Uniwersystet medycznyPobieranie 0.62 Mb.
Data08.11.2017
Rozmiar0.62 Mb.

Nr sprawy: BZP/PN/16/2015


Załącznik nr 3Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIANazwa zamówienia:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Lubelskiej oraz członków ich rodzin

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
 1. Zamawiający:

Politechnika Lubelska

20-618 Lublin

ul. Nadbystrzycka 38D

tel. (81) 538-46-32, faks: (81) 538-43-72, www.pollub.plUsługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Lubelskiej oraz członków ich rodzin.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Założenia ogólne

Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej opisany w SIWZ są zakresem i warunkami obligatoryjnymi, minimalnymi do zaakceptowania przez Wykonawcę. Zakres obligatoryjnych i fakultatywnych warunków ubezpieczenia precyzuje odpowiedzialność Wykonawcy i ma pierwszeństwo przed OWU/DWU Wykonawcy.

Opis przedmiotu zamówienia, zakres i wysokość świadczeń ubezpieczeniowych będą stanowiły załączniki do umowy.

Ogólne i Dodatkowe Warunki Ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk wskazanych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ i w złożonej ofercie , to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej.Obligatoryjne warunki ubezpieczenia

 1. Zamówienie obejmuje usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Politechniki Lubelskiej oraz członków ich rodzin przez okres 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej trwa od 01.06.2015 r. do 31.05.2018 r.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonych wraz z ryzykami dodatkowymi określonymi w załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ.

 3. Obligatoryjny i fakultatywny zakres ochrony ubezpieczeniowej określony rodzajem świadczeń z podaniem ich minimalnej wysokości zamieszczony jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

 4. W niniejszej umowie ubezpieczenia obowiązują określenia :

 1. Zamawiający – Ubezpieczający, który zawiera Umowę ubezpieczenia z Wykonawcą i przekazuje składki ubezpieczeniowe tj. Politechnika Lubelska,

 2. Wykonawca – Ubezpieczyciel, który udziela ochrony ubezpieczeniowej w przedmiocie i na warunkach przedstawionych w zamówieniu, którego oferta będzie najkorzystniejsza i zawrze Umowę z Zamawiającym,

 3. Ubezpieczony – osoba fizyczna , której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia na warunkach niniejszej Umowy ubezpieczenia, której przystąpienie do niniejszej Umowy zostało zaakceptowane przez Ubezpieczyciela,

 4. Pracownik – osoba fizyczna pozostająca z Ubezpieczającym w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania , wyboru, mianowania, umowy cywilno-prawnej lub innej umowy zaakceptowanej przez Ubezpieczyciela,

 5. Uposażony – osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego,

 6. Współubezpieczony – Ubezpieczony bliski (współmałżonek, partner życiowy, pełnoletnie dzieci ubezpieczonego i współubezpieczonego po ukończeniu 18-go roku życia) objęty ochroną ubezpieczeniową ,do którego stosuje się warunki ubezpieczenia właściwe dla Ubezpieczonego , jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszej Umowie.

 7. Partner Życiowy – osoba pozostająca w związku pozamałżeńskim z Ubezpieczonym, prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe i zgłoszona do ubezpieczenia we wniosku (deklaracji) przystąpienia do niniejszej Umowy ubezpieczenia pod warunkiem, iż sam Ubezpieczony jak i Partner życiowy nie pozostają w związku małżeńskim w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Partnerem Życiowym nie może być osoba spokrewniona, przysposobiona lub spowinowacona z Ubezpieczonym. Zmiana zgłoszenia osoby jako Partnera może nastąpić na dzień rocznicy umowy ubezpieczenia.

 8. Poprzednia Umowa ubezpieczenia – umowa grupowego ubezpieczenia na życie, w ramach której Ubezpieczeni byli objęci ochroną ubezpieczeniową , zawarta przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem , obowiązująca do dnia poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy.

 1. Katalog Ubezpieczonych:

 1. Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Umowy mogą zostać objęci pracownicy Ubezpieczającego oraz zgłoszeni przez ubezpieczonych pracowników ich małżonkowie, partnerzy życiowi, dzieci Ubezpieczonych i Współubezpieczonych po ukończeniu 18 roku życia oraz osoby fizyczne zaakceptowane przez Ubezpieczyciela,

 2. Osoby,o których mowa w ust.5 pkt.1) niniejszego załącznika nr 3 objęte przez Ubezpieczyciela ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Umowy zwane są Ubezpieczonymi,

 3. Poprzez dziecko należy rozumieć dziecko własne , przysposobione lub pasierb ( o ile nie żyje ojciec lub matka) Ubezpieczonego,

 4. Małżonek/partner życiowy i pełnoletnie dziecko mogą być objęci ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem , że pracownik który ich zgłasza został objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia,

 5. Małżonek/partner życiowy i pełnoletnie dzieci ( Ubezpieczonego i Współubezpieczonego) mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w tym samym wariancie ochrony ( na takich samych warunkach składkowych i w takim samym zakresie świadczeń) , którym objęty jest pracownik zgłaszający tego małżonka/partnera życiowego lub to dziecko do niniejszej Umowy ubezpieczenia.

 1. Przewidywana liczba Ubezpieczonych: 1009 osób. Wykaz Ubezpieczonych wg struktury wieku, płci stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 2. Wysokość składki miesięcznej dla Ubezpieczonego oraz rodzaj i wysokość świadczeń w złożonej ofercie Wykonawcy będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

 3. Składka miesięczna łączna należna za wszystkich Ubezpieczonych będzie płatna przez Ubezpieczającego do 15 dnia każdego miesiąca.

 4. Pracownik przystępujący do niniejszej Umowy ubezpieczenia składa deklarację przystąpienia, w której upoważnia Ubezpieczającego do potrącania składek z wynagrodzenia za pracę w określonej wysokości włącznie ze składką za małżonka/partnera życiowego lub pełnoletnie dzieci, w przypadku ich przystąpienia do niniejszej Umowy ubezpieczenia. W takim przypadku małżonek/partner życiowy i dzieci (ubezpieczonego i współubezpieczonego) składają także deklarację przystąpienia.

 5. Ubezpieczony wyznacza w deklaracji przystąpienia Uposażonych do wypłaty świadczeń w razie jego śmierci. Ubezpieczony w każdym czasie trwania niniejszej umowy ma prawo do zmiany Uposażonych.

 6. Wiek przystąpienia . Do niniejszej Umowy ubezpieczenia może przystąpić pracownik , który w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończył 16 lat i nie ukończył 69 roku życia . Do niniejszej umowy ubezpieczenia mogą przystąpić Ubezpieczeni i Współubezpieczeni powyżej 69 roku życia, którzy byli objęci ochroną ubezpieczeniową w Poprzedniej Umowie ubezpieczenia zawartej przez Zamawiającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że osoby które ukończyły 69 rok życia i są nadal w stosunku zatrudnienia z Ubezpieczającym objęte będą ochroną ubezpieczeniową do końca trwania stosunku zatrudnienia z Ubezpieczającym na warunkach niniejszej Umowy ubezpieczenia.

 7. Ubezpieczyciel gwarantuje, że do niniejszej Umowy może przystąpić Ubezpieczony , który w chwili podpisywania deklaracji przebywa na zwolnieniu lekarskim (bez względu na okres trwania zwolnienia lekarskiego) lub w szpitalu pod warunkiem, że był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Poprzedniej Umowy zawartej przez Zamawiającego.

 8. W stosunku do Ubezpieczonych przystępujących do niniejszej Umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie będzie dokonywał żadnej medycznej oceny ryzyka oraz nie będzie wymagał przedstawienia informacji na temat stanu zdrowia Ubezpieczonych.

 9. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie złożyć rezygnację z niniejszej Umowy ubezpieczenia składając pisemne oświadczenie Ubezpieczającemu o rezygnacji, które będzie skutkować końcem odpowiedzialności z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy , za jaki przekazano składkę.

 10. Ubezpieczyciel zapewnia badania medyczne i orzeczenie lekarskie na terenie miasta Lublin lub najbliżej miejsca zamieszkania.

 11. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia z tytułu niniejszej Umowy ubezpieczenia. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości okazało się niemożliwe w wymienionym terminie, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

 12. Ubezpieczyciel dokonuje wypłaty świadczenia maksymalnie w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania kompletu dokumentów z tytułu urodzenia dziecka, śmierci rodzica/rodzica małżonka na konto Ubezpieczonego/Uposażonego lub przekazem pocztowym na adres Ubezpieczonego/Uposażonego.

 13. Ubezpieczyciel dokonuje wypłaty pozostałych świadczeń poza wymienionymi w ust. 17 niniejszego załącznika nr 3 w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia kompletu dokumentów, na podstawie których przy dochowaniu należytej staranności jest możliwe ustalenie prawa do świadczenia lub jego wysokości.

 14. WARUNKI ZNIESIENIA KARENCJI

 1. Karencja nie ma zastosowania w stosunku do Ubezpieczonych i Współubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w Poprzedniej umowie ubezpieczenia , którzy przystapią do niniejszej Umowy w ciągu pierwszych trzech miesięcy od początku okresu ubezpieczenia tj. od dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.08.2015 r.

 2. Karencja nie ma zastosowania w stosunku do Ubezpieczonych, którzy przystąpią do niniejszej Umowy w okresie pierwszych trzech miesięcy od początku okresu zatrudnienia z Ubezpieczającym (dotyczy Ubezpieczonych zatrudnionych po dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia w niniejszej Umowie).

 3. Karencja nie ma zastosowania w stosunku do Ubezpieczonych i Współubezpieczonych, którzy nie byli objęci ochroną ubezpieczeniową w Poprzedniej umowie ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego pod warunkiem ich przystąpienia do niniejszej Umowy w ciągu pierwszych trzech miesięcy od początku okresu ubezpieczenia tj. od dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.08.2015 r.

 4. Karencja nie ma zastosowania w stosunku do Współubezpieczonych, którzy przystąpią do niniejszej Umowy w okresie bezkarencyjnym dla Ubezpieczonego Pracownika.

 5. Karencja nie ma zastosowania w stosunku do Współubezpieczonych w ciągu pierwszych trzech miesięcy od dnia zawarcia związku małżeńskiego z pracownikiem Ubezpieczającego , którzy wstąpili w ten związek po dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia w niniejszej Umowie .

 6. Karencja nie ma zastosowania w stosunku do Współubezpieczonych – pełnoletnich dzieci w ciągu pierwszych trzech miesięcy od dnia, w którym ukończyły 18 rok życia po dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

 7. Karencja nie ma zastosowania w stosunku do pracowników wracających z urlopów wychowawczych lub urlopów bezpłatnych dłuższych niż 1 miesiąc po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia w niniejszej umowie , pod warunkiem przystąpienia do niniejszej Umowy w ciągu trzech miesięcy od daty powrotu do aktywnej pracy.

 8. Karencja nie ma zastosowania do Ubezpieczonych i Współubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w Poprzedniej umowie ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego w stosunku do wzrostu wysokości świadczeń i zakresu świadczeń w trzech wariantach na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 9. Karencja w stosunku do Ubezpieczonych i Współubezpieczonych w niniejszej Umowie ubezpieczenia w żadnym przypadku i w żadnym okresie czasu nie dotyczy zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem.

 10. W pozostałych przypadkach nie objętych niniejszą Umową obwiązuje karencja zgodnie z OWU/DWU Wykonawcy. 1. SZCZEGÓLNE WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

 1. Ubezpieczyciel gwarantuje, że w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych i Współubezpieczonych, którzy byli objęci ochroną ubezpieczeniową w Poprzedniej Umowie ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego lub indywidualnym kontynuowaniem ubezpieczenia grupowego odpowiada za zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia wynikającym z niniejszej Umowy i są skutkiem nieszczęśliwych wypadków oraz skutków stanów chorobowych, jakie miały miejsce:

  1. w okresie ubezpieczenia wynikającym z niniejszej Umowy ubezpieczenia lub

  2. w okresie ochrony ubezpieczeniowej świadczonej wobec Ubezpieczonego na podstawie Poprzedniej Umowy ubezpieczenia, pod warunkiem zachowania ciągłości czasowej w podleganiu ochronie ubezpieczeniowej pomiędzy uwzględnianymi Umowami ubezpieczenia.

 2. Ubezpieczeni i Współubezpieczeni, w stosunku do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w ust 20. pkt.1) podpunkt a), b) niniejszego załącznika nr 3 zobowiązane są doręczyć do Ubezpieczyciela dokumenty potwierdzające podleganie ochronie ubezpieczeniowej z tytułu Poprzedniej Umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczającego, ze wskazaniem daty początku podlegania ochronie ubezpieczeniowej.

 3. Ubezpieczyciel nie będzie określał poziomu partycypacji oraz uzależniał w jakikolwiek sposób ważności oferty.

 4. Zamawiający oznajmia, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości ,że będzie jedynym Wykonawcą usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin w okresie wykonania zamówienia. 1. PRAWO I WARUNKI INDYWIDULANEGO KONTYNUOWANIA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

 1. Ubezpieczyciel zagwarantuje prawo do indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia do końca życia Ubezpieczonych, którzy przestaną spełniać warunki obejmowania programem dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie w niniejszej Umowie.

 2. Uprawnionymi do indywidualnej kontynuacji są :

  1. pracownicy, którym ustał stosunek zatrudnienia z Ubezpieczającym , przebywają na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym,

  2. współubezpieczeni, o których mowa w ust. 4 pkt 6) niniejszego załącznika nr 3 jeżeli pracownikowi, który zgłosił ich do niniejszej Umowy ustał stosunek zatrudnienia , przebywa na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym albo zmarł,

  3. małżonkowie zmarłego pracownika, którzy byli Ubezpieczonymi.

 3. Prawo przejścia na indywidualną kontynuację ubezpieczenia grupowego przysługuje Ubezpieczonym, którzy byli objęci niniejszą Umową grupowego ubezpieczenia przez co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio moment nabycia prawa do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

 4. Ubezpieczający wymaga spełnienia warunku , aby do okresu stażu uprawniającego do korzystania z indywidualnej kontynuacji wliczany był okres obejmowania ochroną ubezpieczeniową w ramach Poprzedniej Umowy ubezpieczenia .

 5. Prawo do indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczonym w niniejszej Umowie także w przypadku jej zakończenia zgodnie z terminem jej obowiązywania.

 6. Ubezpieczyciel gwarantuje, że zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysokość składki ubezpieczeniowej dla Ubezpieczonych będą obowiązywały w indywidualnej kontynuacji przez pierwszy rok jej trwania na takich samych warunkach jak w niniejszej Umowie ubezpieczenia (wysokość składki ubezpieczeniowej , wysokość i zakres świadczeń ubezpieczeniowych pozostaje na taki samym poziomie jak w niniejszej Umowie).

 7. Wniosek o przystąpienie do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia zostanie doręczony do Ubezpieczyciela najpóźniej w ciągu pierwszego miesiąca kalendarzowego po ostatnim miesiącu, za który opłacono za daną osobę składkę z tytułu ubezpieczenia grupowego.

 8. Ubezpieczyciel gwarantuje, że po pierwszym roku trwania indywidualnej kontynuacji na warunkach , o których mowa w ust.21 pkt.6) niniejszego załącznika nr 3 Ubezpieczony ma prawo do kontynuacji indywidualnego ubezpieczenia w kolejnych latach na warunkach i w zakresie ubezpieczenia uzgodnionych przez Ubezpieczyciela z Ubezpieczonym z zastrzeżeniem, że zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie obejmował co najmniej:

  1. zgon ubezpieczonego,

  2. zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,

  3. trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,

  4. zgon współmałżonka,

  5. zgon dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) pod warunkiem, że w dniu zgonu dziecko nie ukończyło 25 roku życia,

  6. zgon rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka ubezpieczonego oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy małżonka ubezpieczonego , jeżeli nie żyje ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego,

  7. osierocenie dziecka przez ubezpieczonego,

  8. urodzenie dziecka,

  9. urodzenie martwego dziecka.

 1. W niniejszej umowie obowiązują definicje:

 1. zdarzenie ubezpieczeniowe – wydarzenie objęte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela , którego zajście powoduje powstanie roszczenia o świadczenie.

 2. świadczenie – przewidziana niniejszą Umową ubezpieczenia kwota wypłacana przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonego/Uposażonego z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 3. nieszczęśliwy wypadekzdarzenie nagłe, przypadkowe , wywołane przyczyną zewnętrzną i niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego , w następstwie którego Ubezpieczony doznał fizycznych obrażeń ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Nie dotyczy zdarzeń spowodowanych chorobami, nawet jeśli wystąpiły nagle.

 4. wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany ruchem pojazdu lądowego na drodze lub na torowisku, albo statku morskiego lub śródlądowego bądź statku powietrznego pasażerskiego należącego do koncesjonowanych linii lotniczych, któremu uległ Ubezpieczony jako pasażer, kierujący którymkolwiek z tych pojazdów lub uczestnik ruchu w rozumieniu zgodnym z obowiązującymi przepismi Prawo o ruchu drogowym.

 5. wypadek przy pracy – nieszczęśliwy wypadek , który wystąpił w czasie wykonywania obowiązków służbowych w związku z pracą wykonywaną przez Ubezpieczonego w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilno-prawnego, w ramach którego Pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, za wypadek przy pracy nie uważa się wypadku w drodze do i z pracy.

 6. szpital - zakład lecznictwa zamkniętego działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską włącznie z wykonywaniem zabiegów chirurgicznych . W rozumieniu warunków niniejszej Umowy za szpital nie uważa się : sanatorium , szpitala uzdrowiskowego , ośrodka lub centrum rehabilitacji , oddziału rehabiltacji przy szpitalu.

 7. sanatorium , szpital uzdrowiskowy – zakład lecznictwa działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa przeznaczony do leczenia chorób przewlekłych , rehablitacji chorych oraz do profilaktyki wobec rekonwalescentów.

 8. pobyt w szpitalu z powodu choroby – udokumentowany pobyt Ubezpieczonego w szpitalu lub w kolejnych szpitalach spowodowany chorobą trwający nieprzerwanie minimum 2 dni (decyduje data przyjęcia i data wypisania widniejące na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego), każdy rozpoczęty dzień pobytu w szpitalu uważa się za pełny wraz z datą wypisania ze szpitala, świadczenie za pobyt w szpitalu określone jest w tabeli świadczeń ryczałtem dziennym i przysługuje Ubezpieczonemu nie więcej niż za 200 dni pobytu w szpitalu w każdym kolejnym okresie 12 miesięcy ubezpieczenia.

 9. pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – udokumentowany pobyt Ubezpieczonego w szpitalu lub w kolejnych szpitalach z powodu nieszczęśliwego wypadku trwający minimum 1 dzień (decyduje data przyjęcia widniejąca na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego), każdy rozpoczęty dzień pobytu w szpitalu uważa się za pełny wraz z datą wypisania z zastrzeżeniem, że pobyt ten rozpoczął się w ciągu 30 dni od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku, świadczenie za pobyt w szpitalu określone jest w tabeli świadczeń ryczałtem dziennym i przysługuje Ubezpieczonemu nie więcej niż za 200 dni pobytu w szpitalu w każdym kolejnym okresie 12 miesięcy ubezpieczenia.

 10. pobyt na OIOM/OIT – pobyt Ubezpieczonego na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej/Oddziale Intensywnej Terapii trwający minimum jeden dzień , świadczenie z tytułu pobytu na OIOM/OIT określone jest w tabeli świadczeń załącznika nr 2 jednorazowym ryczałtem niezależnie od liczby dni pobytu i liczby pobytów w okresie12 miesięcy ubezpieczenia .

 11. OIOM/OIT – Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/Oddział Intensywnej Terapii wydzielony oddział szpitalny (w tym wyodrębniona organizacyjnie sala szpitalna ), wyposażony w specjalistyczny sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie czynności życiowych chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i wymagających intesywnej opieki medycznej, w tym w szczególności Oddział Intesywnej Opieki Kardiologicznej.

 12. rekonwalescencja – bezpośrednio po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu trwającym minimum 4 dni, trwający nieprzerwanie, maksymalnie 30 dni okres pobytu na zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital ( oddział szpitalny) lub przychodnię przyszpitalną z powodu bezpośredniej kontynuacji leczenia choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Za rekonwalescencję uważa się także trwający nieprzerwanie pobyt maksymalnie przez 30 dni w sanatorium , szpitalu uzdrowiskowym w celu kontynuacji leczenia choroby lub rehabilitacji w związku z pobytem w szpitalu. Pobyt w sanatorium lub szpitalu uzdrowiskowym musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy od zakończenia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu rekonwalescencji Ubezpieczonego określone jest w tabeli świadczeń ryczałtem dziennym i przysługuje Ubezpieczonemu nie więcej niż za 90 dni w ciągu każdego kolejnego okresu 12 miesięcy ubezpieczenia.

 13. poważne zachorowanie w zakresie obligatoryjnym – wystąpienie po raz pierwszy ciężkiej choroby u Ubezpieczonego , zdefiniowanej w OWU/DWU Ubezpieczyciela z zastrzeżeniem , że katalog chorób zawiera następujące jednostki chorobowe tj.: zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by - pass, nowotwór złośliwy, udar mózgu/krwotok śródmózgowy, niewydolność nerek , transfuzyjne zakażenie wirusem HIV, zawodowe zakażenie wirusem HIV, oparzenia, transplantacja organów (przeszczep narządów), utrata wzroku, utrata słuchu, stwardnienie rozsiane, wszczepienie zastawki serca, operacja aorty, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, guz mózgu, posocznica (sepsa), schyłkowa niewydolność wątroby (w tym wirusowa zapalenie wątroby typu B lub C).

 14. poważne zachorowanie w zakresie dodatkowym fakultatywnym – wystąpienie po raz pierwszy ciężkiej choroby u Ubezpieczonego zdefiniowanej w OWU/DWU Ubezpieczyciela z zastrzeżeniem , że katalog chorób będzie zawierał trzy różne jednostki chorobowe wymienione z nazwy w załączniku nr 2 w ofercie Wykonawcy.

 15. operacja chirurgiczna - zabieg chirurgiczny przeprowadzony w związku z uszkodzeniem ciała lub chorobą Ubezpieczonego niezależnie od metody jego wykonania , przeprowadzony przez lekarza w znieczuleniu miejscowym, przewodowym lub ogólnym w trakcie pobytu w szpitalu, świadczenie z tyułu wykonania operacji chirurgicznej wypłacane jest niezależnie od przebytych liczby dni w szpitalu z powodu tej operacji.

 16. operacja chirurgiczna wykonana metodą zamkniętą – zabieg chirurgiczny bez otwierania jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych (zabiegi przezskórne, przeznaczyniowe z użyciem endoskopu).

 17. operacja chirurgiczna wykonana metodą otwartą – zabieg chirurgiczny polegający na otwarciu jam ciała , zamkniętych przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych połączony z czynnościami określonymi w terminologii medycznej jako rękoczyny, wewnątrz wyżej wymienionych struktur.

 18. usunięcie – całkowite usunięcie narządu , struktury ciała lub zmiany patologicznej w czasie operacji wykonanej metodą otwartą lub zamkniętą .

 19. wycięcie – częściowe lub całkowite wycięcie tkanki, narządu , struktury ciała lub zmiany patologicznej w czasie operacji wykonanej metodą otwartą lub zamkniętą.

 20. zmiana – patologiczny rozrost komórek danej tkanki, narządu lub układu.

 21. wykaz operacji chirurgicznych zgodnie z wykazem w OWU/DWU Ubezpieczyciela z zastrzeżeniem, że wysokość minimalnego i maksymalnego świadczenia z tytułu operacji obowiązuje zgodnie z zapisami w tabeli świadczeń w pkt.15 podpunkt a) b) załącznika nr 2 w ofercie Wykonawcy.

 22. Całkowita niezdolność do pracy – trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy w dowolnym zawodzie, utrzymująca się przez co najmniej 180 dni z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

 23. leczenie specjalistyczne – przeprowadzenie po raz pierwszy u Ubezpieczonego każdej z następujących procedur lub zabiegów leczniczych: chemioterapii, terapii interferonowej, radioterapii, dializy , wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacji w czasie trwania niniejszej Umowy nawet w przypadku postawienia diagnozy w okresie poprzedzającym początek okresu ubezpieczenia , wskutek której doszło do leczenia specjalistycznego w okresie ubezpieczenia.

 24. zakup leków w związku z pobytem w szpitalu – określony ryczałt w tabeli świadczeń na zakup leków w przypadku gdy pobyt w szpitalu trwał co najmniej 3 dni niezależnie od liczby pobytów w szpitalu w ciągu każdego okresu 12 miesięcy ubezpieczenia.

 25. zgon rodzica Ubezpieczonego – zgon matki lub ojca Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, za rodzica Ubezpieczonego uznaje się również osobę będącą w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

  1. żoną ojca Ubezpieczonego lub wdową po ojcu Ubezpieczonego nie będącą biologiczną matką ubezpieczonego , o ile po śmierci ojca nie wstąpiła ponownie w związek małżeński,

  2. mężem matki Ubezpieczonego lub wdowcem po matce Ubezpieczonego nie będący biologicznym ojcem Ubezpieczonego , o ile po śmierci matki Ubezpieczonego nie wstąpił ponownie w związek małżeński.

 26. zgon rodzica małżonka Ubezpieczonego – zgon matki lub ojca małżonka Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, za rodzica małżonka Ubezpieczonego uznaje się również osobę będącą w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego :

  1. żoną ojca małżonka Ubezpieczonego lub wdową po ojcu małżonka Ubezpieczonego nie będącą biologiczną matką małżonka Ubezpieczonego , o ile po śmierci ojca małżonka nie wstąpiła ponownie w związek małżeński,

  2. mężem matki małżonka Ubezpieczonego lub wdowcem po matce małżonka Ubezpieczonego nie będący biologicznym ojcem małżonka Ubezpieczonego , o ile po śmierci matki małżonka Ubezpieczonego nie wstąpił ponownie w związek małżeński.

 27. małżonek Ubezpieczonegoosoba pozostająca w dniu zdarzenia ubezpieczeniowego z Ubezpieczonym w związku małżeńskim w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego , w stosunku do którego nie została orzeczona separacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Rozszerzenie odpowiedzialności poza terytorium RP zgodnie z OWU/DWU Wykonawcy z zastrzeżeniem, że w przypadku śmierci, uszczerbku na zdrowiu, operacji chirurgicznych i poważnych zachorowań rozszerzenie obejmuje cały świat, a w przypadku pobytu w szpitalu co najmniej kraje należące do Unii Europejskiej , kraje na terytorium Europy , Australii , Stanów Zjednoczonych , Kanady, Japonii.

 2. Ubezpieczający wymaga spełnienia obligatoryjnego zakresu świadczeń określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. Podane wysokości obligatoryjnych są wartościami minimalnymi do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W zakresie świadczeń fakultatywnych ocenie będzie podlegać przyznanie świadczenia oraz jego wysokość w stosunku do wysokości lub liczby podanych w tabeli świadczeń.

 3. Ubezpieczyciel gwarantuje , że sporządzi dla każdego Ubezpieczonego Certyfikat potwierdzający zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej dla Ubezpieczonego.

 4. Zniesienie dodatkowych ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela

   1. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z powodu zgonu Ubezpieczonego w następstwie udaru/krwotoku śródmózgowego , jeżeli zgon nastąpił w okresie niniejszej Umowy ubezpieczenia bez ograniczeń czasowych od dnia wystąpienie udaru/ krwotoku śródmózgowego.

   2. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z powodu zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego przy pracy, jeżeli zgon nastąpił w okresie niniejszej Umowy ubezpieczenia bez ograniczeń czasowych od dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego przy pracy, oraz jeżeli zgon nastąpił w okresie niniejszej Umowy ubezpieczenia.

   3. Wypłacone świadczenie przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu w okresie niniejszej Umowy z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu nie pomniejsza w żadnym przypadku należnego świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego , który nastąpił w okresie trwania niniejszej Umowy,

   4. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie orzeczenia odpowiedniego procentu sumy ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, w granicach od 1% do 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z tabelą norm oceny procentowej uszczerbków na zdrowiu stanowiącą załącznik do OWU/DWU Ubezpieczyciela.

   5. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych w niniejszej Umowie niezależnie od zastosowanej metody przeprowadzenia operacji w wysokości 100% należnego świadczenia za daną operację zgodnie z katalogiem operacji obwiązującym w OWU/DWU Ubezpieczyciela .

   6. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku nawet w przypadku, jeśli uszczerbek lub śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku została spowodowana rekreacyjnym uprawianiem sportów niebezpiecznych tj. sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoków do wody, skoków na linie (ang. bungee jumping).

   7. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z powodu zgonu Ubezpieczonego (umowa podstawowa) nawet w przypadku , jeśli przyczyną było pozostawanie w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

   8. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w związku :

    1. z wykonywaniem badań diagnostycznych wynikających z zachorowania w celu ustalenia przyczyny zachorowania lub ustalenia zaistnienia choroby z wyłączeniem badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania a wykonywane w celu badań profilaktycznych lub obserwacji na wniosek sądu,

    2. z leczeniem dyskopatii lub zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów , chorób stawu kolanowego,

    3. z pobytem w szpitalu na oddziale neurologicznym bez względu na czas pobytu w tym oddziale,

27. Zamawiający dopuszcza listę maksymalnych wyłączeń w przypadku ryzyka pobytu ubezpieczonego szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w szpitalu, który rozpoczął się przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do Ubezpieczonego z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust.20 pkt.1) ppunkt b) niniejszego załącznika nr 3 a także kiedy pobyt w szpitalu spowodowany był:

 1. działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym, działaniami energii jadrowej, udziałem Ubezpieczonego w masowych rozruchach społecznych, strajkach,zamieszkach, aktach terrostycznych

 2. popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,

 3. prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu:

  1. jeżeli Ubezpieczony nie miał uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu,

  2. w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, ośrodków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

 4. stanem nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomani a spowodowało to konieczność pobytu w szpitalu,

 5. usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do tego Ubezpieczonego,

 6. bezpośrednim zatruciem spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji,

 7. uszkodzeniami ciała spowodowanymi leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi przez osoby nie posiadające uprawnień , chyba że działanie te zostały podjete w celu ratowania życia Ubezpieczonego w związku z prowadzoną akcją ratowniczą,

 8. implantacją zębów,

 9. wykonywaniem badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania oraz obserwacji na wniosek sądu,

 10. powikłaniami po usunięciu ciąży , jeżeli zabieg był przeprowadzony niezgodnie z prawem,

 11. ciążą - chyba że zdiagnozowano ciążę wysokiego ryzyka, porodem – chyba że zdiagnozowano poród o przebiegu patologicznym, połogiem – chyba że zdiagnozowano komplikacje połogu stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ,

 12. zmianą płci ,

 13. wykonywaniem operacji kosmetycznych lub plastycznych oraz z zakresu medycyny estetycznej z wyjątkiem operacji niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków lub choroby nowotworowej wykrytej w okresie odpowiedzialności Wykonawcy,

 14. rehabilitacją, z wyjątkiem pierwszego pobytu w szpitalu na oddziale rehabilitacji , ośrodku rehabilitacyjnym, szpitalu rehabilitacyjnym w celu rehabilitacji koniecznej do usunięcia bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku albo choroby, pod warunkiem, że pobyt ubezpieczonego w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym, ośrodku rehabilitacyjnym, szpitalu rehabilitacyjnym rozpoczął się nie później niż w okresie 6 miesięcy po pobycie w szpitalu w związku z tym nieszczęśliwym wypadkiem albo tą chorobą,

 15. profesjonalnym ( zawodowym) uprawianiem sportu wysokiego ryzyka takich jak: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping).

 16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w:

  1. hospicjach, placówkach lecznictwa odwykowego, placówkach dla przewlekle chorych, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

  2. zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach uzdrowiskowych, sanatoryjnych oraz rehabilitacyjno-uzdrowiskowych z wyjątkiem pobytu , o którym mowa w ust. 22 pkt.12) niniejszego załącznika nr 3 ,

  3. ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach rehabilitacyjnych, oddziałach rehabilitacyjnych, z wyjątkiem pobytu , o którym mowa w ust. 27. pkt. 14) niniejszego załącznika nr 3,

  4. oddziałach dziennych oraz innych nie wymienionych z nazwy zakładach opieki zdrowotnej nie przeznaczonych do udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego.

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z realizacji zamówienia, w tym także kosztów związanych z kompleksową obsługą umowy ubezpieczenia na poziomie 8 %( 4% broker ,4% pracownik obsługujący ubezpieczonych) w stosunku do miesięcznej składki ubezpieczeniowej wpłacanej przez Zamawiającego. Kompleksowa obsługa ubezpieczenia obejmuje wszelkie czynności wykonywane przez brokera na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa przez Zamawiającego oraz czynności związane z bieżącą obsługą umowy ubezpieczenia w siedzibie Zamawiającego .

Oświadczamy ,że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Lubelskiej oraz członków ich rodzin na wyżej określonych warunkach ubezpieczenia. 1. Podpis(y):

L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)/ Pieczęć(cie) Wykonawcy

(ów)


Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Miejscowość

i data


1.

2.SIWZUbezpieczenie grupowe załącznik nr 3 /

Directory: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi

Pobieranie 0.62 Mb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna