Umowa przejściowa


Własność intelektualna, przemysłowa i handlowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona5/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa

1. Zgodnie z niniejszym artykułem oraz załącznikiem VI, Strony potwierdzają znaczenie, jakie przywiązują do zapewnienia wystarczającej i skutecznej ochrony oraz stosowania praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej.


2. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii przyjmuje środki niezbędne do zagwarantowania, w okresie pięciu lat od wejścia w życie niniejszej Umowy, ochrony praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej, na poziomie porównywalnym do poziomu osiągniętego we Wspólnocie, w tym środki skutecznego przestrzegania tych praw.
3. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii zobowiązuje się przystąpić, we wspomnianym wyżej okresie, do wielostronnych konwencji w zakresie praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej określonych w załączniku VI.
4. W przypadku problemów w dziedzinie własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej, wpływających na warunki wymiany handlowej, są one niezwłocznie przedkładane Radzie Współpracy, na wniosek jednej lub drugiej Strony, w celu osiągnięcia wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań.
Artykuł 36 (SAA 88(3))

Władze celne

Wzajemna pomoc między władzami administracyjnymi Stron w sprawach celnych podlega postanowieniom protokołu 5.


TYTUŁ IV
POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE, OGÓLNE I KOŃCOWE
Artykuł 37
Rada Współpracy, ustanowiona Umową o współpracy, podpisaną dnia 29 kwietnia 1997 roku, w drodze wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, wykonuje obowiązki, nałożone na nią niniejszą Umową, zgodnie z procedurami stosowanymi do tej pory w ramach Umowy o współpracy.
Artykuł 38 (SAA 110 and 112)
1. Dla osiągnięcia celów niniejszej Umowy, Rada Współpracy ma prawo podejmowania decyzji w ramach niniejszej Umowy w przypadkach w niej przewidzianych. Podjęte decyzje są wiążące dla Stron, które są zobowiązane do podjęcia środków niezbędnych do wykonywania podjętych decyzji.
2. Rada Współpracy może również formułować wszelkie odpowiednie zalecenia. Rada opracowuje swoje decyzje i zalecenia za zgodą obu Stron.
3. Rada Współpracy może, w wykonywaniu swoich obowiązków, być wspierana przez Wspólny Komitet, składający się z przedstawicieli Wspólnoty, z jednej strony, i z przedstawicieli Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, z drugiej strony, zwyczajowo na poziomie wyższych urzędników służby cywilnej.
Zadania Wspólnego Komitetu powinny polegać w szczególności na przygotowywaniu posiedzeń Rady Współpracy.
4. Rada Współpracy może przekazać Wspólnemu Komitetowi wszystkie swoje uprawnienia. W takim przypadku Wspólny Komitet podejmuje swoje decyzje na warunkach ustanowionych w ustępie 1 i 2.
5. Wspólny Komitet powinien przyjąć, w zależności od potrzeby, swój regulamin. Wspólny Komitet zbiera się raz do roku. Specjalne posiedzenia mogą zostać zwołane za obopólną zgodą, na wniosek jednej lub drugiej Strony. Wspólnemu Komitetowi przewodniczy przemiennie każda z Umawiających się Stron. Gdy jest to możliwe, porządek dzienny posiedzeń Wspólnego Komitetu jest ustalany z wyprzedzeniem.
Artykuł 39 (SAA 111)
Każda ze Stron może odwołać się do Rady Współpracy, w przypadku sporu dotyczącego stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy. Rada Współpracy może rozstrzygać spory w drodze wiążących decyzji.
Artykuł 40 (SAA 115)
W zakresie niniejszej Umowy, każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić, osobom fizycznym i prawnym drugiej Strony, wolny od dyskryminacji w stosunku do swoich własnych obywateli, dostęp do właściwych sądów i władz administracyjnych Stron, aby mogły przed nimi dochodzić swoich praw osobistych i rzeczowych.
Artykuł 41 (SAA 116)
Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi przeszkody, dla podjęcia przez Stronę środków, które:


  1. uważa za niezbędne w celu zapobieżenia ujawnieniu informacji szkodzących ich podstawowym interesom bezpieczeństwa;
  1. odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojskowymi, lub też do badań, rozwoju lub produkcji niezbędnej do celów obronnych, o ile środki te nie osłabiają warunków konkurencji w zakresie produktów nie przeznaczonych na cele ściśle wojskowe;
  1. uważa za istotne dla własnego bezpieczeństwa w przypadku poważnych niepokojów wewnętrznych, wpływających na utrzymanie prawa i porządku publicznego, w przypadku wojny lub poważnego napięcia na arenie międzynarodowej, grożącego wybuchem wojny, lub w celu wypełnienia zobowiązań przyjętych na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.


Artykuł 42 (SAA 117)
1. W dziedzinach objętych niniejszą Umową oraz nie naruszając jakichkolwiek zawartych w nim postanowień szczególnych:
- uzgodnienia stosowane przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii w odniesieniu do Wspólnoty nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji między Państwami Członkowskimi, ich obywatelami, ich spółkami lub przedsiębiorstwami;
- uregulowania stosowane przez Wspólnotę w stosunku do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji między obywatelami Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii lub też ich spółkami lub przedsiębiorstwami.
2. Postanowienia ustępu 1 nie stanowią przeszkody wobec prawa Stron do stosowania właściwych postanowień ich ustawodawstwa podatkowego względem podatników, którzy nie znajdują się w sytuacji identycznej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Artykuł 43 (SAA 118)
1. Strony podejmują wszelkie niezbędne środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Zapewniają one osiągnięcie celów określonych w niniejszej Umowie.
2. Jeżeli jedna ze Stron uważa, że druga Strona nie spełniła zobowiązania, jakie nakłada na nią niniejsza Umowa, może ona podjąć odpowiednie środki. Przedtem jednak, z wyjątkiem szczególnie nagłych przypadków, powinna dostarczyć Radzie Współpracy wszelkich informacji wymaganych dla dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia rozwiązania zadowalającego obie Strony.
W wyborze środków pierwszeństwo należy przyznać tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie niniejszej Umowy. Rada Współpracy jest niezwłocznie powiadamiana o podjęciu tych środków i stanowią one w Radzie przedmiot okresowych konsultacji, jeżeli wnioskuje o to druga Strona.
Artykuł 44 (SAA 119)
Strony zgadzają się prowadzić konsultacje w trybie pilnym właściwymi kanałami, na wniosek jednej ze Stron, aby rozpatrzyć wszelkie kwestie związane z interpretacją lub wdrażaniem niniejszej Umowy oraz innymi istotnymi aspektami wzajemnych stosunków między Stronami.
Postanowienia niniejszego artykułu nie wpływają w żaden sposób na postanowienia artykułu 17, 24, 25 i 29 oraz nie powodują uszczerbku dla tych artykułów.
Artykuł 45 (SAA 121)
Protokół 1, 2, 3, 4 i 5, jak też załączniki I-VI, stanowią integralną część niniejszej Umowy.
Artykuł 46 (SAA 122)
Niniejszą Umowę stosuje się do dnia wejścia w życie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, podpisanego w Luksemburgu, dnia 9 kwietnia 2001 roku.
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez powiadomienie drugiej Strony. Niniejsza Umowa przestaje obowiązywać po sześciu miesiącach od dnia takiego powiadomienia.
Artykuł 47 (SAA 124)
Niniejsza Umowa stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, do których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, i na warunkach ustanowionych w tym Traktacie, a z drugiej strony, do terytorium Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.
Artykuł 48 (SAA 125)
Depozytariuszem niniejszej Umowy jest Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej.
Artykuł 49 (SAA 126)
Niniejsza Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach w każdym z języków urzędowych Stron, a każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.
Artykuł 50 (SAA 127)
Strony zatwierdzają niniejszą Umowę zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur określonych w akapicie pierwszym.
Od chwili wejścia w życie niniejszej Umowy, artykuły 13-32 Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, podpisaną dnia 29 kwietnia 1997 roku, zostają zawieszone.
INDEKS ZAŁĄCZNIKÓW


Załącznik I

Przywóz do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii mniej wrażliwych produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty (określonych w artykule 5 ustęp 2)

Załącznik II

Przywóz do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii wrażliwych produktów przemysłowych pochodzących ze Wspólnoty (określonych w artykule 5 ustęp 3)

Załącznik III

Definicja wspólnotowa młodej wołowiny (określonej w artykule 14 ustęp 2)

Załącznik IVa

Przywóz do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty (zerowa stawka celna)
(określonych w artykule 14 ustęp 3 litera a))

Załącznik IVb

Przywóz do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty (zerowa stawka celna w ramach kontyngentów taryfowych) (określonych w artykule 14 ustęp 3 litera b))

Załącznik IVc

Przywóz do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty (koncesje w ramach kontyngentów taryfowych) (określonych w artykule 14 ustęp 3 litera c))

Załącznik Va

Przywóz do Wspólnoty ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (określonych w artykule 15 ustęp 1)

Załącznik Vb

Przywóz do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii ryb i produktów rybołówstwa pochodzących ze Wspólnoty (określonych w artykule 15 ustęp 2)

Załącznik VI

Prawa własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej (określone w artykule 35)


ZAŁĄCZNIK I
PRZYWÓZ DO BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII MNIEJ WRAŻLIWYCH PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZĄCYCH ZE WSPÓLNOTY
(określonych w artykule 5 ustęp 2)


Kod taryfowy

Wyszczególnienie

2517

Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle używanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy i do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, krzemień i gruby żwir, nawet poddane obróbce cieplnej; makadam z żużla lub podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały podane w pierwszej części pozycji; makadam smołowany; granulki, odłamki i proszek kamieni z pozycji 2515 lub 2516, nawet poddane obróbce cieplnej:
- Granulki, odłamki i proszek kamieni z pozycji 2515 lub 2516, nawet poddane obróbce cieplnej:

41 00 00

- - Z marmuru

49 00 00

- - Pozostałe

2518

Dolomit, nawet kalcynowany lub spiekany, włączając dolomit wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy); dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania

2520

Gips; anhydryt; spoiwa gipsowe (składające się z gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia), nawet barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru:

10 00 00

- Klinkier cementowy

29 00 00

- - Pozostałe

3105

Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; inne nawozy; produkty niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg

3214

Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów itp.

3303

Perfumy i wody toaletowe

3304

Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), włącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure

3305

Preparaty do włosów

3306

Preparaty do higieny zębów i jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania protez; nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w indywidualnych opakowaniach do sprzedaży detalicznej

3307

Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, gotowe dezodoranty do pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne

3405

Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu, pasty i proszki do czyszczenia oraz podobne preparaty (nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy porowatej, impregnowanych, powlekanych lub pokrytych takimi preparatami), wyłączając woski z pozycji 3404

3506

Gotowe kleje i pozostałe gotowe środki klejące, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub środki klejące, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, nieprzekraczające masy netto 1 kg

3701

Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, karton lub tkanina; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone, również w kasetach

3702

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, karton i tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony

3808

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci albo w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)

3918

Wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci płytek; wykładziny ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, jak zdefiniowano w uwadze 9 do niniejszego działu

3919

Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach

3921

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych

3923

Artykuły do transportu i pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych

3924

Naczynia stołowe, kuchenne, inne artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe z tworzyw sztucznych

3925

Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

3926

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami 3901-3914:

4008

Płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki z gumy innej niż ebonit:
- Z gumy komórkowej:

11 00 00

- - Płyty, arkusze i taśmy

19 00 00

- - Pozostałe
- Z gumy niekomórkowej:
- - Płyty, arkusze i taśmy:

21 10 00

- - - Pokrycia podłogowe i maty

21 90 00

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:

29 90 00

- - - Pozostałe

4015

Odzież i dodatki odzieżowe (także rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem), dowolnego przeznaczenia, z gumy innej niż ebonit:
- Rękawice:
- - Pozostałe:

19 10 00

- - - Rękawice gospodarcze

19 90 00

- - - Pozostałe

90 00 00

- Pozostałe

4016

Pozostałe wyroby z gumy innej niż ebonit
- Pozostałe:

91 00 00

- - Pokrycia podłogowe i maty

4302

Skóry futerkowe garbowane lub wykończone (włącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi kawałkami lub ścinkami), nawet połączone (bez dodatków z innych materiałów) inne niż objęte pozycją 4303

4303

Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie

4409

Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo

4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna, bębny do kabli, z drewna, palety, palety skrzyniowe i inne platformy załadunkowe, z drewna, nadstawki do palet płaskich, z drewna

4802

Niepowlekany papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych oraz papier na karty dziurkowane i taśmy dziurkowane, w zwojach lub arkuszach, inny niż papier z pozycji 4801 lub 4803; czerpany papier i tektura:
- Pozostały papier i tektura, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, lub w których nie więcej niż 10% masy zawartości całkowitej włókien składa się z takich włókien:
- - O gramaturze mniejszej niż 40 g/m2:

51 10 00

- - - Papier, o gramaturze nie większej niż 15 g/m2 do matrycowania

51 90 00

- - - Pozostałe

52 20 00

- - - W zwojach

52 80 00

- - - W arkuszach
- - O gramaturze większej niż 150 g/m2:

53 20 00

- - - W zwojach

53 80 00

- - - W arkuszach

4805

Pozostały niepowlekany papier i tektura, w zwojach lub arkuszach, nie poddany dalszej obróbce lub przetwarzaniu w inny sposób niż wymieniony w uwadze 3 do niniejszego działu:
- Pozostały papier i tektura, o gramaturze 225 g/m2 lub większej:
- - Otrzymane z makulatury:

80 11 00

- - - „Testliner”

80 19 00

- - - Pozostałe

80 90 00

- - Pozostałe

4811

Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach, o dowolnym rozmiarze, inne niż towary objęte pozycjami 4803, 4809 lub 4810:
- Papier i tektura powlekane, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi (z wyjątkiem powleczonych klejami):

31 00 00

- - Bielone, o gramaturze większej niż 150 g/m2

39 00 00

- - Pozostałe

40 00 00

- Papier i tektura powlekane, impregnowane lub pokrywane woskiem, parafiną, stearyną, olejem lub gliceryną

4814

Tapety papierowe i podobne wykładziny ścienne; okienny papier przezroczysty

4815

Pokrycia podłogowe na bazie papieru lub tektury, nawet pocięte do wymiaru

4816

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz inne papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe wykonane z papieru, nawet w pudełkach

4817

Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; zestawy w pudełkach, w portfelach i okładkach z papieru lub tektury, zawierające zestaw materiałów piśmiennych

4820

Rejestry, księgi rachunkowe, notesy, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, terminarze, pamiętniki i podobne wyroby, bloki brudnopisowe, bibuły, skoroszyty (z kartkami do wyjmowania lub inne), teczki, okładki do akt, formularze urzędowe, przekładane zestawy z kalką do pisania i inne materiały piśmienne z papieru i tektury; albumy na próbki lub do kolekcji i okładki książek, z papieru lub tektury

4821

Etykiety wszelkich rodzajów z papieru i kartonu, nawet drukowane

4909

Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, nawet z kopertami lub ozdobami

4910

Kalendarze drukowane różnych rodzajów, również bloki kalendarzowe

6601

Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole - laski, parasole ogrodowe i podobne)

6802

Obrobione kamienie budowlane (z wyjątkiem łupków) i wyroby z nich, inne niż towary z pozycji 6801; kostki mozaikowe, itp., z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami), nawet na podłożu; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami)

6805

Proszek lub ziarno z naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, na podłożu z materiału włókienniczego, papieru, tektury lub innych materiałów, nawet cięte do kształtu, zszywane lub inaczej wyprodukowane

6807

Wyroby z asfaltu lub podobnego materiału (np. bitumu naftowego lub paku węglowego)

6809

Wyroby z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu

6810

Wyroby z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone

6811

Wyroby azbestowo - cementowe, celulozowo - cementowe, itp.

6813

Materiały cierne i wyroby z nich (np. arkusze, rolki, pasy, segmenty, tarcze, podkładki, okładziny), niezmontowane, do hamulców, sprzęgieł, itp., na bazie azbestu lub innych substancji mineralnych lub celulozy, nawet łączone z materiałami włókienniczymi lub innymi

6815

Wyroby z kamieni lub innych substancji mineralnych (włącznie z włóknami węglowymi, wyrobami z włókien węglowych i wyrobami z torfu), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

6902

Ogniotrwałe cegły, płyty, bloki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne, inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych

6904

Cegły budowlane, pustaki stropowe, podporowe, wypełnieniowe itp., ceramiczne

6905

Dachówki, nasady kominowe, wykładziny kominowe, ozdoby architektoniczne i inne ceramiczne wyroby budowlane

6907

Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, nieszkliwione, ceramiczne; kostki mozaikowe itp., nawet na podłożu, nieszkliwione, ceramiczne

6908

Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, szkliwione, ceramiczne; kostki mozaikowe itp., nawet na podłożu, szkliwione, ceramiczne

6910

Zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobne wyroby sanitarne, ceramiczne

6911

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz inne wyroby gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej

6912

Ceramiczne zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz inne wyroby gospodarstwa domowego i toaletowe, inne niż z porcelany, również chińskiej

6914

Pozostałe wyroby ceramiczne

7007

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego
- Hartowane (temperowane) szkło bezpieczne:
- - O wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach, statkach powietrznych, kosmicznych lub morskich:

11 10 00

O wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach silnikowych

11 90 00

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:

19 10 00

- - - Emaliowane

19 20 00

- - - Barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powlekane lub z warstwą pochłaniającą lub odbijającą

19 80 00

- - - Pozostałe
- Szkło bezpieczne warstwowe:
- - o wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach, statkach powietrznych, kosmicznych lub morskich:
- - - Pozostałe:

21 91 00

- - - - o wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach silnikowych

21 99 00

- - - - Pozostałe

29 00 00

- - Pozostałe

7009

Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi

7013

Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż objęte pozycją 7010 lub 7018)

7019

Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz wyroby z nich (np. przędza, tkaniny):
- Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici szklane cięte:

11 00 00

- - Nici szklane cięte o długości nieprzekraczającej 50 mm

12 00 00

- - Niedoprzędy

19 00 00

- - Pozostałe

7106

Srebro (włącznie ze srebrem pokrywanym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, albo w postaci proszku

7108

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, albo w postaci proszku

7113

Biżuteria i jej części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym

7114

Wyroby jubilerskie ze złota i srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

7115

Pozostałe wyroby z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

7116

Wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)

7117

Sztuczna biżuteria

7217

Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej:
- Niepokrywany ani niepowlekany, nawet polerowany:
- - Zawierający mniej niż 0,25% masy węgla:
- - - - O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,8 mm

30 11 00

- - - - Pokrywany lub powlekany cynkiem

30 19 00

- - - - Pozostałe
- - - O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 0,8 mm lub większym:

30 31 00

- - - - Pokrywany lub powlekany cynkiem

30 39 00

- - - - Pozostałe

30 50 00

- - Zawierający 0,25% masy lub więcej ale mniej niż 0,6% masy węgla

30 90 00

- - Zawierający 0,6% masy lub więcej węgla
- Pozostałe:
- - Zawierający mniej niż 0,25% masy węgla:

90 10 00

- - - O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego mniejszym niż 0,8 m

90 30 00

- - - O maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 0,8 mm lub większym

90 50 00

- - Zawierający 0,25% masy lub więcej ale mniej niż 0,6% masy węgla

90 90 00

- - Zawierający 0,6% masy lub więcej węgla

7307

Łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje) z żeliwa lub stali:
- Łączniki odlewane:
- - Z żeliwa nieciągliwego:

11 10 00

- - - W rodzaju stosowanych w systemach ciśnieniowych

11 90 00

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:

19 10 00

- - - Z żeliwa ciągliwego

19 90 00

- - - Pozostałe
- Pozostałe:

91 00 00

- - Kołnierze
- - Gwintowane kolanka, łuki i tuleje:

92 10 00

- - - Tuleje

92 90 00

- - - Kolanka i łuki
- - Łączniki spawane doczołowo:
- - - O największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm:

93 11 00

- - - - Kolanka i łuki

93 19 00

- - - - Pozostałe
- - - O największej średnicy zewnętrznej przekraczającej 609,6 mm:

93 91 00

- - - - Kolanka i łuki

93 99 00

- - - - Pozostałe
- - Pozostałe:

99 10 00

- - - Gwintowane

99 30 00

- - - Do spawania

99 90 00

- - - Pozostałe

7311

Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub ze stali

7313

Drut kolczasty stalowy; obręcze skręcone lub pojedynczy drut płaski, z kolcami lub bez, i luźno skręcany drut podwójny w rodzaju stosowanych na ogrodzenia, z żeliwa lub ze stali

7403

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie:
- Miedź rafinowana:

11 00 00

- - Katody i części katod

7418

Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z miedzi; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i podobne artykuły, z miedzi; wyroby sanitarne i ich części, z miedzi

7614

Skrętki, kable, taśmy plecione itp., z aluminium, nieizolowane elektrycznie:

7616

Pozostałe artykuły z aluminium

7801

Ołów

7802

Odpady ołowiu i złom

7803

Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z ołowiu

7804

Blachy grube, cienkie, taśma i folia z ołowiu; proszki i płatki ołowiu

7805

Rury i przewody rurowe oraz łączniki do rur i przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z ołowiu

7806

Pozostałe artykuły z ołowiu

7901

Cynk nieobrobiony plastycznie:
- Cynk niestopowy:

11 00 00

- - Zawierający 99,99% masy lub więcej cynku
- - Zawierający mniej niż 99,99% masy cynku:

12 10 00

- - - Zawierający 99,95% masy lub więcej, ale mniej niż 99,99% masy cynku

12 30 00

- - - Zawierający 98,5% masy lub więcej, ale mniej niż 99,95% masy cynku

12 90 00

- - - Zawierający 97,5% masy lub więcej, ale mniej niż 98,5% masy cynku

7902

Odpady cynku i złom

7903

Pył cynkowy, proszki i płatki cynku

7904

Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cynku

7905

Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z cynku

7906

Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur i przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z cynku

7907

Pozostałe artykuły z cynku

8211

Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż objęte pozycją 8208, oraz ostrza do nich:
- Pozostałe:
- - Noże stołowe z ostrzami stałymi:

91 30 00

- - - Noże stołowe z rękojeścią i ostrzem ze stali nierdzewnej

91 80 00

- - - Pozostałe

92 00 00

- - Pozostałe noże z ostrzami stałymi

93 00 00

- - Noże z ostrzami innymi niż stałe

94 00 00

- - Ostrza

8215

Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do podawania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe:
- - Pozostałe:

10 30 00

- - - Ze stali nierdzewnej
- Pozostałe zestawy artykułów w kompletach:

20 10 00

- - Ze stali nierdzewnej

20 90 00

- - Pozostałe
- - Pozostałe:

99 10 00

- - - Ze stali nierdzewnej

99 90 00

- - - Pozostałe

8301

Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne), z metalu nieszlachetnego; zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do dowolnych artykułów wymienionych powyżej, z metalu nieszlachetnego:

20 00 00

Zamki w rodzaju stosowanych do pojazdów mechanicznych

8302

Oprawy, okucia i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek itp.; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zamocowaniem z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego

8304

Pojemniki na akta, kartoteki, dokumenty, papiery, korytka na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, inne niż objęte pozycją 9403

8309

Korki, pokrywki i wieczka (także korki z główką, zakrętki i korki ułatwiające nalewanie), kapsle do butelek, korki gwintowane, pokrywki na korki, plomby i inne akcesoria do opakowań, z metali nieszlachetnych

10 00 00

- Korki z główką

8419

Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (wyłączając piece, piekarniki i inne urządzenia objęte pozycją 8514), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:
- Suszarki:

31 00 00

- - Do produktów rolniczych

32 00 00

- - Do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury

39 00 00

- - Pozostałe
- - Pozostałe:

89 10 00

- - - Chłodnie kominowe i podobne instalacje do chłodzenia bezpośredniego (bez ścianki oddzielającej) za pomocą wody przepływającej w obiegu zamkniętym

8423

Urządzenia do ważenia (z wyjątkiem wag o czułości 5 cg lub czulszych), także maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag:
- - O maksymalnej nośności przekraczającej 30 kg, ale nieprzekraczającej 5 000 kg:

82 10 00

- - - Wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadaną

82 90 00

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:

89 10 00

- - - Wagi pomostowe

89 90 00

- - - Pozostałe

8460

Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi, do ostrzenia, szlifowania, gładzenia, docierania, polerowania lub innej obróbki wykańczającej powierzchnie metali lub cermetali za pomocą toczaków, narzędzi i materiałów ściernych lub polerujących, inne niż obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień kół zębatych objęte pozycją 8461:

8461

Obrabiarki do strugania wzdłużnego, strugania poprzecznego, dłutowania, przeciągania, nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień, do piłowania, obcinania lub przecinania oraz pozostałe obrabiarki działające przez skrawanie metalu, cermetali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

8462

Obrabiarki (także prasy) do obróbki metalu metodą kucia, młotkowania lub kucia matrycowego; obrabiarki (także prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, rozpłaszczania, ścinania, przebijania, dziurkowania lub nacinania; prasy do obróbki metali lub węglików metali niewymienione powyżej

8463

Pozostałe obrabiarki do obróbki metali, cermetali, bez usuwania materiału

8464

Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbestowo - cementowych lub podobnych materiałów mineralnych lub do obróbki szkła na zimno:
- Szlifierki lub polerki:
- - Do obróbki szkła:

20 19 00

- - - Pozostałe

20 80 00

- - Pozostałe

90 00 00

- Pozostałe

8474

Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, oddzielania, płukania, przemywania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub innych substancji mineralnych, w postaci stałej (także w formie proszku lub pasty); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub innych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych:

8477

Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone w niniejszym dziale

8478

Maszyny do przygotowywania lub przerobu tytoniu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone w niniejszym dziale

8480

Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych

8483

Wały napędowe (także wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo - kulkowe lub śrubowo - wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające prędkość, także przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, także wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (także przeguby uniwersalne):
- Mechanizmy i przekładnie zębate, z wyjątkiem kół zębatych, kół łańcuchowych i innych elementów układów przenoszenia napędu, przedstawianych oddzielnie; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo - wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające prędkość, także przemienniki momentu obrotowego:
- - Pozostałe:

40 91 00

- - - Mechanizmy i przekładnie zębate (inne niż cierne):

40 92 00

- - - Mechanizmy śrubowo - kulkowe i śrubowo - wałeczkowe

40 93 00

- - - Skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające prędkość:

40 98 00

- - - Pozostałe

8501

Silniki elektryczne i prądnice (z wyjątkiem zespołów prądotwórczych):
- Silniki o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 37,5 W:

10 10 00

- - Silniki synchroniczne o mocy nieprzekraczającej 18 W
- - Pozostałe:

10 91 00

- - - Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego

10 93 00

- - - Silniki prądu przemiennego

10 99 00

- - - Silniki prądu stałego
- Pozostałe silniki prądu przemiennego, jednofazowe:
- - Pozostałe:

40 91 00

- - - O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 750 W

8508

Narzędzia elektromechaniczne, ręczne, z własnym silnikiem elektrycznym

8509

Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego z własnym silnikiem elektrycznym

8512

Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (z wyjątkiemi artykułów objętych pozycją 8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i potnieniu szyb w rodzaju stosowanych w rowerach i pojazdach mechanicznych:

10 00 00

- Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej w rodzaju stosowanych w rowerach

8515

Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego, twardego oraz spawania, także do cięcia metodą elektryczną (włącznie z ogrzewanym elektrycznie gazem), metodą laserową, lub za pomocą wiązki światła, lub fotonów, metodą ultradźwiękową, za pomocą wiązki elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego; elektryczne maszyny i aparaty do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali:
- Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego lub twardego:

11 00 00

- - Lutownice, w tym pistoletowe

19 00 00

- - Pozostałe
- Urządzenia i maszyny do oporowego zgrzewania metali:

21 00 00

- - Całkowicie lub częściowo automatyczne

29 00 00

- - Pozostałe
- Maszyny i urządzenia do spawania metali łukiem elektrycznym (w tym łukiem plazmowym):

31 00 00

- - Całkowicie lub częściowo automatyczne
- - Pozostałe:

39 10 00

- - - Do spawania ręcznego elektrodą otuloną, włącznie z urządzeniami do spawania lub cięcia

39 90 00

- - - Pozostałe
- Pozostałe urządzenia i aparaty:
- - Do obróbki metali:

80 11 00

- - - Do spawania lub zgrzewania

80 19 00

- - - Pozostałe
- - Pozostałe:

80 91 00

- - - Do oporowego spawania, zgrzewania tworzyw sztucznych

80 99 00

- - - Pozostałe

8517

Elektryczny sprzęt do telefonii i telegrafii przewodowej, włączając przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową oraz sprzęt telekomunikacyjny dla systemów przewodowych na prąd nośny lub dla systemów przewodowych cyfrowych; wideofony

8518

Mikrofony i ich stojaki; głośniki, nawet w obudowach; słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub większej liczby głośników; elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych; elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe

8519

Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz inny sprzęt do odtwarzania dźwięku niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku

8520

Magnetofony i inne urządzenia do zapisu dźwięku, nawet wyposażone w urządzenia do odtwarzania dźwięku

8521

Urządzenia wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo)

8524

Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane nośniki do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, włącznie z matrycami i negatywami płyt gramofonowych stosowanych w fonografii, jednakże z wyjątkiem wyrobów z działu 37

8527

Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, nawet posiadające w tej samej obudowie aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub zegar

8528

Urządzenia odbiorcze dla telewizji, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo

8716

Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części:
- Przyczepy i naczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe):

10 10 00

- - Przyczepy kempingowe składane

10 90 00

- - Pozostałe
- Samozaładowcze lub samowyładowcze przyczepy lub naczepy do celów rolniczych:

20 10 00

- - Roztrząsacze obornika

20 90 00

- - Pozostałe
- - - Pozostałe:
- - - - Nowe:

39 30 00

- - - - - Naczepy
- - - - - Pozostałe:

39 51 00

- - - - - - Jednoosiowe

39 59 00

- - - - - - Pozostałe

39 80 00

- - - - Używane

40 00 00

- Pozostałe przyczepy i naczepy

80 00 00

- Pozostałe pojazdy
- Części:

90 10 00

- - Podwozia

90 30 00

- - Karoserie

90 90 00

- - Pozostałe części

9402

Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (np. stoły operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne); fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe, z pochylanym oparciem lub podnoszone; części do powyższych wyrobów:

90 00 00

- Pozostałe

9404

Stelaże pod materace; artykuły pościelowe lub podobne (np. materace, kołdry, pierzyny, poduchy, poduszki i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane albo też zawierające dowolne materiały, bądź wykonane z gumowy komórkowej lub z tworzywa sztucznego, nawet pokryte:

10 00 00

- Stelaże pod materace
- - Z pozostałych materiałów:

29 10 00

- - - Ze sprężynami wewnątrz

29 90 00

- - - Pozostałe
- Śpiwory:

30 10 00

- - Wypchane pierzem lub puchem

30 90 00

- - Pozostałe
- Pozostałe:

90 10 00

- - Wypchane pierzem lub puchem

90 90 00

- - Pozostałe


ZAŁĄCZNIK II

Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna