Umowa ramowa o wspóŁpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Umową z Kartageny I jej Państwami Członkowskimi: Republiką Boliwii, Republiką Kolumbii, Republiką Ekwadoru, Republiką Peru oraz Republiką WenezueliPobieranie 187.5 Kb.
Strona3/5
Data26.02.2019
Rozmiar187.5 Kb.
1   2   3   4   5

Współpraca w zakresie norm

Bez uszczerbku dla ich zobowiązań międzynarodowych, w zakresie ich odpowiedzialności i zgodnie z ich ustawodawstwem, Umawiające się Strony podejmują kroki w celu zmniejszenia różnic w odniesieniu do wag i miar, normalizacji i certyfikacji poprzez wspieranie stosowania zgodnych systemów norm i certyfikacji. W tym celu wspierają, w szczególności, następujące działania:


- ustanawianie powiązań między ekspertami w celu ułatwiania wymiany informacji oraz badań w zakresie wag i miar, norm, kontroli jakości oraz promocji jakości i certyfikacji oraz w celu promocji rozwoju pomocy technicznej w tej dziedzinie,
- sprzyjanie wymianom i kontaktom między organami i instytucjami specjalizującymi się w tych dziedzinach,
- realizowanie środków mających na celu osiąganie wzajemnego uznawania systemów i certyfikacji jakości,
- prowadzenie konsultacji w danych dziedzinach.
Artykuł 13
Rozwój technologiczny oraz własność intelektualna i przemysłowa
1. W celu osiągnięcia skutecznej współpracy między krajami Paktu Andyjskiego a przedsiębiorstwami wspólnotowymi w dziedzinie transferu technologii, wydawania licencji, wspólnych inwestycji oraz finansowania kapitału podwyższonego ryzyka Umawiające się Strony, z należnym poszanowaniem dla praw własności intelektualnej i przemysłowej, zobowiązują się do:
- określenia gałęzi lub sektorów przemysłu, na których skoncentruje się współpraca oraz określenia środków wspierania współpracy przemysłowej ze szczególnym naciskiem na zaawansowaną technologię,
- współpracy w zachęcaniu do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych do wspierania wspólnych projektów między Paktem Andyjskim, a przedsiębiorstwami wspólnotowymi, których celem jest stosowanie w przemyśle nowych odkryć technologicznych,
- wspierania szkoleń dla wykwalifikowanego personelu technologicznego i badawczego,
- wspierania innowacji poprzez wymianę informacji dotyczących programów prowadzonych przez każdą ze stron w tym celu, okresowe wymiany doświadczenia zdobytego podczas prowadzenia programów innowacyjnych oraz poprzez programy wymiany między instytucjami Paktu Andyjskiego i Wspólnoty dla odpowiedzialnych za promowanie innowacji urzędników obu Stron.
2. Umawiające się Strony zobowiązują się do zapewnienia, w granicach określonych ich przepisami ustawowymi, wykonawczymi oraz politykami, odpowiedniej i skutecznej ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, łącznie z oznaczeniami geograficznymi i nazwami pochodzenia, wzmacniając tę ochronę tam gdzie jest to pożądane. Zobowiązują się także, tam gdzie jest to możliwe, w granicach określonych ich przepisami ustawowymi, wykonawczymi oraz politykami, do ułatwienia dostępu do baz danych oraz banków danych w tej dziedzinie.
Artykuł 14

Współpraca w sektorze górniczym

Umawiające się Strony zgadzają się wspierać współpracę w górnictwie, głównie poprzez wdrażanie działań mających na celu:


- zachęcanie do udziału przedsiębiorstw obu Stron w badaniach, wydobyciu oraz w obrocie ich zasobami mineralnymi,
- ustanawianie działań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze górniczym,
- wymianę doświadczeń i technologii związanych z wyznaczaniem obszarów wydobywczych, poszukiwaniem oraz wydobywaniem zasobów mineralnych oraz prowadzenie wspólnych badań mających na celu zwiększenie możliwości rozwoju technologicznego.
Artykuł 15
Współpraca w sektorze energetycznym
Umawiające się Strony uznają znaczenie sektora energetycznego w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz są przygotowane do nasilenia współpracy w tej dziedzinie, w szczególności w odniesieniu do planowania, oszczędzania oraz efektywnego wykorzystania energii oraz rozwoju nowych, możliwych do wykorzystania komercyjnego źródeł energii. Ta poprawiona współpraca będzie również uwzględniać wpływ na środowisko.
W tym celu Umawiające się Strony zgadzają się na wspieranie:
- przeprowadzania wspólnych badań, w szczególności dotyczących prognoz i ocen w sektorze energetycznym,
- stałych kontaktów między przedstawicielami zajmującymi się planowaniem w sektorze energii,
- wdrożenia wspólnych programów i projektów w tej dziedzinie.
Artykuł 16

Współpraca w zakresie transportu

Uznając znaczenie transportu dla rozwoju gospodarczego i intensyfikacji handlu, Umawiające się Strony przyjmują niezbędne środki do wprowadzenia współpracy w zakresie wszystkich rodzajów transportu.


Współpraca koncentruje się na:
- wymianie informacji odnośnie do odpowiednich polityk transportowych stron oraz odnośnie do spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania,
- gospodarczych, prawnych i technicznych programów szkoleniowych ukierunkowanych na podmioty gospodarcze i osoby odpowiadające za służby sektora publicznego,
- pomocy technicznej, w szczególności w odniesieniu do programów modernizacji infrastruktury.
Artykuł 17

Współpraca w zakresie technologii informacyjnej i telekomunikacji

1. Umawiające się Strony uznają, że technologia informacyjne i telekomunikacja są kluczowe dla rozwoju gospodarczego i społecznego i oświadczają, że są przygotowanie do wspierania współpracy w dziedzinach wspólnego zainteresowania, w szczególności w odniesieniu do:


- normalizacji, oceny zgodności i certyfikacji,
- telekomunikacji naziemnej i satelitarnej, takiej jak sieci przesyłowe, satelity, światłowody, sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN), transmisja danych, systemy telefonii wiejskiej i ruchomej,
- elektroniki i mikroelektroniki,
- informacji i automatyzacji,
- telewizji wysokiej rozdzielczości,
- badań i rozwoju w zakresie nowych technologii informacyjnych i telekomunikacji,
- wspieranie inwestycji i wspólnych inwestycji.
2. Taka współpraca odbywa się w szczególności poprzez:
- współpracę między ekspertami,
- ekspertyzy, badania i wymianę informacji,
- szkolenie naukowców i techników,
- opracowywanie i wdrażanie szczególnych projektów obopólnie korzystnych,
- promowanie wspólnych projektów odnoszących się do badania i rozwoju, ustanowienie sieci informacyjnych i banków danych, ułatwienie dostępu do istniejących baz danych oraz sieci informacyjnych.
Artykuł 18

Współpraca w zakresie turystyki

W granicach ich ustawodawstw, Umawiające się Strony przyczyniają się do współpracy w dziedzinie turystyki w krajach Paktu Andyjskiego, która ma zostać osiągnięta poprzez szczególne środki obejmujące:


- wymianę informacji i badania perspektywiczne,
- pomoc w dziedzinie statystyki i w przetwarzaniu danych,
- szkolenia,
- organizację imprez,
- wspieranie inwestycji i wspólnych inwestycji w celu rozszerzenia podróży turystycznych.
Artykuł 19

Współpraca w zakresie środowiska

Przy wprowadzaniu współpracy w sprawach związanych ze środowiskiem naturalnym Umawiające się Strony potwierdzają swoją wolę przyczyniania się do trwałego rozwoju. Strony będą dokładały starań, by pogodzić potrzebę rozwoju gospodarczego i społecznego z potrzebą należytej ochrony środowiska i podczas swojej współpracy zwrócą szczególną uwagę na najmniej uprzywilejowane grupy ludności, na obszary miejskie oraz ochronę ekosystemów takich jak lasy tropikalne.


W tym celu Strony dążą do wspólnego wypracowania środków ukierunkowanych w szczególności na:
- tworzenie i ulepszanie struktur związanych ze środowiskiem w sektorze publicznym i prywatnym,
- informację publiczną i kształtowanie świadomości społecznej,
- wdrażanie badań i projektów oraz zapewnianie pomocy technicznej,
- organizację spotkań, seminariów, itp.,
- wymianę informacji i doświadczeń,
- projekty badawcze dotyczące klęsk żywiołowych oraz zapobiegania im,
- rozwijanie alternatywnych metod gospodarczego wykorzystania obszarów chronionych,
- współpracę przemysłową mającą zastosowanie dla środowiska.
Artykuł 20
Współpraca w sektorze różnorodności biologicznej
Umawiające się Strony dążą do ustanowienia współpracy, szczególnie w dziedzinie biotechnologii, mającej na celu zachowanie różnorodności biologicznej. Współpraca powinna być oparta na trzech kryteriach, którymi są: użyteczność społeczno – gospodarcza, ochrona środowiska oraz interesy rdzennej ludności.
Artykuł 21Pobieranie 187.5 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna