Umowa najmuPobieranie 37.93 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar37.93 Kb.

Załącznik do uchwały Nr 1017/363/14

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 15 lipca 2014 r.
Projekt

UMOWA NAJMU

zawarta w Warszawie w dniu …………………... pomiędzy:Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 26, reprezentowanym przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie (00-024), Al. Jerozolimskie 28, NIP 701-026-75-47, REGON 142679734, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym, w imieniu którego występuje:

……………………………

a

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych, zwaną w dalszej części umowy Najemcą, w imieniu której występuje:

Mariusz Buciński - Pełnomocnik

o treści następującej:§ 1

1. Wynajmujący oświadcza, iż na podstawie uchwały nr 2331/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1, z wyłączeniem V piętra, Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie administruje zabudowaną nieruchomością przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Jednocześnie Wynajmujący oświadcza, iż niniejsza umowa zawierana jest w wykonaniu uchwały nr ……………….. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ………….2014r w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na wynajęcie części dachu o powierzchni 18 m2 i części poddasza o powierzchni 12 m2, znajdujących się w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego. Uchwały nr 2331/100/11 oraz nr ………/14 stanowią załączniki nr 1 i 2 do umowy.

2. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem, a Najemca bierze do używania:

a) część dachu budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 o powierzchni 18 m2 - z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej;

b) część poddasza w/w budynku o powierzchni 12 m2 – z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności szaf technologicznych,

zwane dalej przedmiotem najmu.

3. Strony potwierdzają, iż faktyczne wydanie przedmiotu najmu, o którym mowa wyżej w ust. 2, nastąpiło już na podstawie umowy najmu z dnia 15 stycznia 1998r. zawartej z Wojewódzkim Centrum Stomatologii Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1, a Najemca także oświadcza, iż korzysta z tego przedmiotu do dnia dzisiejszego. Załącznik nr 3 do umowy stanowi podpisany przez obie Strony umowy protokół określający m.in. usytuowanie i stan przedmiotu najmu oraz lokalizację i konfigurację sprzętu na przedmiocie najmu. Stan przedmiotu najmu opisany w protokole będzie stanowił podstawę sporządzenia protokołu po zakończeniu umowy najmu.

§ 2

1. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot najmu wyłącznie w celu umieszczenia na nim sprzętu opisanego z § 1 ust. 2 umowy, a także w celu wykonywania niezbędnych prac związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem.

2. Sprzęt zainstalowany przez Najemcę na przedmiocie najmu pozostaje jego własnością.

3. Najemca oświadcza, że zamontowany przez niego na przedmiocie najmu sprzęt posiada wszelkie określone prawem certyfikaty i decyzje o dopuszczeniu do eksploatacji, a także, że nie stanowi on zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, jak również, że nie powoduje on zakłóceń pracy zdalnych alarmów, dźwigów towarowo-osobowych i pozostałych urządzeń zainstalowanych w budynku, na dachu którego znajduje się przedmiot najmu, jak również w budynkach sąsiednich. W przypadku uzasadnionych roszczeń mieszkańców i użytkowników pozostałych nieruchomości i obiektów w zakresie szkodliwego oddziaływania sprzętu Najemcy na ich zdrowie lub życie, a także na funkcjonowanie urządzeń, potwierdzonych orzeczeniem Sądu, Najemca zobowiązuje się pokryć wszystkie szkody jakie wystąpią zarówno w majątku, jak i na osobach.

4. Najemca zobowiazuje się do uiszczania opłat za energię elektryczną na podstawie odrębnej umowy zawartej z dostawca energii elektrycznej.
§ 3

1. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu oraz iż nie zgłasza z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń, a także, że przedmiot najmu jest w stanie pozwalającym na natychmiastowe jej wykorzystanie zgodnie z potrzebami Najemcy.

2. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, z należytą starannością i zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, jak również do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów ppoż. obowiązujących na terenie nieruchomości Wynajmującego.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za majątek Najemcy znajdujący się na terenie przedmiotu najmu. Zabezpieczenie przedmiotu najmu przed kradzieżą i włamaniem oraz ubezpieczenie majątku znajdującego się na terenie przedmiotu najmu od wszelkich ryzyk spoczywa wyłącznie na Najemcy i jego też obciążają wszelkie koszty z tym związane.§ 4

1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie ma prawa dokonywać w przedmiocie najmu jakichkolwiek zmian, jak również nie może korzystać zeń w zakresie wykraczającym poza określony stosownie do treści § 2 ust. 1 umowy.

2. Dokonywanie w przedmiocie najmu zmian adaptacyjnych stosownie do potrzeb Najemcy odbywa się wyłącznym staraniem i na wyłączny koszt Najemcy, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu ich zakresu z Wynajmującym.
§ 5

1. Wszelkie nakłady związane ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu (w tym konserwacja i naprawy bieżące) przeprowadza Najemca własnym staraniem i na własny koszt.

2. Najemca zobowiązany jest do bieżącej konserwacji przedmiotu najmu i jego bieżącego odśnieżania, a także do ponoszenia we własnym zakresie wszelkich kosztów z tym związanych.

3. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie potrzeba wykonania napraw/remontu budynku obciążających Wynajmującego:

* Wynajmujący obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Najemcę na piśmie,

* Najemca obowiązany jest zapewnić Wynajmującemu swobodny dostęp do przedmiotu najmu w zakresie umożliwiającym dokonanie napraw lub remontu - najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po zawiadomieniu, a w przypadku awarii - niezwłocznie.

4. W przypadku niedopełnienia przez Strony obowiązków wynikających z ust. 3, strona pokrzywdzona może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek działania lub zaniechania działania drugiej strony, jak również Wynajmujący może wejść na teren przedmiotu najmu bez zgody Najemcy celem wykonania niezbędnych napraw lub remontu albo zapobieżenia lub usunięcia awarii.

5. Najemca zdeponuje u Wynajmującego wykaz osób upoważnionych do wchodzenia na dach w celu sprawdzania stanu technicznego sprzętu, jego przeglądu i konserwacji oraz w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy wynajmowanej powierzchni dachu.Wynajmujący zapewnia Najemcy swobodny dostęp do przedmiotu najmu przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.

Każdorazowe wejście na dach Najemca zgłosi do Administratora budynku co najmniej na dzień wcześniej, telefonicznie pod nr …............ lub faksem pod nr …...................... Powyższe wcześniejsze powiadomienie nie jest jednak wymagane w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, wymagających niezwłocznego podjęcia przez Najemcę działań zmierzających do usunięcia awarii.

6. W przypadku wystąpienia w przyszłości potrzeby modernizacji stacji, Najemca ma prawo dokonywać na przedmiocie najmu modernizacji instalacji i wymiany urządzeń telefonii komórkowej oraz aparatury służącej do ich obsługi - pod warunkiem nie przekroczenia wynajmowanej powierzchni najmu.§ 6

1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie ma prawa oddać przedmiotu najmu - w całości lub w części - jakiejkolwiek osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie wstąpienia przez osobę trzecią w prawa i obowiązki Najemcy związane z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą (w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa, przekształcenia itp.) osoba ta wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego Najemcy wynikające z umowy.

§ 7

1. Z tytułu umowy począwszy od dnia .…..2014r. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu w wysokości netto 4.603,87 zł. (słownie: cztery tysiące sześćset trzy złote 87/100), powiększony o podatek VAT, co na dzień zawarcia umowy stanowi kwotę brutto 5662,76 zł. (słownie : pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 76/100)..

2.Strony ustalają, iż czynsz określony wyżej w ust.1 począwszy od dnia 1 stycznia 2015r. co roku poczynając od stycznia danego roku podlegać będzie zwiększeniu przez Wynajmującego stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający. Z uwagi na późniejsze ogłaszanie w/w wskaźnika cen, stosownej korekcie będą podlegały dotychczas wystawione faktury za miesiące objęte niniejszym trybem zmian. Strony ustalają jednocześnie, że zmiana wysokości czynszu nie może następować częściej niż co 12 miesięcy. Zmiana wysokości czynszu w związku z jego waloryzacją wg zasad tak określonych nie stanowi zmiany niniejszej umowy, co oznacza, iż w tym przypadku wolą Stron wyłączone zostało zastosowanie § 13 umowy.

§ 8

1. Czynsz, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, regulowany będzie przez Najemcę z góry w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT przez Wynajmującego, doręczonej Najemcy, wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany każdorazowo w fakturze VAT. O dacie dokonania przez Najemcę zapłaty czynszu decydować będzie data uznania tego rachunku bankowego.

2. Faktury VAT wysyłane będą Najemcy na adres: Kancelaria Centrum Operacji Księgowych; ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice; z dopiskiem: „dotyczy sieci mobilnej – czynsz za …………….. Warszawa – za miesiąc…..”

3. Najemca oświadcza niniejszym, iż na czas trwania umowy upoważnia Wynajmującego do wystawiania w/w faktur VAT bez podpisu Najemcy, a także do ich przesyłania za pośrednictwem poczty lub inną przesyłką rejestrowaną, o ile nie zostaną odebrane i pokwitowane przez Najemcę osobiście.

4. W przypadku zalegania lub opóźniania się przez Najemcę z płatnościami wynikającymi z umowy, dokonane przez Najemcę wpłaty Wynajmujący ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia, następnie na czynsz zaległy, a dopiero w ostatniej kolejności - na czynsz bieżący

§ 9

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony trzech lat, począwszy od dnia …..2014r. do dnia ……..2017r.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym (tj. bez zachowania terminów wypowiedzenia) w przypadku:

a) dopuszczenia się przez Najemcę rażącego naruszenia obowiązków wynikających z umowy,

b) nie przestrzegania przez Najemcę przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na nieruchomości Wynajmującego oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

o ile pomimo wystosowania przez Wynajmującego do Najemcy pisemnego wezwania do zaniechania w terminie nie krótszym niż 7 dni dokonywania naruszeń, o których mowa za lit. a) i b), Najemca w dalszym ciągu będzie dopuszczał się tych naruszeń;

c) opóźniania się przez Najemcę z płaceniem czynszu za dwa pełne okresy płatności, po wcześniejszym wezwaniu i udzieleniu dodatkowego 30 dniowego terminu do uregulowania zaległości;

d) w zakreślonym terminie nie wpłaci kaucji zabezpieczającej, o której mowa w § 14 ust. 1 umowy.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy dla swej ważności i skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej. O dacie złożenia oświadczenia decyduje data otrzymania tego oświadczenia listem poleconym lub inną przesyłką rejestrowaną albo data potwierdzenia osobistego odbioru oświadczenia przez Najemcę.

3. Najemca uprawniony jest do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) utraty koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń w sieci i przydziału częstotliwości lub w przypadku nie otrzymania, wygaśnięcia lub utraty jakiegokolwiek pozwolenia,

b) gdy zmiany przepisów prawnych lub prawny status Najemcy uniemożliwią mu dalszą działalność,

c) takich zmian w przedmiocie najmu lub jego sąsiedztwie, które będą miały negatywny wpływ na działalność stacji bazowej,

d) takich zmian potrzeb Najemcy w zakresie konfiguracji sieci, bez których uwzględnienia nie będzie możliwe dalsze wykorzystywanie przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla swej ważności i skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej. O dacie złożenia wypowiedzenia decyduje data otrzymania tego oświadczenia listem poleconym lub inną przesyłką rejestrowaną albo data potwierdzenia osobistego odbioru oświadczenia przez Wynajmujacego.

4. Strony mają prawo do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w każdym czasie.

5. Najemca zobowiązany jest oddać przedmiot najmu najpóźniej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy na podstawie porozumienia Stron albo wypowiedzenia przez Najemcę, a w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na podstawie powyższego ust. 2 - w terminie najpóźniej 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Najemcę oświadczenia Wynajmującego o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym. Za okres od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy do dnia wydania przedmiotu najmu, Wynajmującemu przysługiwać będzie od Najemcy w miejsce czynszu wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z dotychczasowego przedmiotu najmu w wysokości 5 % (pięć procent) ostatniego miesięcznego czynszu za każdy dzień bezumownego korzystania z dotychczasowego przedmiotu najmu.

§ 10

1. Z dniem zakończenia stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, przy czym Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące następstwem prawidłowej eksploatacji przedmiotu najmu.

2. Zwrot przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy. W razie odmowy podpisania tego protokołu przez Najemcę, Najemcę obciążają wszelkie konsekwencje wynikające z treści protokołu podpisanego wyłącznie przez Wynajmującego.

3. Zwracany przedmiot najmu winien zostać opróżniony z wszelkich rzeczy należących do Najemcy – pod rygorem ich usunięcia przez Wynajmującego na koszt Najemcy, o ile Najemca nie usunie ich z przedmiotu najmu w terminie najpóźniej 5-ciu dni od dnia zawiadomienia go przez Wynajmującego. Po upływie tego terminu pozostawione na przedmiocie najmu urządzenia Wynajmujący ma prawo zdemontować i zabezpieczyć na koszt Najemcy.


§ 11

1. Wszelkie pisma kierowane do Wynajmującego będą doręczane listami poleconymi lub innymi przesyłkami rejestrowanymi, bądź też wpływem bezpośrednim za pokwitowaniem, na adres:Mazowiecki Zarząd Nieruchomości, 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 28,

zaś do Najemcy – na adres:Orange Polska S.A., Dział Umów Infrastruktury Sieci Mobilnej, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 uznaje się za doręczone prawidłowo.

3. Pismo przesłane drugiej Stronie na adres określony w ust. 1 awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone prawidłowo z dniem pierwszego awiza.

4. Strony wskazują, iż osobami uprawnionymi do ich reprezentowania we wzajemnych kontaktach dotyczących wykonywania niniejszej umowy są:

* ze strony Wynajmującego – …………………, tel. …………………………., e-mail: .........................................

* ze strony Najemcy – …..........................................., tel. …………………………, e-mail: ………………………

Strony mają praw zmieniać osoby reprezentujące je we wzajemnych kontaktach, jak też udzielać upoważnień do występowania w ich imieniu także innym osobom. O faktach tych Strona dokonująca w/w zmiany zobowiązana jest jednak niezwłocznie na piśmie powiadomić drugą Stronę.

§ 12

W przypadku wygaśnięcia lub wcześniejszego rozwiązania umowy, zobowiązania i uprawnienie Stron powstałe na jej tle realizowane i dochodzone będą dalej według treści postanowień niniejszej umowy, jeżeli:

a) nie zostały wykonane przez Strony przed rozwiązaniem umowy,

b) wynikły dopiero po rozwiązaniu umowy.§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności bezwzględnego zachowania formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.§ 14

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy, Najemca zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Wynajmującego – w terminie najpóźniej do dnia …..................... 2014r. – kaucji zabezpieczającej w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto obowiązującego w dacie zawarcia umowy, tj. w kwocie 5662,76 zł. (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 76/100). Kaucja ta nie podlega jakiejkolwiek waloryzacji czy też innym przeliczeniom.

2. W czasie trwania stosunku najmu w/w kaucja nie podlega zwrotowi na rzecz Najemcy. Kaucja podlegać będzie zwrotowi dopiero po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, w terminie 14 dni od dnia opróżnienia przedmiotu najmu przez Najemcę – w kwocie nominalnie wpłaconej przez Najemcę, po potrąceniu jednak należności, jakie ewentualnie przysługiwać będą Wynajmującemu na podstawie umowy w dacie opróżnienia przedmiotu najmu przez Najemcę.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.§ 16

Spory powstałe na tle umowy Strony będą starały się rozwiązywać na drodze polubownych negocjacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia – spory te rozpoznawane i rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie.§ 17

Wszystkie załączniki powołane w niniejszej umowie stanowią jej integralną część.§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Wynajmujący Najemca

Pobieranie 37.93 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna