Uchwała nr liii/222/10Pobieranie 7.27 Mb.
Data24.11.2017
Rozmiar7.27 Mb.

  1. UCHWAŁA NR LIII/222/10

  2. RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 1 października 2010 r.


    1. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krynice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) i § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ( Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm. ), Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XLIX/210/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krynice wprowadza się zmianę polegającą na tym, że zmianie ulega załącznik do tej uchwały i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Horba  1. do uchwały Nr …./…./10

  2. Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

  3. z dnia 1 października 2010 r.

  4. Rada Sołecka wsi Krynice

  5. Gmina Dobrzyniewo DużePLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

KRYNICE

na lata 2010 - 2018

Dobrzyniewo Duże, wrzesień 2010
SPIS TREŚCI

Wstęp ……………………... 3

I. CHARAKTERYSTYKA WSI KRYNICE ……………………… 4

1.1. Położenie wsi ………………………………………………………………………… 4

1.2. Ludność ………………………………………………………………………………. 6

1.3. Historia miejscowości ……………………………………………………………….. 7

1.4. Przestrzenna struktura miejscowości ……………………………………………….. 9

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI … 10

2.1. Infrastruktura społeczna …………………………………………………………… 10

2.2. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia

potrzeb mieszkańców ……………………………………………………………… 10

2.3. Infrastruktura techniczna …………………………………………………………… 11

2.4. Podmioty gospodarcze i rolnictwo ……………… ……………………………….. 12

III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ( analiza SWOT ) …………………… 12

IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ

AKTYWIZUJACYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ ……………………………….. 13Wstęp.


Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską w dobie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań służących niwelowaniu istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych.

Plany odnowy miejscowości są częścią składową prowadzonych przez Jednostki Samorządów Terytorialnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych terenach zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych.

Priorytetowym celem inwestycji jest poprawa warunków życia poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, poprawa zagospodarowania przestrzennego wsi oraz uatrakcyjnienie obszarów wiejskich, jako miejsca zamieszkania.

Wyrazem tych dążeń jest stworzony dla potrzeb polskiej wsi i rolnictwa Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Program Odnowy Wsi to działanie SPO, mające przyczynić się do rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej obszarów wiejskich, uwzględniając modernizację i wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe.

I. CHARAKTERYSTYKA WSI KRYNICE

1.1. Położenie wsi
Wieś Krynice leży w centralnej części województwa podlaskiego, w powiecie białostockim i wchodzi w skład szeroko rozumianej aglomeracji miasta Białegostoku. Położona jest zaledwie 10 km od granic Białegostoku i 14 km od jego centrum. Tak bliska odległość od stolicy województwa, możliwość szybkiego dojazdu samochodami prywatnymi do Białegostoku i jednocześnie bardzo malownicze położenie, dają szansę na szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług.

Położenie wsi przedstawia niżej zamieszczona mapa.

Na wzgórzu tuż za wsią zlokalizowane jest Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze w Krynicach, dzięki któremu wieś jest znana w całym województwie.
Fot. Wieś Krynice i maszty nadawcze .
Wieś stopniowo traci swój charakter rolniczy, stając się dobrym miejscem do zamieszkiwania dla osób pracujących w Białymstoku. W ostatnich latach bardzo znacząco wzrósł obrót działkami pod zabudowę ( ta tendencja jest bardzo widoczna praktycznie na terenie całej gminy i jest charakterystyczna dla wszystkich gmin leżących w aglomeracjach dużych miast ). Zarówno w samej wsi jak i wokół powstają nowe budynki mieszkalne. Osiedlają się tu osoby poszukujące ciszy i spokoju, zmęczone miejskim zgiełkiem, hałasem, spalinami. Jest to zjawisko bardzo korzystne dla rozwoju wsi zarówno z ekonomicznego względu ( wzrost wartości działek ), jak i społecznego – nowi mieszkańcy wnoszą nową kulturę, nowe zwyczaje, dzięki czemu wieś staje się bardziej różnorodna.

Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze w Krynicach
W 1962 roku wybudowano w Krynicach Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze. W okresie od kwietnia do września 1962 roku wzniesiono maszt o wysokości 226m. Ośrodek w Krynicach koło Białegostoku rozpoczął regularne nadawanie 23 grudnia 1962 roku.