Umowa o dofinansowanie nr …Pobieranie 141.63 Kb.
Data06.01.2018
Rozmiar141.63 Kb.
UMOWA O DOFINANSOWANIE NR ….

zawarta w dniu ...............................20... r. w ...............................................

pomiędzy

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,

Al. Jana Pawła II Nr 70, zwaną dalej „Agencją”,

reprezentowaną przez:

....................................................................................................................,

działającego(-ą) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji nr …… z dnia ……………....,

którego kopię okazano przy podpisaniu umowy,

a

............................................................................................................................................................................................................................................zamieszkałym(-ą) / z siedzibą1) w: ............................................................................................................................................................................................................................................

NIP................................................................................................................

PESEL2).........................................................................................................

legitymującym (-ą) się:…………………...........………………………………………………………………….(seria i numer dokumentu tożsamości)

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................................................................................................................

na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy, którego kopię załączono do umowy3),
zwanymi dalej „Stronami”.

Strony postanawiają, co następuje:


§ 1.
Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej umowy o dofinansowanie, zwanej dalej „umową”, oznaczają:

 1. Program – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”;

 2. rozporządzenie nr 1198/2006 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1);

 3. rozporządzenie nr 498/2007 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120
  z 10.05.2007, str. 1);

 4. rozporządzenie nr 744/2008 – rozporządzenie Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działania mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 1);

 5. ustawa – ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);

 6. rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840 i Nr 129, poz. 1064);

 7. pomoc – pomoc finansowa pochodząca z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, polegająca na zwrocie części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych
  w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, rozporządzeniu 744/2008, ustawie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych.


§ 2.
Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji
w ramach Środka „…..”4) objętego osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w Programie.
§ 3.
1. Beneficjent oświadcza, że przed wejściem w życie rozporządzenia, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2007 r., rozpoczął realizację operacji pt.

………………………………………………………………………………………………….,

wskazaną we wniosku o dofinansowanie z dnia……….. i zobowiązuje się do jej dalszej realizacji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. Beneficjent realizuje operację w jednym etapie / w ………………… etapach5)6).

3. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:


 1. wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy;

 2. poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, z tym że do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się także koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2007 r.;

 3. udokumentowanie wykonania robót, dostaw lub usług objętych zakresem rzeczowo - finansowym;

 4. osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

- zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, rozporządzeniu 744/2008, ustawie, rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją.

4. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:7) ………………………………………………………………………………………………….

......................................................................................................................5. Operacja zostanie zrealizowana w:

……………….………..............................................................................................................................................................................................................

(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość( - ści), ulica(-e), nr domu/nr lokalu)
§ 4.


 1. Agencja zobowiązuje się, na warunkach określonych w niniejszej umowie, do wypłacania Beneficjentowi pomocy w wysokości: ............................ zł (słownie złotych: ..........................................................................................), jednak nie wyższej niż procent poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wskazany w załączniku do umowy.

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: …………………. zł (słownie złotych: ……………………………………..……….……).

2. Agencja dokonuje wypłaty pomocy jednorazowo lub w częściach:

1) tytułem zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych, na podstawie zweryfikowanego wniosku/wniosków o płatność - w zależności od liczby etapów przewidzianych w ramach realizowanej operacji, zgodnie z niniejszą umową;

2) tytułem zaliczki.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, wypłacana w sposób, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, będzie przekazana:8)

1) jednorazowo - po zakończeniu realizacji całości operacji w wysokości: ………………….... zł (słownie złotych: ……………………………………...............);

albo

2) w transzach - po zakończeniu realizacji każdego etapu operacji:a) pierwsza transza w wysokości: .................................... zł (słownie złotych: ....................................................................................................................),

b) druga transza w wysokości: .................................... zł (słownie złotych: ....................................................................................................................),

c) trzecia transza w wysokości: ..................................... zł (słownie złotych: ....................................................................................................................),

d) ……


4. W przypadku wystąpienia przez Beneficjenta o zaliczkę we wniosku
o dofinansowanie, zaliczka zostanie wypłacona jednorazowo / w transzach9) w następujący sposób:

 1. jednorazowa zaliczka / pierwsza transza10) w wysokości ..……………. zł (słownie złotych ……………………………………….……………………...………);

 2. druga transza w wysokości ………………..… zł (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………..…);

 3. trzecia transza w wysokości ……………….… zł (słownie złotych: ………….………………………………………………………………………………….);

 4. ………….

5. Zaliczka zostanie wypłacona na wyodrębniony rachunek bankowy (lub subkonto), przeznaczony wyłącznie do obsługi zaliczki, nr……………………………………….. , w banku ……………………………………….

Jednorazowa zaliczka albo pierwsza transza zaliczki zostanie wypłacona


w terminie ….. dni od dnia złożenia w Agencji dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § 12 ust. 2.

Kolejna transza zaliczki zostanie wypłacona pod warunkiem wykazania
w złożonych wnioskach o płatność kosztów kwalifikowalnych stanowiących co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.
   

6. Pomoc, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest pomniejszana o wartość odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 5.7. W przypadku gdy we wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione
w wysokości wyższej niż określona w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik do umowy, jednak nie więcej niż o 10%
w stosunku do kwoty wskazanej w tym zestawieniu rzeczowo-finansowym, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te mogą zostać uwzględnione w wysokości faktycznie poniesionej, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy określona w ust. 1 nie może zostać zwiększona.

§ 5.
1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych
w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, rozporządzeniu 744/2008, ustawie i rozporządzeniu oraz do realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności:

 1. poniesienia kosztów oraz ich udokumentowania na zasadach określonych w § 35 i 36 rozporządzenia, stanowiących podstawę obliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy, w formie bezgotówkowej lub gotówką;

 2. spełniania wymagań sanitarnych, ochrony środowiska, weterynaryjnych, a także dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz warunków ochrony zwierząt, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego
  w odniesieniu do realizowanej operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność;

 3. w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:

 1. osiągnięcia celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4,

 2. zachowania celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4,

 3. nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych
  w ramach realizacji operacji oraz niezmieniania sposobu ich wykorzystania,

 4. niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,

 5. prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą
  i nieprzenoszenia miejsca prowadzenia tej działalności, z zastrzeżeniem ust. 4,

 6. umożliwienia przedstawicielom Agencji dokonywania kontroli
  w miejscu realizacji operacji,

 7. umożliwienia przedstawicielom Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,

 8. obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli, o których mowa w lit. f i g, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty, chyba że nieobecność zostanie usprawiedliwiona,

 9. niezwłocznego informowania Agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta lub jego przedsiębiorstwa w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, rozporządzeniu 744/2008, ustawie, rozporządzeniu lub niniejszej umowie,

 10. przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji.

 1. sporządzania sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163);

 2. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, informujących
  o finansowaniu realizacji operacji przez Europejski Fundusz Rybacki, zgodnie z art. 32 rozporządzenia nr 498/2007.

2. W przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu Beneficjent zobowiązuje się do:

 1. przedstawienia odpisu umowy leasingu lub innych dokumentów potwierdzających nabycie rzeczy przez finansującego od zbywcy za określoną kwotę, która stanowić będzie podstawę określenia kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta;

 2. przedstawienia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat, w której przewidziane będzie przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na Beneficjenta;

 3. uzyskania prawa własności rzeczy będących przedmiotem leasingu nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, w ramach którego rozliczana będzie ostatnia rata leasingu.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Beneficjent przedstawi wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonywania umowy leasingu.

4. Miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e, może zostać zmienione za uprzednią zgodą Agencji pod warunkiem, że zostanie zachowany cel operacji.§ 6.
Beneficjent zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji wniosek o płatność wraz
z wymaganymi dokumentami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz przedstawić upoważnionemu pracownikowi Agencji oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz
z dowodami zapłaty poniesionych kosztów w celu ich opisania, że wydatki zostały zrefundowane w ramach Programu. Oryginały niniejszych dokumentów są niezwłocznie, po opatrzeniu adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz po sporządzeniu przez upoważnionego pracownika Agencji ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zwracane Beneficjentowi. Dodatkowo, do wniosku o płatność składanego w celu rozliczenia zaliczki Beneficjent zobowiązuje się dołączyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 5. Beneficjent przedstawia wniosek
o płatność wraz z wymaganymi dokumentami w następujących terminach:

 1. po zakończeniu realizacji całości operacji - w terminie od dnia …… do dnia …… 20…r.,

albo

 1. po zakończeniu realizacji:

 1. pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia …………... do dnia ………... 20…r.,

 2. drugiego etapu operacji - w terminie od dnia …………..... do dnia …………. 20…r.,

 3. trzeciego etapu operacji - w terminie od dnia …………... do dnia ………..…. 20…r.,

d) ……
§ 7.
1. Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli Beneficjent zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z niniejszą umową.

2. W przypadku gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków,


o których mowa w § 3, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

3. Agencja przekazuje środki finansowe w ramach pomocy na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta, wskazany we wniosku o płatność.

4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych uniemożliwiającego wypłatę pomocy finansowej w terminie, Agencja dokona wypłaty pomocy finansowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.
§ 8.
1. Beneficjent oświadcza, że:


 1. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów Unii Europejskiej lub przepisów odrębnych;

 2. jest / nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, zgodnie
  z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)11);

 3. operacja nie była finansowana z udziałem innych środków publicznych.

2. Beneficjent dołącza do umowy12):

 1. oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo
  o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie
  o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

 2. oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo
  o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie
  o niepozostawaniu w związku małżeńskim – w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

§ 9.
1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:

 1. niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 45 ust. 4 rozporządzenia;

 2. odstąpienia przez Beneficjenta:

a) od realizacji operacji;

b) od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy; 1. stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:

a) nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy,

b) realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową,

c) niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 5,

d) złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 1; 1. wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy, o których mowa w § 10 ust.1;

5) nieustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 ust 1 pkt 2.

2. Rozwiązanie umowy następuje niezwłocznie po złożeniu przez Agencję oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

3. Ust. 1 pkt 1 i 3 nie stosuje się w przypadku gdy Beneficjent zachowuje prawo do części pomocy, zgodnie z § 10 ust. 2.
§ 10.
1. Agencja żąda zwrotu pomocy zgodnie z art. 27 ustawy, przepisami rozporządzenia lub przepisami o finansach publicznych.

2. Beneficjent może zachować prawo do części pomocy w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku


o płatność końcową, z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjent zaprzestał realizacji operacji lub nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, f i g, pomoc podlega zwrotowi w całości.

3. Beneficjent zwraca pomoc zgodnie z ust. 1, powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 4.

4. Odsetki naliczane są, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 11.
1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku
z realizacją tej operacji.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:


 1. zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek
  o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i Agencja rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;

 2. zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku
  o płatność.


§ 12.


 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest13):

 1. weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji i złożony w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy;

 2. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - dostarczone do oddziału regionalnego Agencji w terminie do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, a w przypadku ubiegania się o zaliczkę wraz
  z dokumentami zabezpieczającymi zaliczkę, o których mowa w ust. 2. - w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty pomocy.

2. W przypadku gdy Beneficjent wystąpił o zaliczkę, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest dodatkowo:

 1. weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji i złożony
  w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy – w przypadku gdy wysokość zaliczki nie przekracza 10.000.000 zł lub Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym,
  o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest jednostką badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323);

 2. jedno lub kilka zabezpieczeń wynikających z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu
  i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) - w przypadku gdy wysokość zaliczki przekracza 10.000.000 zł.

3. Rozliczenie zaliczki stanowi podstawę do zwolnienia zabezpieczeń lub zwrotu dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Agencja zwraca Beneficjentowi dokumenty, o których mowa w ust. 1: 1. po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Agencję;

 2. w przypadku wypowiedzenia umowy;

 3. w przypadku odmowy wypłaty pomocy w całości;

 4. w przypadku śmierci Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Agencja zwraca dokumenty następcy prawnemu Beneficjenta.


§ 13.
1. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)14).

2. Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez: 1. Beneficjenta na adres: …………………………………………............................
  ……………………………………………………………………………………………….

 2. Agencję na adres: ……………………………………………………………………. …..……………..……………………………………………………………………………

3. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.

4. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do oddziału regionalnego Agencji pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.5. W przypadku niepowiadomienia przez Beneficjenta oddziału regionalnego Agencji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Agencję zgodnie z posiadanymi przez nią danymi Strony uznają za doręczoną.
§ 14.


 1. Wszelkie spory pomiędzy Agencją a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Agencji.

 2. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność,
  z powodu wystąpienia siły wyższej, Beneficjent może wystąpić do Agencji,
  w terminie 15 dni od dnia ustania okoliczności będących następstwem siły wyższej, z wnioskiem o przywrócenie tego terminu wraz z uzasadnieniem, składając jednocześnie stosowny wniosek o płatność.

 3. Agencja, w przypadku stwierdzenia okoliczności siły wyższej i zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje wniosek o płatność złożony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.


§ 15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

 2. ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.);

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);

 4. ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);

 5. rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223
  z 15.08.2006, str. 1);

 6. rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str.1);

 7. rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiającego tymczasowe szczególne działania mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (Dz. Urz. UE.L 202 z 31.07.2008, str. 1);

 8. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
  i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą
  w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840
  i Nr 129, poz. 1064);

 9. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu
  i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786);

 10. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163).

§ 16.
Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.
§ 17.
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje Beneficjent, dwa otrzymuje Agencja.

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.................................... ........................................

AGENCJA BENEFICJENT


1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnia się w przypadku osoby fizycznej, której nadano numer PESEL.

3) Jeśli dotyczy – kopię dokumentu załączą się w przypadku, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż wskazano we wniosku o dofinansowanie.

4) Należy wpisać nazwę Środka.

5) Dla operacji obejmujących inwestycje wieloetapowe należy wpisać liczbę etapów zgodną z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik do umowy.

6) Części operacji zrealizowana przed dniem wejścia w życie rozporządzenia może być uznana za I etap operacji.

7) Cel wynikający z wniosku o dofinansowanie.

8) Ilość transz odpowiada ilości etapów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy.

9) Niepotrzebne skreślić.

10) Niepotrzebne skreślić.

11) Niepotrzebne skreślić.

12) Niepotrzebne skreślić.

13) Zgodnie z art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego, nie ma obowiązku wnoszenia zabezpieczeń.

14) Dotyczy beneficjenta będącego osobą fizyczną.

Strona zPobieranie 141.63 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna