Uniwersytet łÓdzkiPobieranie 452.03 Kb.
Strona1/15
Data29.10.2017
Rozmiar452.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

INSTYTUT PSYCHOLOGII

Katarzyna Cogiel

Nr albumu 115135/S

„Osobowość typu D, poziom odczuwanego stresu a satysfakcja z życia u osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu”


Praca magisterska

pod kierunkiem prof. dr hab. Niny Ogińskiej- Bulik

Łódź 2007
Spis treści


2. STRES 29

3. OSOBOWOŚĆ STRESOWA- TYP D 56

4. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 66

5. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA 71

Tab.1 Średnie wartości, odchylenia standardowe, wartości min. i max. analizowanych w badaniu zmiennych 71

Tab.3 Rozkład częstości występowania osobowości typu D wśród osób badanych 72

Tab.6 Rozkład poziomu satysfakcji życiowej wśród osób badanych 74

Tab.7 Współczynnik korelacji zmiennych niezależnych z satysfakcją z życia w grupie badanych osób 75

Tab.10 Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: satysfakcja u osób badanych łącznie 77

Tab.11 Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: satysfakcja u osób uzależnionych 78

Tab.12 Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: satysfakcja u osób współuzależnionych 78

WSTĘP


W ostatnich latach można zaobserwować narastające zainteresowanie podłożem uzależnienia od alkoholu, co wiąże się ze stale rosnącą liczbą osób uzależnionych. Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych i najpowszechniejszych uzależnień. O skali problemu świadczy również fakt, iż wpływa on na życie nie tylko samej osoby uzależnionej ale i otaczających ją osób, zwłaszcza rodziny. Dlatego też dość często prezentowany jest pogląd, że alkoholizm jest chorobą całej rodziny, co oznacza, iż członkowie rodziny alkoholowej są też w pewien sposób zaburzeni, a nawet chorzy. Postuluje się nawet utworzenie nowej kategorii diagnostycznej: „współuzależnienie”. W związku z rozpowszechnieniem problemu alkoholizmu szczególnie ważne wydaje się poznanie przyczyn i mechanizmów leżących u podstaw uzależnienia oraz podjęcie odpowiednich działań w celu pomocy osobom uzależnionym jak i ich rodzinom. Zajmując się problematyką alkoholizmu zwraca się uwagę m.in. na takie zagadnienia, jak: radzenie sobie osób uzależnionych ze stresem, utrzymanie abstynencji, konsekwencje picia alkoholu czy deficyty osób uzależnionych, tj. brak umiejętności interpersonalnych. Zagadnienia te sugerują, iż stres i osobowość mogą mieć istotne znaczenie w problematyce alkoholizmu. Podobnie rozpatrując tematykę współuzależnienia nie sposób nie zauważyć znaczenia stresu i właściwości osobowości dla codziennego funkcjonowania partnerów osób uzależnionych. W problematyce współuzależnienia zwraca się bowiem uwagę na chroniczny stres psychiczny, w jakim żyją koalkoholicy oraz na ich sposób myślenia i zachowania, który uniemożliwia tym osobom zmianę własnej sytuacji. Znaczenie osobowości w kontekście alkoholizmu i koalkoholizmu widoczne jest również w roli jaką pełnią cechy osobowości w rozwoju uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz w ich bezpośrednich i pośrednich wpływach na funkcjonowanie alkoholików i koalkoholików. Wskazuje się zwłaszcza na znaczącą rolę takich cech osobowości alkoholików i ich partnerów, jak neurotyczność i introwersja. Te dwie właściwości osobowości są bliskie wymiarom składającym się na osobowość typu D, tj. negatywnej emocjonalności i hamowaniu społecznemu. Dlatego wydaje się, iż osobowość stresowa może mieć istotne znaczenie w problematyce uzależnienia od alkoholu. Pomimo to dotychczas poświęcono temu zagadnieniu niewiele badań. Zajmując się zagadnieniem osobowości typu D oraz zjawiskiem uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu zwraca się także uwagę na ich związki z niską satysfakcją z życia. Również tej tematyce poświęcono stosunkowo niewiele badań. Ponadto wyniki dotychczas przeprowadzonych, nielicznych badań dotyczących problematyki omawianej w niniejszej pracy okazują się niejednoznaczne. Na ich niejednoznaczność może wpływać różnorodny sposób definiowania i ujmowania pojęcia satysfakcji z życia czy stresu. Dlatego też celem badań zaprezentowanych w niniejszej pracy było m.in. ustalenie związku pomiędzy wymiarami osobowości typu D, stresem a satysfakcją z życia.

W skład pracy wchodzi pięć rozdziałów, z czego trzy pierwsze mają na celu ukazanie złożoności podjętej problematyki i ukazują wzajemne powiązania pomiędzy osobowością typu D, stresem a satysfakcją z życia. Dwa kolejne rozdziały dotyczą metodologii badań własnych. Pierwszy rozdział pracy został poświęcony omówieniu problematyki satysfakcji z życia i wpływającym na nią czynnikom. Rozdział ten prezentuje różnorodność sposobów definiowania satysfakcji z życia oraz jakość życia w kontekście uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

Drugi rozdział podejmuje tematykę stresu. Zostało w nim przedstawione bogactwo koncepcji oraz ujęć tego zjawiska a także powiązania stresu z satysfakcją życiową. Rozdział ten podejmuje także tematykę czynników warunkujących poziom odczuwanego stresu.

Ostatni, trzeci z rozdziałów teoretycznych prezentuje dotychczasowe badania oraz dane literatury przedmiotu dotyczące osobowości stresowej.

Rozdział czwarty ukazuje cele badań, hipotezy badawcze, charakterystykę osób badanych, zastosowane narzędzia pomiaru oraz sposób opracowania wyników.

W piątym rozdziale zostały przedstawione wyniki badań własnych oraz ich interpretacja.

Pracę wieńczy zakończenie będące podsumowaniem całości omówionych w niniejszej pracy zagadnień oraz wyników badań własnych.

Podstawę teoretyczną niniejszej pracy stanowią głównie publikacje naukowe dotychczasowych wyników badań oraz teorii dotyczących omówionej poniżej problematyki. Pomocne okazały się także źródła internetowe oraz publikacje zagraniczne. W pracy wykorzystano również materiały nie opublikowane, co wiąże się z niewielką ilością badań i opracowań dotyczących osobowości stresowej.1.SATYSFAKCJA Z ŻYCIA
Pobieranie 452.03 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna