Uchwała nr liii/220/10 rady gminy dobrzyniewo dużEPobieranie 6.17 Mb.
Strona1/2
Data26.02.2019
Rozmiar6.17 Mb.
  1   2

 1. UCHWAŁA NR LIII/220/10

 2. RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 1 października 2010 r.

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gniła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) i § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ( Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm. ), Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIX/212/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gniła wprowadza się zmianę polegającą na tym, że zmianie ulega załącznik do tej uchwały i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Horba 1. do uchwały NrLIII/220/10

 2. Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

 3. z dnia 1 października 2010 r.


PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

GNIŁA na lata 2010-2017


Dobrzyniewo Duże, wrzesień 2010

SPIS TREŚCIWstęp ………………………………………………………………………………………. 3

I. CHARAKTERYSTYKA WSI GNIŁA…………………………………………………… 4

1.1. Położenie wsi ………………………………………………………………………… 4

1.2. Ludność ………………………………………………………………………………. 5

1.3. Historia miejscowości ……………………………………………………………….. 5

1.4. Przestrzenna struktura miejscowości ……………………………………………… 7

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI … 7

2.1. Infrastruktura społeczna ……………………………………………………………… 7

2.2 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia

potrzeb mieszkańców ………………………………………………………………..10

2.3. Infrastruktura techniczna …………………………………………………………… 10

2.4. Podmioty gospodarcze i rolnictwo …………… ………………………………….. 12

2.5. Kapitał społeczny i ludzki …………………………………………………………… 12

III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ( analiza SWOT ) …………………….. 13

IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ

AKTYWIZUJACYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ ……………………………….. 14WSTĘP
Opracowanie planu odnowy miejscowości to wyzwanie, przed którym stanęły wszystkie aktywne społeczności lokalne zaangażowane w działania rozwojowe podejmowane na terenie ich małych ojczyzn.
Opracowanie a następnie wdrożenie planu odnowy wiąże się z określonymi korzyściami dla społeczności lokalnej:


 • możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania działań rozwojowych;

 • zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości, dzięki pojawiającym się nowym możliwościom podejmowania działań rozwojowych;

 • wzrost atrakcyjności życia społeczno – kulturalnego;

 • wdrażanie pozytywnych zmian akceptowanych przez mieszkańców;

 • wzrost wartości majątku komunalnego – nieruchomości;

 • aktywizacja społeczności lokalnej – wzrost tożsamości z miejscem zamieszkania i stopnia integracji mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska - miejscowości;

 • stworzenie lokalnego forum wymiany informacji i doświadczeń.

Plan Odnowy Miejscowości Gniła to dokument, który określa strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2010-2017. Podstawą opracowania planu jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dobrzyniewo Duże oraz dane wewnętrzne przekazane na podstawie zebrań wiejskich i własnych statystyk.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, historię, która ukazuje bogatą przeszłość tych ziem, analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, a także planowane przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem planowanych działań.

Plan Odnowy Miejscowości Gniła ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia

standardu życia i pracy we wskazanej miejscowości poprzez m.in. realizacje określonych priorytetowych inwestycji. Planowane przedsięwzięcia mają zaktywizować mieszkańców do działań prospołecznych, a w konsekwencji przyczynić się do polepszenia warunków bytowych mieszkańców i podniesienia atrakcyjności całej miejscowości.

Na realizację tego planu będzie można pozyskać środki zewnętrzne dla jeszcze

lepszego rozwoju wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie – „Odnowa i rozwój wsi” oraz działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Plan ten jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych będzie mógł być aktualizowany w każdym momencie.I. CHARAKTERYSTYKA WSI GNIŁA

1.1. Położenie wsi
Wieś Gniła leży w centralnej części województwa podlaskiego, w powiecie białostockim i jest jedną z 26 wsi Gminy Dobrzyniewo Duże. Położona jest zaledwie 9 km od granic Białegostoku i 14 km od jego centrum. Tak bliska odległość od stolicy województwa oraz możliwość szybkiego dojazdu, zarówno samochodami prywatnymi jak i środkami komunikacji publicznej, są ogromnym atutem tej wsi, dającym szansę na szybki rozwój zarówno budownictwa mieszkaniowego jak i usług.

Wieś stopniowo traci swój charakter rolniczy, stając się dobrym miejscem do zamieszkiwania dla osób pracujących w Białymstoku, oraz osób, które zmęczone zamieszkiwaniem w blokowiskach Białegostoku postanowiły wyprowadzić się na wieś. Cisza, spokój, czyste powietrze oraz bardzo malowniczy krajobraz okolicy sprawiają, że zainteresowanie zakupem działek pod budowę w Gniłej jest bardzo duże.


Położenie wsi przedstawia niżej zamieszczona mapa.


1.2. Ludność
Według danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy, na dzień 31.12.2009 roku obszar wsi Gniła zamieszkuje 417 osób co stanowi 5% ogółu mieszkańców gminy, który wynosi 8312 osób. Zmiany w liczbie mieszkańców wsi i gminy na przestrzeni kilku ostatnich lat przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Ludność wsi i gminy w latach 2006 - 2009


Lp.

Rok.

Ludność gminy

Ludność wsi Gniła

% ludności

wsi Gniła

do ogółu mieszkańców gminy

1.

2006

8078

434

5,37

2.

2007

8185

424

5,19

3.

2008

8218

415

5,05

4.

2009

8312

417

5,02


Dynamika wzrostu liczby mieszkańców na terenie gminy w ciągu ostatnich 4 lat jest korzystna - łączna liczba mieszkańców stale wzrasta, natomiast liczba mieszkańców wsi Gniła pozostaje na stałym poziomie, co rokuje w przyszłości na stałą tendencję wzrostową.


1.3. Historia miejscowości
Najstarszym świadkiem historii jest tu kurhan potwierdzający osadnictwo jeszcze za czasów pogańskich. Na początku X wieku ziemie te zostały zasiedlone przez nadwiśls ludność mazowiec, a później weszły do Pstwa Piasw. Mieszko I i Bolesław Chrobry rozcgali tu swoje panowanie.

Po śmierci Bolesława Krzywoustego ziemie te na kilka lat dostały s we adanie Rusi, a potem przejęło je Mazowsze. Wielki dramat tych stron rozpocł s od roku 1255, kiedy to jwiesko-litewskie wyprawy łupieskie i odwetowe na Mazowsze i w głąb Polski wyludny te tereny. Miejsce dawnych osad pokryła puszcza. Tak spustoszała ziemia przesa w 1382r. w zastaw krzyżacki, a od 1398r.- pod panowanie litewskie. Za czasów Kazimierza Jagiellczyka rozwijało się tu osadnictwo. Okoliczne ziemie stanowy dobra królewskie, będące wówczas we adaniu Radziwiłów.

Za panowania Zygmunta Augusta (1530 1572) podpisano un lubelską, na mocy której Litwa i Polska zostały połączone un i od tej pory funkcjonowy pod postac Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Po unii polsko-litewskiej zawartej w 1569r ziemie dobrzyniewskie wcy do Polski.

Panowanie króla Jana II Kazimierza (1648 - 1668) było tragiczne, zaznaczyło się ono spadkiem urodzeń. Przyczyną tego ba fala morowego powietrza, która ogarnęła cały kraj. Potem nastąp najazd szwedzki. W listopadzie 1655r. Szwedzi zali Tykocin. W wyniku prowadzonych w tym rejonie walk, cofających s wojsk Rzeczypospolitej ze Szwedami wieś Gniłą spalono. Po latach wieś odbudowano.

W roku 1676 Gna liczyła zaledwie 12 doroych osób.W wyniku III rozbioru Polski (1795), ziemie te znalay się w zaborze pruskim,

z w 1807r. na mocy układu w Tylży, Napoleon przekazał je Rosji.

Pierwotna nazwa miejscowości Hryła wywodzi s od sprowadzonych przed rokiem 1519 przez Mikołaja Radziwiłła z Hryniewicz k. Bielska Podlaskiego bojarów Hryniów. Śladem ich bytności zostały nazwy pól: Hryniewicze Wielkie i Hryniewicze Me oraz Bahenek, czyli bagienko. źniej Hryniowie sprowadzili na nadane im ziemie Malinowskich, którzy pobudowali swoje domy we wschodniej części dzisiejszej Gnej i założyli wieś Malinowo. Przez wiele lat były to odbne wsie, które ostatecznie połączyły s przyjmując naz Gniła. Naz wieś wzięła od przeywającego przez osa cieku wodnego Gna wydzielającego nieprzyjemną woń od gnicych w niej szczątków roślin. Niekiedy ywano nazwy Hra od Hrynia, a w 1580r. Czajki z racji na gnieżdżące s tu ptactwo otne. Ostatecznie wsie parafii dobrzyniewskiej i Gniłą założono w latach 1554 1559 w ramach tzw. Pomiary Włócznej, kiedy to Gna otrzymała 20 ók ziemi.

Za panowania króla Staniawa Augusta Poniatowskiego (1764-1795) Gniłą nazywano Malinowem. Ta nazwa utrzymała się jeszcze w czasie zaboru pruskiego, który trw zaledwie 12 lat. Po zaborze pruskim, od roku 1807 wieś ponownie nazwano Gniłą i po dzisiejsze czasy tak zostało.

Pierwszych osadników wsi Gniła nie znamy, gdyż stare akta StarostwaKnyszyńskiego spaly s w czasie ostatniej wojny, a metryki w kościele

dobrzyniewskim wprowadzono dopiero w roku 1639. Można jednak dzić, że od

założenia wsi mieszkali tu Winnikowie nazywani dziś Winnickimi.

Panowanie króla Jana Kazimierza bo tragiczne i zaznaczyło się spadkiem urodzeń, a przyczy tego ba fala morowego powietrza, kra ogarnęła cy kraj. Miary tragedii dopełniła rewolta wojskowa z 1662r., po której Gniła na kilka lat wyludniła s całkowicie. Z dawnych osadników powrócili tu Winnikowie, Kuśmierzowie i Litwinowie oraz zamieszkali przed rewoltą wojskową Dybaccy. Kmierzowie i Dybaccy opuścili Gniłą w połowie XVIII wieku, a Litwinowie opuścili wczniej.

Za panowania Jana III Sobieskiego przybyli Adamczykowie, którzy dziś nazywani Adamskimi, najliczniejszym rodem wsi Gna, wcili Malinowscy i mieszkali tu ponad pół wieku.

Król August II Sas ściągnął na Pols nowy najazd szwedzki, który spowodow kilkuletn wojnę domową i głód. Miary nieszczęścia dopełniła fala morowego powietrza, która ogarnęła kraj w latach 1708-12. I znów wielu dawnych osadników wymarło, lub odeszło, a na ich miejsce przybyli nowi. Z przybyłych do dziś mieszkają tylko Poleccy.

Za króla Augusta III Sasa w kraju b spoj, czemu zawdzcza s wks stabilność osadnictwa. Za tego kla osiedlili s i do dz Szczepańscy nazywani najpierw Szczepańczykami oraz Dybkowie.

Za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Gniłej osiedlili s i żyją do dziś: Otapowiczowie i Cylwikowie.Krótki okres rdów pruskich trwacy tu 12 lat cechow wielki ruch osadniczy. Do Gniłej przybyło wiele nowych rodzin. Do dni dzisiejszych przetrwali tu: Radziszewscy i Sokólscy.

Od roku 1808 rozpoczęły się rządy rosyjskie. W okresie do powstania listopadowego przybyli do Gnej i mieszkają dziś: Kamińscy i Wojteccy.

Od powstania listopadowego osadnictwo jest przedstawiane w oparciu o spisy ludności, stąd informacje o pojawieniu się nowych rodzin będzie mniej dokładne. W okresie mdzypowstaniowym ponownie przybyli i mieszkają do dzWalendziukowie.

Po powstaniu styczniowym, przed rokiem 1898 zamieszkali w Gniłej Trykozowie i Łukaszewiczowie, a po roku 1900 osiedlili s: Osiniakowie, Rafałkowie, Taleccy, Wydzierzyccy i Rybołowiczowie.

11 listopada 1918r. powsta Polska niepodległa. Sporządzony w 1922r. spis ludności wymieni w Gniłej 19 rodów, razem 370 osób. Byli to: Adamscy - 103, Winniccy - 69, Szczepscy - 31, Radziszewscy - 19, Otapowiczowie - 18, Wojteccy - 17, Sokólscy - 16, Dybkowie - 16, Poleccy - 15, Kamińscy - 13, Cylwikowie - 11, Łukaszewiczowie - 9, Rybowczowie - 9, Taleccy - 6, Walendziukowie - 6, Osiniakowie - 4, Trykozowie - 4, Rafałkowie 3 i Wydzierzyccy - 1 osoba.Opracowano na podstawie historii sporządzonej przez Pana Edwarda Popławskiego
1.4. Przestrzenna struktura miejscowości
Układ przestrzenny wsi Gniła charakteryzuje się bardzo zwartą zabudową, zlokalizowaną w znakomitej większości wzdłuż drogi powiatowej nr 1385B Dobrzyniewo – Nowosiółki. Nieliczne gospodarstwa w rozproszonej zabudowie kolonijnej zlokalizowane są przy drogach gminnych Gniła – Jaworówka i Gniła kolonia tzw. Laski. Zwarta zabudowa jest niewątpliwym atutem przy budowie infrastruktury liniowej ( kanalizacji sanitarnej, gazociągu ), bowiem koszt jednostkowy przyłączenia gospodarstwa jest relatywnie niski.

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI
2.1. Infrastruktura społeczna
We wsi Gniła znajduje się Świetlica wiejska, jednakże z uwagi na jej bardzo zły stan techniczny jest nieużytkowana.


Fot. Widok Świetlicy wiejskiej od strony wsi


Fot. Widok Świetlicy wiejskiej od boiska wiejskiego