Unii europejskiejPobieranie 4.67 Mb.
Strona38/39
Data27.10.2017
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Pomiary anteny

Pomiar anteny musi zostać dokonany zgodnie z publikacją IEC nr 936 „Radar pokładowy”.

Dodatek 1

Rozdzielczość kątowa w zasięgach do 1200 m włącznie

Dodatek 2

Pole testowe dla ustalenia rozdzielczości sprzętu radarowego

Część IV


Przepisy dotyczące
wymogów minimalnych oraz warunków
badania wskaźników skrętu stosowanych
w żegludze śródlądowej


Rozdział 1: Przepisy ogólne

Artykuł 1.01 Zakres stosowania

Artykuł 1.02 Przeznaczenie wskaźnika skrętu

Artykuł 1.03 Badanie przed dopuszczeniem

Artykuł 1.04 Wniosek o przeprowadzenie badania

Artykuł 1.05 Dopuszcznie

Artykuł 1.06 Oznaczenia sprzętu i numer dopuszczenia

Artykuł 1.07 Deklaracja wytwórcy

Artykuł 1.08 Zmiany w dopuszczonym

Rozdział 2: Ogólne wymogi minimalne dla wskaźników skrętu

Artykuł 2.01 Konstrukcja, projekt

Artykuł 2.02 Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna

Artykuł 2.03 Użytkowanie

Artykuł 2.04 Instrukcja obsługi

Artykuł 2.05 Instalacja i badanie działania

Rozdział 3: Minimalne wymogi operacyjne wskaźników skrętu

Artykuł 3.01 Gotowość operacyjna dla wskaźnika skrętu

Artykuł 3.02 Wskazania prędkości zmiany kursu

Artykuł 3.03 Zakresy pomiaru

Artykuł 3.04 Precyzja wskazywanej prędkości zmiany kursu

Artykuł 3.05 Czułość

Artykuł 3.06 Monitorowanie działania

Artykuł 3.07 Obojętność na pozostałe normalne ruchy statku

Artykuł 3.08 Obojętność na pola magnetyczne

Artykuł 3.09 Wskaźniki urządzeń typu slave

Rozdział 4: Minimalne wymogi techniczne wskaźników skrętu

Artykuł 4.01 Użytkowanie

Artykuł 4.02 Urządzenia amortyzujące

Artykuł 4.03 Podłączanie dodatkowego sprzętu

Rozdział 5: Warunki i metodologia badania wskaźników skrętu

Artykuł 5.01 Bezpieczeństwo, zasilanie i interferencje

Artykuł 5.02 Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna

Artykuł 5.03 Procedura badania


Dodatek: Maksymalne tolerancje błędów wskaźników skrętu

Rozdział 1

Przepisy OGÓLNE

Artykuł 1.01

Zakres

Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla wskaźników prędkości zmiany kursu stosowanych na statkach żeglugi śródlądowej oraz warunki zbieżności badania z tymi wymogami minimalnymi.

Artykuł 1.02

Przeznaczenie wskaźnika skrętu

Wskaźnik skrętu przeznaczony jest do wspomagania nawigacji radarowej oraz wskazania stopnia obrotu statku w kierunku lewej lub prawej burty.

Artykuł 1.03

Badania przed dopuszczeniem

Wskaźniki skrętu mogą zostać zainstalowany na pokładzie statków wyłącznie wtedy, kiedy badanie przed dopuszczeniem sprzętu wykaże, że sprzęt ten spełnia wymogi minimalne ustanowione w niniejszych przepisach.

Artykuł 1.04

Wniosek o przeprowadzenie badania

1. Wnioski o badanie rodzaju wskaźników skrętu należy składać do właściwego organu badającego w jednym z Państw Członkowskich.

O właściwych organach badających należy powiadomić Komitet.

2. Do każdego wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

a) dwa egzemplarze szczegółowego opisu technicznego;

b) dwa kompletne zestawy dokumentacji instalacyjnej i serwisowej;

c) dwa egzemplarze instrukcji obsługi.

3. W drodze badania, wnioskodawca jest zobowiązany do ustalenia bądź zlecenia ustalenia, czy sprzęt radarowy spełnia wymogi minimalne określone w niniejszych przepisach.

Wyniki badania i sprawozdania pomiarowe należy załączyć do wniosku.

Dokumenty te i informacje uzyskane w trakcie badania przechowuje właściwy organ badający.

4. Dla potrzeb badania przed dopuszczeniem, „wnioskodawca” oznacza każdą osobę prawną lub naturalną, pod której nazwiskiem, nazwą, znakiem handlowym, lub dowolną inną formą identyfikacji sprzęt przedstawiony do badania jest wytwarzany lub wprowadzany do obrotu rynkowego.

Artykuł 1.05Dopuszczenie

1. Jeśli sprzęt uzyska pozytywny wynik badania przed dopuszczeniem rodzaju, właściwy organ badający wystawia certyfikat zgodności.

Jeśli sprzęt nie spełnia wymogów minimalnych, wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany o powodach odrzucenia wniosku.

Dopuszczenie przyznaje właściwy organ.

Właściwy organ informuje Komitet o sprzęcie, który dopuścił.

2. Każdy organ badający jest upoważniony do doboru sprzętu z serii produkcyjnej dla potrzeb badania w dowolnym momencie.

Jeśli badanie ujawni defekty w sprzęcie, dopuszczenie może zostać wycofane.

Dopuszczenie zostaje wycofane przez organ, który je wystawił.

3. Dopuszczenie jest ważne przez 10 lat i na żądanie może zostać odnowione.

Artykuł 1.06Oznaczenia sprzętu i numer dopuszczenia

1. Każdy komponent sprzętu należy oznaczyć w sposób nieusuwalny nazwą wytwórcy, określeniem handlowym sprzętu, rodzajem sprzętu oraz numerem seryjnym.

2. Numer dopuszczenia przyznany przez właściwy organ należy przytwierdzić w sposób nieusuwalny na wyświetlaczu w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny po instalacji sprzętu.

Elementy składowe numeru dopuszczenia:

e-NN-NNN

(e = Unia Europejska

NN = kod kraju dopuszczenia, gdzie


1 = Niemcy

18 = Dania

1 = Niemcy

13 = Luksemburg

2 = Francja

20 = Polska

2 = Francja

17 = Finlandia

3 = Włochy

21= Portugalia

3 = Włochy

18 = Dania

4 = Niderlandy

23 = Grecja

4 = Holandia

21 = Portugalia

5 = Szwecja

24 = Irlandia

5 = Szwecja

23 = Grecja

6 = Belgia

26 = Słowenia

6 = Belgia

IRL = Irlandia

7 = Węgry

27 = Słowacja8 = Republika Czeska

29 = Estonia9 = Hiszpania

32 = Łotwa

9 = Hiszpania
11 = Zjednoczone Królestwo

36 = Litwa

11 = Wielka Brytania
12 = Austria

49 = Cypr

12 = Austria
13 = Luksemburg

50 = Malta17 = Finlandia


NNN = numer trzycyfrowy, ustalany przez właściwy organ.)

3. Numeru dopuszczenia używa się jedynie w połączeniu z powiązanym z nim dopuszczeniem.

Wytworzenie i przytwierdzenie numeru dopuszczenia leży w zakresie odpowiedzialności wnioskodawcy.

4. Właściwy organ bezzwłocznie informuje Komitet o przyznanym numerze dopuszczenia.

Artykuł 1.07

Deklaracja wytwórcy

Do każdej jednostki sprzętu musi być dołączona deklaracja wytwórcy stwierdzająca, że jednostka ta spełnia obowiązujące wymogi minimalne oraz że jest identyczna pod każdym względem ze sprzętem przedstawionym do badania.

Artykuł 1.08

Zmiany w dopuszczonym sprzęcie

1. Wszelkie zmiany wprowadzone do sprzętu już dopuszczonego powodują wycofanie dopuszczenia.

O planowanych zmianach należy pisemnie zawiadomić właściwy organ badający.

2. Właściwy organ badający decyduje, czy dopuszczenia stosuje się nadal, czy też konieczna jest inspekcja lub nowe badanie przed dopuszczeniem . W razie przyznania nowego dopuszczenia, przypisuje się mu nowy numer dopuszczenia.

Rozdział 2

Ogólne wymogi minimalne dla wskaźników skrętu

Artykuł 2.01

Konstrukcja, projekt

1. Wskaźniki skrętu muszą być dostosowane do działania na statkach żeglugi śródlądowej.

2. Konstrukcja i projekt sprzętu muszą być zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zarówno pod względem układów mechanicznych, jak i elektrycznych.

3. W razie braku konkretnych przepisów w załączniku II do niniejszej dyrektywy lub w niniejszych przepisach, wymogi i metody badania zawarte w publikacji IEC nr 945 „Wymogi ogólne dla sprzętu nawigacji morskiej” stosują się do źródła energii elektrycznej, bezpieczeństwa, wzajemnych interferencji sprzętu na statku, bezpiecznej odległości kompasu, odporności na wpływy klimatu, wytrzymałości mechanicznej, wpływów otoczenia, emisji dźwięków słyszalnych oraz oznaczeń sprzętu.

Ponadto, sprzęt musi spełniać wszelkie wymogi niniejszych przepisów dla temperatur otoczenia pomiędzy 0°C a 40°C.

Artykuł 2.02Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna

1. W zakresie częstotliwości 30 do 2000 MHz, siła pola emisji ubocznych nie może przekraczać 500 µV/m.

W zakresach częstotliwości 156 do 165 MHz, 450 do 470 MHz i 1,53 do 1,544 GHz siła pola emisji ubocznych nie może przekraczać wartości 15 µV/m. Podane siły pola stosują się na odległości testowej 3 metrów od badanego sprzętu.

2. Sprzęt musi spełniać wymogi minimalne przy sile pola elektromagnetycznego do 15 V/m w bezpośrednim sąsiedztwie badanego sprzętu w zakresie częstotliwości 30 do 2000 MHz.

Artykuł 2.03

Użytkowanie

1. Sprzęt nie powinien mieć większej liczby elementów regulacyjnych niż jest to konieczne dla właściwego użytkowania.

Projekt, oznaczenia i manipulacja elementami regulacyjnymi muszą umożliwiać ich proste, jednoznaczne i szybkie użycie. Ich ułożenie powinno zapobiegać w miarę możliwości błędom użytkownika.

Elementy regulacyjne, które nie są konieczne do normalnego użytkowania, nie mogą być bezpośrednio dostępne.

2. Wszelkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być zaopatrzone w symbole lub oznaczenia po angielsku. Symbole muszą spełniać wymogi zawarte w publikacji IEC nr 417.

Wszelkie liczby i litery muszą być wielkości przynajmniej 4 mm. Jeśli może zostać wykazane, że z przyczyn technicznych, niemożliwe jest osiągnięcie wielkości 4 mm dla liczb i liter oraz jeśli dla celów operacyjnych mniejsze liczby i litery mogą zostać przyjęte, dozwolone będzie ich zmniejszenie do 3 mm.

3. Sprzęt musi być zaprojektowany w taki sposób, aby błędy w użytkowaniu nie powodowały jego zawodności.

4. Wszelkie funkcje przekraczające wymogi minimalne, jak również możliwości połączeń z innym sprzętem, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby sprzęt spełniał wymogi minimalne w każdych warunkach.

Artykuł 2.04

Instrukcja obsługi

Do każdej jednostki musi być dostarczona szczegółowa instrukcja obsługi. Musi być ona dostępna w języku angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim oraz musi zawierać przynajmniej następujące informacje:

a) aktywacja i użytkowanie;

b) konserwacja i serwis;

c) ogólne przepisy bezpieczeństwa.
Artykuł 2.05

Instalacja i badanie działania

1 Instalacja, wymiana oraz badane działania powinny być zgodne częścią V.

2. Kierunek instalacji w stosunku do linii stępki powinien być oznaczony na jednostce czujnika wskaźnika skrętu. Należy dostarczyć instrukcje takiej instalacji sprzętu, aby zapewnić największą możliwą obojętność na normalne ruchy statku.

Rozdział 3

Minimalne wymogi operacyjne wskaźników skrętu

Artykuł 3.01Gotowość operacyjna wskaźnika skrętu

1. Od momentu włączenia wskaźnik skrętu musi być w pełni operacyjny w przeciągu czterech minut i powinien funkcjonować w wymaganych granicach tolerancji dla precyzji wskazań.

2. Sygnał ostrzegawczy powinien informować, że wskaźnik jest włączony. Możliwe musi być jednoczesne obserwowanie i manipulowanie wskaźnikiem.

3. Piloty bezprzewodowe nie są dozwolone.

Artykuł 3.02

Wskazania prędkości zmiany kursu

1. Prędkość zmiany kursu musi być wskazywana na skali linearnej z punktem zero umieszczonym po środku. Możliwe musi być odczytanie kierunku i stopnia prędkości zmiany kursu z niezbędną precyzją. Dozwolone są wskaźniki igłowe oraz tabele słupkowe.

2. Skala wskaźnika musi mieć długość przynajmniej 20 cm; może być okrągła lub liniowa.

Skale liniowe mogą mieć wyłącznie położenie poziome.

3. Wskaźniki wyłącznie cyfrowe nie są dozwolone.

Artykuł 3.03Zakresy pomiaru

Wskaźniki skrętu mogą być wyposażone przynajmniej w jeden zakres pomiaru. Zalecane są następujące zakresy pomiaru:

30°/minutę

60°/minutę

90°/minutę

180°/minutę

300°/minutę.
Artykuł 3.04

Precyzja wskazywanej prędkości zmiany kursu

Wskazana wartość nie może odbiegać więcej niż o 2% od końcowej wartości zakresu, względnie więcej niż o 10% od wartości rzeczywistej. Każdorazowo dopuszcza się wyższą z tych wartości (zob. Dodatek).

Artykuł 3.05

Czułość

Próg operacyjny musi być mniejszy lub równy zmianie prędkości kątowej odpowiadającej l% wartości wskazywanej.

Artykuł 3.06

Monitorowanie działania

1. Jeśli wskaźnik skrętu nie funkcjonuje w wymaganym zakresie precyzji, musi to zostać wskazane.

2. Jeśli używany jest żyroskop, każdy krytyczny spadek stopnia rotacji żyroskopu musi być przez wskaźnik sygnalizowany. Krytyczny spadek stopnia rotacji żyroskopu to taki spadek, który obniża precyzję o 10%.

Artykuł 3.07Obojętność na pozostałe normalne ruchy statku

1. Kołysanie poprzeczne statku z kątami przechyłu do 10° przy prędkości kątowej do 4° na sekundę nie może powodować błędów pomiarowych przekraczających przewidziane zakresy tolerancji.

2. Podobne czynniki, które mogą wystąpić w czasie cumowania nie mogą powodować trwałych błędów pomiarowych przekraczających przewidziane zakresy tolerancji.

Artykuł 3.08Obojętność na pola magnetyczne

Wskaźnik skrętu musi obojętny na pola magnetyczne zazwyczaj występujące na pokładzie statku.

Artykuł 3.09

Wskaźniki urządzeń typu slave

Wskaźniki urządzeń typu slave muszą spełniać wszystkie wymogi odnoszące się do wskaźników skrętu.

Rozdział 4

Minimalne wymogi techniczne wskaźników skrętu

Artykuł 4.01

Użytkowanie

1. Wszelkie elementy regulacyjne muszą być ułożone w taki sposób, aby podczas ich użytkowania żadna informacja nie była niewidoczna oraz aby nawigacja radarowa odbywała się bez przeszkód.

2. Wszelkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być wyposażone w oświetlenie nie rażące wzroku, dostosowane do warunków oświetleniowych otoczenia i dające się regulować do zera przy pomocy odrębnego nastawnika.

3. Operowanie elementami regulacyjnymi musi odbywać się w taki sposób, że przesunięcie w prawo lub do góry ma pozytywny skutek dla zmiennej, a przesunięcie w lewo lub w dół - negatywny.

4. Jeśli zastosowane zostaną przyciski, musi być możliwe dotykowe ich zlokalizowanie i uruchomienie. Muszą mieć one również wyraźnie wyczuwalny punkt włączania.
Artykuł 4.02

Urządzenia amortyzujące

1. System czujników powinien być amortyzowany dla wartości krytycznych. Stała amortyzacji (63% wartości granicznej) nie może przekraczać 0,4 sekundy.

2. Wskaźnik musi być amortyzowany dla wartości krytycznych.

Powinien istnieć element regulacyjny służący do dodatkowego zwiększania amortyzacji wskaźnika.

W żadnym razie stała amortyzacji nie może przekroczyć pięciu sekund.

Artykuł 4.03Podłączanie dodatkowego sprzętu

1. Jeśli wskaźnik skrętu może zostać podłączony do wskaźników typu slave lub podobnego sprzętu, sygnał prędkości zmiany kursu musi być dostępny w formie sygnału elektrycznego.

Sygnał ten musi być wskazywany przy galwanicznej izolacji od ziemi i ekwiwalencie napięcia analogowego 20 mV/stopień ± 5% oraz maksymalnym oporze wewnętrznym 100 omów.

Polaryzacja musi być dodatnia, jeśli statek skręca w kierunku prawej burty i ujemna, kiedy skręca w kierunku lewej.

Próg operacyjny nie może przekroczyć 0,3°/minutę.

Błąd zera nie może przekraczać 1°/minutę w temperaturze 0°C do 40°C.

Kiedy wskaźnik skrętu jest włączony, a jego czujnik nie jest wystawiony na oddziaływanie ruchu, uboczne napięcie na sygnale wychodzącym mierzone niskozakresowym (low pass) filtrem zakresu pasma (pass band) o częstotliwości 10 Hz nie może przekraczać 10 mV.

Sygnał prędkości zmiany kursu musi być odbierany bez żadnej dodatkowej amortyzacji poza granicami wyznaczonymi w art. 4.02(1).

2. Sprzęt musi być wyposażony w zewnętrzny przycisk alarmowy. Przycisk ten musi być zainstalowany w postaci przerywnika izolacji galwanicznej.

Alarm zewnętrzny powinien być każdorazowo uruchamiany przez zamknięcie kontaktu:

a) jeśli wskaźnik skrętu jest wyłączony; lub

b) jeśli wskaźnik skrętu nie jest w trybie gotowości do działania; lub

c) jeśli kontrola funkcji zareagowała na niedopuszczalnie duży błąd (art. 3.06).

Rozdział 5

Warunki i metodologia badania wskaźników skrętu

Artykuł 5.01Bezpieczeństwo, zasilanie i interferencje

Zasilanie, bezpieczeństwo, interferencje ze sprzętem pokładowym, bezpieczna odległość kompasu, odporność na warunki klimatyczne, wytrzymałość mechaniczna, wpływ na środowisko naturalne oraz emisja słyszalnych dźwięków zostaną poddane badaniu zgodnie z publikacja IEC nr. 945 „Wymogi ogólne dla morskiego sprzętu nawigacyjnego”.

Artykuł 5.02

Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna

1. Pomiary emisji ubocznych przeprowadza się zgodnie z publikacją IEC nr 945 „Interferencje morskiego sprzętu nawigacyjnego” w zakresie częstotliwości 30 do 2 000 MHz.

Wymogi art. 2.02 ust. 1 muszą zostać spełnione.

2. Wymogi art. 2.02 ust. 2 dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą zostać spełnione.

Artykuł 5.03

Procedura badania

1. Wskaźniki skrętu uruchamia się i bada w warunkach nominalnych i granicznych. W tym kontekście, aż do obowiązującej wartości granicznej badaniu poddaje się wpływ napięcia operacyjnego i temperatury otoczenia.

Ponadto, przy pomocy nadajników radiowych ustala się maksymalne pole magnetyczne w pobliżu wskaźników.

2. W warunkach opisanych w ust. 1, błędy wskaźnika muszą utrzymywać się w ramach tolerancji wyznaczonych w dodatku.Wszelkie pozostałe wymogi muszą zostać spełnione.

Dodatek

Maksymalne tolerancje błędów dla wskaźników skrętu

Część V


Przepisy dotyczące badania instalacji
i działania sprzętu radarowego
i wskaźników skrętu stosowanych
na statkach żeglugi śródlądowej

Spis treściArtykuł 1 Cel przepisów

Artykuł 2 Dopuszczenie sprzętu

Artykuł 3 Dopuszczone firmy specjalistyczne

Artykuł 4 Wymogi dla zasilania pokładowego

Artykuł 5 Instalacja anteny radaru

Artykuł 6 Instalacja wyświetlacza i jednostki kontrolnej

Artykuł 7 Instalacja wskaźnika skrętu

Artykuł 8 Instalacja czujnika pozycji

Artykuł 9 Badanie instalacji i działania

Artykuł 10 Świadectwo instalacji i działaniaDodatek

Wzór instalacji i świadectwa działania wydajności sprzętu radarowego i wskaźników skrętuArtykuł 1

Cel przepisów

Niniejsze postanowienia mają na celu zapewnienie aby, w interesie bezpieczeństwa i uporządkowanej nawigacji radarowej na wodach śródlądowych Wspólnoty, sprzęt do nawigacji radarowej i wskaźniki skrętu były instalowane zgodnie z optymalnymi standardami technicznymi i ergonomicznymi oraz aby po instalacji przeprowadzany było badanie działania. Śródlądowy sprzęt systemu ECDIS, który może być stosowany w trybie żeglugi zaliczany jest do żeglugowego sprzętu radarowego w rozumieniu niniejszych przepisów.

Artykuł 2

Dopuszczenie sprzętu

Dla potrzeb nawigacji radarowej na wodach śródlądowych Wspólnoty dozwolony do instalacji jest wyłącznie sprzęt dopuszczony zgodnie ze stosownymi przepisami niniejszej dyrektywy lub Centralnej Komisji do spraw Żeglugi na Renie i opatrzony numerem dopuszczenia.

Artykuł 3

Dopuszczone firmy specjalistyczne

1. Instalacja, wymiana, naprawa lub konserwacja sprzętu radarowego i wskaźników skrętu może być przeprowadzana wyłącznie przez specjalistyczne firmy dopuszczone przez właściwy organ zgodnie z art. 1.

2. Dopuszczenie przez właściwy organ może zostać przyznane na okres ograniczony oraz może zostać wycofane przez właściwy organ w każdym momencie, jeśli nie są już spełniane warunki art. 1

3. Właściwy organ bezzwłocznie informuje Komitet o firmach specjalistycznych, które dopuścił.Artykuł 4

Wymogi dla zasilania pokładowego

Wszystkie źródła zasilania pokładowego dla sprzętu radarowego i wskaźników skrętu muszą być wyposażone w odrębne przypisane im urządzenia bezpieczeństwa i, jeśli to możliwe być bezusterkowe.

Artykuł 5

Instalacja anteny radaru

1. Antenę radaru instaluje się możliwie najbliżej osi podłużnej statku. W pobliżu anteny nie powinny występować żadne przeszkody prowadzące do powstawania fałszywego echa lub niepożądanych cieni; jeśli jest to niezbędne, antena musi zostać zamontowana w części dziobowej statku. Elementy montażowe oraz mocujące anteny radaru w pozycji operacyjnej muszą być wystarczająco stabilne, aby umożliwić sprzętowi radarowemu działanie w wymaganych przedziałach dokładności.

2. Po korekcji błędu kątowego w montażu i uruchomieniu sprzętu, różnica między kreską kursową a linią osi podłużnej statku nie może przekraczać 1 stopnia.

Artykuł 6Instalacja wyświetlacza i jednostki kontrolnej

1. Wyświetlacz i jednostka kontrolna muszą zostać zainstalowane w sterówce w taki sposób, aby ocena obrazu radaru i użytkowanie sprzętu odbywały się bez żadnych trudności. Orientacja azymutowa obrazu radaru musi być zgodna z normalną sytuacją otoczenia. Zaciski i regulatory powinny być skonstruowane w sposób umożliwiający ich zablokowanie w dowolnej pozycji z wyeliminowaniem wibracji.

2. Podczas nawigacji radarowej, sztuczne oświetlenie nie może być odbijane w kierunku operatora radaru.

3. Jeśli jednostka kontrolna nie jest częścią wyświetlacza, musi ona być zlokalizowana w obudowie znajdującej się w promieniu 1 metra od jednostki wyświetlacza. Piloty bezprzewodowe nie są dozwolone.

4. Jeśli zainstalowane są wskaźniki typu slave, powinny one być zgodne z przepisami odnoszącymi się do sprzętu do nawigacji radarowej.

Artykuł 7Instalacja wskaźnika skrętu

1. System czujników powinien zostać zainstalowany w miarę możliwości na śródokręciu, w sposób poziomy oraz wyrównany do osi podłużnej statku. Miejsce instalacji powinno być w miarę możności pozbawione wibracji i podlegać umiarkowanym wahaniom temperatury. Jednostka wskaźnika powinna być w miarę możliwości zainstalowana powyżej wyświetlacza radaru.

2. Jeśli zainstalowane są wskaźniki typu slave, powinny one być zgodne z przepisami odnoszącymi się do wskaźników skrętu.

Artykuł 8Instalacja czujnika pozycji

Czujnik pozycji (np. antena DGPS) musi zostać zainstalowany w sposób zapewniający jego działanie z najwyższą możliwą precyzją i bez niekorzystnych wpływów struktur leżących powyżej i sprzętu nadawczego na pokładzie statku.

Artykuł 9

Badanie instalacji i działania

Przed pierwszym uruchomieniem sprzętu po instalacji albo po odnowieniu lub rozszerzeniu świadectwa kontroli statku (z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 2.09(2) załącznika II oraz po każdej zmianie wprowadzonej na statku, która może mieć wpływ na warunki operacyjne sprzętu, właściwy organ lub firma dopuszczona na podstawie art. 3 musi przeprowadzić badanie instalacji i działania. W tym celu spełnione muszą zostać następujące wymogi:

a) zasilanie powinno posiadać odrębne urządzenie zabezpieczające;

b) napięcie operacyjne mieści się w ramach tolerancji (część III art. 2.01);

c) okablowanie i jego instalacja są zgodne z przepisami załącznika II oraz, jeśli konieczne, ADNR;

d) liczba obrotów anteny wynosi przynajmniej 24 na minutę;

e) w sąsiedztwie anteny nie znajdują się przeszkody zakłócające nawigację;

f) wyłącznik bezpieczeństwa anteny gotowy do działania;

g) rozkład wyświetlaczy, wskaźników skrętu oraz jednostek kontroli/elementów regulacyjnych jest ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika;

h) kreska kursu sprzętu radarowego nie odchyla się od osi podłużnej statku o więcej niż 1 stopień;

i) precyzja wyświetlaczy zasięgu i azymutu spełnia wymogi (pomiar w oparciu o znane cele);

k) linearność w krótkim zasięgu jest poprawna.

l) wyświetlany zasięg minimalny powinien być nie większy niż 15 metrów;

m) centrum obrazu jest widoczne, a jego średnica nie przekracza 1 mm;

n) fałszywe echo wywołane odbiciami i niepożądanymi cieniami na kresce kursowej nie występuje lub nie naraża bezpieczeństwa żeglugi;

o) redukcje zakłóceń pochodzących od morza i deszczu (STC i FTC w ustawieniach domyślnych) oraz powiązane z nimi instrumenty kontrolne funkcjonują poprawnie;

p) regulacja wzmocnienia jest sprawna;

q) ostrość oraz definicja obrazu są poprawne;

r) kierunek skrętu statku jest zgodny ze wskazaniami wskaźnika skrętu, a pozycja zero w kierunku naprzód jest poprawna;

s) sprzęt radarowy nie jest czuły na przekaz ze sprzętu radiowego statku ani na interferencje z innymi źródłami na pokładzie;

t) sprzęt radarowy lub wskaźnik skrętu nie powinny wchodzić w interferencje z innym sprzętem pokładowym.

Ponadto, w przypadku lądowego sprzętu ECDIS:

u) statystyczny błąd pozycji wpływający na mapę nie może przekroczyć 2 m;

v) statystyczny błąd fazy kąta wpływający na mapę nie może przekroczyć 1 stopnia.


Artykuł 10

Świadectwo instalacji i działania

Po pomyślnym ukończeniu badania zgodnie z art. 8, właściwy organ lub dopuszczona firma wystawi świadectwo zgodne ze wzorem w dodatku. Świadectwo to należy stale przechowywać na pokładzie.

Jeśli warunki badania nie zostały spełnione, sporządza się wykaz usterek. Zatwierdzona firma wycofuje względnie przesyła wszelkie istniejące świadectwa do właściwego organu.Pobieranie 4.67 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna