Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona4/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Klauzula o niedoborach

1. Jeśli przestrzeganie postanowień niniejszego tytułu prowadzi do:
  1. poważnych niedoborów lub zagrożenia wystąpienia niedoborów artykułów żywnościowych lub innych produktów istotnych dla Strony wywozu, lub

b) powrotnego wywozu do państwa trzeciego produktu, który w Stronie wywozu stanowi przedmiot wywozowych ograniczeń ilościowych, należności celnych wywozowych lub środków lub opłat o skutku równoważnym, i jeśli sytuacje określone powyżej powodują lub mogą powodować poważne trudności dla Strony wywozu, Strona ta może podjąć stosowne środki na warunkach i zgodnie z procedurami ustanowionymi w niniejszym artykule.


2. W wyborze środków ochronnych pierwszeństwo należy przyznać tym, które w jak najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie uzgodnień określonych w niniejszej Umowie. Środki te nie powinny być stosowane w sposób, który stanowiłby metodę arbitralnej lub nieuzasadnionej dyskryminacji, jeżeli istnieją takie same warunki, bądź metodę ukrytego ograniczenia w handlu; powinny zostać zniesione, jeśli warunki nie uzasadniają już ich utrzymywania.
3. Przed podjęciem środków przewidzianych w ustępie 1 niniejszego artykułu lub, najwcześniej jak to tylko możliwe w przypadkach, do których ma zastosowanie ustęp 4 niniejszego artykułu, Wspólnota lub Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, w zależności od przypadku, dostarczy Radzie Współpracy wszelkich istotnych informacji, w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez Strony. Strony w Radzie Współpracy mogą uzgadniać środki niezbędne do usunięcia trudności. Jeśli nie doszło do porozumienia w ciągu 30 dni po przedłożeniu sprawy Radzie Współpracy, Strona wywozu może podjąć środki, na mocy niniejszego artykułu, odnoszące się do wywozu danego produktu.
4. Jeśli wyjątkowe i poważne okoliczności, wymagające podjęcia natychmiastowych działań, uniemożliwiają, w danym przypadku, wcześniejsze informowanie lub zbadanie, Wspólnota lub Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, odpowiednio, może, w sytuacjach wyszczególnionych w niniejszym artykule, zastosować środki ostrożności niezbędne do zaradzenia sytuacji, o czym zawiadamia niezwłocznie drugą Stronę.
5. Rada Współpracy jest niezwłocznie powiadamiana o środkach ochronnych i stanowią one w Radzie przedmiot okresowych konsultacji, w szczególności w celu uchwalenia harmonogramu ich znoszenia, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.
Artykuł 26 (SAA 39)

Monopole państwowe

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii stopniowo dostosuje wszystkie monopole państwowe o charakterze handlowym w sposób gwarantujący, że do końca piątego roku następującego po wejściu w życie niniejszej Umowy, nie będzie już istniała dyskryminacja, ze względu na warunki, na jakich towary są nabywane i zbywane, między obywatelami Państw Członkowskich a obywatelami Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Rada Współpracy będzie informowana o środkach podjętych dla realizacji tego celu.


Artykuł 27 (SAA 40)
Protokół 4 ustanawia reguły pochodzenia dotyczące stosowania preferencji taryfowych przewidzianych w niniejszej Umowie.
Artykuł 28 (SAA 41)
Dopuszczalne ograniczenia
Niniejsza Umowa nie stanowi przeszkody dla zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych towarów, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, a także ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej lub postanowień dotyczących złota i srebra. Jednakże takie zakazy lub ograniczenia nie stanowią środka arbitralnej dyskryminacji, ani ukrytego ograniczenia w wymianie handlowej między Stronami.
Artykuł 29 (SAA 42)
Strony postanawiają współpracować w celu ograniczenia możliwych nadużyć finansowych w stosowaniu postanowień handlowych niniejszej Umowy.
Nie naruszając postanowień niniejszej Umowy, w szczególności artykułu 17, 24 i 36 oraz protokołu 4, w przypadku gdy jedna ze Stron uważa, że istnieje wystarczająco dużo dowodów nadużyć finansowych, takich jak znaczący wzrost handlu produktami jednej Strony z drugą Stroną, ponad poziom odpowiadający warunkom ekonomicznym, takim jak normalne możliwości produkcyjne i wywozowe, bądź dowodów braku współpracy administracyjnej wymaganej do weryfikacji dowodów pochodzenia przez drugą Stronę, obie Strony niezwłocznie rozpoczynają konsultacje mające na celu znalezienie właściwego rozwiązania. W oczekiwaniu na rozwiązanie, zainteresowana Strona może podjąć środki, jakie uzna za niezbędne. W wyborze środków pierwszeństwo należy przyznać tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie uzgodnień określonych w niniejszej Umowie.
Artykuł 30 (SAA 43)
Zastosowanie niniejszej Umowy nie narusza stosowania postanowień prawa wspólnotowego do Wysp Kanaryjskich.
TYTUŁ III
PŁATNOŚCI, KONKURENCJA I INNE POSTANOWIENIA GOSPODARCZE
Artykuł 31 (SAA 58)
Strony zobowiązują się zezwolić na dokonywanie, w walucie w pełni wymienialnej w rozumieniu postanowień artykułu VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wszelkich płatności i transferów rozrachunków bieżących w ramach bilansu płatniczego między Wspólnotą a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii.
Artykuł 32 (SAA 65)
1. Strony czynią wysiłki w celu uniknięcia, w każdym przypadku gdy będzie to możliwe, stosowania środków ograniczających, w szczególności odnoszących się do przywozu, do celów bilansu płatniczego. W przypadku przyjęcia takich środków, Strona, która je przyjęła, przedstawia drugiej Stronie, tak szybko jak jest to możliwe, harmonogram znoszenia tych środków.
2. W przypadku gdy jedno lub kilka Państw Członkowskich lub Była Jugosłowiańska Republika Macedonii napotka poważne trudności w zrównoważeniu bilansu płatniczego lub gdy zaistnieje ryzyko takich trudności, Wspólnota lub Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, w zależności od przypadku, może, zgodnie z warunkami określonymi w Porozumieniu WTO, podjąć na ograniczony okres, środki ograniczające, w szczególności środki odnoszące się do przywozu, których zakres nie może wykraczać poza to co jest niezbędne dla naprawy sytuacji bilansu płatniczego. Wspólnota lub Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, w zależności od przypadku, niezwłocznie zawiadamia o tym drugą ze Stron.
3. Żaden środek ograniczający nie ma zastosowania do transferów związanych z inwestowaniem, w szczególności z repatriacją sum zainwestowanych lub ponownie zainwestowanych, ani też do jakiegokolwiek przychodu, który z nich pochodzi.
Artykuł 33 (SAA 69)
Konkurencja i inne postanowienia gospodarcze
1. Poniżej wymienione praktyki są niezgodne z właściwym funkcjonowaniem niniejszej Umowy w zakresie, w jakim mogą wpływać na handel między Wspólnotą a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii:
(i) wszystkie porozumienia między przedsiębiorstwami, decyzje związków przedsiębiorstw i praktyki uzgodnione między przedsiębiorstwami, które mają na celu lub których skutkiem jest zapobieganie, ograniczanie lub zakłócanie konkurencji;
(ii) nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw pozycji dominującej na terytoriach Wspólnoty lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii jako całości lub na znacznej części tych terytoriów;
(iii) jakakolwiek pomoc publiczna, zakłócająca lub grożąca zakłóceniem konkurencji przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub niektórym produktom.
2. Każda praktyka niezgodna z niniejszym artykułem oceniania jest na podstawie kryteriów wynikających ze stosowania postanowień przewidzianych w artykule 81, 82 i 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
3. a) Do celów stosowania postanowień ustępu 1 (iii), Strony uzgadniają, że w ciągu pierwszych czterech lat po wejściu w życie niniejszej Umowy każda pomoc publiczna przyznana przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii będzie oceniania biorąc pod uwagę fakt, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii uważana jest za taki sam obszar jak obszary Wspólnoty, określone w artykule 87 ustęp 3 litera a) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
b) Każda ze Stron zapewni przejrzystość w zakresie pomocy publicznej, między innymi informując corocznie drugą Stronę, o wielkości całkowitej i o rozdziale przyznanej pomocy, oraz dostarczając, na wniosek, informacji dotyczących systemów pomocy. Na wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacji na temat szczególnych indywidualnych przypadków pomocy publicznej.
Każda ze Stron zapewni, że postanowienia niniejszego artykułu będą stosowane w terminie pięciu lat od wejścia w życie niniejszej Umowy.
4. W odniesieniu do produktów określonych w tytule II rozdział II:


  • ustęp 1 (iii) nie ma zastosowania,
  • jakakolwiek praktyka niezgodna z ustępem 1 (i), powinna być oceniania zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Wspólnotę na podstawie artykułu 36 i 37 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i szczególnych dokumentów wspólnotowych przyjętych na tej podstawie.

5. Jeśli Wspólnota lub Była Jugosłowiańska Republika Macedonii uważają, że praktyka jest niezgodna z ustępem 1 niniejszego artykułu, oraz:
  • jeśli taka praktyka powoduje lub może spowodować poważną szkodę interesom drugiej Strony, lub szkodę majątkową jej przemysłowi krajowemu, w szczególności sektorowi usług, może ona podjąć właściwe środki po konsultacji w ramach Rady Współpracy lub po upływie 30 dni roboczych od zwrócenia się o konsultację.

W przypadku praktyk niezgodnych z ustępem 1 (iii), jeśli znajduje do nich zastosowanie Porozumienie WTO, właściwe środki mogą być przyjęte tylko zgodnie z procedurami i na warunkach określonych w Porozumieniu WTO lub stosownym wewnętrznym prawodawstwie wspólnotowym.


6. Strony dokonują wymiany informacji uwzględniając granice dopuszczalne przez wymagania tajemnicy zawodowej i tajemnicy handlowej.
Artykuł 34 (SAA 70)
W odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych, oraz do przedsiębiorstw, którym przyznano specjalne lub wyłączne uprawnienia, każda Strona zapewni przestrzeganie, od trzeciego roku licząc od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, zasad Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego artykułu 86.
Artykuł 35 (SAA 71)Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna