. Pierwszą zmienną, którą poddano opisanej powyżej analizie była osobowość typu D. Na podstawie uzyskanych wyników na skali DS-14 osoby badane podzielono na trzy grupy: typ D- osoby, które uzyskały wartość 10 stena i wyżej na obu wymiarach osobowości typu D, typ mieszany- osoby, które na jednym z wymiarów uzyskały wynik odpowiadający wartości 10 stena i wyższy oraz typ nie- D- osoby, których wyniki były poniżej 10 stena na obu wymiarach osobowości typu D. Wyniki prezentuje poniższa tabela.


Pobieranie 452.03 Kb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna