Umowa nr o dofinansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramachPobieranie 250 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar250 Kb.
Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki


Wersja 1.1

Umowa nr .....................................

o dofinansowanie operacji ze środków

Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach

środka 5.1 Pomoc techniczna

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

zawarta w dniu ...................................20............ r. w ..................................................................

pomiędzy:

Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanym dalej „Ministrem”

reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................,

………………………………………………………………………..................…………..…...

działającego (-ą) na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa/upoważnienia nr................


z dnia................. stanowiącego załącznik nr 1 do umowy

a

Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie, 00-930 Warszawa,


ul. Wspólna 30, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 33110, NIP: 526-00-08-515, REGON: 011562867, zwaną dalej „Beneficjentem”

Numer Identyfikacyjny:…………………………………………………………………….1

reprezentowaną przez:

......................................................................................................................................................,

………………………………………………………………………..................…………..…...

działającego (-ą) na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa/upoważnienia Dyrektora Fundacji nr................


z dnia................. stanowiącego załącznik nr 2 do umowy

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Działając zgodnie z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.


z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w związku z art. 9 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619, z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej umowy o dofinansowanie, zwanej dalej „umową”, oznaczają: 1. EFR - Europejski Fundusz Rybacki;

 2. Program – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (M.P. Nr 51, poz. 739, z późn. zm.);

 3. ustawa – ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619, z późn. zm.);

 4. rozporządzenie nr 1198/2006 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1,
  z późn. zm.);

 5. rozporządzenie nr 498/2007 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1, z późn. zm.);

 6. rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 — Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1372, z późn. zm);

 7. pomoc techniczna – pomoc finansowa przyznawana na realizację operacji z publicznych środków wspólnotowych lub krajowych, polegająca na refundacji do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych zgodnie z warunkami określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, umowie oraz przepisach odrębnych;

 8. MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 9. Księga Wizualizacji Znaku – Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" udostępniona na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa;

 10. rok - rok kalendarzowy;

 11. kwartał - kwartał kalendarzowy;

 12. dni – dni kalendarzowe.

§ 2.

Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w ramach Środka 5.1. Pomoc techniczna objętego osią priorytetową 5 – Pomoc techniczna, zawartą w Programie.§ 3.

 1. Minister przyznaje Beneficjentowi na realizację operacji:

pt.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..,

szczegółowo określonej we wniosku o dofinansowanie Nr …..2 z dnia………..., dofinansowanie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 100% tych kosztów, tj.:............................zł, (słownie złotych:.................................).Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę do 75% kosztów kwalifikowalnych tj.: ……………………zł (słownie złotych:………………………………………..).

 1. Beneficjent realizuje operację w jednym etapie/w ………………… etapach3.

 2. Pomoc techniczna zostanie wypłacona Beneficjentowi na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz na podstawie złożonego/ych4 wniosku/ów5 o płatność.

 3. Pomoc techniczna będzie wypłacona Beneficjentowi jednorazowo jako płatność końcowa,
  w wysokości określonej w ust.1/ w ........ transzach, jako płatności pośrednie6 i jedna końcowa:

 1. pierwsza transza w wysokości.................................. zł 7 (słownie:......................................................................);

 2. druga transza w wysokości ...................................... zł

(słownie: .....................................................................).

 1. Pomoc techniczna będzie wypłacona Beneficjentowi na rachunek bankowy wskazany we wniosku o płatność pomocy technicznej.

6. W przypadku, gdy we wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione w wysokości wyższej niż określona w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, jednak nie więcej niż o 10% w stosunku do kwoty wskazanej w tym zestawieniu rzeczowo-finansowym, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy technicznej przysługującej do wypłaty, koszty te mogą zostać uwzględnione w wysokości faktycznie poniesionej, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy technicznej określona w ust. 1 nie może zostać zwiększona.

§ 4.

 1. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:

 1. wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 3 do umowy i szczegółowym kosztorysem realizacji operacji dotyczącej zatrudnienia stanowiącym załącznik nr 4 do umowy 8;

 2. poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, z tym że do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się także koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wcześniej jednak niż w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;

 3. udokumentowanie wykonania robót, dostaw lub usług objętych zakresem rzeczowo - finansowym;

 4. osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

- zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących realizowanej operacji.

2. W wyniku realizacji operacji osiągnięty został/zostanie9 następujący cel:10

…………………………………………………………………………………………….…………….................................................................................................................................

3. Operacja została/zostanie11 zrealizowana w:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..(kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość)

§ 5.

1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie i rozporządzeniu oraz do realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności: 1. zrealizowania operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym;

 2. osiągnięcia celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

 3. zachowania celu operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej12;

 4. nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, których koszty zostały objęte refundacją oraz do wykorzystywania tych rzeczy zgodnie
  z przeznaczeniem przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej, z zastrzeżeniem ust. 2;

 5. prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą techniczną i nieprzenoszenia miejsca prowadzenia tej działalności przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej, z zastrzeżeniem ust. 3;

 6. umożliwienia przedstawicielom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji operacji lub po jej zakończeniu przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej;

 7. zapewnienia obecności i uczestnictwa osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie audytów i kontroli, o których mowa w pkt 6, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty;

 8. przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji i z przyznaniem pomocy technicznej przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej;

 9. niezwłocznego informowania Ministra o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy technicznej lub spełnienie wymagań określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu lub niniejszej umowie przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej;

 10. stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994
  o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330, z późn. zm.) w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli;

 11. prowadzenia ewidencji pojazdu od dnia rozpoczęcia realizacji operacji, jeżeli przeniesienie posiadania pojazdu nastąpiło przed dniem zawarcia niniejszej umowy, albo od dnia przeniesienia posiadania pojazdu, jeżeli przeniesienie posiadania pojazdu nastąpi po dniu zawarcia niniejszej umowy - do dnia wykonania umowy, na podstawie której przeniesiono posiadanie pojazdu13 albo do dnia 31 sierpnia 2015 r. 14, jeżeli wykonanie umowy, na podstawie której przeniesiono posiadanie pojazdu miałoby zakończyć się po tym terminie;

 12. przygotowywania i przekazywania do Ministra danych niezbędnych do sporządzania dokumentacji sprawozdawczej, dotyczącej realizacji operacji, na każde żądanie Ministra;

 13. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, informujących o finansowaniu realizacji operacji przez EFR, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 498/2007 oraz postanowieniami Księgi Wizualizacji Znaku;

 14. złożenia, wraz z wnioskiem o płatność końcową, sprawozdania z realizacji operacji;

 15. niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych;

 16. do zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;

 1. Przeniesienie posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, może nastąpić przed upływem okresu 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej, za uprzednią zgodą Ministra pod warunkiem, że zostanie zachowany cel operacji.

 2. Miejsce prowadzenia działalności może zostać zmienione za uprzednią zgodą Ministra pod warunkiem, że zostanie zachowany cel operacji.

§ 6.

    1. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć Ministrowi informację o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli był do tego zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie:

     1. 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jego zawarcia, albo

     2. 14 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia niniejszej umowy

- lecz nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, w którym ujęte zostały koszty wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

    1. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1, gdy Beneficjent był obowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Minister wzywa Beneficjenta do ich przedłożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

    2. W przypadku niezłożenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów, Minister dokona pomniejszenia kwoty pomocy o kwotę kosztów kwalifikowalnych, co do których Beneficjent nie przedłożył dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

    3. Dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego składane są w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną przez zamawiającego.

    4. Minister dokonuje kontroli, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji, o której mowa w ust. 1, czy beneficjent, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowo stosował przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

    5. W przypadku, gdy wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, nie złożono wymaganych dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub wykazu, lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Minister wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

    6. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6 nie złoży wymaganej dokumentacji lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Minister wzywa ponownie Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

    7. W przypadku, gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 i 7, lub uzyskanie opinii innego podmiotu, termin, o którym mowa w ust. 5 wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii.

    8. Jeżeli Beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie złożył wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie lub stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mającym wpływ na wynik tego postępowania, Minister pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnym wyniku kontroli przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

    9. Beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 9, ma prawo do wniesienia wniosku do Ministra o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

    10. Od wyniku ponownej oceny przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

    11. W przypadku każdego postępowania przeprowadzonego w ramach realizacji jednej operacji, naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mające wpływ na wynik któregokolwiek z tych postępowań, skutkować będzie zmniejszeniem kwoty pomocy o kwotę kosztów kwalifikowalnych wynikającą z zakwestionowanego postępowania.

    12. Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określona jest w załączniku nr 5 do umowy.


§ 7.

1. Pomoc techniczna będzie wypłacona Beneficjentowi na podstawie pisemnego wniosku o płatność, składanego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 6 do niniejszej umowy w formie papierowej i na informatycznym nośniku danych.

2. Beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o płatność bezpośrednio w siedzibie Ministra albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub przesyłką kurierską, po zakończeniu realizacji operacji/poszczególnych etapów operacji15, w terminie/ w terminach16:


 1. pierwszy wniosek w terminie od dnia …..........…..do dnia………..……;17

 2. drugi wniosek w terminie od dnia ………….do dnia……………. 18

nie częściej niż raz na kwartał i nie rzadziej niż raz w roku.

3. Nabywcą wskazanym na fakturach i innych dokumentach o równoważnej wartości dowodowej będzie:.................................................................................................................

(dane nabywcy towarów i usług, w tym NIP)

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. .

4. Wszystkie oryginały faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej dotyczące operacji, przed przedstawieniem wraz z wnioskiem o płatność muszą zostać prawidłowo opisane i opieczętowane, tak aby widoczny był związek z operacją. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej: 1. numer umowy19;

 2. informację, że operacja współfinansowana jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu;

 3. informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej.

5. Rozliczenia wydatków poniesionych w walutach obcych Beneficjent dokonuje w złotych polskich. Przeliczenie na złote polskie następuje według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia transakcji, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330,
z późn. zm.).

6. Oryginały faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej zostaną oznaczone przez pracownika MRiRW lub pracownika Beneficjenta adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

7. Minister przeprowadzi kontrolę na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji działań
i wydatków Beneficjenta, kontrolę dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją operacji w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta kompletnego i poprawnego wniosku o płatność końcową.

8. Po rozpatrzeniu wniosku o płatność Minister przekazuje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności celem dokonania wypłaty całości albo części pomocy technicznej albo odmawia wypłaty pomocy technicznej, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej.§ 8.

1. Pomoc techniczna zostanie wypłacona, jeżeli Beneficjent zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z niniejszą umową.

2. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa
w § 4 środki finansowe z tytułu pomocy technicznej mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

§ 9.

Beneficjent oświadcza, że: 1. jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.);20

 2. na realizację operacji nie otrzymał wsparcia w ramach innego instrumentu finansowego Unii Europejskiej;

 3. realizacja operacji jest zgodna z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej;

 4. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów ustawy
  o finansach publicznych oraz przepisów Unii Europejskiej lub przepisów odrębnych.

§ 10.

1. Wypowiedzenie umowy przez Ministra następuje w przypadku: 1. niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 rozporządzenia;

 2. odstąpienia przez Beneficjenta:

 1. od realizacji operacji,

 2. od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy technicznej;

 1. stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej:

 1. nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy technicznej,

 2. realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową,

 3. niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 5,

 4. złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 9;

 1. wystąpienia innych okoliczności, o których mowa w § 11 ust.1, skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. Rozwiązanie umowy następuje niezwłocznie po złożeniu przez Ministra oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

3. Ust. 1 pkt 1 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy Beneficjent zachowuje prawo do części pomocy technicznej.§ 11.

1. Minister żąda zwrotu pomocy zgodnie z art. 27 ustawy, przepisami rozporządzenia lub przepisami o finansach publicznych.

2. Beneficjent może zachować prawo do części pomocy w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, o których mowa
w § 4, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjent zaprzestał realizacji operacji lub nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, 3, 6 pomoc podlega zwrotowi w całości.

3. Beneficjent zwraca pomoc zgodnie z ust. 1, powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 4.

4. Odsetki naliczane są, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.

§ 12.

1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 3 ust. 1 kwoty pomocy technicznej, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku: 1. zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 3 do umowy - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 7; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i Minister rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;

 2. zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 7; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

§ 13.

1. Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez: 1. Beneficjenta na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

 1. Ministra na adres:

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

2. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.

3. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Ministra pisemnej informacji
o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

4. W przypadku niepowiadomienia przez Beneficjenta Ministra o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Ministra zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony uznają za doręczoną.§ 14.

 1. Wszelkie spory pomiędzy Ministrem a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ministra.

 2. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność, z powodu wystąpienia siły wyższej, Beneficjent może wystąpić do Ministra, w terminie 15 dni od dnia ustania okoliczności będących następstwem siły wyższej, z wnioskiem o przywrócenie tego terminu wraz
  z uzasadnieniem, składając jednocześnie stosowny wniosek o płatność.

 3. Minister, w przypadku stwierdzenia okoliczności siły wyższej i zachowania terminu,
  o którym mowa w ust. 2, rozpatruje wniosek o płatność złożony wraz z wnioskiem
  o przywrócenie terminu.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy: 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

 2. ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.);

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

 4. ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619, z późn. zm.);

 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330, z późn. zm.);

 6. rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1, z późn. zm.);

 7. rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str.1, z późn. zm.);

 8. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 — Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1372, z późn. zm);

 9. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163, z późn. zm.);

 10. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289, z późn. zm.);

 11. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.).

§ 16.

Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki: 1. załącznik nr 1 do umowy - oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia / pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra;

 2. załącznik nr 2 do umowy - oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia / pełnomocnictwa do reprezentowania Beneficjenta;

 3. załącznik nr 3 do umowy – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

 4. załącznik nr 4 do umowy – szczegółowy kosztorys realizacji operacji dotyczącej zatrudnienia;21

 5. załącznik nr 5 do umowy – wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

 6. załącznik nr 6 - wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność pomocy technicznej.

§ 17.

1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

MINISTER BENEFICJENT

1 Numer identyfikacyjny nadany w przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach prowadzonej ewidencji producentów.

2 Podać numer wniosku o dofinansowanie, na podstawie którego realizowana będzie operacja.

3 Dla operacji obejmujących inwestycje wieloetapowe należy wpisać liczbę etapów zgodną z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

4 Usunąć, jeśli nie dotyczy.

5 Usunąć, jeśli nie dotyczy.

6 Niewłaściwe usunąć.

7 Należy wpisać kolejne transze, jeżeli dotyczy.

8 Jeśli dotyczy.

9 Niewłaściwe usunąć.

10 Cel wynikający z wniosku o dofinansowanie.

11 Niewłaściwe usunąć.

12 Nie dotyczy operacji o charakterze nieinwestycyjnym.

13 Usunąć, jeżeli nie dotyczy.

14 Usunąć, jeżeli nie dotyczy.

15Niewłaściwe usunąć.

16 Niewłaściwe usunąć.

17 Wpisać kolejne terminy składania wniosku o płatność, jeżeli dotyczy.

18 Usunąć, jeżeli nie dotyczy.

19 Nie dotyczy faktur lub dokumentów księgowych potwierdzających koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem podpisania umowy.

20 Niewłaściwe usunąć.

21 Usunąć, jeżeli nie dotyczy.

Strona z


Pobieranie 250 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna