Uchwała Nr 593/2006Pobieranie 42.26 Kb.
Data23.01.2018
Rozmiar42.26 Kb.

Załącznik do

Uchwały Nr XVII/206/2016

Rady Miasta Siedlce

z dnia 26 lutego 2016 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2016 roku.
Rozdział I

Cel i zadania Programu.

§ 1

 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

 2. Zadania priorytetowe Programu to:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Siedlce miejsca w schronisku dla zwierząt;

 2. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

 3. ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt;

 4. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

 5. usypianie ślepych miotów;

 6. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Siedlce;

 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

 9. elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt, w szczególności psów.Rozdział II

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Siedlce miejsca
w schronisku dla zwierząt.


§ 2

    1. Miasto Siedlce w 2016 roku zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku dla bezdomnych zwierząt s.c. w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka na podstawie zawartej umowy, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji lub śmierci zwierzęcia.

    2. Schronisko zapewnia zwierzętom optymalne warunki bytowania i opiekę polegającą
     m. in. na właściwym żywieniu, pielęgnacji i profilaktyce w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opiekę weterynaryjną, w warunkach wymaganych przepisami prawa.”
Rozdział III

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Siedlce.

§ 3

 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Siedlce jest realizowane przez Przychodnię weterynaryjną dla zwierząt Marek Pasiak ul. Graniczna 38, 08-119 Siedlce, na podstawie zawartej w tym zakresie umowy.

 2. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Miasta Siedlce, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Straż Miejska w Siedlcach. Informacje o bezdomnych zwierzętach można zgłaszać pod numerami telefonów Straży Miejskiej w Siedlcach: 25 794-39-86 lub 661655515.

 3. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Siedlce prowadzone będzie w sposób ciągły – po przyjęciu zgłoszenia o którym mowa w ust. 2 i potwierdzeniu go przez Straż Miejską w Siedlcach (protokół z interwencji).

 4. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

 5. Środki do przewozu zwierząt będą spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

 6. W przypadku podejrzenia, że zwierzę jest chore, ranne lub gdy zachowuje się agresywnie podjęte zostaną odpowiednie środki pod nadzorem lekarza weterynarii, który decyduje o dalszym leczeniu zwierząt, a w uzasadnionych przypadkach o ich humanitarnej eutanazji.

 7. Zwierzęta umieszczone w schronisku lub w przychodni weterynaryjnej będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia.

 8. Zwierzęta bezdomne, nieodebrane w terminie 7 dni przez właścicieli, będą przeznaczone do adopcji przez osoby trzecie.

 9. Odłowione zwierzęta bezdomne będą poddawane obligatoryjnie zabiegom sterylizacji lub kastracji (z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek), a następnie psy będą elektronicznie oznakowane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym Miasto Siedlce ma zawartą umowę.

 10. Miasto Siedlce umieszcza informację o odłowionych bezdomnych zwierzętach na stronie internetowej: www.siedlce.pl w zakładce Informacje o zwierzętach.”Rozdział IV

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie.

§ 4

 1. W przypadku stwierdzenia obecności kotów wolno żyjących na terenie Miasta Siedlce, opieka nad nimi realizowana będzie poprzez:

 1. ustalenie miejsc bytowania kotów wolno żyjących;

 2. prowadzenie rejestru mieszkańców, którzy pełnią rolę opiekunów społecznych (karmicieli) kotów wolno żyjących;

 3. zapewnienie karmy dla wolno żyjących kotów, w oparciu o stworzony system dokarmiania kotów, polegający na zakupie ze środków Miasta Siedlce karmy dla kotów oraz wydawaniu karmicielom kotów skierowań do odbierania karmy
  w sklepie zoologicznym lub innym wskazanym punkcie;


 4. leczenie zwierząt chorych i rannych na mocy zawartej umowy z przychodnią weterynaryjną.

 1. W celu ograniczenia populacji kotów wolno żyjących wykonywana będzie ich sterylizacja lub kastracja.

 2. Koty poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji zostaną oznakowane w sposób widoczny (w szczególności kotki), co umożliwi ich odróżnienie i zapewni, że nie będą powtórnie wyłapywane.


Rozdział V

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.

§ 5

 1. Zadanie ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez
  ich sterylizację i kastrację.

 2. W celu skutecznej realizacji tego zadania Miasto Siedlce zapewnia finansowanie:

 1. w wysokości 100% kosztów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt:

 1. wolno żyjących kotów, przebywających na terenie Miasta Siedlce, które zostały dostarczone do zakładów leczniczych dla zwierząt przez karmicieli kotów zarejestrowanych w Mieście Siedlce;

 2. psów przed przewiezieniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt,

 3. psów i kotów adoptowanych za pośrednictwem Miasta Siedlce

 1. w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców – przysługujące właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie Miasta Siedlce w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie w odniesieniu do jednego właściciela.

 1. Określa się następujące zasady realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1:

1) wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota na koszt Miasta Siedlce następuje
na wniosek właściciela/karmiciela zwierzęcia,

2) Miasto Siedlce przekaże zakładom leczniczym dla zwierząt, z którymi zawarło umowy aktualny wykaz społecznych opiekunów kotów wolno żyjących. Po przeprowadzonym zabiegu zwierzęta wrócą do swoich naturalnych środowisk.3) Miasto Siedlce zapłaci zakładowi leczniczemu dla zwierząt koszty zabiegu ustalone zgodnie z ust. 2, na podstawie wystawionego rachunku/faktury oraz przedłożonych dokumentów na warunkach określonych w umowie.

Rozdział VI

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 6

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

 1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. w Ostrowi Mazowieckiej poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić
  im należyte warunki bytowania;


 2. Miasto Siedlce poprzez promocję adopcji zwierząt odłowionych z terenu Miasta Siedlce. Zdjęcia z informacjami o zwierzętach oczekujących na adopcje będą prezentowane m. in. na stronie internetowej: www.siedlce.pl, jak również na stronach internetowych lokalnych mediów;

 3. organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych w ramach zleconych im przez Miasto Siedlce zadań publicznych w tym zakresie.Rozdział VII

Usypianie ślepych miotów

§ 7

 1. Miasto Siedlce pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów i kotów.

 2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

 1. uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe
  i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;


 2. wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu psów/kotów na koszt Miasta Siedlce odbywa się na wniosek osoby zgłaszającej,

 3. zabieg uśpienia przeprowadzają wyłącznie zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Miasto Siedlce zawarło umowy na świadczenie usług w tym zakresie;

 4. Miasto Siedlce dokonuje zapłaty za wykonane usługi opisane w niniejszym paragrafie bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami określonymi w umowie;

 5. z dofinansowania zabiegów usypiania ślepych miotów psów i kotów mogą korzystać mieszkańcy Miasta Siedlce, którzy są właścicielami zwierząt lub adoptują zwierzę.


Rozdział VIII

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 8

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Kisielany – Żmichy 37a, 08-124 Mokobody.

Rozdział IX

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 9

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Przychodnia weterynaryjna dla zwierząt Marek Pasiak ul. Graniczna 38, 08-119 Siedlce w ramach zawartej umowy w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Miasta Siedlce.

Rozdział X

Elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt, w szczególności psów

§ 10

 1. Miasto Siedlce pokrywa 100% kosztów wykonania zabiegu elektronicznego oznakowania mikrochipem psów z terenu Miasta Siedlce.

 2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

 1. zabieg znakowania mikrochipem przeprowadzają wyłącznie zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Miasto Siedlce zawarło umowę na świadczenie usług w tym zakresie;

 2. Miasto Siedlce dokonuje zapłaty za wykonane usługi opisane w niniejszym paragrafie bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami określonymi w umowie;

 3. elektroniczne oznakowanie psów finansowane jest wyłącznie mieszkańcom Miasta Siedlce, którzy są właścicielami psa lub adoptują bezdomnego psa odłowionego z terenu Miasta Siedlce.


Rozdział XI

Edukacja mieszkańców

§ 11

Miasto Siedlce w ramach Programu prowadzi we współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt oraz z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz chipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział XII

Finansowanie Programu

§ 12

 1. Program w 2016 roku będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Miasta Siedlce.

 2. W 2016 roku Miasto Siedlce posiada na ten cel kwotę 432.100 zł, w tym na:

 1. przyjmowanie i utrzymywanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt –
  230.000 zł,

 2. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Siedlce, całodobową opiekę weterynaryjną (w tym m. in: szczepienia, odrobaczenia, odpchlenia, zabiegi i operacje itp.), uprzątanie zwierząt padłych – 140.000 zł,

 3. zakup usług związanych ze sterylizacją i kastracją psów i kotów, usypianiem ślepych miotów psów i kotów z terenu Miasta Siedlce – 38.000 zł,

 4. zakup mikrochipów do rejestracji psów – 5.200 zł,

 5. zakup usług związanych ze elektronicznym oznakowaniem psów przez zakłady lecznicze dla zwierząt – 4.500 zł,

 6. zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 8.000 zł,

 7. zakup usług przekazania zwłok zwierzęcych do zbiornicy padliny – 5.200 zł,

 8. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Miasta Siedlce w gospodarstwie rolnym – 1.200 zł.

 1. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Przewodniczący Rady
Henryk NiedziółkaPobieranie 42.26 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna