Unii europejskiejPobieranie 4.67 Mb.
Strona39/39
Data27.10.2017
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Dodatek

Wzór świadectwa instalacji i działania


sprzętu radarowego i wskaźników skrętu

Rodzaj/nazwa statku:

Oficjalny numer rejestracyjny statku:

Właściciel statku

Nazwisko:

Adres:


Telefon:

Urządzenia radarowe NumerNr porządkowy

Opis

Rodzaj

Nr dopuszczenia

Nr seryjny
Wskaźniki skrętu Numer

Nr porządkowy

Opis

Rodzaj

Nr dopuszczenia

Nr seryjnyNiniejszym zaświadcza się, że sprzęt radarowy i wskaźnik skrętu statku wymienionego powyżej spełniają wymogi badania instalacji i działania dla sprzętu radarowego i wskaźników skrętu stosowanych na statkach żeglugi śródlądowej.

Dopuszczona firma

Nazwa:


Adres:

Telefon:


Pieczęć Miejsce Data

Podpis


Organ dopuszczający

Nazwa:


Adres:

Telefon:

Część VI

Wzór wykazu instytucji badających, dopuszczonego sprzętu


i dopuszczonych firm instalujących

zgodny z przepisami części IV i V.

A. WŁAŚCIWE ORGANY BADAJĄCE

na mocy


części I art. 1.04 ust. 1

B. DOPUSZCZONY SPRZĘT RADAROWY

na mocy
części IV art. 1.06 ust. 4


Nr

Rodzaj

Wytwórca

Właściciel

Data i państwo dopuszczenia

Nr dopuszczenia

Nr dok.
C. DOPUSZCZONE WSKAŹNIKI PRĘDKOŚCI ZMIANY KURSU

na mocy
części IV art. 1.06 ust. 4
Nr

Rodzaj

Wytwórca

Właściciel

Data i państwo dopuszczenia

Nr dopuszczenia

Nr dokD. FIRMY SPECJALISTYCZNE

DOPUSZCZONE DO INSTALACJI LUB WYMIANY SPRZĘTU RADAROWEGO


I WSKAŹNIKÓW SKRĘTU

na mocy
Części V artykuł 3
Uwaga: Litery w kolumnie 4 odnoszą się do określeń w kolumnie 1 części B (sprzęt radarowy) i C (wskaźniki prędkości zmiany kursu) .
Firma

Adres

Dopuszczone rodzaje sprzętu wymienione w kolumnie 11Dz.U. C 157 z 25.5.1998, str. 17.

2Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 16 września 1999 r. (Dz.U. C 54 z 25.2.2000, str. 79), wspólne stanowisko Rady z dnia ... (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ... (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

1Dz. U. L 301 z 28.10.1982, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

1Dz. U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

2Dz. U. L 21 z 29.1.1976, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 78/1016/EWG (Dz.U. L 349 z 13.12.1978, str. 31).

1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str.1.

1 Dz.U. L 144 z 15.5.1998, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/75/WE (Dz.U. L 190 z 30.7.2003, str. 6).

* Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Dwanaście lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

1 Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

* 2 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** 30 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* 2 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* 2 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.


1Przegrody między ośrodkami sterowania a wewnętrznymi obszarami zbiórek muszą odpowiadać typowi A0, natomiast w przypadku zewnętrznych obszarów zbiórek - wyłącznie typowi B15.

2 Przegrody pomiędzy salonami a wewnętrznymi obszarami zbiórek muszą odpowiadać typowi A 30, natomiast w przypadku zewnętrznych obszarów zbiórek - wyłącznie typowi B15.

3 Przegrody pomiędzy kabinami sąsiadującymi w pionie, przegrody pomiędzy kabinami a korytarzami i pionowe przegrody oddzielające miejsca pobytu pasażerów zgodnie z sekcją 10 muszą odpowiadać typowi B15, a dla pomieszczeń z ciśnieniową instalacją tryskaczową - typowi B0.

4 Przegrody pomiędzy maszynowniami zgodnie z art. 15.07 i 15.10 ust. 6, muszą odpowiadać typowi A60, w innych przypadkach muszą odpowiadać typowi A0.

5 Typ B15 jest wystarczający dla przegród pomiędzy kuchniami a chłodniami i magazynami żywności.

1 Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/79/WE (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1).

1 Dz.U. L 165 z 30.06.1994, str.15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

 Przestrzenie swobodnej powierzchni cieczy powstają, kiedy podczas wodoszczelnych podziałów podłużnych lub poprzecznych tworzą się, niezależne od siebie, swobodne powierzchnie cieczy.

* Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

1 1. Systemy gaśnicze bazujące na CO2 zainstalowane przed 1 października 1980 r. mogą pozostać w użyciu aż do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1 stycznia 2035 r., jeżeli są zgodne z wymaganiami art. 7.03, ust. 5, zgodnie z rezolucją 1975-I-23 Centralnej Komisji ds. Żeglugi po Renie (CKŻR).

2. Stałe systemy gaśnicze bazujące na CO2 zainstalowane pomiędzy 1 kwietnia 1992 r. a 31 grudnia 1994 r. mogą pozostać w użyciu aż do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1 stycznia 2035 r., jeżeli są zgodne z wymaganiami art. 7.03, ust. 5 Przepisów o Kontroli Statków na Renie obowiązujących w dniu 31 grudnia 1994 r.

3. Zalecenia CKŻR wydane pomiędzy 1 kwietnia 1992 r. a 31 grudnia 1994 r. w odniesieniu do art. 7.03, ust. 5 Przepisów o Kontroli Statków na Renie obowiązujących w dniu 31 grudnia 1994 r. pozostają obowiązujące aż do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1 stycznia 2035 r.

4. Artykuł 10.03b, ust. 2, litera a ma zastosowanie tylko do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1 stycznia 2035 r., jeżeli te instalacje zostały zainstalowane na statkach wodowanych po 1 października 1992 r.

1 To postanowienie ma zastosowanie do statków wodowanych po 31.12.1994 r. i statków będących w eksploatacji pod następującym warunkiem:

Wymagania art. 11.04 muszą być spełnione przy odnowieniu całego rejonu ładowni.

Kiedy przebudowa, na skutek której szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej została zmodyfikowana, obejmuje całą długość schodni pokładowej bocznej, wówczas

a) Art. 11.04 musi być respektowany, jeżeli szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej ma być zmniejszona do wysokości 0,90 m lub jeżeli szerokość w świetle powyżej tej wysokości ma być zmniejszona,

b) szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej przed przebudową aż do wysokości 0,90 m lub szerokość w świetle powyżej tej wysokości musi być nie mniejsza niż wymiary podane w Art. 11.04.


* Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

1

1. Stałe systemy gaśnicze na CO2 zainstalowane pomiędzy 1 stycznia 1995 r. a 31 marca 2003 r. pozostają zatwierdzone do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1.1.2035 r., jeżeli są one zgodne z art. 10.03, ust. 5 „Przepisów o Kontroli Statków na Renie”, jak miały one zastosowanie w dniu 31 marca 2002 r.

2. Zalecenia „Centralnej Komisji ds. Żeglugi po Renie” wydane pomiędzy 1 stycznia 1995 r. a 31 marca 2002 r., w odniesieniu do art. 10.03, ust. 5 „Przepisów o Kontroli Statków na Renie”, jak miały one zastosowanie w dniu 31 marca 2002 r., pozostają obowiązujące do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1.1.2035 r.

3. Artykuł 10.03b, ust. 2, litera a obowiązuje do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 1.1.2035 r. tylko, jeżeli te instalacje zostały zainstalowane na statkach zwodowanych po 1 października 1992 r.* Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*** Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

**** Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

***** Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*** Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*** Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*** Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy

*** Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*** Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

**** Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

1 To postanowienie ma zastosowanie do statków zwodowanych po….** i statków będących w eksploatacji pod następującym warunkiem:

Wymagania artykułu 11.04 muszą być spełnione przy odnowieniu całego rejonu ładowni.

Kiedy przebudowa, na skutek której szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej została zmodyfikowana lub obejmuje całą długość schodni pokładowej bocznej , wówczas

a) artykuł 11.04 musi być respektowany, jeżeli szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej ma być zmniejszona do wysokości 0,90 m lub jeżeli szerokość w świetle powyżej tej wysokości ma być zmniejszona,

b) szerokość w świetle schodni pokładowej bocznej przed przebudową aż do wysokości 0,90 m lub szerokość w świetle powyżej tej wysokości musi być nie mniejsza niż wymiary podane w art. 11.04.


** Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*** Osiemnaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Czterdzieści trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

*Trzynaście lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dwadzieścia trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

1 Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 20. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53).


+ Uwaga do Dz.U.: Proszę uzupełnić numer i datę niniejszej dyrektywy.

++ Uwaga do Dz.U.: Proszę uzupełnić numer i datę niniejszej dyrektywy.


1 Znamionowe napięcie i częstotliwość są oznaczone przez wytwórcę na tablicy znamionowej.

Oznaczone mogą być również zakresy napięcia lub częstotliwości.1 Wartości bazowe szeregu E-12 IEC: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.

13274/1/05 REV 1 PAW/abs

DG C III PL
Pobieranie 4.67 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna