Umowa projektPobieranie 86 Kb.
Data29.06.2018
Rozmiar86 Kb.

UMOWA - PROJEKT

zawarta w dniu .........……..……….. roku pomiędzy 34 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym Rzeszów z siedzibą pod adresem: 35 - 111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B, NIP 517 – 03 – 46 – 645, REGON 180690373, którą reprezentuje Komendant


34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego …………………………………………., zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.


§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania organizację szkolenia


z zakresu walki w terenie zurbanizowanym dla żołnierzy zawodowych kompanii rozpoznawczej z 21 batalionu dowodzenia Rzeszów, zgodnie z zapisami „Specyfikacji szkolenia z zakresu walki w terenie zurbanizowanym dla kompanii rozpoznawczej
21 batalionu dowodzenia Rzeszów”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2

 1. Usługa będzie świadczona w okresie od dnia zawarcia umowy do 20.04.2018 r.

 2. Miejsce, termin, tematykę oraz liczbę osób biorących udział w szkoleniu określa
  załącznik nr 1.


§ 3

 1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż brutto: ……………………. zł (słownie: ……………………………………………………………… złotych) w tym stawka podatku VAT …. % zgodnie z ofertą Wykonawcy.

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

 3. Wynagrodzenie będzie wypłacone przez Zamawiającego na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT, wystawionej na 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy Rzeszów, ul. Krakowska 11B, 35 - 111Rzeszów, REGON 180690373 NIP 517 – 03 – 46 – 645, nie później niż do 30 dni od dnia złożenia prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury w kancelarii jawnej 34 WOG Rzeszów.

 4. Określenie 30 dniowego terminu płatności Wykonawca zobowiązany jest zamieścić
  w wystawionej przez siebie fakturze VAT.

 5. Warunkiem zapłacenia faktury jest pisemne potwierdzenie z przeprowadzonego szkolenia w formie protokołu sporządzonego i podpisanego ze strony Zamawiającego przez upoważnionego przedstawiciela jednostki wojskowej na rzecz której realizowana będzie usługa, stanowiąca przedmiot umowy.

 6. Faktura VAT powinna zawierać w szczególności cenę jednostkową, wartość netto
  i brutto, a także obowiązującą stawkę podatku VAT.

 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 8. Płatność nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy określony na fakturze.


§ 4

 1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje środków niezbędnych do przeprowadzenia powyższego szkolenia z zasobów własnych.

 2. Wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ponosi Wykonawca.

 3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z treści umowy na rzecz osób trzecich.


§ 5

 1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest –
  pan Piotr BAKAJ, tel. 261 155 620.

 2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w sprawach merytorycznych
  oraz do potwierdzenia i sporządzenia protokołu z w/w szkolenia jest -
  por. Łukasz GIBADŁO, tel. 609 045 737.

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest -
……………………………………………………………, tel. ……………………………
§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w razie odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego


w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy bez wcześniejszego powiadamiania go o tym fakcie.
§ 7


 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości
  o okolicznościach wymienionych w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie.
§ 8

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 9

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 10

Umowa niniejsza sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach,


po jednym dla każdej ze stron.
§ 11

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
Wykonawca Zamawiający

…………..………………… ……………………………

Załącznik nr 1
SPECYFIKACJA

Przeprowadzenia „Szkolenia z zakresu walki w terenie zurbanizowanym dla żołnierzy kompanii rozpoznawczej.”

MIEJSCE: Rejon zurbanizowany wskazany przez firmę szkoleniową.

TERMIN: 16 - 20.04.2018 r.

ILOŚĆ SZKOLONYCH: 18-20 osób,

PROGRAM:

Poniedziałek

– przemieszczenie do rejonu szkolenia / szkolenie teoretyczne;

Wtorek

– szkolenie praktyczne na obiekcie;

Środa

– szkolenie praktyczne na obiekcie;

Czwartek

– szkolenie praktyczne na obiekcie;

Piątek

– szkolenie praktyczne na obiekcie / przemieszczenie do MSD


Szkolenie teoretyczne – 1 dzień

 1. Zasady bezpieczeństwa w czasie działań w pomieszczeniach.

 2. Zapoznanie z procedurami przygotowania się do akcji bezpośredniej.

 3. Dobór wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań z zakresu „Taktyki czarnej”.

 4. Zapoznanie z metodami podejść do obiektu.

 5. Zapoznanie z metodami wejść do obiektu.

 6. Zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się po budynku.

 7. Zapoznanie z procedurami działania w pomieszczeniu.

 8. Komendy głosowe i znaki niewerbalne.

Szkolenie praktyczne – 4 dni

Taktyka podejść do obiektu. 1. Taktyka działania i technika wejść do obiektu przy użyciu różnych metod
  i wariantów.

 2. Taktyka poruszania się po korytarzach, pomieszczeniach i klatkach schodowych.

 3. Techniki wspólnego ubezpieczania się w obiekcie zamkniętym.

 4. Walka na bezpośrednim dystansie, obezwładnianie przeciwnika.

 5. Przeszukiwanie pomieszczeń.

 6. Ochrona przed potencjalnymi pułapkami.

 7. Wyjście z obiektu i odejście.

 8. Techniki patrolowania w terenie zurbanizowanym.

 9. Taktyka reagowania na kontakty ogniowe w terenie zurbanizowanym.


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wykonawca powinien zapewnić:

 1. Rejon wraz z budynkami przeznaczony do szkolenia, oraz pozwolenie na wykorzystanie obiektu.

 2. Sprzęt zapewniający wejście do budynku.

 3. Kadrę instruktorską w ilości dwóch wykwalifikowanych instruktorów na każdy dzień szkolenia.

 4. Markery do paintball’a na 100% szkolonych wraz z butlami i odpowiednią ilością kulek.

 5. Wyposażenie ochronne dla szkolonych (maski, umundurowanie, rękawice).

 6. Cele wraz ze stojakami.

 7. Opracowany „Plan przebiegu kursu”.

 8. Opracowane plany pracy na poszczególne zagadnienia zawarte w „Planie przebiegu kursu”.

 9. Zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie oraz zakres umiejętności dla uczestników szkolenia.

Wykonawca powinien posiadać:

 1. Referencje z JW, w których prowadził szkolenie.

 2. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności (REGON, NIP).

 3. Możliwość wystawienia faktury VAT.

 4. Doświadczenie w prowadzeniu kursów o ww. tematyce minimum 2 lata.

Instruktorzy powinni posiadać:

 1. Ukończony „Lądowy Kurs Operacji Antyterrorystycznych”.

 2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń z „Taktyki czarnej”.

 3. Co najmniej pięcioletni staż służby w oddziale bojowym jednostki specjalnej RP.

 4. Doświadczenie z pobytu w ISAF w TF-49 (minimum jedna zmiana).

Wykonawca powinien przedstawić:

 1. Propozycję miejsca szkolenia.

 2. Propozycję miejsca zakwaterowania szkolonych i koszty z tym związane.

 3. Plan przebiegu kursu.

 4. Wykaz posiadanego sprzętu do szkolenia (markery paintball, amunicja, tarcze, pojazdy itp.)

 5. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności (REGON, NIP).

 6. Referencje/ wykaz JW, w których prowadził szkolenie.

 7. CV instruktorów

 8. Zaświadczenie o ukończeniu przez instruktorów Lądowego Kursu Operacji Antyterrorystycznych.

 9. Zaświadczenie o uczestnictwie instruktorów w misji w ramach TF-49.Strona z


Directory: plik -> file -> Zamowienia Publiczne 2018 -> Rozpoznania rynku -> RR 236 Szkolenie z zakresu walki
file -> Warszawa, dn
file -> Formularz ofery
file -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
file -> Przetarg nieograniczony
file -> Polacy końCZĄ SŁUŻBĘ w ghazni po siedmioletniej obecności polscy żołnierze kończą 27 kwietnia działalność operacyjną w prowincji Ghazni. Z końcem kwietnia opuszczą bazę Ghazni I przeniosą się do Bagram
file -> Rys historyczny
file -> Inspektorat wojskowej słUŻby zdrowia
file -> „z a t w I e r d z a m”
file -> Centrum szkolenia na potrzeby sił pokojowych
RR 236 Szkolenie z zakresu walki -> Specyfikacja przeprowadzenia „Szkolenia z zakresu walki w terenie zurbanizowanym dla żołnierzy kompanii rozpoznawczej.” Miejsce

Pobieranie 86 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna