Unii europejskiejPobieranie 4.67 Mb.
Strona28/39
Data27.10.2017
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39
*, pod warunkiem, że nie były one w trakcie budowy lub przebudowy w dniu 31 grudnia 1994 r.;

b) w odniesieniu do jednostek, który uzyskały inne licencje dopuszczające do ruchu pomiędzy 1 stycznia 1995 r. a ….*.

2. Musi być udowodnione, że te jednostki są zgodne z „Przepisami dotyczącymi inspekcji statków na Renie”, w wersji obowiązującej w dniu, kiedy przyznane było świadectwo statku lub inna licencja dopuszczająca do ruchu.

3. Jednostki te muszą być przystosowane tak, aby pozostawać w zgodzie z postanowieniami, które nabierają mocy obowiązującej po pierwszym przyznaniu świadectwa statku lub innej licencji dopuszczającej do ruchu, zgodnie z postanowieniami przejściowymi sformułowanymi w tabeli poniżej.

4. Art. 24.04 ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio.

5. W tabeli poniżej mają zastosowanie następujące definicje:  • „N.Z.P.”: To postanowienie nie ma zastosowania do jednostek, które są obecnie eksploatowane, chyba że odpowiednie ich części zostały zamienione lub poddane przebudowie, to znaczy, postanowienie to ma zastosowanie tylko do Nowo budowanych statków oraz Zamian lub Przebudowy ich części. . Jeżeli istniejące części są zamieniane na części zamienne wykonane w tej samej technologii i są one tego samego typu, nie stanowi to zamiany („Z”) w rozumieniu postanowień przejściowych.

- „Wystawienie lub wznowienie świadectwa wspólnotowego”: To postanowienie musi być spełnione do czasu wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po nabraniu mocy obowiązującej przez to postanowienie.


Artykuł i ust.

ZAWARTOŚĆ

TERMIN I UWAGI

Obowiązujące dla jednostek
ze świadectwem statku lub licencją przewozową przed
ROZDZIAŁ 33.03, ust. 7

Części dziobowe statków z wnękami na kotwice

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2041 r.

01.10.1999 r.

3.04, ust. 3
drugie zdanie

Materiał izolacyjny w maszynowniach

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.04.2003 r.

ust. 3 zdania 3 i 4

Urządzenia do otwierania i zamykania

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.10.2003 r.
ROZDZIAŁ 88.02, ust. 4

Izolacja części maszyn

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.04.2003 r.

8.03, ust. 3

Automatyczne zabezpieczenie przed nadmierną prędkością obrotową

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.04.2004 r.

8.05, ust. 9
pierwsze zdanie

Odczyt urządzenia do pomiaru objętości możliwy aż do poziomu maksymalnego napełnienia

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.04.1999 r.

ust. 13

Kontrola poziomu napełnienia nie tylko dla serwomotorów, lecz również dla innych silników potrzebnych do bezpiecznego prowadzenia statku

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.04.1999 r.
ROZDZIAŁ 8a


por. przepisy przejściowe dotyczące rozdziału 8a „Przepisów dotyczących inspekcji statków na Renie”

ROZDZIAŁ 10


10.02 ust. 2 lit. a)

Certyfikat dla lin stalowych i innych lin

Pierwsza lina wymieniona na statku: NZ.P., najpóźniej 01.01.2008 r. Druga i trzecia lina: 01.01.2013 r.

01.04.2003 r.
10.03 ust. 1

Norma europejska

W chwili wymiany, najpóźniej 01.01.2010 r.

01.04.2002 r.
ust. 2

Dostosowanie do klas pożarowych A, B
i C

W chwili wymiany, najpóźniej 01.01.2010 r.

01.04.2002 r.
10.03a

Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe w pomieszczeniach dla załogi, sterówkach i pomieszczeniach dla pasażerów

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r.

01.04.2002 r.
10.03b

Systemy gaśnicze zainstalowane na stałe w maszynowniach, kotłowniach i pompowniach

1, najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2035 r.

01.04.2002 r.
10.04

Stosowanie norm europejskich w odniesieniu do łodzi towarzyszących

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.10.2003 r.
10.05 ust. 2

Nadmuchiwane kamizelki ratunkowe

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. Kamizelki ratunkowe, które były na pokładzie dnia 30.09.2003 r. mogą być używane aż do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.10.2003 r.ROZDZIAŁ 11


11.13

Przechowywanie łatwopalnych cieczy

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.10.2002 r.ROZDZIAŁ 15


15.01 ust. 1
lit. c)

Niestosowanie art. 8.06 ust. 2, zdanie drugie

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.
lit. d)

Niestosowanie art. 9.14 ust. 3, zdanie drugie, w odniesieniu do napięć znamionowych powyżej nad 50 V

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.
ust. 2
lit. b)

Zakaz użycia pieców grzewczych z palnikiem z odparowaniem oleju zgodnie z art. 13.04

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.
lit. c)

Zakaz użycia grzejników na paliwo stałe zgodnie z art. 13.07

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.
lit. e)

Zakaz użycia urządzeń na gaz płynny zgodnie z rozdziałem 14

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
15.02 ust. 2

Liczba i usytuowanie grodzi

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 5
zdanie drugie

Linia graniczna w przypadku braku pokładu grodziowego

Dla statków pasażerskich wodowanych przed 01.01.1996 r., wymóg ma zastosowanie zgodnie z N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 15

Wysokość dna podwójnego, szerokość zbiorników bocznych pustych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

15.03 ust.
1-6

Stateczność statku w stanie nieuszkodzonym

N.Z.P. i kiedy maksymalna liczba pasażerów jest zwiększona, najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

15.03 ust.
7 i 8

Stateczność statku w przypadku zalania

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 9

Status dwuprzedziałowy

N.Z.P.

01.01.2007 r.

ust. 10-13

Stateczność statku w przypadku zalania

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

15.05 ust. 2
lit. a)

Liczba pasażerów, dla których określono obszar ewakuacji, zgodnie z art. 15.06 ust. 8

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045

01.01.2006 r.

lit. b)

Liczba pasażerów, którą uwzględniono przy obliczaniu stateczności, zgodnie z art. 15.03

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

15.06 ust. 1

Pomieszczenia dla pasażerów na wszystkich pokładach przed grodzią skrajnika rufowego

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 2

Szafki i pomieszczenia, o których mowa w art. 11.13, przeznaczone do składowania łatwopalnych cieczy

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.

ust. 3 lit. c),
zdanie pierwsze

Wysokość w świetle wyjść

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

zdanie drugie

Wolna szerokość drzwi kabin pasażerskich i innych małych pomieszczeń

Zastosowanie ma dla wymiaru 0,7 m N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

15.06 ust. 3 lit. f), zdanie pierwsze

Wymiary wyjść awaryjnych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
lit. g)

Wyjścia przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 4,
lit. d)

Drzwi przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 5

Wymagania dotyczące korytarzy łączących

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 6,
lit. b)

Drogi ewakuacyjne do stref zbiórek podczas ewakuacji

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
lit. c)

Drogi ewakuacyjne nie prowadzą przez maszynownie ani kuchnie

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.
lit. d)

Brak stopni ściennych z pręta, drabin itp. zainstalowanych wzdłuż dróg ewakuacyjnych

N.z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 7

Odpowiedni system instrukcji bezpieczeństwa

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 8

Wymagania dotyczące miejsc zbiórek

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 9, lit. a)-c), lit. e) i ostatnie zdanie

Wymagania dotyczące schodów i podestów w strefie pasażerskiej

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 10 lit. a), zdanie pierwsze

Barierki zgodne z normą EN 711 : 1995

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
zdanie drugie

Wysokość nadburć i barierek pokładów przeznaczonych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
lit. b)
zdanie drugie

Wolna szerokość otworów przeznaczonych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 12

Schodnie zgodne z normą EN 14206: 2003

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.
ust. 13

Obszary komunikacyjne i ściany w obszarach komunikacyjnych przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 14
zdanie pierwsze

Konstrukcja drzwi i ścian szklanych w obszarach komunikacyjnych i szyby okienne

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 15

Wymagania dotyczące nadbudówek lub ich dachów zbudowanych całkowicie z szyb panoramicznych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 16

Instalacje wody pitnej zgodne z art. 12.05

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.
ust. 17,
zdanie drugie

Wymagania dotyczące toalet przeznaczonych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
ust. 18

Instalacja wentylacyjna dla kabin bez otwieralnych okien

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
15.07

Wymagania dotyczące układu napędowego

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.


01.01.2007 r.
15.08 ust. 2

Wymagania dotyczące systemów głośnikowych w obszarze dla pasażerów

Dla statków pasażerskich o LWL poniżej 40 m lub nie więcej niż 75 osób postanowienie to ma zastosowanie na zasadzie N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.
ust. 3

Wymagania dotyczące instalacji alarmowej

Dla statków pasażerskich odbywających rejsy dzienne postanowienie to ma zastosowanie na zasadzie N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.
ust. 3,
lit. c)

System alarmowy umożliwiający dowództwu statku na zaalarmowanie załogi i personelu pokładowego

Dla statków wycieczkowych postanowienie to ma zastosowanie na zasadzie N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.
ust. 4

Alarm poziomu każdego przedziału wodoszczelnego

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.
ust. 5

Dwie silnikowe pompy zęzowe

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.
ust. 6

Zainstalowany na stałe system odwadniania zęz zgodnie z art. 8.08, ust. 4

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.01.2006 r.
ust. 7

Otwieranie chłodni od wewnątrz

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.
ust. 8

System wentylacyjny dla instalacji wykorzystującej CO2 w pomieszczeniach

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.
ust. 9

Zestawy pierwszej pomocy

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.15.09 ust. 1 zdanie pierwsze

Koła ratunkowe

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.

ust. 2

Osobiste środki ratunkowe

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.

ust. 3

Odpowiedni sprzęt do bezpiecznego przenoszenia

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

ust. 4

Osobiste środki ratunkowe dla 100% liczby pasażerów zgodne z normą europejską EN 395: 1998 lub EN 396: 1998

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.
Osobiste środki ratunkowe dla dzieci

Aż do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r. ten sprzęt jest uważany za alternatywny w stosunku do osobistych środków ratunkowych.

01.01.2006 r.
Rodzaj wyposażenia ratunkowego

Dla statków pasażerskich, które były wyposażone w zbiorowe środki ratunkowe zgodnie z art. 15.09, ust. 5, przed 01.01.2005 r., te urządzenia są uważane za alternatywne w stosunku do osobistych środków ratunkowych

Dla statków pasażerskich, które były wyposażone w zbiorowe środki ratunkowe zgodnie z art. 15.09, ust. 6, przed 01.01.2005 r., są one uważane za alternatywne w stosunku do osobistych srodków ratunkowych, aż do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.01.01.2006 r.

ust. 5,
lit. b) i c)

Wystarczające miejsce do siedzenia, wypór co najmniej 750 N

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.
lit. f)

Stabilne położenie na powierzchni wody, odpowiednie urządzenia umożliwiające trzymanie się

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

lit. i)

Odpowiednie środki umożliwiające przejście z obszarów ewakuacji do tratw ratunkowych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.ust. 9

Sprawdzanie środków ratunkowych zgodnie z instrukcjami producenta

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.ust. 10

Łódź towarzysząca wyposażona w silnik i reflektor

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.ust. 11

Nosze

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.


Instalacje elektryczne
01.01.2006 r.15.10 ust. 2

Art. 9.16 ust. 3 odnosi się również zastosowanie do przejść i pomieszczeń rekreacyjnych dla pasażerów

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.01.2006 r.ust. 3

Odpowiednie oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.01.2006 r.ust. 4

Awaryjny siłownia

Dla statków wycieczkowych o LWL 25 m lub mniej, postanowienie ma zastosowanie zgodnie z N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.01.2006 r.lit. f)

Zasilanie awaryjne reflektorów zgodnie z art. 10.02 ust. 2 lit. i)

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.01.2006 r.lit. i)

Zasilanie awaryjne wind i sprzętu dźwigowego zgodnie z art. 15.06 ust. 9, zdanie drugie

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.01.2006 r.ust. 6

Wymagania dotyczące awaryjnej siłowni:
01.01.2006 r.


- przegrody zgodne z art. 15.11 ust. 2

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.01.2006 r.


- instalacja kabli

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.01.2006 r.


-awaryjna siłownia powyżej linii granicznej

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.01.2006 r.15.11

Ochrona przeciwpożarowa
01.01.2007 r.ust. 1

Zgodność materiałów i części składowych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
15.11 ust. 2

Konstrukcja przegród

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 3

Środki nakładane na powierzchnie jak również pokrycie pokładów używane w pomieszczeniach oprócz maszynowni i magazynów muszą mieć właściwości wstrzymujące płomień

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2015 r.

01.01.2006 r.

ust. 4

Stropy i okładziny ścienne z materiałów niepalnych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 5

Umeblowanie i wyposażenie w obszarach zbiórek z materiałów niepalnych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 6

Kodeks procedur prób ogniowych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 7

Materiały izolacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 8 lit. a), b), c) zdanie drugie i d)

Wymagania dotyczące drzwi w przegrodach

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 9

Ściany zgodnie z ust.2 od pokładu do pokładu

W statkach kabinowych bez instalacji tryskaczowych, końce ścian między kabinami: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

ust. 10

Przegrody

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 12,
drugie zdanie

Schody wykonane ze stali lub innego równoważnego materiału niepalnego

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 13

Obudowa schodów wewnętrznych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 14

Instalacje wentylacyjne i napowietrzające

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 15

Instalacje wentylacyjne w kuchniach, kuchenki z wyciągami

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 16

Stanowiska kontrolne, klatki schodowe, obszary zbiórek i instalacje odprowadzania wyciągów dymu

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 17

Instalacja alarmowa przeciwpożarowa

Dla statków wycieczkowych: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

15.12 ust. 1

Przenośne gaśnice na pokładzie

Gaśnice i koce gaśnicze w kuchniach, salonach fryzjerskich i perfumeriach: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.

ust. 2

Instalacja hydrantowa

Drugie pompy gaśnicze: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

ust. 4

Zawory hydrantów

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.

ust. 5

Bębny do zwijania zamontowany na osi

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.

ust. 6

Materiały, ochrona przed utratą sprawności

N.Z.P najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

ust. 7

Uniemożliwienie zamarzania przewodów i hydrantów

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

ust. 8
lit. b)

Niezależne funkcjonowanie pomp pożarowych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

lit. d)

Instalacja pomp pożarowych

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

ust. 9

System gaśniczy w maszynowniach

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

15.12 ust. 9

System gaśniczy w maszynowniach wykonany ze stali lub innego materiału niepalnych o równoważnych właściwościach

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r. Okres przejściowy nie ma zastosowania do statków pasażerskich, które zostały zwodowane po 31.12.1995 r., kadłub których jest wykonany z drewna, aluminium lub tworzyw sztucznych i których maszynownie nie są wykonane z materiału zgodnie z art. 3.04, ust. 3 i 4.

01.01.2006 r.

15.13

Organizacja bezpieczeństwa

Dla statków wycieczkowych: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego.

01.01.2006 r.

15.14, ust. 1

Zbiorniki do odbioru ścieków lub oczyszczalnie pokładowe

Dla statków kabinowych o 50 lub mniej kojach i statków wycieczkowych: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.

ust. 2

Wymagania dotyczące zbiorników do odbioru ścieków

Dla statków kabinowych o 50 lub mniej kojach i statków wycieczkowych zabierających 50 lub mniej pasażerów: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045 r.

01.01.2006 r.
15.15

Odstępstwa dla określonych statków pasażerskich
01.01.2006 r.

ust. 1

Stateczność w przypadku zalania

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2045

01.01.2006 r.

ust. 4

(skreślone)

.

.

ust. 5

Wyposażenie w łódź towarzyszącą, platformę lub równorzędną instalację

Dla statków pasażerskich dopuszczonych do zabierania maksymalnej liczby 250 pasażerów lub posiadających 50 koi: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

ust. 6

Wyposażenie w łódź towarzyszącą, platformę lub równoważną instalację

Dla statków pasażerskich dopuszczonych do zabierania maksymalnej liczby 250 pasażerów lub posiadających 50 koi: N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

15.15 ust. 9
lit. a)

Instalacje alarmowe dla instalacji gazu płynnego

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa zgodnie z art. 14.15.

01.01.2006 r.

lit. b)

Zbiorowe środki ratunkowe zgodne z art. 15.09 ust. 5

N.Z.P., najpóźniej do wystawienia lub odnowienia świadectwa wspólnotowego po 01.01.2010 r.

01.01.2006 r.

Artykuł 24.07

(skreślony)

ROZDZIAŁ 24a

DODATKOWE POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE DLA STATKÓW NIE PŁYWAJĄCYCH PO DROGACH WODNYCH REJONU R

Artykuł 24a.01

Stosowanie postanowień przejściowych dla jednostek będących już w eksploatacji


i ważność poprzednich świadectw wspólnotowych

1. Następujące postanowienia mają zastosowanie dla:

a) jednostek, dla których zostało wystawione świadectwo wspólnotowe po raz pierwszy przed…..Pobieranie 4.67 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna