Umowa nr zp- / / /ue realizowana na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanego przez Unię EuropejskąPobieranie 5.56 Mb.
Strona1/11
Data01.03.2019
Rozmiar5.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Egz. nr __UMOWA nr ZP-……/ …………… /…../UE

realizowana na potrzeby

projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
W dniu ......................................r. w Warszawie, pomiędzy:
Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie (01-813) przy ul. Marymonckiej 99/103, NIP: 118-01-83-740, REGON: 000289093, zwanym dalej Zamawiającymlub „CMKP”, reprezentowanym przez:
prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta – Dyrektora, w imieniu którego działa …………………….., na podstawie upoważnienia nr ………………. z dnia ……………………………., które nie wygasło i nie zostało odwołane,
a

…………………………… ……………………………… z siedzibą w …………… przy ul. …………………………, NIP: ………………… REGON: ………………………………, zwanym dalej Wykonawcą”, reprezentowanym przez:


……………………………………………………………., w imieniu którego działa …………………….., na podstawie upoważnienia nr ………………. z dnia ……………………………., które nie wygasło i nie zostało odwołane,
który(-ra) działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadcza, że zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień zawarcia niniejszej umowy nie zachodzą wobec niego okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą Prawo zamówień publicznych”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z przepisami rozdziału 6 działu III ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1

Definicje


 1. W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia zdefiniowane:

 1. Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;

 2. Kurs – kurs specjalizacyjny dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego z dziedzin medycyny objętych projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, spełniający wymagania określone dla danego kursu w Programie specjalizacji oraz przeprowadzony zgodnie z Wnioskiem o realizację kursu;

 3. Program specjalizacji – program specjalizacji w danej dziedzinie medycyny z uwzględnieniem odpowiedniego modułu, opracowany przez zespół ekspertów na podstawie art. 16f ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), zatwierdzony przez ministra właściwego ds. zdrowia i udostępniony na stronie internetowej CMKP;

 4. Umowa – niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego na realizację Kursów, zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

 5. Oferta – Formularz ofertowy i cenowy złożony przez Wykonawcę w postępowaniu, w wyniku którego udzielono niniejszego zamówienia publicznego, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;

 6. Opis przedmiotu zamówienia – opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania w odniesieniu do danego Kursu, zgodny z Programem specjalizacji, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy;

 7. Wniosek o realizację kursu – dokument zawierający zgodnie z art. 19g ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych objętych Programem specjalizacji, opracowany przez Wykonawcę zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Ofertą, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy, wraz ze szczegółowym programem danego Kursu zatwierdzonym pod względem merytorycznym przez konsultanta krajowego, a w przypadku jego braku, właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, przekazany Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3;

 8. Lista obecności – imienna lista Uczestników Kursu sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy, podpisywana własnoręcznie przez uczestników każdego dnia Kursu zgodnie z faktycznym stanem obecności;

 9. Potwierdzenie dostępności materiałów dydaktycznych i cateringu – imienna lista uczestników Kursu sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy, podpisana przez uczestników Kursu poświadczających dostępność materiałów dydaktycznych oraz cateringu i potwierdzona przez Kierownika Naukowego i Asystenta Kierownika naukowego, stanowiąca podstawę do rozliczenia kosztów materiałów dydaktycznych i cateringu;

 10. Uczestnik zakwalifikowany przez CMKP – uczestnik Kursu zakwalifikowany i skierowany na dany Kurs przez Zamawiającego, wpisany przez Zamawiającego na Listę obecności;

 11. Uczestnik dodatkowy – uczestnik Kursu niezakwalifikowany przez Zamawiającego, spełniający kryteria udziału w Kursie, co zostało potwierdzone przez Zamawiającego, który został dopuszczony do udziału w Kursie przez Kierownika Naukowego nie później niż pierwszego dnia Kursu oraz został dopisany przez Wykonawcę do Listy obecności za zgodą Zamawiającego;

 12. Uczestnik Uczestnik zakwalifikowany przez CMKP lub Uczestnik dodatkowy;

 13. Kierownik naukowy – kierownik naukowy danego Kursu wskazany we Wniosku o realizację kursu;

 14. Asystent Kierownika naukowego – asystent Kierownika naukowego ds. realizacji kursów specjalizacyjnych wskazany we Wniosku o realizację kursu;

 15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

2. Ilekroć w Umowie termin podawany jest w dniach, bez użycia określenia „dni robocze”, Strony rozumieją przez to dni kalendarzowe. W przypadku określenia terminu w dniach roboczych, Strony rozumieją przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 2

Przedmiot Umowy


 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rachunek kompleksowej usługi edukacyjnej polegającej na realizacji Kursów dla lekarzy uczestniczących w procesie kształcenia specjalizacyjnego na potrzeby projektu pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

 2. Umowa obowiązuje w odniesieniu do Kursów, które zostaną zrealizowane w okresie od dnia 1 września 2017 r.1 do dnia 31 grudnia 2017 r.


§ 3

Wniosek o realizację kursu


 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wniosek o realizację kursu, w odniesieniu do Kursów, których dotyczy Umowa, na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, z dopiskiem „POWER” w terminie do 21 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Termin rozpoczęcia Kursu wskazany przez Wykonawcę we wniosku, o którym mowa w ust.1, nie może przypadać w dacie wcześniejszej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 3. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 2, może zostać skrócony przez Zamawiającego do maksymalnie 14 dni.

 4. Zamawiający w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania od Wykonawcy Wniosku o realizację kursu, sprawdzi prawidłowość jego sporządzenia i dokona jednej z wymienionych poniżej czynności:

  1. w przypadku gdy Wniosek o realizację kursu zawiera błędy, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o niezwłoczne dokonanie niezbędnych korekt;

  2. w przypadku gdy Wniosek o realizację kursu sporządzony jest prawidłowo, Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej informację o Kursie i rozpocznie rekrutację Uczestników, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego Wniosku o realizację kursu.

 1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu Wnioski o realizację kursu sukcesywnie lub jednorazowo. Terminy, o których mowa w ust. 1-4, stosuje się odpowiednio do każdego ze złożonych Wniosków o realizację kursu.


§ 4

Warunki realizacji przedmiotu Umowy


 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną Ofertą, wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Programie specjalizacji, a także zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Wnioskiem o realizację kursu.

 2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. zapewnienia sal wykładowych, seminaryjnych lub innych niezbędnych do realizacji programu Kursu pomieszczeń, obiektów i urządzeń;

 2. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry dydaktycznej (wykładowców) oraz kierownictwa Kursu (Kierownika naukowego oraz Asystent Kierownika naukowego);

 3. zapewnienia Uczestnikom zakwalifikowanym przez CMKP niezbędnych pomocy dydaktycznych, w tym przygotowania i przekazania każdemu Uczestnikowi oraz Zamawiającemu po jednym egzemplarzu materiałów dydaktycznych do części teoretycznej zajęć na Kursie (w postaci prezentacji lub skryptów opracowanych przez wykładowców), w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 4 do Umowy, co Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić poprzez zebranie podpisów Uczestników na Potwierdzeniu dostępności materiałów dydaktycznych i cateringu, z zastrzeżeniem pkt 6;

 4. zapewnienia Uczestnikom zakwalifikowanym przez CMKP cateringu każdego dnia Kursu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5 do Umowy, co Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić poprzez zebranie podpisów Uczestników na Potwierdzeniu dostępności materiałów dydaktycznych i cateringu, z zastrzeżeniem pkt 6;

 5. przyjęcia na Kurs wyłącznie osób zakwalifikowanych i skierowanych na dany Kurs przez Zamawiającego, których imienną listę, sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem danego Kursu, z zastrzeżeniem ust. 3;

 6. przekazania Uczestnikom dodatkowym niewykorzystanych materiałów dydaktycznych, które zostały przygotowane dla nieobecnych Uczestników zakwalifikowanych przez CMKP oraz zapewnienia cateringu, który został przygotowany dla nieobecnych Uczestników zakwalifikowanych przez CMKP, co obecni na Kursie Uczestnicy zobowiązani są potwierdzić własnoręcznymi podpisami na Potwierdzeniu dostępności materiałów dydaktycznych i cateringu;

 7. poinformowania Uczestników o współfinansowaniu Kursu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz oznaczenia:

a) sal i pomieszczeń, w których realizowany jest Kurs, poprzez wywieszenie tablicy informacyjnej,

b) elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz wszelkich pozostałych materiałów dydaktycznych przekazywanych Uczestnikom,

c) planu zajęć i innych dokumentów przekazywanych Uczestnikom,

d) prezentacji multimedialnych (Power Point, Flash, itp.) – co najmniej na pierwszym i ostatnim slajdzie/oknie,

poprzez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz informacji o realizacji Kursu na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, według wzoru udostępnionego na stronie www.cmkp.edu.pl oraz dodatkowo zamieszczenia w miejscu realizacji Kursów informacji, przygotowanej na papierze formatu co najmniej A3 wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy;


 1. przygotowania, wydrukowania i przekazania Uczestnikom do wypełnienia Kwestionariusza Oceny Kursu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Umowy (udostępnionego także na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl), zgodnie z Zasadami stosowania, wypełniania oraz przekazywania do CMKP Kwestionariusza Oceny Kursu opisanymi w Załączniku nr 10 do Umowy;

 2. poddania się kontroli dokonywanej przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą (minister właściwy ds. zdrowia), Instytucję Zarządzającą (minister właściwy ds. rozwoju) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Kursów objętych Umową, w tym zapewnienia prawa do wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy;

 3. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2026 r.;

 4. przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Kursu:

a) Listy obecności sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy, podpisanej własnoręcznie przez Uczestników każdego dnia Kursu zgodnie z faktycznym stanem obecności wraz z informacją o zaliczeniu Kursu, potwierdzonej przez Kierownika naukowego oraz Asystenta Kierownika naukowego,

b) imiennej listy wykładowców z wyszczególnieniem zrealizowanych przez nich godzin dydaktycznych, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy, podpisanej przez Wykładowców oraz potwierdzonej przez Kierownika naukowego oraz Asystenta Kierownika naukowego,

c) wypełnionych przez Uczestników Kwestionariuszy Oceny Kursu, o których mowa w pkt 8,

d) jednego egzemplarza materiałów dydaktycznych, o których mowa w pkt 3,e) Potwierdzenia dostępności materiałów dydaktycznych i cateringu sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy, podpisanego przez Uczestników zgodnie ze stanem faktycznym, potwierdzonego przez Kierownika naukowego oraz Asystenta Kierownika naukowego,

 1. zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do udziału w Kursie, przez co rozumie się podjęcie odpowiednich środków, obejmujących rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do środowiska fizycznego, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjnych i komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług związanych z realizacją Kursu, w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wszystkich pomieszczeń, w których realizowany jest Kurs, w tym pomieszczeń, w których serwowany jest catering.

 1. W wyjątkowych okolicznościach Kierownik naukowy może dopuścić do udziału w Kursie dodatkowe osoby, które nie zostały skierowane przez Zamawiającego na dany Kurs – pod warunkiem, że udział dodatkowych osób nie wpłynie na pogorszenie warunków prowadzenia Kursu oraz nie wpłynie na zwiększenie ceny Kursu określonej w Ofercie Wykonawcy oraz że Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu najpóźniej w pierwszym dniu Kursu, a Zamawiający potwierdzi, że osoby te spełniają kryteria udziału w Kursie.

 2. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przekazania Uczestnikom materiałów dydaktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 6, będzie posiadał do nich autorskie prawa majątkowe lub będzie uprawniony do korzystania z nich na podstawie licencji co najmniej w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 6 umożliwiających wykonanie zobowiązań określonych w ust. 2 pkt 3 i 6 oraz, że realizując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekazane w ramach realizacji przedmiotu Umowy nie są obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich.

 3. Materiały dydaktyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 6, stanowią odrębne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) i są chronione prawem autorskim i udostępniane Zamawiającemu na zasadzie licencji. Autorskie prawa majątkowe do materiałów dydaktycznych pozostają przy Wykonawcy lub osobach trzecich. Wszelkie pełne lub częściowe kopie materiałów dydaktycznych podlegają tym samym warunkom co oryginały.

 4. Z chwilą przekazania materiałów dydaktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 6, Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieokreślony, bezpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej co do terytorium licencji na korzystanie z przekazanych w ramach Kursu materiałów dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, w zakresie następujących pól eksploatacji:

   1. zwielokrotniania i utrwalania materiałów dydaktycznych – wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy materiałów dydaktycznych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, o ile na każdej takiej kopii zostaną powielone uwagi dotyczące praw autorskich;

   2. wprowadzania do pamięci komputera lub pamięci przenośnej;

   3. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono materiały dydaktyczne – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

 1. Licencja, o której mowa w ust. 6, nie obejmuje prawa do modyfikowania materiałów dydaktycznych, ani udzielania dalszych licencji na materiały dydaktyczne.

 2. Wykonawca, udzielając Zamawiającemu licencji na zasadach określonych w ust. 6 jednocześnie oświadcza, że nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich, jednakże Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych tych osób.


§ 5

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego


 1. Zamawiający jest odpowiedzialny za wystawienie Uczestnikom dokumentu potwierdzającego ukończenie Kursu, na podstawie Listy obecności, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 11 lit. a.

 2. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji Kursu i obecności Uczestników na Kursie.


§ 6

Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji Umowy


 1. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy oraz do nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu Umowy, Zamawiający upoważnia ………………………....,
  tel.: (22) ..........................................., faks: (22) ……………..................................., e-mail: .....................................

 2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca upoważnia:

  1. ………………, tel.: …………………….., faks: …………….., e-mail: ……………………@.....................;

  2. Kierownika naukowego danego Kursu wskazanego we Wniosku o realizację kursu, w sprawach merytorycznych związanych z realizacją Umowy;

  3. Asystenta Kierownika naukowego danego Kursu wskazanego we Wniosku o realizację kursu   w sprawach administracyjnych związanych z realizacją Umowy.

 3. Wykonawca upoważnia Kierownika naukowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, do potwierdzania dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 11 lit. a i b, w imieniu Wykonawcy.

 4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy i będzie dokonywana na podstawie oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentowania odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy wskazanej w komparycji Umowy, przekazanego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na dane kontaktowe wskazane w niniejszym paragrafie, z uwzględnieniem postanowień § 12 ust. 2 pkt 7 oraz § 12 ust. 3.


§ 7

Warunki płatności


 1. Strony uzgadniają, że wartość Umowy w odniesieniu do Kursów realizowanych w ramach poszczególnych części postępowania, w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę, nie przekroczy – łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług, zgodnie z cenami jednostkowymi, określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy – kwoty:

  Nr części

  Tytuł kursu

  Liczba edycji

  Wartość Umowy nie przekroczy kwoty brutto w PLN

  liczbowo

  słownie


 2. Wskazana w ust. 1 wartość Umowy, określona w Ofercie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego, składki, ubezpieczenie i inne koszty, które są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym koszty pracodawcy i ustalona została z uwzględnieniem:

 1. całkowitych kosztów zapewnienia sal wykładowych, seminaryjnych lub innych pomieszczeń, obiektów i urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Kursu oraz obsługi multimedialnej i administracyjnej, zgodnie z liczbą dni Kursu;

 2. całkowitych kosztów pełnienia zadań Kierownika naukowego;

 3. całkowitych kosztów pełnienia zadań Asystenta Kierownika naukowego;

 4. całkowitych kosztów pełnienia zadań wykładowców, zgodnie z liczbą godzin dydaktycznych;

 5. całkowitych kosztów cateringu oraz pomocy dydaktycznych dla Uczestników.

 1. W przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 1, z powodu odwołania Kursu, Wykonawca zrzeka się roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraconych korzyści.

 2. Płatność należności za realizację Kursów dokonywana będzie osobno za każdą edycję Kursu, na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w Ofercie dla danej edycji Kursu, w wysokości stanowiącej sumę:

1) kosztów stałych brutto realizacji danej edycji Kursu;

2) iloczynu ceny jednostkowej brutto za koszt materiałów dydaktycznych dla jednego Uczestnika na danej edycji Kursu i liczby Uczestników, którzy potwierdzili ich odbiór na Potwierdzeniu dostępności materiałów dydaktycznych i cateringu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 11 lit. e, jednak nie wyższej niż maksymalna liczba Uczestników danego Kursu określona w Ofercie;

3) iloczynu ceny jednostkowej brutto za koszt cateringu dla jednego Uczestnika na danej edycji Kursu i liczby Uczestników, którzy potwierdzili jego odbiór na Potwierdzeniu dostępności materiałów dydaktycznych i cateringu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 11 lit. e, jednak nie wyższej niż maksymalna liczba uczestników danego Kursu określona w Ofercie.


 1. Podstawą do wystawienia faktury jest:

  1. zrealizowanie Kursu zgodnie z Umową i Wnioskiem o realizację kursu;

  2. przekazanie Zamawiającemu kompletu oryginałów dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 11.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu faktury osobno za realizację każdej edycji Kursu, którego faktura dotyczy, wystawionej w terminie 7 dni od dnia wypełnienia wszystkich obowiązków, o których mowa w ust. 5, zgodnie z dyspozycją zawartą w ust. 4 i ust. 7 poniżej.

 2. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103

NIP: 118-01-83-740

z wyszczególnieniem w treści faktury tematu, numeru i daty Kursu.8. Płatność należności na podstawie faktur, o których mowa w ust. 7, dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………… potwierdzony na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Za dzień otrzymania faktury, o którym mowa w ust. 8, przyjmuje się datę jej dostarczenia do Kancelarii CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

 2. Błędnie wystawiona faktura może spowodować naliczenie ponownego 30‑dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.

 4. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy każdorazowo należności wynikającej z postanowień ust. 4. Jeżeli kwota naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy tę należność, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny wynikającej z postanowień ust. 4, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

 5. W przypadku niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu mu środków finansowych na zrealizowanie niniejszej Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, do maksymalnie 60 dni. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.


§ 8

Ochrona danych osobowych


 1. Zamawiający oświadcza, że:

 1. za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej: „Instytucją Pośredniczącą”, z którym w dniu 05.11.2015 r. Zamawiający zawarł umowę nr POWR.05.04.00-00-0001/15 o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej: „Projektem”, oraz

 2. w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych” oraz

 3. działając w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z siedzibą w Warszawie (00-507) przy pl. Trzech Krzyży 3/5, nazywanego dalej „Powierzającym”, który jako administrator danych osobowych powierzył Instytucji Pośredniczącej, w drodze Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przetwarzanie danych osobowych ze zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

z dniem podpisania niniejszej Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe Uczestników Kursów do przetwarzania, wyłącznie w zakresie, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

 1. Przetwarzanie danych osobowych ze zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest dopuszczalne na podstawie:

  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),

  3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.).

 1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, następujące dane osobowe Uczestników Kursów:

  1. imię i nazwisko;

  2. stopień naukowy lub tytuł naukowy.

 2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu potwierdzenia obecności poszczególnych Uczestników na Kursie oraz udzielenia wsparcia w formie zapewnienia bezpłatnego cateringu i materiałów dydaktycznych dla Uczestników, w sposób zgodny z treścią niniejszej Umowy i jedynie przez czas jej trwania.

 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania wyłącznie następujących operacji na danych osobowych Uczestników:

 1. wydrukowania formularza Listy obecności oraz Potwierdzenia dostępności materiałów dydaktycznychcateringu, zawierających wyłącznie stopień/tytuł naukowy oraz imię i nazwisko zakwalifikowanych osób;

 2. zbierania w każdym dniu trwającego Kursu podpisów Uczestników potwierdzających udział w Kursie i potwierdzających dostępność cateringu i odbiór materiałów dydaktycznych na Liście obecności oraz Potwierdzeniu dostępności materiałów dydaktycznych i  cateringu;

 3. potwierdzania zgodności list, o których mowa w pkt 2, ze stanem faktycznym przez Kierownika naukowego i Asystenta Kierownika naukowego;

 4. przekazywania Zamawiającemu oryginału list, o których mowa w pkt 2;

 5. sporządzania kopii list, o których mowa w pkt 2, oraz ich archiwizacji wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację Kursu, do dnia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 10;

 6. zniszczenia dokumentów, o których mowa w pkt 5, po upływie okresu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 10.

 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem MSWiA”.

 2. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.

 3. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w szczególności w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu MSWiA oraz przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

 4. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem MSWiA:

1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;

2)  znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki; 1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

oraz zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w tym co najmniej Kierownik naukowy oraz Asystent Kierownika naukowego, którzy wykonują obowiązki na Kursach objętych niniejszą Umową.

 2. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w imieniu Powierzającego, Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 10, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, które powinny być numerowane wg zasad obowiązujących u Wykonawcy. Wykonawca przechowuje upoważnienia w swojej siedzibie, a ponadto jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu wydane imienne upoważnienia lub odwołania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni od dnia ich wystawienia. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w Załączniku nr 12 i w Załączniku nr 13 do Umowy.

 3. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 11, są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 10. Upoważnienie wygasa także z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobą wskazaną w ust. 10. Wykonawca winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad archiwizowaną dokumentacją do dnia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 10.

 4. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy.

 5. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 6. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:

  1. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;

  2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;

  3. wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 20.

 7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub Powierzającemu, na każde ich żądanie, wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

 8. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem MSWiA oraz niniejszą Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.

 9. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub z niniejszej Umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 17.

 10. Kontrolerzy Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:

 1. wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem MSWiA, oraz niniejszą Umową;

 2. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

 3. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;

 4. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

 1. Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nich upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 3. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek niezgodnego z Umową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zleceniodawcy i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, zwanych dalej „danymi poufnymi”.

 5. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zleceniodawcy w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

 6. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.


§ 9

Podwykonawcy


 1. Wykonawca nie może powierzyć w całości, ani w części wykonania zamówienia osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zakresu wskazanego w Ofercie.

 2. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie Wykonawca nie powierza podwykonawcy(om) wykonania żadnej części przedmiotu Umowy / powierza podwykonawcy(om) wykonanie następującej części przedmiotu Umowy …………………..………..…… 2

 3. Wykonawca za działania lub zaniechania podwykonawców ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania i nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

§ 10

Klauzule zatrudnieniowe


 1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca, jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na obsłudze administracyjnej i organizacyjnej Kursu, tj. w szczególności czynności określone w § 4 ust. 2 pkt 3-5, 7-8 i 11.

 2. Czynności, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane na zasadach wskazanych przez Wykonawcę w treści oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 14 do Umowy, zawierającego w szczególności: oświadczenie, że określone czynności wykonywać będą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podmiotu zatrudniającego te osoby w odniesieniu do poszczególnych części, o których mowa w § 7 ust. 1.

 3. Na każde żądanie Zamawiającego przekazane w okresie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego – udowodnić spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 1, poprzez udostępnienie Zamawiającemu:

   1. poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o pracę (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) zawartych z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 lub

   2. poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii imiennych raportów miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, dotyczących osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 lub

   3. zaświadczeń właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających opłacenie odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 lub

   4. poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, dotyczących osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2.

 1. Przed udostępnieniem Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dokonać anonimizacji danych osobowych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności adresów, numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości, wysokości wynagrodzenia, wysokości odprowadzanych składek itp., które nie są niezbędne do udostępnienia Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy, przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, a także zakres obowiązków w odniesieniu do czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli został sporządzony, powinny być możliwe do zidentyfikowania (jeżeli znajdują się w treści określonego dokumentu).

 2. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których te dokumenty dotyczą i skutkuje naliczeniem kary umownej na zasadach określonych w § 11 ust. 1 pkt 3.

 3. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego lub kontroli.

 4. W przypadku gdy część zamówienia, w zakres której wchodzą czynności, o których mowa w ust. 1, powierzono podwykonawcy, przepisy niniejszego paragrafu w zakresie w jakim odnoszą się do Wykonawcy dotyczą także podwykonawcy, z tym że za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu przez podwykonawcę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podwykonawca będzie przestrzegał powyższych zobowiązań, a umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będzie zawierać postanowienia analogiczne do opisanych w niniejszym paragrafie.

 5. Zmiana osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga dla swojej ważności zachowania postaci aneksu do Umowy i będzie dokonywana na podstawie jednostronnego oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, wskazanej w komparycji Umowy, przekazanego Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 11

Kary umowne


 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującej wysokości:

 1. w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części przedmiotu Umowy – w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy lub jej niezrealizowanej części lub wypowie Umowę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy, a w szczególności okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 1 lub w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od Umowy lub wypowie Umowę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego;

 2. w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części przedmiotu Umowy – w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od Umowy lub jej niezrealizowanej części z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

 3. w kwocie 100,00 zł (stu złotych) za każdy dzień trwania Kursu, zgodnie z czasem trwania Kursu określonym w Opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do danego Kursu – w przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy) obowiązku zatrudnienia którejkolwiek osób wykonujących czynności, o których mowa w § 10 ust. 1, na podstawie umowy o pracę.

 1. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową i zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności w wysokości wynikającej z noty obciążeniowej, w terminie do 7 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę.

 2. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania wynikające z Umowy, niewymienione w ust. 1.

 4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do części Umowy wskazanych w § 7 ust. 1.


§ 12

Zmiany Umowy


 1. Zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w niżej wymienionych przypadkach, po uprzednim poinformowaniu drugiej Strony o ich wystąpieniu:

 1. zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze Stron, niezależnego od jej woli;

 2. zmiany danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

 3. odwołania Kursu przez Zamawiającego lub zmiany terminu Kursu, w terminie do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Kursu, w sytuacji zgłoszenia się na Kurs mniej niż 50% planowanej liczby Uczestników określonej w Opisie przedmiotu zamówienia, przy czym w przypadku zmiany terminu Kursu, nowy termin Kursu zostanie ostatecznie ustalony z Wykonawcą nie później niż w terminie 14 dni od dokonania powyższej zmiany;

 4. odwołania Kursu lub zmiany terminu realizacji Kursu w innych niż wymienione w pkt 3 uzasadnionych przypadkach, niezawinionych przez Strony Umowy, przy czym w przypadku zmiany terminu Kursu, nowy termin Kursu zostanie ostatecznie ustalony z Wykonawcą nie później niż w terminie 14 dni od dokonania powyższej zmiany;

 5. zmiany terminu realizacji Kursu w przypadku, gdy zgłoszony przez Wykonawcę termin pokrywa się z terminem Kursu już zatwierdzonego do realizacji w dziedzinie medycyny, której Kurs dotyczy – w oparciu o wezwanie przekazane przez Zamawiającego na piśmie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na dane przedstawiciela Wykonawcy wskazane w § 6, przy czym nowy termin Kursu zostanie ostatecznie ustalony z Zamawiającym nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania Wezwania do dokonania powyższej zmiany;

 6. zmiany miejsca realizacji Kursu w uzasadnionych przypadkach, niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy pod warunkiem wykazania, że zmienione miejsce realizacji Kursu znajduje się na terenie województwa wskazanego w ofercie lub innego województwa, które podczas oceny ofert uzyskałoby co najmniej taką samą liczbę punktów w kryterium „region realizacji kursu”;

 7. zmiany kadry dydaktycznej Kursu, tj. wykładowców, Kierowników naukowychAsystentów Kierownika naukowego, pod warunkiem, że Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o przyczynach zmiany i przedłoży oświadczenie, że osoby nowo zgłoszone posiadają wykształcenie i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację Kursu oraz że zmiana ta nie spowoduje zmiany programu Kursu określonego we Wniosku o realizację kursu ani obniżenia wartości merytorycznej Kursu, a w przypadku zmiany Kierownika naukowego dodatkowo pod warunkiem wykazania, że nowo wskazana osoba posiada doświadczenie i wykształcenie (kompetencje) co najmniej takie samo jak osoba wskazana na to stanowisko w ofercie Wykonawcy;

 8. zmiany Wniosku o realizację kursu w przypadku zmiany Programu specjalizacji zatwierdzonego przez ministra właściwego ds. zdrowia;

 9. zmiany tematów wykładów, określonych we Wniosku o realizację kursu, pod warunkiem przedłożenia programu Kursu zatwierdzonego pod względem merytorycznym przez właściwego konsultanta krajowego w zakresie objętym zmianą;

 10. wydłużenia terminu przekazania Zamawiającemu Wniosku o realizację kursu, o którym mowa w § 3 ust. 1, jeżeli konieczność ta wynika z przyczyn niezależnych bezpośrednio od Wykonawcy, jednak nie dłużej niż o 30 dni, z tym zastrzeżeniem, że nie uznaje się za przyczynę niezależną od Wykonawcy przypadku niezatwierdzenia pod względem merytorycznym programu kursu przez właściwego konsultanta;

 11. zmiany treści „Kwestionariusza Oceny Kursu” stanowiącego Załącznik nr 9 do Umowy, w przypadku zmiany procedury oceny kursów wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

 12. zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 2, w przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji Kursu, o której mowa w pkt 3-5, a Kurs nie może zostać zrealizowany z przyczyn technicznych lub organizacyjnych w terminie przewidywanym na wykonanie przedmiotu Umowy, a od pierwotnego terminu realizacji Kursu do upływu terminu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 2 pozostało mniej niż 30 dni, z zastrzeżeniem, że termin realizacji przedmiotu Umowy nie może przekroczyć dnia 31 marca 2018 r.

 1. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 3-11, nie wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy i dokonywane będą na podstawie oświadczenia przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy, przekazanego na piśmie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na dane wskazane w § 6.

 2. Strona, która otrzymała oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, ma prawo, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania oświadczenia:

 1. odmówić wyrażenia zgody na dokonanie zmiany Umowy, z wyłączeniem sytuacji odwołania Kursu przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lub konieczności zmiany terminu, o której mowa w ust. 2 pkt 5;

 2. wyrazić zgodę na dokonanie zmiany Umowy, która będzie obowiązywać Strony od dnia złożenia oświadczenia;

z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

 1. Brak reakcji Strony po otrzymaniu oświadczenia rozumiany będzie, jako wyrażenie zgody na dokonanie zmiany Umowy.§ 13

Formy i tryb rozwiązania Umowy


 1. Oprócz przypadków odstąpienia od Umowy wskazanych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy lub jej części z ważnych powodów, ze skutkiem natychmiastowym lub z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia – według wyboru Zamawiającego. Za ważne powody uważa się przypadki gdy:

 1. Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu prawidłowo sporządzonego Wniosku o realizację kursu, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 1 lub nie zrealizował Kursu bez uzasadnionych przyczyn;

 2. Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy lub jej części zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

 3. Wykonawca powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej lub rozszerzył zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie bez zgody Zamawiającego i nie zmienił sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu;

 4. Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o zmianie terminu lub odwołaniu Kursu;

 5. Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o zmianie okoliczności mających wpływ na realizację Kursu, w szczególności dotyczy to zmiany miejsca realizacji Kursu, zmiany Kierownika naukowego, zmiany Asystenta Kierownika naukowego, zmiany wykładowców lub zmiany harmonogramu zajęć;

 6. Wykonawca żąda jakiejkolwiek zapłaty od Uczestników za udział w Kursie lub za pomoce dydaktyczne lub za catering;

 7. Zamawiający co najmniej dwukrotnie stwierdził niedopełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy) obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 10 ust. 1, co skutkowało naliczeniem kary umownej na zasadach określonych w § 11 ust. 1 pkt 3.

 1. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy wyłącznie z ważnego powodu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Za ważny powód uważa się wyłącznie zwłokę Zamawiającego w dokonaniu płatności należności na podstawie faktur, o których mowa w § 7 ust. 7, wynoszącą co najmniej 60 dni, pomimo przekazania Zamawiającemu wezwania do zapłaty.

 2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2, żadnej ze Stron nie przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy lub wypowiedzenia niniejszej Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania.

 3. Odstąpienie od Umowy lub jej niezrealizowanej części lub wypowiedzenie Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne:

1) z dniem doręczenia go drugiej Stronie – w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego;

2) z ostatnim dniem miesiąca, w którym upływa okres wypowiedzenia liczony od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drugiej Stronie – w przypadku rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 1. Odstąpienie od Umowy lub jej niezrealizowanej części lub wypowiedzenie Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy zostanie przekazane Stronie za pokwitowaniem lub przesłane na adres siedziby Strony wskazany w komparycji Umowy. Korespondencję odebraną lub nieodebraną a nadaną listem poleconym za pośrednictwem operatora wyznaczonego i zwróconą nadawcy z powodu braku możliwości jej doręczenia uważa się za skutecznie doręczoną.

 2. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania przez którąkolwiek ze Stron:

 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za Kursy zrealizowane należycie;

 2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy;

 3. w przypadku gdy spełnione zostaną przesłanki określone w § 11 ust. 1, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej tamże.

 1. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury pokryć koszty Kursów zrealizowanych zgodnie z Umową do dnia rozwiązania Umowy oraz Kursów zrealizowanych zgodnie z Umową, rozpoczętych przed dniem odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy, a zakończonych po tym dniu. Postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio.

 2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do części Umowy wskazanych w § 7 ust. 1.


§ 14

Postanowienia końcowe


 1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

 2. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji Umowy, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz Oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa z Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 5. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.

 6. Niniejsza Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 7. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.
za Zamawiającego:
za Wykonawcę:OFERTA


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do Umowy
Dotyczy umowy nr:

ZP …………………………Dotyczy części nr

………………………………..


Informacje

wymagane w celu uzyskania wpisu na listę

kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji

prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

realizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”Wypełnia pracownik CMKP

Data wpłynięcia wniosku
Nadany numer

1. Tytuł kursu:

proszę wpisać tytuł kursu zgodnie z jego brzmieniem w programie specjalizacji

     
2. Charakter (rodzaj) kursu:

proszę wpisać „X” w odpowiednim miejscu 

specjalizacyjny wprowadzający


 


specjalizacyjny

 

specjalizacyjny atestacyjny/podsumowujący


 


 

specjalizacyjny zalecany 

specjalizacyjny fakultatywny 

specjalizacyjny jednolity


2a. Przeznaczony:

X

dla lekarzy3. Przeznaczenie kursu:

proszę wpisać „X” w odpowiednim miejscu i podać nazwę specjalizacji 

Kurs specjalizacyjny według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do

specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie:

     


 

Kurs specjalizacyjny objęty programem modułu podstawowego:


proszę wpisać nazwę modułu podstawowego

     


 

Kurs specjalizacyjny jednolity, dla specjalizujących się według modułowych

programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie:

     
4. Nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej lub imię, nazwisko i adres osoby zamierzającej przeprowadzić kurs:


Jednostka nadrzędna (np. Uniwersytet, Instytut, CMKP, inne):

     


Jednostka szkoląca (np. nazwa Katedry, Kliniki, Zakładu, inne):

     


Adres:

     


Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, inne):

     


5. Miejsce kursu:
Nazwa miejsca realizacji:

     


Adres:

     
6. Potwierdzenie uprawnień do prowadzenia kursów specjalizacyjnych :X

Potwierdzam, że jednostka posiada uprawnienia do prowadzenie kursów

specjalizacyjnych, zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
7. Potwierdzenie nieodpłatności za kurs:

X

Potwierdzam, że kurs jest nieodpłatny oraz udział w nim nie jest uzależniony od

wniesienia jakichkolwiek opłat lub udziału w innym odpłatnym przedsięwzięciu
8. Kurs organizowany przez CMKP:

X

Tak


9. Kierownik naukowy kursu:

Imię i nazwisko:

     

Stopień lub tytuł naukowy:     

Posiadana specjalizacja:

     
9a. Asystent Kierownika naukowego kursu:
Imię i nazwisko, kontakt:

     
10. Kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie (wymagana specjalizacja, posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy):


     
11. Forma kursu:

proszę wpisać „X” w odpowiednim miejscu 

Stacjonarny 

e-learning 

Inne (jakie?)


     
12. Program kursu:
a) Cele kursu i oczekiwane wyniki kształcenia:

     
b) Wymagane kwalifikacje uczestników kursu:

     
c) Zakres tematyczny, czas trwania i treść zajęć teoretycznych i praktycznych:

proszę wpisać zgodnie z wymaganiami programu specjalizacji

     
13. Regulamin kursu specjalizacyjnego określający:
a) Sposób organizacji kursu:

     
b) Zasady i sposób naboru uczestników kursu:

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” zamieszczonym na stronie: http://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/projekt-power1/
c) Wzór karty przebiegu kursu:

Dokumentami potwierdzającymi przebieg realizacji kursu są: 1) Program kursu zatwierdzony przez właściwego konsultanta krajowego; 2) Lista wykładowców z wykazem zrealizowanych godzin wykładowych, potwierdzona podpisami wykładowców i kierownika naukowego kursu; 3) Lista obecności uczestników kursu z pisemnym potwierdzeniem obecności przez uczestników oraz z informacją o zaliczeniu kursu, zatwierdzona przez kierownika naukowego kursu; 4)Anonimowe ankiety oceny kursu wypełniane przez uczestników


d) Prawa i obowiązki uczestników kursu:

Prawa i obowiązki uczestników kursu określono szczegółowo w osobnym dokumencie pn. „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” zamieszczonym na stronie: http://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/projekt-power1/
e) Zakres obowiązków wykładowców i innych prowadzących zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne:

Wykładowcy zobowiązani są do przekazywania aktualnej wiedzy, opartej na badaniach naukowych. Jeżeli forma kursu przewiduje prowadzenie zajęć praktycznych osoby prowadzące zobowiązane są do bezpiecznego przeprowadzenia zajęć, w oparciu o adekwatne materiały/aparaturę dydaktyczno-szkoleniową. Wykładowcy zobowiązani są do informowania organizatora kursu o wszelkich zmianach mających wpływ na jego realizację. Wykładowcy odpowiadają merytorycznie za prezentowane treści/sposób prowadzenia zajęć/warsztatów/ćwiczeń/demonstracji przed kierownikiem naukowym kursu. Kierownik naukowy kursu zobowiązany jest do realizacji kursu zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez właściwego konsultanta krajowego/wojewódzkiego a w sytuacji konieczności dokonuje zmian w taki sposób aby zapewnić właściwa jakość merytoryczną kursu.
14. Sposób sprawdzania nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych:

proszę wstawić „X” w odpowiednim miejscu zgodnie z wymaganiami programu specjalizacji 

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy

objętej programem kursu, przeprowadzonego przez kierownika kursu

 


Potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu testowego i

praktycznego z wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzonego przez kierownika

kursu

 


Potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie kolokwium z zakresu wiedzy objętej

programem kursu, przeprowadzonego przez kierownika kursu


15. Sposób oceny organizacji i przebiegu kursu przez jego uczestników:

X

Ankieta
16. Termin kursu:

proszę wpisać termin w odpowiednie rubryki


     
 1. kurs ciągły:
od

 

 

-

 

 

do

 

 

-

 

 
 

 

 

 

dzień miesiąc dzień miesiąc rok

Kolejne edycje kursu – proszę wpisać terminy według powyższego schematu posługując się przyciskiem „Tab”
Liczba dni kursu:

proszę wpisać zgodnie z wymaganiami w programie specjalizacji:

     


 1. kurs nieciągły (realizowany w kilku częściach lub terminach):Do zaliczenia kursu wymagane jest uczestnictwo we wszystkich wymienionych w programie częściach lub niżej wymienionych terminach.
Proszę podać poszczególne terminy. Jeżeli w programie specjalizacji kurs podzielony jest na części proszę również podać numer i tytuł części.

Termin 1:od

 

 

-

 

 

do

 

 

-

 

 
 

 

 

 

dzień miesiąc dzień miesiąc rok

proszę podać numer i tytuł części, jeżeli jest określony w programie specjalizacji

     
Termin 2:


od

 

 

-

 

 

do

 

 

-

 

 
 

 

 

 

dzień miesiąc dzień miesiąc rok

proszę podać numer i tytuł części, jeżeli jest określony w programie specjalizacji

     
Termin 3:


od

 

 

-

 

 

do

 

 

-

 

 
 

 

 

 

dzień miesiąc dzień miesiąc rok

proszę podać numer i tytuł części, jeżeli jest określony w programie specjalizacji

     
17. Planowana liczba uczestników kursu:
     

18. Charakterystyka bazy dydaktycznej do zajęć teoretycznych i praktycznych:
     
19. Zgłoszenia na kurs:
Przez formularz online dostępny na liście kursów specjalizacyjnych prowadzonej przez CMKP – www.cmkp.edu.pl lub składane w formie papierowej w siedzibie CMKP w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103

Pieczątka jednostki szkolącejKierownik jednostki szkolącej Kierownik naukowy kursu

podpis i pieczątka podpis i pieczątka

Data:


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU

Tytuł kursu:

proszę wpisać tytuł kursu zgodnie z jego brzmieniem w programie specjalizacji.     

Dzień 1 – data:L.p.

tytuł wykładu lub innych zajęć

tytuł, imię i nazwisko wykładowcy

liczba godz. dydaktycznych

1

     

     

     

2

     

     

     

3

     

     

     

4

     

     

     

5

     

     

     

6

     

     

     

7

     

     

     

8

     

     

     

Dzień 2 – data:

L.p.

tytuł wykładu lub innych zajęć

tytuł, imię i nazwisko wykładowcy

liczba godz. dydaktycznych

1

     

     

     

2

     

     

     

3

     

     

     

4

     

     

     

5

     

     

     

6

     

     

     

7

     

     

     

8

     

     

     

ŁĄCZNIE GODZIN NA KURSIE:….


Program pozostałych dni kursu według powyższego wzoru.

Opinia konsultanta krajowego

Tytuł kursu:

proszę wpisać tytuł kursu zgodnie z jego brzmieniem w programie specjalizacji.

     
Konsultant krajowy w dziedzinie:


     

Imię, nazwisko:

     Charakter (rodzaj) kursu:

proszę wpisać „X” w odpowiednim miejscu 

specjalizacyjny wprowadzający


 


specjalizacyjny

 

specjalizacyjny atestacyjny/podsumowujący


 


 

specjalizacyjny zalecany 

specjalizacyjny fakultatywny 

specjalizacyjny jednolityPrzeznaczony:

 

dla lekarzy

specjalizujących się w zakresie:

proszę wpisać nazwę specjalizacji     

Opinia konsultanta:

     

Data:
Pobieranie 5.56 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna