Unii europejskiej


W zakresie częstotliwości 30 do 2000 MHz, siła pola emisji ubocznych nie może przekraczać 500 µV/mPobieranie 4.67 Mb.
Strona37/39
Data27.10.2017
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

1. W zakresie częstotliwości 30 do 2000 MHz, siła pola emisji ubocznych nie może przekraczać 500 µV/m.


W zakresach częstotliwości 156 do 165 MHz, 450 do 470 MHz i 1,53 do 1,544 GHz siła pola emisji ubocznych nie może przekraczać wartości 15 µV/m. Podane siły pola stosują się w odległości testowej 3 metrów od badanego sprzętu.

2. Sprzęt musi spełniać wymogi minimalne przy sile pola elektromagnetycznego do 15 V/m w bezpośrednim sąsiedztwie badanego sprzętu w zakresie częstotliwości 30 do 2000 MHz.


Artykuł 2.03

Użytkowanie

1. Sprzęt nie powinien posiadać większej liczby elementów regulacyjnych niż jest to konieczne dla właściwego użytkowania.

Projekt, oznaczenia i manipulacja elementami regulacyjnymi muszą umożliwiać ich proste, jednoznaczne i szybkie użycie. Ich ułożenie powinno zapobiegać w miarę możliwości błędom użytkownika.

Elementy regulacyjne, które nie są konieczne do normalnego użytkowania nie mogą być bezpośrednio dostępne.

2. Wszelkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być zaopatrzone w symbole lub oznaczenia po angielsku. Symbole muszą spełniać wymogi rezolucji IMO nr A.278 (VIII) „Symbole dla elementów regulacyjnych na sprzęcie radarowym do żeglugi morskiej” lub wymogi zawarte w publikacji IEC nr 417; wszelkie liczby i litery muszą być wielkości przynajmniej 4 mm.

Jeśli może zostać wykazane, że z przyczyn technicznych, niemożliwe jest osiągnięcie wielkości 4 mm dla liczb i liter oraz jeśli dla celów operacyjnych mniejsze liczby i litery mogą zostać przyjęte, dozwolone będzie ich zmniejszenie do 3 mm.

3. Sprzęt musi być zaprojektowany w taki sposób, aby błędy w użytkowaniu nie powodowały jego zawodności.

4. Wszelkie funkcje przekraczające wymogi minimalne, jak również możliwości połączeń z innym sprzętem, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby sprzęt spełniał wymogi minimalne w każdych warunkach.


Artykuł 2.04

Instrukcja obsługi

1. Do każdej urządzenia musi być dostarczona szczegółowa instrukcja obsługi. Musi być ona dostępna w języku angielskim, francuskim, niderlandzkim , , i niemieckim oraz musi zawierać przynajmniej następujące informacje:

a) aktywacja i użytkowanie;

b konserwacja i serwis;

c) ogólne instrukcje bezpieczeństwa (zagrożenie zdrowia przez promieniowanie elektromagnetyczne, np. wpływ na zastawki sercowe, itp.);

d) instrukcje poprawnej instalacji technicznej.

2. Do każdej jednostki należy dołączyć skróconą instrukcję obsługi w trwałej formie.

Musi być ona dostępna w języku angielskim, francuskim, niderlandzkim, i niemieckim.


Artykuł 2.05

Instalacja i badania działania

Instalacja, wymiana oraz badanie działania są zgodne z częścią V.

Rozdział 3

MINIMALNE WYMOGI OPERACYJNE SPRZĘTU RADAROWEGO

Artykuł 3.01

Gotowość operacyjna sprzętu radarowego

1. Od włączenia radar musi być w pełni operacyjny najpóźniej po czterech minutach od włączenia. Po tym okresie, możliwe musi być natychmiastowe przerwanie i aktywacja transmisji.

2. Pojedyncza osoba musi być w stanie operować sprzętem radarowym i obserwować jednocześnie wyświetlacz.

Jeśli panel kontrolny jest odrębną jednostką, musi on zawierać wszystkie elementy regulacyjne używane bezpośrednio w nawigacji radarowej.

Piloty bezprzewodowe nie są dozwolone.

3. Możliwe musi być odczytanie wyświetlacza również w przypadku, kiedy występuje znaczna jasność otoczenia. Jeśli konieczne, dostępne musi być dodatkowe wspomaganie widzenia dające się łatwo montować i demontować.

Wspomaganie wzroku musi być możliwe do wykorzystania przez osoby noszące okulary.
Artykuł 3.02

Rozdzielczość

1. Rozdzielczość kątowa

Rozdzielczość kątowa związana jest ze skalą zasięgu i dystansem. Wymagana minimalna rozdzielczość dla krótszych zasięgów do 1200 m. włącznie przedstawiona jest w załączniku 1.

Minimalna rozdzielczość rozumiana jest jako minimalna odległość azymutowa pomiędzy dwoma standardowymi reflektorami (zob. art. 5.03 ust. 2), przy której są one ukazane na obrazie radaru w sposób wyraźnie odrębny.

2. Minimalny zasięg i rozdzielczość zasięgu

We wszystkich dystansach pomiędzy 15 a 1200 m w skali zasięgu do 1200 m. włącznie, standardowe reflektory znajdujące się w odległości 15 m. od siebie na tym samym namiarze muszą na ekranie radaru być ukazane w sposób wyraźnie odrębny.

3. Funkcje mogące spowodować obniżenie rozdzielczości nie mogą być możliwe do przełączenia w skali zasięgu do 2000 m.

Artykuł 3.03Skala zasięgu

1. Sprzęt radarowy musi być wyposażony w następujące skale zasięgu i okręgi przełączalne kolejno:

Skala zasięgu 1 500 m jeden okrąg co 100 m.

Skala zasięgu 2 800 m jeden okrąg co 200 m.

Skala zasięgu 3 1200 m jeden okrąg co 200 m.

Skala zasięgu 4 1600 m jeden okrąg co 400 m.

Skala zasięgu 5 2000 m jeden okrąg co 400 m.

2. Dalsze kolejno przełączalne skale zasięgu są dozwolone.

3. Wybrana skala zasięgu, odległość między okręgami zasięgu i dystans znacznika zasięgu zmiennego podaje się w metrach lub kilometrach.

4. Szerokość okręgów zasięgu oraz znacznika zasięgu zmiennego nie mogą, przy normalnych ustawieniach jaskrawości, przekraczać 2 mm.

5. Wyświetlacz podsektora i powiększenia nie są dozwolone.
Artykuł 3.04

Znacznik zasięgu zmiennego

1. Sprzęt radarowy musi być wyposażony w znacznik zasięgu zmiennego.

2. Nastawienie znacznika na dowolną odległość musi być możliwe w przeciągu ośmiu sekund .

3. Odległość, na którą ustawiony został znacznik zasięgu zmiennego nie może ulegać zmianie również po przełączeniu na inną skalę zasięgu.

4. Zasięg musi wyświetlać się jako liczba trzycyfrowa bądź czterocyfrowa.

Precyzja dla zasięgów do 2000 m musi mieścić się w 10 metrach. Promień znacznika zasięgu musi odpowiadać wyświetlaczowi cyfrowemu.


Artykuł 3.05

Kreska kursowa

1. Kreska kursowa musi prowadzić od pozycji na wyświetlaczu radaru odpowiadającej pozycji anteny do brzegu ekranu radaru.

2. Szerokość kreski kursowej na brzegu ekranu nie może być większa niż 0,5°.

3. Jednostka radarowa musi mieć urządzenie regulujące służące do korygowania wszelkich błędów kąta azymutu w montażu anteny.

4. Po skorygowaniu błędu kąta i włączeniu urządzenia radarowego, odchylenie kreski kursowej od linii stępki nie może przekraczać 0,5°.
Artykuł 3.06

Asymetryczna prezentacja obrazu

1. W celu uzyskania rozszerzonego widoku do przodu, we wszystkich skalach zasięgu opisanych w art. 3.03(1) możliwa musi być asymetryczna prezentacja obrazu radaru.Asymetryczna prezentacja obrazu powinna powodować wyłącznie rozszerzenie widoku do przodu, a jego regulacja musi być możliwa do nie mniej niż 0,25 i nie więcej niż 0,33 rzeczywistej średnicy ekranu.

2. W zasięgu o rozszerzonym widoku do przodu, okręgi zasięgu muszą być rozszerzone, a znacznik zasięgu zmiennego musi być możliwy do regulowania i odczytywania do maksymalnego punktu wyświetlanego zasięgu.

3. Stałe rozszerzenie widoku do przodu w zasięgu wyświetlone zgodnie z ust. 1 jest dozwolone o ile, dla centralnej części obrazu, rzeczywista średnica nie jest mniejsza niż określona w art. 4.03(1) oraz o ile skala namiaru zaprojektowana jest w taki sposób, że można odczytać namiar zgodnie z art. 3.08.

W takim przypadku, funkcja asymetrycznej prezentacji obrazu, o której mowa w ust. 1 nie jest wymagana.

Artykuł 3.07

Skala namiaru

1. Sprzęt radarowy na brzegu ekranu musi posiadać skalę namiaru.

2. Skala namiaru musi dzielić się przynajmniej na 72 części, z których każda odpowiada 5 stopniom. Oznaczenia odpowiadające 10 stopniom muszą być wyraźnie dłuższe niż te, które odpowiadają 5 stopniom.

Oznaczenie 000 na skali namiaru musi mieścić się po środku górnego brzegu ekranu.

3. Skala namiaru musi być opisana liczbami trzycyfrowymi od 000 do 360 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Liczby wyrażone cyframi arabskimi rozmieszczone powinny być co 10 lub co 30 stopni.

Liczba 000 może zostać zastąpiona wyraźnie widoczną strzałką.

Artykuł 3.08

Urządzenia namiarowe

1. Dozwala się korzystanie z urządzeń ułatwiających odczytywanie namiaru celu.

2. Jeśli urządzenia takie zostaną dodane, muszą one być w stanie namierzyć każdy cel w przeciągu około 5 sekund, z maksymalnym błędem ± 1 stopień.

3. Jeśli stosuje się elektroniczną linię namiaru, musi ona:

a. być wyraźnie różna od kreski kursu;

b. być wyświetlana niemal bez przerwy;

c. móc bez przeszkód obracać się o 360 stopni w lewo i prawo;

d. mieć szerokość nie większą niż 0,5 stopnia na brzegu ekranu;

e. rozciągać się od punktu początkowego do samej skali namiaru;

f. oraz uzupełniać się z trzy- lub czterocyfrowym dziesiętnym odczytem stopnia.

4. Jeśli stosuje się mechaniczną linię namiaru, musi ona:

a. móc bez przeszkód obracać się o 360 stopni w lewo i prawo;

b. rozciągać się od oznaczonego punktu początkowego do samej skali namiaru;

c. nie posiadać innych oznaczeń; oraz

d. być zaprojektowana w taki sposób, aby odczyty echa nie były zbędnie tłumione.

Artykuł 3.09Urządzenia redukujące zakłócenia powodowane przez morze i deszcz

1. Sprzęt radarowy musi posiadać manualne urządzenia redukujące zakłócenia powodowane przez morze i deszcz.

2. Redukcja zakłóceń od deszczu (sensitivity time control - STC) musi, w ustawieniu maksymalnym, skutecznie działać do dystansu około 1200 m.

3. Sprzęt radarowy nie może być wyposażony w automatyczne urządzenia redukujące zakłócenia powodowane przez morze i deszcz.

Artykuł 3.10

Redukcja interferencji z innym sprzętem radarowym

1. Musi istnieć możliwe do przełączenia urządzenie redukujące interferencje powodowane przez inny sprzęt radarowy.

2. Uruchomienie tego urządzenia nie może usuwać z wyświetlacza użytecznych celów.

Artykuł 3.11Kompatybilność z nadajnikami radarowymi

Sygnały z nadajników radarowych zgodnie z rezolucją IMO nr A.423 (XI) muszą być wyświetlane wyraźnie przy wyłączonej redukcji zakłóceń pochodzących od deszczu (fast time constant - FTC).

Artykuł 3.12

Nastawnik wzmocnienia

Zasięg kontroli wzmocnienia musi być taki, aby, przy minimalnych ustawieniach redukcji zakłóceń od deszczu, ruch powierzchniowy wody był wyraźnie widoczny oraz aby potężne echa radarowe z obszarem echa odpowiadającym 10 000 m2 mogły zostać odcięte na każdym dystansie.

Artykuł 3.13

Dostrajanie częstotliwości

Wyświetlacz musi posiadać wskaźnik dostrojenia. Skala dostrojenia musi mieć długość przynajmniej 30 mm. Wskaźnik musi funkcjonować przy wszystkich zasięgach, nawet przy braku ech radarowych. Wskaźnik musi działać równie dobrze kiedy włączone jest wzmocnienie lub usuwanie bliskiego echa.

Dostępna musi być manualny element regulacyjny pozwalający na korygowanie dostrojenia.

Artykuł 3.14Linie orientacji żeglugowej i informacje ekranowe

1. Na ekran radarowy nałożone mogą być jedynie następujące elementy: kreska kursu, linie namiaru i okręgi zasięgu.

2. Poza obrazem radaru i oprócz informacji o funkcjonowaniu sprzętu radarowego, wyświetlane mogą być jedynie informacje żeglugowe takie, jak wymienione poniżej:

a) prędkość zmiany kursu;

b) prędkość statku;

c) pozycja steru;

d) głębokość wody;

e) kurs wg kompasu.

3. Wszelkie informacje ekranowe z wyjątkiem obrazu radaru muszą być wyświetlane niemal statycznie, a stopień odświeżania powinien spełniać wymogi operacyjne.

4. Wymogi dotyczące wyświetlania i precyzji informacji żeglugowych są te same jak te, które stosują się do sprzętu podstawowego.

Artykuł 3.15

Czułość systemu

Czułość systemu musi być taka, aby standardowy reflektor znajdujący się w odległości 1200 m był wyraźnie widoczny na obrazie radaru przy każdym obrocie anteny. W przypadku reflektora o 1 m2 w tej samej odległości, współczynnik liczby obrotów anteny z echem radaru w określonym okresie do liczby obrotów anteny ogółem w tym samym okresie wyliczony dla 100 obrotów (blip-scan rate) nie może być mniejszy niż 0,8.

Artykuł 3.16

Szlak celu

Poprzednie pozycje celów muszą być ukazane w postaci szlaku.

Odwzorowanie szlaku celu musi być wyświetlane w sposób niemal nieprzerwany, a jego jaskrawość musi być mniejsza niż jaskrawość związanego z nim celu; szlak celu oraz obraz radaru muszą być tej samej barwy. Czas utrzymywania się szlaku powinien być możliwy do regulowania zależnie od wymogów operacyjnych, ale nie może być dłuższy niż dwa obroty anteny.

Szlak celu nie może zakłócać obrazu radaru.

Artykuł 3.17

Wskaźniki urządzeń typu slave

Wskaźniki urządzeń typu slave muszą spełniać wszystkie wymogi stosujące się dla żeglugowego sprzętu radarowego.

Rozdział 4

MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE SPRZĘTU RADAROWEGO

Artykuł 4.01

Użytkowanie

1. Wszelkie elementy regulacyjne muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby podczas ich użytkowania żadna informacja nie była niewidoczna oraz aby nawigacja radarowa odbywała się bez zakłóceń.

2. Elementy regulacyjne, które mogą zostać użyte do wyłączenia sprzętu lub, jeśli zostaną uruchomione, mogą prowadzić do błędów w funkcjonowaniu muszą posiadać ochronę przed przypadkowym użyciem.

3. Wszelkie elementy regulacyjne i wskaźniki muszą być wyposażone w źródło oświetlenia nie rażące wzroku i dostosowane do wszelkich warunków oświetleniowych otoczenia, a także dające się regulować aż do zera przy pomocy niezależnego nastawnika.

4. Następujące funkcje muszą posiadać własne elementy regulacyjne z dostępem bezpośrednim:

a) Stan czuwania/włączony;

b) Zasięg;

c) Dostrajanie;

d) Wzmacnianie;

e) Redukcja zakłóceń pochodzących od morza (STC);

f) Redukcja zakłóceń pochodzących od deszczu (FTC);

g) Znacznik zasięgu zmiennego (VRM);

h) Kursor elektronicznej linii namiaru (EBL) (jeśli istnieje);

i) Usuwanie znacznika kursu statku (SHM).

Jeśli do wymienionych powyżej funkcji zastosowane zostały pokrętła, koncentryczne ułożenie pokręteł jednego nad drugim jest zabronione.

5. Przynajmniej funkcje wzmocnienia, redukcji zakłóceń pochodzących od morza oraz redukcji zakłóceń pochodzących od deszczu muszą być regulowane przy pomocy pokrętła ze skutkiem proporcjonalnym do kąta obrotu.

6. Operowanie elementami regulacyjnymi musi odbywać się w taki sposób, że przesunięcie w prawo lub do góry ma pozytywny skutek dla zmiennej, a przesunięcie w lewo lub w dół - negatywny.

7. Jeśli zastosowane zostały przyciski, musi być możliwe dotykowe ich zlokalizowanie i uruchomienie. Muszą mieć one również wyraźnie wyczuwalny punkt włączania.

8. Możliwe musi być odrębne dostosowanie jaskrawości następujących zmiennych od zera do wymaganej wartości dla celów operacyjnych:

a) obraz radaru;

b) stałe okręgi zasięgu;

c) zmienne okręgi zasięgu;

d) skala namiaru;

e) linia namiaru;

f) informacje żeglugowe określone w art. 3.14(2).

9. Jeśli różnica w jaskrawości poszczególnych zmiennych jest niewielka, a stałe okręgi zasięgu, zmienne okręgi zasięgu i linia namiaru mogą być wyłączane niezależnie od siebie, mogą być używane cztery nastawniki jaskrawości, każdy dla jednej z następujących grup wartości:

a) obraz radaru i kreska kursowa;

b) stałe okręgi zasięgu;

c) zmienne okręgi zasięgu;

d) linia namiaru i skala namiaru oraz informacje żeglugowe, określone w art. 3.14 ust. 2.

10. Jaskrawość kreski kursowej musi być możliwa do regulowania, ale nie może być możliwa jej redukcja do zera.

11. Aby wyłączyć kreskę kursową, musi istnieć przycisk z automatyczną funkcją ponownego uruchamiania.

12. Urządzenia do redukcji zakłóceń muszą być możliwe do regulowania w sposób ciągły począwszy od zera.

Artykuł 4.02Wyświetlacz

1. „Obraz radaru” oznacza zeskalowane odzwierciedlenie ech radarowych otoczenia oraz ich ruchu względem statku na ekranie wyświetlacza pochodzące z jednego obrotu anteny, przy czym linia stępki statku i kreska kursowa są we wszystkich momentach zbieżne.

2. „Wyświetlacz” oznacza tę część urządzenia, która obejmuje ekran.

3. „Ekran” oznacza niskorefleksyjną część wyświetlacza, na której pokazywany jest albo sam obraz radaru, albo obraz radaru wraz z dodatkowymi informacjami żeglugowymi.

4. „Rzeczywista średnica obrazu radaru” oznacza średnicę największego całkowicie okrągłego obrazu radaru, który może być pokazany w granicach skali namiaru.

5. „Odwzorowanie rasterowe” oznacza niemal statyczne odwzorowanie obrazu radaru pochodzące z pełnego obrotu anteny, w formie obrazu telewizyjnego.

Artykuł 4.03

Cechy charakterystyczne obrazu radaru

1. Rzeczywista średnica obrazu radaru nie może być mniejsza niż 270 mm.

2. Średnica zewnętrznego okręgu zasięgu w skalach zasięgu określonych w art. 3.03 musi wynosić przynajmniej 90% rzeczywistej średnicy obrazu radaru.

3. Dla wszystkich skali zasięgu, pozycja anteny musi być widoczna na obrazie radaru.

Artykuł 4.04

Barwa wyświetlacza

Barwa wyświetlacza powinna być dobrana na podstawie czynników fizjologicznych. Jeśli na ekranie mogą zostać odwzorowane różne barwy, rzeczywisty obraz radarowy powinien być jednobarwny. Odtwarzanie różnych barw nie może prowadzić w żadnej części ekranu do mieszania barw przez ich nakładanie.

Artykuł 4.05

Stopień odświeżania i czas utrzymywania obrazu

1. Obraz radaru pokazywany na wyświetlaczu musi być zastępowany aktualnym obrazem radaru najpóźniej w ciągu 2,5 sekundy.

2. Każde echo na ekranie musi utrzymywać się przynajmniej przez okres jednego obrotu anteny, ale nie dłużej niż przez okres dwóch obrotów anteny.

Utrzymywanie się obrazu radaru może zostać osiągnięte na dwa sposoby: albo poprzez ciągłe wyświetlanie, albo poprzez okresowe odświeżanie obrazu. Takie okresowe odświeżanie obrazu musi odbywać się na poziomie przynajmniej 50 Hz.

3. Różnice w jaskrawości pomiędzy zapisem echa a jego śladem podczas dalszego obrotu anteny powinny być możliwie najmniejsze.

Artykuł 4.06Linearność wyświetlacza

1. Błąd linearny obrazu radaru nie może przekraczać 5%.

2. We wszystkich zasięgach do 2 000 m, stała prosta linia brzegowa w odległości 30 m od anteny radaru musi być wyświetlana jako prosta ciągła struktura echa bez zauważalnych zakłóceń.

Artykuł 4.07Precyzja zasięgu i pomiarów azymutowych

1. Określenie odległości od celu przy pomocy stałych lub zmiennych okręgów zasięgu musi odbywać się z dokładnością do większej z wartości ± 10 m lub ± 1,5%.

2. Wartość kątowa namiaru obiektu nie może różnić się o więcej niż 1 stopień od wartości rzeczywistej.

Artykuł 4.08Cechy charakterystyczne anteny i spektrum emisji

1. System napędu anteny oraz antena muszą umożliwiać właściwe użytkowanie przy prędkości wiatru do 100 km na godzinę.

2. System napędu anteny musi mieć wyłącznik bezpieczeństwa, za pomocą którego wyłączone mogą zostać przekaźnik oraz napęd obrotowy.

3. Poziomy wzór promieniowania anteny, mierzony w jednym kierunku, musi spełniać następujące wymogi:

a) -3 dB, szerokość głównego listka: max. 1,2 stopnia;

b) -20 dB, szerokość głównego listka: max. 3,0 stopni;

c) cieniowanie listka bocznego w granicach ± 10 stopni wokół listka bocznego: przynajmniej -25 dB;

d) cieniowanie listka bocznego poza granicami ± 10 stopni wokół listka bocznego: przynajmniej -32 dB.

4. Pionowy wzór promieniowania anteny, mierzony w jednym kierunku, musi spełniać następujące wymogi:

a) -3 dB, szerokość głównego listka: max. 30 stopni;

b) maksimum głównego listka musi leżeć w osi poziomej;

c) cieniowanie listka bocznego: przynajmniej -25 dB.

5. Wypromieniowywane energie wysokich częstotliwości muszą mieć polaryzację poziomą.

6. Częstotliwość operacyjna sprzętu musi znajdować się w zakresie powyżej 9 GHz, który przyznawany jest na mocy dominujących regulacji radiowych ITU żeglugowemu sprzętowi radarowemu.

7. Spektrum częstotliwości wypromieniowywanych przez antenę energii wysokich częstotliwości musi być zgodne z regulacjami radiowymi ITU.

Rozdział 5

WARUNKI I METODOLOGIA Badania SPRZĘTU RADAROWEGO

Artykuł 5.01Bezpieczeństwo, zasilanie i interferencje

Zasilanie, bezpieczeństwo, interferencje ze sprzętem pokładowym, bezpieczna odległość kompasu, odporność na warunki klimatyczne, wytrzymałość mechaniczna, wpływ na środowisko naturalne oraz emisja słyszalnych dźwięków poddaje się badaniu zgodnie z publikacją IEC nr 945 „Wymogi ogólne dla morskiego sprzętu nawigacyjnego”.

Artykuł 5.02

Emisje uboczne i kompatybilność elektromagnetyczna

1. Pomiary emisji ubocznych przeprowadza się zgodnie z publikacją IEC nr 945 „Interferencje morskiego sprzętu nawigacyjnego” w zakresie częstotliwości 30 do 2000 MHz.

Wymogi art. 2.02 ust. 1 muszą zostać spełnione.

2. Wymogi art. 2.02 ust. 2 dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą zostać spełnione.

Artykuł 5.03

Procedura badania

1. Pole testowe dla badania sprzętu radarowego ukazane w załączniku 2 organizuje się na spokojnej powierzchni wody o długości przynajmniej 1,5 km i szerokości 0,3 km, lub na terenie o porównywalnych własnościach refleksyjnych.

2. Standardowy reflektor jest reflektorem radarowym, który, na długości fali 3,2 cm, posiada ekwiwalentny przekrój radarowy 10 m2.

Ekwiwalentny przekrój radarowy (sigma) trzyosiowego reflektora radarowego z powierzchniami trójkątnymi dla częstotliwości 9 GHz (3,2 cm) oblicza się zgodnie z następującym wzorem:a = długość brzegu w metrach

Dla standardowego reflektora z powierzchniami trójkątnymi, długość brzegu a = 0,222 m.

Wymiary reflektorów stosowanych do badania zasięgu i dyskryminacji na długości fali 3,2 cm wykorzystuje się również wtedy, kiedy badany sprzęt radarowy ma długość fali inną niż 3,2 cm.

3. Standardowe reflektory ustawia się w odległości 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 800 m, 1170 m, 1185 m oraz 1200 m od pozycji anteny.

Obok standardowego reflektora w odległości 85 m, standardowe reflektory ustawia się w odległości 5 m po obu jego stronach, pod kątem prostym do linii namiaru.

Obok standardowego reflektora w odległości 300 m, ustawia się reflektor o ekwiwalentnym przekroju radarowym 300 m2 w odległości 18 m, pod kątem prostym do linii namiaru.

Dalsze reflektory o ekwiwalentnym przekroju radarowym 1 m2 i 1000 m2 ustawia się pod kątem azymutu względem siebie wynoszącym co najmniej 15 stopni, w jednakowej odległości 300 m od anteny.

Obok standardowego reflektora w odległości 1200 m, reflektory standardowe oraz reflektor o przekroju radarowym 1 m2 ustawia się w odległości 30 m po obu stronach, pod kątami prostymi do linii namiaru.

4. Urządzenie radarowe powinno zostać dostrojone do obrazu o najwyższej jakości. Wzmocnienie musi zostać dostrojone w taki sposób, aby, w obszarze bezpośrednio poza zasięgiem działania redukcji zakłóceń, zakłócenia przestały być widoczne.

Nastawnik redukcji zakłóceń pochodzących od morza (STC) powinien zostać ustawiony na minimum, a nastawnik redukcji zakłóceń pochodzących od deszczu (FTC) - wyłączony.

Wszelkie elementy regulacyjne mające wpływ na jakość obrazu muszą być pozostawione bez zmian przez cały okres trwania badania dla danego poziomu anteny i zostać ustawione w odpowiedni sposób.

5. Antena powinna zostać ustawiona na dowolnym wybranym poziomie pomiędzy 5 a 10 m nad powierzchnią wody lub gruntu. Reflektory muszą zostać ustawione na takim poziomie nad powierzchnią wody lub gruntu, aby ich rzeczywiste odbicie radarowe odpowiadało wartościom określonym w ust. 2.

6. Wszystkie reflektory ustawione w wybranym zasięgu, we wszystkich odległościach do 1200 m włącznie, muszą ukazać się na ekranie jednocześnie jako wyraźnie odrębne cele, niezależnie od pozycji azymutowej pola testowego względem kreski kursowej.

Sygnały z nadajników radarowych, zgodnie z art. 3.11 muszą zostać wyraźnie wyświetlone.

Wszelkie wymogi opisane w niniejszych przepisach muszą być spełniane na każdym poziomie anteny między 5 a 10 m, przy czym dozwolone są jedynie niezbędne regulacje elementów regulacyjnych.

Artykuł 5.04Pobieranie 4.67 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna