Umowa przejściowaPobieranie 3.83 Mb.
Strona22/32
Data24.02.2019
Rozmiar3.83 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32
2713

Koksu naftowego, bitumów naftowych oraz innych pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych10
lub
Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
2714

Bitumu i asfaltu, naturalnych; łupka bitumicznego lub naftowego i piasków bitumicznych; asfaltytów i skał asfaltowych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych10
lub
Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny exworks produktu
2715

Mieszanek bitumicznych opartych na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (np. masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych10
lub
Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 28

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny exworks produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 2805

Miszmetalu

Wytwarzanie metodą elektrolityczną lub termiczną, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 2811

Tritlenku siarki

Wytwarzanie z dwutlenku siarki

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 2833

Siarczanu glinu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 2840

Nadboranu sodu

Wytwarzanie z pentahydratu tetraboranu disodu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex Dział 29

Chemikalia organiczne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 2901

Węglowodorów acyklicznych do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych10
lub
Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 2902

Cykloalkanów i cykloalkenów (innych niż azuleny), benzenu, toluenu i ksylenu, do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych10
lub
Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 2905

Alkoholanów metalu alkoholi wymienionych w tej pozycji i etanolu lub gliceryny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 2905. Jednakże, alkoholany metalu wymienione w tej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

2915

Nasyconych acyklicznych kwasów jednokarboksylowych i ich bezwodników, halogenków, nadtlenków i nadtlenokwasów; ich chlorowcowanych, sulfonowanych, nitrowanych lub nitrozowanych pochodnych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2915 i 2916 nie może przekraczać 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 2932

- Eterów wewnętrznych i ich chlorowcowanych, sulfonowanych, nitronowanych lub nitrozowanych pochodnych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie może przekraczać 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
- Acetali cyklicznych i półacetali wewnętrznych i ich chlorowcowanych, sulfonowanych, nitronowanych lub nitrozowanych pochodnych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

2933

Związków heterocyklicznych tylko z heteroatomem(-ami) azotu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932 i 2933 nie może przekraczać 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

2934

Kwasów nukleinowych i ich soli; innych związków heterocyklicznych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932, 2933 i 2934 nie może przekraczać 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex Dział 30

Produkty farmaceutyczne, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
3002

Krwi ludzkiej; krwi zwierzęcej preparowanej do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i innych frakcji krwi oraz modyfikowanych produktów immunologicznych, także otrzymywanych w procesach biotechnologicznych; szczepionek, toksyn, hodowli mikroorganizmów (z wyjątkiem drożdży) oraz produktów podobnych:


- Produktów składających się z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, lub niezmieszanych produktów do tych celów, przygotowanych w odmierzonych dawkach albo w formach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Wymienione obok materiały mogą także zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu- Pozostałych


- - Krwi ludzkiej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Wymienione obok materiały mogą także zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu- - Krwi zwierzęcej przygotowanej do stosowania terapeutycznego i profilaktycznego

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Wymienione obok materiały mogą także zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu- - Frakcji krwi innych niż antysurowice, hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Wymienione obok materiały mogą także zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu- - Hemoglobiny, globuliny krwi i globuliny surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Wymienione obok materiały mogą także zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu- - Pozostałych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Wymienione obok materiały mogą także zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
3003

i

3004Leków (w wyjątkiem produktów z pozycji 3002, 3005 lub 3006):


- Uzyskanych z amikacyny objętej pozycją 2941

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały objęte pozycjami 3003 lub 3004 mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu- Pozostałych

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały objęte pozycjami 3003 lub 3004 mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 31

Nawozy, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 3105

Nawozów mineralnych lub chemicznych zawierających dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; innych nawozów; produktów niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg, z wyjątkiem:
- azotanu sodu
- cyjanamidu wapnia
- siarczanu potasu
- siarczanu magnezowo potasowego

Wytwarzanie, w którym:
- wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu;
- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex Dział 32

Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i inne substancje barwiące; farby i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 3201

Garbników i ich soli, eterów, estrów i innych pochodnych

Wytwarzanie z ekstraktów garbników pochodzenia roślinnego

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

3205

Laków barwnikowych; preparatów na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu12

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 3203, 3204 i 3205. Jednakże, materiały objęte pozycją 3205 mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex Dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne kosmetyczne i toaletowe, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

3301

Olejków eterycznych (nawet pozbawionych terpenów), łącznie z konkretami i absolutami; rezinoidów; koncentratów olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub podobnych substancjach otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowych produktów ubocznych deterpenacji olejków eterycznych; wodnych destylatów i wodnych roztworów olejków eterycznych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt13. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex Dział 34

Mydło; organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex 3403

Preparatów smarowych zawierających mniej niż 70% masy olejów z ropy naftowej lub olejów uzyskiwanych z minerałów bitumicznych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych10
lub
Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3404

Wosków sztucznych i preparowanych:


- Na bazie parafiny, wosków naftowych lub wosków uzyskiwanych z minerałów bitumicznych, gaczu parafinowego lub parafiny w łuskach

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu- Pozostałych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem:
- olejów uwodornionych mających cechy wosków objętych pozycją 1516;
- kwasów tłuszczowych o nieokreślonych chemicznie i przemysłowych alkoholi tłuszczowych mających cechy wosków objętych pozycją 3823;
- materiałów objętych pozycją 3404
Jednakże, materiały te mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

ex Dział 35

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w pozycji innej niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą zostać użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

3505

Dekstryn i innych skrobi modyfikowanych (np. skrobi wstępnie żelanityzowanych lub estryfikowanych); klejów opartych na skrobiach, na dekstrynach lub innych skrobiach modyfikowanych:Pobieranie 3.83 Mb.

Share with your friends:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna