Umowa o dofinansowanie nr …Pobieranie 108.18 Kb.
Data15.01.2018
Rozmiar108.18 Kb.
UMOWA O DOFINANSOWANIE NR ….

zawarta w dniu ...............................20... r. w ...............................................

pomiędzy

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,

Al. Jana Pawła II Nr 70, zwaną dalej „Agencją”,

reprezentowaną przez:

....................................................................................................................,

działającego(-ą) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji nr …… z dnia ……………....,

którego kopię okazano przy podpisaniu umowy,

a

............................................................................................................................................................................................................................................zamieszkałym(-ą) w: ............................................................................................................................................................................................................................................

NIP1)..............................................................................................................

PESEL...........................................................................................................

legitymującym(-ą) się:…………………...........………………………………………………………………….(seria i numer dokumentu tożsamości)

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................................................................................................................

na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy, którego kopię załączono do umowy2),
zwanymi dalej „Stronami”.

Strony postanawiają, co następuje:


§ 1.
Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej umowy o dofinansowanie, zwanej dalej „umową”, oznaczają:

 1. Program – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”;

 2. rozporządzenie nr 1198/2006 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1,
  z późn. zm.);

 3. rozporządzenie nr 498/2007 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120
  z 10.05.2007, str. 1, z późn. zm.);

 4. ustawa – ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wpieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);

 5. rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.);

 6. pomoc – pomoc finansowa pochodząca z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, przyznawana
  w formie premii zgodnie z warunkami określonymi
  w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu 498/2007, ustawie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych.


§ 2.
Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji
w ramach Środka 1.4. „Rybactwo przybrzeżne” - zgodnie z § 16c rozporządzenia, objętego osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w Programie.

§ 3.
1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji pt. ………………………………………………………………………………………………….

2. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel w postaci poprawy kwalifikacji zawodowych i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

3. Operacja zostanie zrealizowana w:

……………….………..............................................................................................................................................................................................................

(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość/- ści, ulica/-e, nr domu/nr lokalu)

4. Realizacja operacji obejmuje: 1. wykonanie, w terminie od dnia … 201… roku do dnia … 201... roku
  i udokumentowanie przez Beneficjenta wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1;

 2. osiągnięcie zakładanego celu operacji, o którym mowa w ust. 2.


§ 4.
1. Agencja zobowiązuje się, na warunkach określonych w niniejszej umowie, do wypłacenia Beneficjentowi pomocy w wysokości: .............................. zł (słownie złotych: ..........................................................................................).

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: …………………. zł (słownie złotych:……………………………………………….…...).

2. Agencja dokonuje wypłaty pomocy, na podstawie wniosku o płatność.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, będzie wypłacona po zakończeniu realizacji operacji.


§ 5.
1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych
w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie i rozporządzeniu oraz do realizacji operacji zgodnie
z postanowieniami umowy, a w szczególności:

 1. w trakcie realizacji operacji - do osiągnięcia celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 2;

 2. w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności:

 1. niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,

 2. umożliwienia przedstawicielom Agencji dokonywania kontroli
  w miejscu realizacji operacji,

 3. umożliwienia przedstawicielom Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,

 4. obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli, o których mowa w lit. b i c, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty, chyba że nieobecność zostanie usprawiedliwiona,

 5. niezwłocznego informowania Agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu lub niniejszej umowie,

 6. przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji;

 1. sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji operacji zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163, z późn. zm.).

2. W przypadku gdy Beneficjent nie zawarł umowy związanej z realizacją operacji zgodnie z ofertami złożonymi do wniosku o dofinansowanie, jest zobowiązany do złożenia, nie później niż do dnia złożenia wniosku
o płatność, nowych ofert.
§ 6.

Beneficjent zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji wniosek o płatność wraz


z wymaganymi dokumentami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Oryginały powyższych dokumentów są niezwłocznie, po sporządzeniu przez upoważnionego pracownika Agencji ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zwracane Beneficjentowi. Beneficjent przedstawia wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od dnia ……. do dnia …… 20…r.
§ 7.
1. Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli Beneficjent zrealizował operację, zgodnie z niniejszą umową.

2. Agencja przekazuje środki finansowe w ramach pomocy na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta, wskazany we wniosku o płatność.

3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych uniemożliwiającego wypłatę pomocy finansowej w terminie, Agencja dokona wypłaty pomocy finansowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.
§ 8.
1. Beneficjent oświadcza, że:

1) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów Unii Europejskiej lub przepisów odrębnych;

2) jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)3).

2. Beneficjent dołącza do umowy oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim.


§ 9.
1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:

 1. nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu do złożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 6;

 2. niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 45 ust. 4 rozporządzenia;

 3. odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji operacji;

 4. stwierdzenia, w okresie realizacji operacji:

a) nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy,

b) realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową,

c) niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 5 ust. 1,

d) złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 1; 1. wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy, o których mowa w § 10 ust. 1.

2. Rozwiązanie umowy następuje niezwłocznie po złożeniu przez Agencję oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

§ 10.
1. Agencja żąda zwrotu pomocy zgodnie z art. 27 ustawy, przepisami rozporządzenia lub przepisami o finansach publicznych.

2. Beneficjent zwraca pomoc zgodnie z ust. 1, powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 3.

3. Odsetki naliczane są, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 11.
1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku
z realizacją tej operacji.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, zgodnie
z § 6; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.
§ 12.


 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji i złożony w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy.

2. Agencja zwraca Beneficjentowi dokument, o którym mowa w ust. 1:

 1. po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności przez Agencję;

 2. w przypadku wypowiedzenia umowy;

 3. w przypadku odmowy wypłaty pomocy;

 4. w przypadku śmierci Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Agencja zwraca dokumenty następcy prawnemu Beneficjenta.


§ 13.
1. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

2. Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez: 1. Beneficjenta na adres: …………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………………….;

 1. Agencję na adres: ……………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………..

3. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.

4. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do oddziału regionalnego Agencji pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

5. W przypadku niepowiadomienia przez Beneficjenta oddziału regionalnego Agencji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Agencję zgodnie z posiadanymi przez nią danymi Strony uznają za doręczoną.


§ 14.


 1. Wszelkie spory pomiędzy Agencją a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Agencji.

 2. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność,
  z powodu wystąpienia siły wyższej, Beneficjent może wystąpić do Agencji,
  w terminie 15 dni od dnia ustania okoliczności będących następstwem siły wyższej, z wnioskiem o przywrócenie tego terminu wraz z uzasadnieniem, składając jednocześnie stosowny wniosek o płatność.

 3. Agencja, w przypadku stwierdzenia okoliczności siły wyższej i zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje wniosek o płatność złożony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.


§ 15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

 2. ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.);

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

 4. ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);

 5. rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223
  z 15.08.2006, str. 1, z późn. zm.);

 6. rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1, z późn. zm.);

 7. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
  i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą
  w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.);

 8. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163, z późn. zm.).§ 16.
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje Beneficjent, drugi otrzymuje Agencja.

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.................................. ...................................

AGENCJA BENEFICJENT

1) Dotyczy Beneficjenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

2) Jeżeli dotyczy – kopię dokumentu załącza się w przypadku, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż wskazano we wniosku o dofinansowanie.

3) Niepotrzebne skreślić.

Strona z


Directory: minrol -> content -> download
download -> Umowa o dofinansowanie nr …
download -> Pomiędzy Samorządem Województwa
download -> Pomiędzy Samorządem Województwa
download -> Unia Europejski Fundusz Rybacki wniosek o dofinansowanie
download -> Wniosek o dofinansowanie w ramach środka Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (lgr) oraz nabywaniu umiejętności I aktywizacji lokalnych społeczności
download -> Microsoft Word Instrukcja wop os3 26042010. doc
download -> Umowa o dofinansowanie nr w ramach Środka 2 Działania wodno-środowiskowe, zawartego w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
download -> Porozumienie nr o dofinansowaniu operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach

Pobieranie 108.18 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna