Unii europejskiejPobieranie 4.67 Mb.
Strona16/39
Data27.10.2017
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   39
.n [m].

to wartość kąta przechyłu, od której krzywa ramion prostujących przyjmuje wartości ujemne (zakres stateczności). Nie powinna być ona mniejsza niż 20° lub 0,35 rad; we wzorze stosuje się wartości co najwyżej 30° lub 0,52 rad, gdzie jednostką jest radian (rad) (1°=0,01745 rad);

c) suma kątów przechyłu i przegłębienia nie przekracza 10°;

d) istnieje pozostały prześwit bezpieczny, zgodnie z art. 17.04;

e) istnieje pozostała wolna burta długości co najmniej 0,05 m;

f) dla wartości kątów przechyłów pomiędzy 0° i 30° istnieje pozostałe ramię o długości co najmniej

h = 0,20 - 0,23 . n [m].

n to wartość kąta przechyłu, od którego krzywa ramion prostujących przyjmuje wartości ujemne; we wzorze stosuje się wartości co najwyżej 30° lub 0,52 rad.

Pozostałe ramię prostujące to maksymalna różnica między krzywą ramienia prostującego i krzywą przechyłu dla przechyłu o wartości między 0° i 30°. Jeśli otwór prowadzący do wnętrza statku znajduje się pod wodą przy kącie przechyłu mniejszym od kąta przechyłu przy maksymalnej różnicy, jako ten kąt przechyłu traktuje się wymagane pozostałe ramię.

Artykuł 17.09

Oznakowanie i wskaźniki zanurzenia

Oznakowanie i wskaźniki zanurzenia powinny być przymocowane zgodnie z, odpowiednio, art. 4.04 i 4.06.

Artykuł 17.10

Urządzenia pływające bez dowodu stateczności

1. Można nie stosować przepisów art. 17.04-17.08 dla urządzeń pływających:

a) których urządzenie robocze nie może w żaden sposób zmienić ich przechyłu lub przegłębienia i

b) w przypadku których można wykluczyć przesunięcie środka ciężkości.

2. Jednakże,

a) przy maksymalnym obciążeniu prześwit bezpieczny powinien wynosić 300 mm, a wolna burta 150 mm;

b) dla otworów, które nie są strugoszczelne ani odporne na działanie warunków atmosferycznych, prześwit bezpieczny powinien wynosić 500 mm.

ROZDZIAŁ 18

PRZEPISY SPECJALNE DOTYCZĄCE ŁODZI ROBOCZYCH

Artykuł 18.01

Warunki pracy

Łodzie robocze opisane w świadectwie wspólnotowym, określonym w cześci I lub II załącznika V, mogą pływać poza miejscem pracy tylko, jeśli są niezaładowane. Ograniczenie to powinno być umieszczone w świadectwie wspólnotowym.

W tym celu łodzie robocze powinny posiadać zaświadczenie wydane przez upoważnione organy, określające czas trwania prac i granice geograficzne miejsca pracy jednostki.

Artykuł 18.02

Zastosowanie części II

Konstrukcja i wyposażenie łodzi roboczych powinny być zgodne z rozdziałem 3-14 części II, chyba że inaczej określono w tym rozdziale.

Artykuł 18.03

Odstępstwa

1. a) art. 3.03 ust. 1 stosuje się odpowiednio;

b) rozdz. 5 i 6 stosuje się odpowiednio, jeśli jednostka ma napęd mechaniczny;

c) art. 10.02 ust. 2 lit. a) i b) stosuje się odpowiednio;

d) komisja inspekcyjna może zgodzić się na odstępstwa od pozostałych wymagań dotyczących konstrukcji, rozmieszczenia i wyposażenia pod warunkiem zapewnienia jednakowego poziomu bezpieczeństwa w każdym przypadku.

2. Komisja inspekcyjna może odstąpić od następujących przepisów:

a) art. 8.08 ust. 2-8, jeśli nie jest wymagana żadna załoga;b) art. 10.01 ust. 1 i 3 jeśli łódź roboczą można bezpiecznie zakotwiczyć za pomocą kotwic lub pali cumowniczych. Jednakże łodzie robocze z własnym napędem mechanicznym muszą mieć co najmniej jedną kotwicę spełniającą wymagania art. 10.01 ust. 1, gdzie współczynnik empiryczny k równy jest 45, a T oznacza najmniejszą wysokość boczną;

c) art. 10.02 ust. 1 lit. c) jeśli łódź robocza nie posiada napędu mechanicznego.

Artykuł 18.04

Prześwit bezpieczny i wolna burta

1. Jeśli łódź robocza używana jest jako barka rekultywacyjna lub szalanda dennoklapowa, prześwit bezpieczny poza przestrzenią ładunkową ładowni powinien wynosić co najmniej 300 mm, a wolna burta co najmniej 150 mm. Komisja inspekcyjna może dopuścić mniejszą wolną burtę, jeśli obliczenia udowodnią, że stateczność zapewniona dla ładunku o masie 1,5 t/m3 jest odpowiednia oraz że woda nie dociera do żadnej części pokładu. Należy uwzględnić działanie ładunku płynnego.

2. Przepisy art. 4.01 i 4.02 stosuje się odpowiednio dla łodzi roboczych nie ujętych w ust. 1. Komisja inspekcyjna może określić odstępstwa od powyższych wartości prześwitu bezpiecznego i wolnej burty.

Artykuł 18.05

Łodzie towarzyszące

Łodzie towarzyszące nie są wymagane na łodziach roboczych, jeśli:

a) łodzie robocze nie mają napędu mechanicznego, lub

b) łodzie towarzyszące dostępne są gdzie indziej w miejscu pracy.

Zwolnienie to powinno być umieszczone na świadectwie wspólnotowym.

ROZDZIAŁ 19

PRZEPISY SPECJALNE DOTYCZĄCE STATKÓW HISTORYCZNYCH

(skreślony)

ROZDZIAŁ 19a

PRZEPISY SPECJALNE DOTYCZĄCE BAREK KANAŁOWYCH

(skreślony)

ROZDZIAŁ 19b

PRZEPISY SPECJALNE DOTYCZĄCE STATKÓW PŁYWAJĄCYCH PO DROGACH WODNYCH W REJONIE 4

Artykuł 19b.01

Zastosowanie rozdziału 4

1. Poprzez uchylenie zapisów art. 4.01 ust. 1 i 2 prześwit bezpieczny drzwi i otworów innych niż włazy ładowni na statku pływającym po drogach wodnych w rejonie 4 jest zmniejszony jak następuje:  1. do 150 mm dla otworów strugoszczelnych i odpornych na działanie warunków atmosferycznych,

  2. do 200 mm dla otworów, które nie mogą być strugoszczelne i odporne na działanie warunków atmosferycznych

2. Na zasadzie odstępstwa od zapisów art. 4.02 minimalna wolna burta statku pływającego po drogach wodnych w rejonie 4 wynosi 0 mm, jeśli zgodnie z ust. 1 zachowany jest prześwit bezpieczny

ROZDZIAŁ 20

PRZEPISY SPECJALNE DOTYCZĄCE STATKÓW PEŁNOMORSKICH

(skreślony)

ROZDZIAŁ 21

PRZEPISY SPECJALNE DOTYCZĄCE STATKÓW REKREACYJNCH

Artykuł 21.01

Przepisy ogólne

Dla konstrukcji i wyposażenia statków rekreacyjnych stosuje się tylko przepisy art. 21.02 i 21.03.

Artykuł 21.02

Zastosowanie części II

1. Statków rekreacyjnych dotyczą przepisy:

a) z rozdziału 3:

art. 3.01, art. 3.02 ust. 1 lit. a) i ust. 2, art. 3.03 ust. 1 lit. a) i ust. 6 oraz art. 3.04 ust. 1;

b) rozdz. 5;

c) z rozdziału 6:

art. 6.01 ust. 1 i art. 6.08;

d) z rozdziału 7:

art. 7.01 ust. 1 i 2, art. 7.02; art. 7.03 ust. 1 i 2; art. 7.04 ust. 1; art. 7.05 ust. 2; art. 7.13, jeśli na statku znajduje się jednoosobowe stanowisko radarowe;

e) z rozdziału 8:

art. 8.01 ust. 1 i 2; art. 8.02 ust. 1 i 2; art. 8.03 ust. 1 i 3; art. 8.04; art. 8.05 ust. 1-10 i 13; art. 8.08 ust. 1, 2, 5, 7, 10, art. 8.09 ust. 1 i art. 8.10;

f) z rozdziału 9:

art. 9.01 ust. 1stosuje się odpowiednio;

g) z rozdziału 10:

art. 10.01 ust. 2, 3 i 5-14, art. 10.02 ust. 1 lit. a)-c) i ust. 2 lit. a) i e)-h), art. 10.03 ust. 1 lit. a), b) i d), przy czym na pokładzie muszą znajdować się co najmniej dwie gaśnice; art. 10.03 ust. 2-6, art. 10.03a, art. 10.03b i art. 10.05;

h) rozdział 13;

i) rozdział 14.

2. Pierwsza inspekcja i inspekcje okresowe statków rekreacyjnych objętych dyrektywą 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lipca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnychPobieranie 4.67 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna