Tłuszcz dnia imię I nazwiskoPobieranie 22 Kb.
Data15.03.2020
Rozmiar22 Kb.

.......................................... Tłuszcz dnia

imię i nazwisko

..........................................

..........................................

adres

OŚWIADCZENIE

Ja ............................................................................................................... niżej podpisany, znając procedury wyboru wniosków przez Radę, jako organu decyzyjnego LGD „Równiny Wołomińskiej”, w zakresie wyboru operacji, o których mowa w art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oświadczam, że”
  • wykluczę się z głosowania nad operacjami, które sam składam oraz takimi operacjami, które składa osoba prawna, którą reprezentuję w LGD, oraz takimi operacjami, które składa moja osoba bliska do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.

  • nie jestem pracownikiem LGD RW i zachowam bezstronność w trakcie prac związanych z wyborem wniosków przez Radę a w razie wątpliwości zgłoszę je przewodniczącemu Rady i uchylę się od głosu.

......................................................podpis

Pobieranie 22 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu