Uchwała nr iii/…Pobieranie 101.5 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar101.5 Kb.


Nabór 5/2017

INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU 5/2017

Konkurs realizowany w ramach:Celu Ogólnego 1- Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych

Celu Szczegółowego 1.1 Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej
Przedsięwzięcia: 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaruLp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów1

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 4

Wniosek o dofinansowanie

Def: (wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%(wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2

Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR

0 lub 4

Wniosek o dofinansowanie

definicja z LSR brzmi: przy działalności gospodarczej za innowacyjne uznawane będą operacje wprowadzające na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowy towar lub usługę, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych. Innowacyjność odnosić się będzie do terytorium gminy, na obszarze której realizowana jest operacja, a w przypadku gdy obejmie większy obszar, do obszaru objętego LSR.3

W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGR
w ramach LSR

0 lub 2

Wniosek o dofinansowanie
Def: n a podstawie wydzielonej pozycji w budżecie (np. koszt tablicy informacyjnej)

4

Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów procentowych od wymaganego

0 lub 1


Wniosek o dofinansowanie
Def: zgodnie z przepisami Wnioskodawca musi zapewnić minimum 50% wkładu własnego. Jeżeli Wnioskodawca zadeklaruje 60% wkładu własnego otrzyma punkty w tym kryterium

5

Wnioskodawca podejmie lub prowadzi działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR (zgodnie
z nr sekcji PKD wskazanymi w LSR).

0 lub 4

Wniosek o dofinansowanie, wydruk z CEIDG, oświadczenie i inne przedstawione dokumenty.
Def: za branże kluczowe wymienione w LSR uznaje się rybactwo (sekcja A, dział 03) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I), handel hurtowy i detaliczny (sekcja G), oraz działalność związana z kulturą, rozrywka i rekreacją ( sekcja R)- Polska Klasyfikacja Działalności 2007, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

6

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

0 lub 2

Wniosek o dofinansowanie, Oświadczenie , przedstawione dokumenty ( wydruk z CEIDG, potwierdzenie miejsca i czasu zamieszkania np. poprzez Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności itp. )

Def: z dokumentów przedstawionych do wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą, która prowadzi działalność lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku do LGR.7

Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR

0 lub 4

Wniosek o dofinansowanie, oświadczenie lub inne dokumenty
Def: Z dokumentów dołączonych do wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą, która w roku składania wniosku skończy nie więcej niż 34 lata.

8

Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność w sektorze rybackim lub zatrudnioną w sektorze rybackim

0 lub 3


Wniosek o dofinansowanie, oświadczenia i przedstawione dokumenty ( wydruk z CEIDG, lub inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w sektorze rybackim lub zatrudnienie w sektorze rybackim)
Def: z wniosku o dofinansowanie, oświadczeń i przedstawionych dokumentów wynika, że Wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność lub zatrudniona w sektorze rybackim

9

Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 całorocznego miejsca pracy

0 lub 4

Wniosek o dofinansowanie
Def: w wyniku realizacji operacji utworzone zostaną co najmniej 2 całoroczne miejsca pracy ( podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, uznawane jest także za utworzenie miejsca pracy)

10

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGR i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu

0 lub 3

Oświadczenie Wnioskodawcy, listy obecności ze szkoleń, rejestry doradztwa
Def: na podstawie oświadczeń Wnioskodawców oraz dokumentów będących w posiadaniu LGR-u ( listy obecności ze szkoleń, rejestry doradztwa )

11.

Gotowość inwestycyjna- Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku przedstawia dokumenty potwierdzające gotowość inwestycyjną (prawomocne pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z oświadczeniem, że w terminie 30 dni od zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu albo potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach) lub składa oświadczenie, że dany zakres nie wymaga posiadania tego typu dokumentów.

0 lub 3

Wniosek o dofinansowanie, oświadczenie, przedstawione dokumenty .

Def: na podstawie wniosku o dofinansowanie i załączonych do niego załączników lub na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy będzie możliwe stwierdzenie posiadania gotowości inwestycyjnej lub stwierdzenie, że operacja nie wymaga posiadania dokumentów wymienionych w ramach kryterium gotowość inwestycyjna
Maksymalna liczba punktów

34
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do dofinansowania 60% *34 pkt =20,4

20,4

Pobieranie 101.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna