Unii europejskiejPobieranie 4.67 Mb.
Strona29/39
Data27.10.2017
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39
* oraz

b) jednostek, które uzyskały inną licencję dopuszczającą do ruchu przed …..*,

nie pływających po drogach wodnych rejonu R.

2. Musi być udowodnione, że te jednostki są zgodne z postanowieniami rozdziałów 1 do 13 załącznika II dyrektywy 82/714/EEC . w dniu, w którym zostało przyznane świadectwo statku lub inna licencja dopuszczająca do ruchu.

3. Świadectwa wspólnotowe dostarczone przed …..* pozostają ważne aż do daty wygaśnięcia podanej na świadectwie. Art.. 2.09 ust. 2 nadal ma zastosowanie.

Artykuł 24a.02

Odstępstwa dotyczące jednostek nadal pozostających w eksploatacji

1. Bez uszczerbku dla art. 24a.03 i 24a.04 jednostki, które nie są w pełni zgodne z postanowieniami niniejszej dyrektywy muszą być dostosowane tak, aby stały się zgodne z postanowieniami przejściowymi obowiązującymi od dnia, w którym zostało im przyznane świadectwo wspólnotowe lub inna licencja dopuszczająca do ruchu, wymienionymi w tabeli poniżej.

2. W poniższej tabeli termin:

- „N.Z.P.”: postanowienie nie ma zastosowania do jednostek, które są obecnie eksploatowane, chyba że odpowiednie ich części zostały zamienione lub poddane przebudowie, to jest, postanowienie to ma zastosowanie tylko do Nowo budowanych statków oraz Zamian lub Przebudowy ich części. Jeżeli istniejące części są zamieniane na części zamienne wykonane w tej samej technologii i są one tego samego typu, nie stanowi to zamiany („Z”) w rozumieniu postanowień przejściowych.- „Wystawienie lub wznowienie świadectwa wspólnotowego”: ten wymóg musi być spełniony następnym razem, kiedy świadectwo będzie wystawiane lub wznawiane po….* . Jednakże jeżeli świadectwo wygaśnie pomiędzy …..* a dniem przed …..**), wymóg ten jest obowiązujący tylko od …..**.


Artykuł i ust.

ZAWARTOŚĆ

TERMIN I UWAGI

3.03, ust. 1a

Usytuowanie grodzi zderzeniowej

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …***.

3.03, ust. 2

Pomieszczenia dla załogi

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..****.

3.03, ust. 2

Urządzenia bezpieczeństwa

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..*****

3.03, ust. 4

Gazoszczelne odgrodzenie

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ****.

3.03, ust. 5,
drugi pkt

Monitoring drzwi w grodziach rufowych
3.03, ust. 7

Części dziobowe statków z wnękami na kotwice

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …***.

3.04, ust. 3,
drugie zdanie

Materiał izolacyjny używany w maszynowniach

N.Z.P, najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

3.04, ust. 3,
3 i 4 zdanie

Możliwość zamykania otworów

N.Z.P, najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

3.04, ust. 6

Wyjścia z pomieszczeń sklasyfikowanych jako maszynownie przez niniejszą dyrektywę 2

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po … *.
ROZDZIAŁ 4
4.04

Znaczniki zanurzenia

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…. **.
ROZDZIAŁ 5
5.06, ust. 1,
pierwsze zdanie

Minimalna prędkość

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….*.
ROZDZIAŁ 6
6.01, ust. 1

Właściwości manewrowe wymagane w Rozdziale 5

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…*.

ust. 3

Przechył i temperatury otoczenia

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ..**.

ust. 7

Przepusty wałka trzonów sterowych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po….*** .

6.02, ust. 2

Uruchomienie drugiego systemu napędu jedną czynnością

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….**.

ust. 3

Osiągnięcie właściwości manewrowych zgodnie z rozdziałem 5 w razie pracy drugiego systemu napędowego/napędu ręcznego

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po….*.

6.03, ust. 1

Podłączenie innych odbiorników energii do hydraulicznego systemu napędowego maszyny sterowej

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….**.

ust. 2

Osobne zbiorniki hydrauliczne

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….**.

6.05, ust. 1

Automatyczne odłączanie ręcznego koła sterowego

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….**.

6.06, ust. 1

Dwa niezależne systemy sterowania

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……***.

6.07, ust. 2 lit. a)

Alarm poziomu cieczy w zbiorniku hydraulicznym i ciśnienie robocze

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po….**.

lit. e)

Monitoring systemów buforowych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

6.08, ust. 1

Wymagania względem urządzeń elektrycznych zgodnie z art. 9.19

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……***.ROZDZIAŁ 7
7.02, ust. 2 do 7

Dobra widoczność ze sterówki za wyjątkiem poniższych ustępów:

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….*.

7.02, ust. 3
pkt 2

Dobra widoczność w zwykłej osi widzenia sternika

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….**.

ust. 5

Minimalna przepuszczalność światła

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..***.

7.03, ust. 7

Wyłączenie alarmów

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

ust. 8

Automatyczne przełączenie na inne źródło energii

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po……***.

7.04, ust. 1

Obsługa serwomotorów i urządzeń sterowych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

7.04, ust. 2

Sterowanie silnika

Jeżeli sterówka została zaprojektowana jako jednoosobowe stanowisko radarowe: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..*, jeżeli kierunek ruchu może być uzyskany bezpośrednio; N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po….*** dla innych silników.

7.09

Urządzenie alarmowe

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..***

pkt. 1

Sterówki o regulowanej wysokości

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.
Bez automatycznego wyciągania: N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..*.

pkt. 2 i 3
N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.ROZDZIAŁ 8
8.01, ust. 3

Tylko silniki spalinowe o temp. zapłonu powyżej 55 °C

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …*.

8.02, ust. 1

Zabezpieczenie silników przed niezamierzonym uruchomieniem

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….**

ust. 4

Izolacja części maszyn

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

8.03, ust. 2

Urządzenia monitorujące

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..**

ust. 3

Automatyczne zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …**.

ust. 5

Przepusty wałów systemów napędów

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….*

8.05, ust. 1

Zbiorniki stalowe do paliwa ciekłego

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po… *.

8.05, ust. 2

Automatyczne zamykanie zaworów odwadniających

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

ust. 3

Brak zbiorników paliwa przed grodzią zderzeniową

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …**

ust. 4

Brak zbiorników rozchodowych i ich obsad zlokalizowanych bezpośrednio nad maszynowniami lub przewodami spalinowymi

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …**.
Do tego czasu, odpowiednie urządzenia muszą zagwarantować bezpieczne usunięcie wypływającego paliwa.

ust. 6,
zdania 3 do 5

Instalacja i pomiary rur wentylacyjnych i przewodów łączących

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …**.

ust. 7

Uruchamianie z pokładu urządzenia odcinającego przy zbiorniku

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….*.

ust. 9,
pierwsze zdanie

Odczyt urządzenia do pomiaru objętości możliwy aż do poziomu maksymalnego napełnienia

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …**.

ust. 13

Kontrola poziomu napełnienia nie tylko dla serwomotorów, lecz również dla innych silników potrzebnych do bezpiecznego prowadzenia statku

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po….. *.

8.06

Przechowywanie olejów smarowych, rur i osprzętu

N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..*

8.07

Przechowywanie olejów używanych w systemach przenoszenia napędu, systemach sterowania i napędu oraz systemach grzewczych, przewody i osprzęt

N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…..*

8.08, ust. 8

Proste urządzenie zamykające nie wystarcza do połączenia przestrzeni balastowych z rurami odwodniającymi w przypadku ładowni przystosowanych do przyjmowania balastu

N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …**.

8.08, ust. 9

Urządzenia pomiarowe w zęzach ładowni

N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….**.

8.09, ust. 2

Urządzenia do zbierania wody zaolejonej i oleju przepracowanego

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….**.

8.10, ust. 3

Limit emisji hałasu 65 dB(A) dla statków stojących w miejscu

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…..*** .


ROZDZIAŁ 9
9.01, ust. 1, drugie zdanie

Wymagane dokumenty należy przedłożyć komisji inspekcyjnej

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….*.

9.01, ust. 2, drugi akapit

Schematy głównej, awaryjnej i rozdzielczej tablicy przełącznikowej muszą znajdować się na pokładzie

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..**.

ust. 3

Temperatury otoczenia wewnątrz i na pokładzie

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…..**.

9.02, ust.
1 do 3

Systemy zasilania w energię

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..**

9.03

Zabezpieczenie przed dotykiem, przedostawaniem się ciał obcych i wody

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po….***. .

9.05, ust. 4

Przekrój przewodów uziemiających

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po….***.

9.11, ust. 4

Wentylacja zamkniętych pomieszczeń, szaf i skrzyń mieszczących akumulatory

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

9.12

Rozdzielnie

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…..* .

9.12, ust. 3 lit. b)

Urządzenie moniturujące upływ do gruntu

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…. **.

9.13

Wyłączniki awaryjne

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po….. **..

9.14

Materiał instalacyjny

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…..*.

9.14, ust. 3,
drugie zdanie

Zakaz stosowania jednobiegunowych przełączników w pralniach, łazienkach, umywalniach i innych pomieszczeniach wilgotnych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…..**.

9.15, ust. 2

Minimalny przekrój żyły 1,5 mm²

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…. **..

ust. 10

Kable podłączone do sterówek ruchomych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …….**.

9.16, ust. 3,
drugie zdanie

Drugi obwód

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…..*..

9.19

Systemy alarmowe i bezpieczeństwa urządzeń maszynowych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..*.

9.20

Sprzęt elektroniczny

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..***.

9.21

Wymienność elektromagnetyczna

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..***.


ROZDZIAŁ 10
10.01

Wyposażenie kotwiczne

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …….*.

10.02 ust. 2, lit. a)

Certyfikat dla lin stalowych i innych lin

Pierwsza lina musi być wymieniona na statku: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …..*.
Druga i trzecia lina: ….**.

10.03 ust. 1

Norma europejska

Przy wymianie, najpóźniej …..*.

ust. 2

Dostosowanie do klas pożarowych A, B i C

Przy wymianie, najpóźniej …..*.

ust. 4

Wielkość napełnienia CO2 i wielkości pomieszczenia

Przy wymianie, najpóźniej… *.

10.03a

Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe w pomieszczeniach dla załogi, sterówce i pomieszczeniach dla pasażerów

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…***.

10.03b

Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe w maszynowniach, kotłowniach i pompowniach

Systemy gaśnicze bazujące na CO2 zainstalowane przed 1 października 1985 r. mogą pozostać w użyciu aż do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …***, jeżeli są zgodne z wymaganiami art. 13.03 załącznika II dyrektywy 82/714/EWG.

10.04

Stosowanie norm europejskich w odniesieniu do łodzi towarzyszących

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……**.

10.05 ust. 2

Nadmuchiwane kamizelki ratunkowe

N.R.C., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……*.

Kamizelki ratunkowe, które były na pokładzie na dzień przed …….**** mogą być używane aż do odnowienia świadectwa wspólnotowego po …*.


ROZDZIAŁ 11
11.02 ust. 4

Urządzenie zewnętrznych krawędzi pokładów, schodni pokładowych bocznych i innych stanowisk roboczych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ….*.

11.04

Schodnia pokładowa boczna

1Pierwsze wznowienie świadectwa po…..**, kiedy szerokość jest większa niż 7,30 m.

11.05 ust. 1

Dostęp do stanowisk roboczych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……**.

ust. 2 i 3

Drzwi, jak i wejścia, wyjścia i przejścia, w których różnica poziomu jest większa niż 0,50 m

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

ust. 4

Schody w ciągle zajętych stanowiskach roboczych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……**.

11.06 ust. 2

Wyjścia i wyjścia awaryjne

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……**.

11.07 ust. 1,
zdanie drugie

Urządzenia do wchodzenia

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……**.

ust. 2 i 3
N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

11.10

Pokrywy luków

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …….***.

11.11

Wciągarki

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……***.

11.12,
ust. 2-6
i 8-10

Dźwigi: tabliczka producenta, maksymalne dopuszczalne obciążenie, urządzenia zabezpieczające, dowód obliczeniowy, inspekcja eksperta , dokumenty na pokładzie

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…… *.

11.13

Przechowywanie łatwopalnych cieczy

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.ROZDZIAŁ 12
12.01 ust. 1

Pomieszczenia dla załogi dla osób zwyczajowo mieszkających na pokładzie

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……*.

12.02 ust. 3

Położenie podłogi

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po……*.

ust. 4

Pomieszczenia rekreacyjne i sypialne

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……*.

ust. 5

Hałas i drgania w pomieszczeniach dla załogi

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……**.

ust. 6

Wysokość pomieszczeń dla załogi

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……*.

ust. 8

Powierzchnia podłogi w pomieszczeniach rekreacyjnych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …….*.

ust. 9

Kubatura pomieszczeń

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …….*.

ust. 10

Objętość powietrza na osobę

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …….*.

ust. 11

Wymiary drzwi

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po…….*.

ust. 12,
lit. a) i b)

Rozmieszczenie schodów

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……*.

ust. 13

Rury przenoszące niebezpieczne gazy lub ciecze

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……*.

12.03

Urządzenia sanitarne

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …….*.

12.04

Kuchnie

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …….*

12.05

Instalacje wody pitnej

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

12.06

Ogrzewanie i wentylacja

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……*.

12.07 ust. 1,
zdanie drugie

Pozostałe wyposażenie pomieszczeń dla załogi

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …….*.ROZDZIAŁ 15Statki pasażerskie

Patrz art. 8 niniejszej dyrektywy
ROZDZIAŁ 15aŻaglowe statki pasażerskie

Patrz art. 8 niniejszej dyrektywy
ROZDZIAŁ 16
16.01 ust. 2

Specjalne wciągarki lub równoważne urządzenia na jednostkach przeznaczonych do pchania

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……*.

ust. 3,
ostatnie zdanie

Wymagania dotyczące urządzeń napędowych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …….*.
ROZDZIAŁ 17Urządzenia pływające

Patrz art. 8 niniejszej dyrektywy
ROZDZIAŁ 21Statki rekreacyjne

Patrz art. 8 niniejszej dyrektywy
ROZDZIAŁ 22b
22b.03

Drugi napęd sterujący

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po …….**.

Artykuł 24a.03

Odstępstwa w odniesieniu statków, stępka pod które została położona przed 1 stycznia 1985 r.

1. Oprócz postanowień z art. 24a.02, statki, stępka pod które została położona przed 1 stycznia 1985 r., powinny być wyłączone spod następujących postanowień, pod warunkami opisanymi w kolumnie 3 tabeli, jeżeli bezpieczeństwo statków i ich załóg jest zagwarantowane w inny stosowny sposób:

2. W tabeli termin:

- „N.Z.P.”: oznacza, że ten wymóg postanowienia nie ma zastosowania do jednostek, które są obecnie eksploatowane, chyba że odpowiednie ich części zostały zamienione lub poddane przebudowie, to jest, postanowienie to ma zastosowanie tylko do nowo budowanych statków oraz zamian lub przebudowy ich części. Jeżeli istniejące części są zamieniane na części zamienne wykonane w tej samej technologii i są one tego samego typu, nie stanowi to zamiany („Z”) w rozumieniu postanowień przejściowych.

- „Wystawienie lub wznowienie świadectwa wspólnotowego”: oznacza, że ten wymóg musi być spełniony następnym razem, kiedy świadectwo będzie wystawiane lub wznawiane po……* . Jednakże jeżeli świadectwo wygaśnie pomiędzy ……* a dniem przed …….**, wymóg ten jest obowiązujący tylko od …….**.
Artykuł i ust.

ZAWARTOŚĆ

TERMIN I UWAGI
ROZDZIAŁ 3
3.03, ust. 1

Wodoszczelne grodzie poprzeczne

N.Z.P.

3.03, ust. 2

Pomieszczenia załogi, urządzenia bezpieczeństwa

N.Z.P.

3.03, ust. 5

Otwory w grodziach wodoszczelnych

N.Z.P

3.04, ust. 2

Powierzchnie odgraniczające zasobników paliwa

N.Z.P.

3.04, ust. 7

Poziom ciśnienia akustyczne w maszynowniach

N.Z.P.
ROZDZIAŁ 4
4.01

Prześwit bezpieczny

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……*

4.02

Wolna burta

N.R.C.
ROZDZIAŁ 6
6.01, ust. 3

Wymagania dotyczące systemu sterowego

N.Z.P.
ROZDZIAŁ 7
7.01, ust. 2

Poziom ciśnienia akustycznego w sterówce

N.Z.P.

7.05, ust. 2

Monitoring świateł nawigacyjnych

N.Z.P.

7.12

Sterówki o regulowanej wysokości


N.Z.P.
ROZDZIAŁ 8
8.01, ust. 3

Zakaz użycia pewnych paliw płynnych

N.Z.P.

8.04

System odprowadzania spalin z silników

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

8.05, ust. 13

Urządzenie alarmowe poziomu napełnienia paliwa

N.Z.P.

8.08, ust. 2

Dostępność pomp zęzowych

N.Z.P.

8.08, ust.
3 i 4

Średnica rur odwadniających i minimalna wydajność pomp zęzowych

N.Z.P.

8.08, ust. 5

Samozasysające pompy zęzowe

N.Z.P.

8.08, ust. 6

Dostępność urządzeń zasysających

N.Z.P.

8.08, ust. 7

Automatycznie zamykany osprzęt dla skrajnika rufowego

N.Z.P.

8.10, ust. 2

Hałas wytwarzany przez statek

N.Z.P.
ROZDZIAŁ 9
9.01, ust. 2

Dokumenty dotyczące sprzętu elektrycznego

N.Z.P.

9.01, ust. 3

Wykonanie urządzeń elektrycznych

N.Z.P.

9.06

Maksymalne dopuszczalne napięcia

N.Z.P.

9.10

Generatory i silniki

N.Z.P.

9.11, ust. 2

Akumulatory

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……..*.

9.12, ust. 2

Przełączniki, urządzenia zabezpieczające

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po ……*.

9.14, ust. 3

Przełączanie równoczesne

N.Z.P.

9.15

Kable

N.Z.P.

9.16, ust. 3

Oświetlenie w maszynowniach

N.Z.P.

9.17, ust. 1

Tablica rozdzielcza świateł nawigacyjnych

N.Z.P.

9.17, ust. 2

Zasilanie świateł nawigacyjnych

N.Z.P.
ROZDZIAŁ 10
10.01 ust. 9

Wciągarki kotwiczne

N.Z.P.

10.04 ust. 1

Łodzie towarzyszące zgodne z normą

N.Z.P.

10.05 ust. 1

Koła ratunkowe zgodne z normą

N.Z.P.

10.05 ust. 2

Kamizelki ratunkowe zgodne z normą

N.Z.P.
ROZDZIAŁ 11
11.11ust. 2

Zabezpieczenie wciągarek

N.Z.P.
ROZDZIAŁ 12
12.02 ust. 13

Rury przenoszące niebezpieczne gazy lub ciecze

N.Z.P.

Artykuł 24a.04

Inne odstępstwa

Jeżeli jest trudno w kategoriach praktycznych stosować postanowienia sformułowane w tym rozdziale po wygaśnięciu postanowień przejściowych, albo jeżeli ich zastosowanie pociąga za sobą nieracjonalnie wysokie koszty, organ inspekcyjny może zezwolić na odstępstwo od tych postanowień, stosownie do zaleceń Komitetu. Odstępstwa te muszą być wpisane do świadectwa wspólnotowego.

Dodatek I

SYGNAŁY BEZPIECZEŃSTWARysunek 1

Zakaz wejścia dla osób nieupoważnionych

Kolor: czerwony/biały/czarny

Rysunek 2

Zakaz używania ognia, otwartego płomienia i palenia tytoniu

Kolor: czerwony/biały/czarny

Rysunek 3

Gaśnica
Kolor: czerwony/biały

Rysunek 4

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Kolor: czarny/żółty

Rysunek 5

Wąż gaśniczy

Kolor: czerwony/biały

Rysunek 6

System gaśniczy

Kolor: czerwony/biały

Rysunek 7

Nakaz użycia ochrony słuchu

Kolor: niebieski/biały

Rysunek 8

Zestaw pierwszej pomocy

Kolor: zielony/biały

Symbole używane w rzeczywistości mogą nieco różnić się lub mieć bardziej szczegółowy rysunek, niż przedstawienia graficzne pokazane w niniejszym dodatku, pod warunkiem, że ich znaczenie nie jest zmienione, a żadne różnice i modyfikacje nie czynią ich znaczenia trudnym do zrozumienia.

Dodatek II

INSTRUKCJE ADMINISTRACYJNE

Nr 1: Wymagania w odniesieniu do zdolności wykonywania manewrów unikowych i zawracania.

Nr 2: Wymagania w odniesieniu do przypisanej prędkości minimalnej, zdolności zatrzymywania się oraz zdolności ruchu wstecz.

Nr 3: Wymagania w odniesieniu do systemów sprzęgowych i urządzeń sprzęgowych statków pchających lub pchanych w zestawach sztywnych.

Nr 4: Pomiary hałasów.

Nr 5: Specjalne kotwice o zmniejszonej masie.

Nr 6: Wytrzymałość wodoszczelnych iluminatorów.

Nr 7: Wymagania w odniesieniu do instalacji tryskaczowej.

Nr 8: Wystawienie świadectwa wspólnotowego.

Nr 9: Zbiorniki paliwa na statkach pływających.

Nr 10: Minimalna grubość kadłuba dla barek holowanych.

Nr 11: Instalacje do gromadzenia zużytego oleju.

Nr 12: Ruch statku pod własnym napędem.

Nr 13: Odpowiedni system alarmu przeciwpożarowego.

Nr 14: Próba pływalności, przegłębienia i stabilności osobnych części statku.

Nr 15: Sprzęt dla statków, które muszą być prowadzone przez minimalną liczbę członków załogi.

Nr 16: Kable elektryczne.

Nr 17: Dobra widoczność.

_________________

ZAŁĄCZNIK III

Zakresy możliwych dodatkowych postanowień technicznych mających zastosowanie dostatków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1 i 2

Wszelkie dodatkowe postanowienia techniczne przyjęte przez Państwo Członkowskie zgodnie z art. 5 ust. 1 niniejszej dyrektywy, dotyczące statków pływających po rejonach 1 lub 2 terytorium tego Państwa Członkowskiego są ograniczone do poniższych zakresów:


1. Definicje
– Konieczne do zrozumienia dodatkowych postanowień.
2. Wytrzymałość
– Wzmocnienie konstrukcji.

– Świadectwo wydane przez uznane instytucję klasyfikacyjną.


3. Prześwit bezpieczny i wolna burta
– Wolna burta

– Prześwit bezpieczny


4. Stan zamknięcia otworów kadłuba i nadbudówek
– Nadbudówki

– Drzwi


– Okna i świetliki

– Luki ładunkowe

– Inne otwory (przewody wentylacyjne, odprowadzające gazy spalinowe itp.)

5. Wyposażenie


– Kotwice i łańcuchy kotwiczne

– Światła nawigacyjne

– Urządzenia do nadawania sygnałów dźwiękowych

– Kompas


– Radar

– Instalacje nadawczo-odbiorcze

– Wyposażenie ratunkowe

– Dostępność map morskich


6. Postanowienia szczegółowe dla statków pasażerskich
– Stateczność (siła wiatru, kryteria)

– Wyposażenie ratunkowe

– Wolna burta

– Prześwit bezpieczny

– Dobra widoczność
7. Zestawy i transport kontenerów
– Połączenie pchacz-barka pchana

– Stateczność jednostek/barek pchanych transportujących kontenery

__________________

ZAŁĄCZNIK IV

Zakresy możliwych ograniczeń postanowień technicznych dla statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 3 i 4

Ograniczenia postanowień technicznych przyjęte przez Państwo Członkowskie, zgodnie z art. 5 ust. 7 niniejszej dyrektywy, dotyczące statków pływających wyłącznie po drogach wodnych rejonu 3 lub rejonu 4 na terytorium tego Państwa Członkowskiego, powinny być ograniczone do następujących zakresów :

Rejon 3

- Wyposażenie kotwiczne, włącznie z długością łańcuchów kotwicznych- Prędkość (postępowa)

- Zbiorowe środki ratunkowe

- Status dwuprzedziałowy

- Dobra widoczność


Rejon 4

- Wyposażenie kotwiczne, włącznie z długością łańcuchów kotwicznych

- Prędkość (postępowa)

- Wyposażenie ratunkowe

- Status dwuprzedziałowy

- Dobra widoczność

- Drugi niezależny układ napędowy

__________________ZAŁĄCZNIK V

WZORY WSPÓLNOTOWYCH ŚWIADECTW ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

Część I


WZÓR WSPÓLNOTOWEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJPobieranie 4.67 Mb.

Share with your friends:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna