Umowa nr iwPobieranie 286.69 Kb.
Strona1/3
Data22.02.2018
Rozmiar286.69 Kb.
  1   2   3

Numer sprawy: RI.271.1.2018.MR


Nazwa zamówienia publicznego:

„Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie trzech miejscowości gminy Goworowo”


I. Nazwa i adres Zamawiającego

Urząd Gminy Goworowo

ul. Ostrołęcka 21

07-440 Goworowo

Tel/fax. 29 7614043

NIP: 758-10-42-422

REGON: 000538998

E-mail: ug@goworowo.pl

URL: www.goworowo.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30


II. Tryb udzielania zamówienia

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”.

2. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp.

3. Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.


III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie trzech obiektów rekreacyjnych na działkach nr 180/1 w Damiętach, nr 121 w Kaczce oraz nr 626/2 w Żabinie, gm. Goworowo. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części, obejmujące poszczególne obiekty:Część 1. „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Damięty”

W ramach zamówienia należy wybudować wiatę rekreacyjną o wymiarach 4x4 m, bezpieczne miejsce na ognisko wraz z ławkami betonowymi, plac zabaw z piaskową nawierzchnią bezpieczną, złożony z pięciu elementów (konik na sprężynie, karuzela krzyżowa, huśtawka pojedyncza, podwójna oraz ważka), siłownię zewnętrzną złożoną z czterech elementów podwójnych (drabinka i podciąg nóg, prasa nożna i wahadło, twister i wioślarz, wyciąg górny i rozruch barkowy). Całość uzupełnią elementy małej architektury (dwie ławki z oparciem, stojak rowerowy, kosz na śmieci i pojemniki do segregacji odpadów, tablica z regulaminem), stół betonowy z ławkami, stół do gry w szachy i chińczyka. Plac zabaw zostanie obsadzony 45 szt. krzewów żywopłotowych.Część 2. „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kaczka”

W ramach zamówienia należy wybudować wiatę rekreacyjną o wymiarach 4x4 m, bezpieczne miejsce na ognisko wraz z ławkami betonowymi, plac zabaw z piaskową nawierzchnią bezpieczną, złożony z pięciu elementów (konik na sprężynie, karuzela krzyżowa, huśtawka pojedyncza, podwójna oraz ważka), siłownię zewnętrzną złożoną z czterech elementów podwójnych (drabinka i podciąg nóg, prasa nożna i wahadło, twister i wioślarz, wyciąg górny i rozruch barkowy). Całość uzupełnią elementy małej architektury (dwie ławki z oparciem, stojak rowerowy, kosz na śmieci i pojemniki do segregacji odpadów, tablica z regulaminem), stół betonowy z ławkami, stół do gry w szachy i chińczyka. Plac zabaw zostanie obsadzony 45 szt. krzewów żywopłotowych.Część 3. „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Żabin”

W ramach zamówienia należy wybudować wiatę rekreacyjną o wymiarach 4x4 m, bezpieczne miejsce na ognisko wraz z ławkami betonowymi, plac zabaw z piaskową nawierzchnią bezpieczną, złożony z pięciu elementów (konik na sprężynie, karuzela krzyżowa, huśtawka pojedyncza, podwójna oraz ważka), siłownię zewnętrzną złożoną z czterech elementów podwójnych (drabinka i podciąg nóg, prasa nożna i wahadło, twister i wioślarz, wyciąg górny i rozruch barkowy). Całość uzupełnią elementy małej architektury (dwie ławki z oparciem, stojak rowerowy, kosz na śmieci i pojemniki do segregacji odpadów, tablica z regulaminem), stół betonowy z ławkami, stół do gry w szachy i chińczyka. Plac zabaw zostanie obsadzony 45 szt. krzewów żywopłotowych.

Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie pozyskano poprzez Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza”.

Zamawiający nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oddzielnych ofert dla poszczególnych części zamówienia. Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiona w formularzu ofertowym. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów robót (dokumenty poglądowe). Będzie to dokument, który stanowić będzie podstawę do umów i rozliczeń robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, a także pomiędzy Zamawiającym a instytucją dofinansowującą w ramach otrzymanej pomocy finansowej. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami oraz dokumentacja projektowa. Dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.


Informacje dodatkowe:

1.Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.

2. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.


IV. Termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r.

2. Termin ten należy rozumieć jako dzień dokonania odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zamówienia.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, który:

1) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

c) zdolności technicznej i zawodowej – Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowy infrastruktury rekreacyjnej o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.

3. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP:

a) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej;

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.);

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;

b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza w oświadczeniu informację o tych podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa oświadczenie, o którym mowa w ppkt a) i b);

d) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w oświadczeniu informację o tych podmiotach;

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia


o których mowa w ppkt a) i b) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.;

f) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca złoży w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ).

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia dokumentu wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

1) Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz/lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dokument) potwierdzające udostępnianie zasobów przez inne podmioty należy złożyć wraz z ofertą,

3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z zobowiązania lub innego dokumentu potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

4) Zamawiający oceni, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22,

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których zdolności te są wymagane.

6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

2) stosowne Pełnomocnictwo(a) – jeżeli dotyczy,

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z SIWZ.

8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

9. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Wykonawca, na zasadach określonych w § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zobowiązany jest wskazać tę okoliczność Zamawiającemu. Z treści składanych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu SIWZ łącznie.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie


o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 4. Dokumenty i oświadczenia składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9) Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w inny sposób niż w przypadku pojedynczego Wykonawcy.

10) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.


VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca (formy dopuszczone do złożenia oferty), faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz.1219).

3. Dane teleadresowe Zamawiającego:

- e-mail: ug@goworowo.pl,

- strona internetowa: www.goworowo.pl,

- fax: 29 769 37 30,

- pisemnie Urząd Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Marek Radecki, tel. 29 769 37 21, e-mail: m.radecki@goworowo.pl.
VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.


X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Postanowienia ogólne.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oddzielnych ofert dla każdej części zamówienia.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

7) Dokumenty, o których mowa w dziale VI SIWZ, Wykonawca składa w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy.

8) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.

2. Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.

2) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

4) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązania podmiotów trzecich powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym), że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

3) W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (np. poprzez zamieszczenie w odrębnej kopercie) i oznaczyć je klauzulą np. „nie udostępniać”, „tajemnica przedsiębiorstwa” lub równoważną.

4) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów lub nie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę informacji w zakresie podwykonawstwa, zgodnie z art. 36b Pzp.


XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:

w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Goworowo

Ul. Ostrołęcka 21

07-440 Goworowo

Pokój nr 23

do dnia 2018.01.24 do godz. 09:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

3. Oznakowanie oferty następujące: Przetarg nieograniczony „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie trzech miejscowości gminy Goworowo”. Nie otwierać przed 2018.01.24, godz. 09.15.

4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

5. Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Goworowo

Ul. Ostrołęcka 21

07-440 Goworowo

Pokój nr 16

dnia 2018.01.24 o godz. 09:15

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.


XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje (prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy), do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena ryczałtowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia - nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cena oferty winna uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych w dokumentacji projektowej i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.

5. Wykonawca składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.


XIII. Opis kryteriów oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1) Kryterium cena – 60% (jako cenę oferty uznaje się wartość brutto),

2) Okres gwarancji – 40% (okres gwarancji w miesiącach).

3. Sposób wyliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:

1) Cena = (najniższa zaoferowana cena / cena oferty ocenianej) x 100 pkt x 60%

2) Okres gwarancji = (okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji) x 100 pkt x 40%.

Okres gwarancji, podany w miesiącach w formularzu ofertowym, nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy.

3) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu otrzyma łącznie wyższą liczbę punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Działając na podstawie art. 90 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień w ramach oceny rażąco niskiej ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
XIV. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ, z zastrzeżeniem działu XII ust. 5 SIWZ, oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom informację o treści zgodnej z art. 92 ustawy Pzp.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę/podział obowiązków tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny brutto, podanej w ofercie.

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) w pieniądzu przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Goworowie nr 17 8915 0003 0000 0912 2000 0030.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, powinna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej, udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

c) kwotę gwarancji;

d) termin ważności gwarancji;

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, z którym podpisano umowę nie wykonał lub wykonał nienależycie umowę objętą gwarancją i nie dokonał zapłaty wymagalnych kar umownych.

8. Powyższe postanowienia stosuje się również do poręczeń, określonych w ust. 4 b) i e).

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zamówienia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;

- 30 % wartości zamówienia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.


XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Sposób postępowania określony jest Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, równocześnie przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy Pzp.


XIX. Opis części zamówienia

1. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części:

1) Część 1. „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Damięty”;

2) Część 2. „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kaczka”.

3) Część 3. „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Żabin”.

2. Szczegółowy opis części zamówienia został przedstawiony przez Zamawiającego w dziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.


XX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


XXI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


XXII. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


XXIII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: ug@goworowo.pl

2. Adres strony internetowej: www.goworowo.pl
XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.


XXV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


XXVI. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.


XXVII. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę

Jeżeli czynności wykonywane przy realizacji zamówienia będą miały charakter czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Zamawiający wymaga, aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących prace fizyczne przy realizacji zamówienia. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne budowlane zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w ogólnych warunkach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne budowlane. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


XXVIII. Ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.


XXIX. Możliwość dokonania zmian w umowie na podstawie art. 144 Pzp.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- niekorzystnych warunków atmosferycznych czy kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych okoliczności,

- wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

b) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

c) wstrzymania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego bądź PINB w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę,

d) konieczności wykonania korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a - d, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

2) wysokość ceny brutto za wykonanie zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

3) zmiana podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z przesłankami art. 144 Pzp.
XXX. Podwykonawstwo

1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań, wynikających z umów o podwykonawstwo.

5. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zostały umieszczone w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.


XXXI. Postanowienia końcowe

1. Wymagania i informacje, dotyczące umów o podwykonawstwo, znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ – ogólne warunki umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

3. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

4. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


XXXII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

5. Załącznik nr 5 – oświadczenie grupa kapitałowa

6. Załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych

7. Załącznik nr 7 – projekt budowlany Damięty

8. Załącznik nr 8 – przedmiar robót Damięty

9. Załącznik nr 9 – STWiOR Damięty

10. Załącznik nr 10 – projekt budowlany Kaczka

11. Załącznik nr 11 – przedmiar robót Kaczka

12. Załącznik nr 12 – STWiOR Kaczka

13. Załącznik nr 13 – projekt budowlany Żabin

14. Załącznik nr 14 – przedmiar robót Żabin

15. Załącznik nr 15 – STWiOR Żabin

Goworowo, 2018.01.08


Zatwierdzam:

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 1


FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ...............................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: 0 (**) ......................................

Numer faksu: 0 (**) ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................


Dane dotyczące Zamawiającego

Urząd Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo


Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie trzech miejscowości gminy Goworowo”

Numer sprawy: RI.271.1.2018.MR oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe:
Część 1. „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Damięty”

wynagrodzenie netto …........................................................................................zł

(słownie: ................................................................................................................)

stawka - ….%

podatek VAT.................zł (słownie: …............................................................. zł)

wynagrodzenie brutto ………………………......................................................zł

(słownie: ................................................................................................................)
Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do 25 czerwca 2018 r.

Termin płatności: 30 dni

Okres gwarancji: …. miesięcy


Część 2. „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kaczka”

wynagrodzenie netto …........................................................................................zł

(słownie: ................................................................................................................)

stawka - ….%

podatek VAT.................zł (słownie: …............................................................. zł)

wynagrodzenie brutto ………………………......................................................zł

(słownie: ................................................................................................................)
Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do 25 czerwca 2018 r.

Termin płatności: 30 dni

Okres gwarancji: …. miesięcy

Część 3. „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Żabin”

wynagrodzenie netto …........................................................................................zł

(słownie: ................................................................................................................)

stawka - ….%

podatek VAT.................zł (słownie: …............................................................. zł)

wynagrodzenie brutto ………………………......................................................zł

(słownie: ................................................................................................................)
Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do 25 czerwca 2018 r.

Termin płatności: 30 dni

Okres gwarancji: …. miesięcy


Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .......... zakres odpowiedzialności
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.4. Informujemy, że niżej wymienione usługi zamierzamy powierzyć podwykonawcom (jeżeli jest wiadome, należy podać również nazwy firm proponowanych podwykonawców):

…………………………………………………………………………………………………

Informujemy, że niżej wymienione usługi mają być powierzone podwykonawcom (nazwy firm), na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,

……………………………………………………………………………………...……………

(jeśli Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom wpisuje „nie dotyczy”)

5. Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

7. Zgodnie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych informuję że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego.

Wykaz towarów/usług z obowiązkiem podatkowym po stronie Zamawiającego:

…………………………………...………………………………………………………………

(jeżeli nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia)

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………. zł netto.

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie powyższym oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

8. Informuję, że posiadam status*:

1) mikroprzedsiębiorstwa

2) małego przedsiębiorstwa

3) średniego przedsiębiorstwa
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

............................................................................................


Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………


Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)


* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Umowa Nr 272/…/2018
zawarta w dniu ……… 2017 r. w Goworowie pomiędzy:

Gminą Goworowo, 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, NIP: 7582352751, reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Marię Kulesza – Wójta Gminy Goworowo przy kontrasygnacie Pani Anny Pietras – Skarbnika Gminy Goworowo, zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………............................, zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o treści następującej:
Pobieranie 286.69 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna